Inspirujme se 2019 / GeoBusiness

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zvou na 11. ročník konference Inspirujme se…

Konference Inspirujme se se letos uskuteční ve dnech 8. – 9. října 2019 na Slovensku. Tento 11. ročník má ambici podpořit výměnu aktuálních informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování a využívání prostorových dat a souvisejících služeb. Konference je ideálním místem, kde se můžete podělit s celou komunitou o své zkušenosti. Zda si vyberete možnost přednášky nebo vystavení posteru, je už jen na vás.

Hlavní témata Inspirujme se 2019

 • Zpřístupňování dat a služeb
 • INSPIRE prioritní data a služby
 • Kvalita dat, služeb a jejich metadat
 • Využití ve veřejné správě
 • Byznys potenciál
 • Vzdělávání a výzkum

Registrace

Účast na akci je pro všechny registrované účastníky zdarma – do naplnění kapacity. Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na adrese inspire@cenia.cz a inspire@enviro.gov.sk. Kapacita je omezená a místo můžeme nabídnout jiným zájemcům.

attractive-danube-projekt-f

Každé území má svůj specifický potenciál, který jej činí jedinečným, nabízí možnosti pro další rozvoj a může pomoci obstát v konkurenci dalších regionů. Maximální využití tohoto potenciálu je podmíněno správným nastavením regionální politiky a tzv. „dobrým vládnutím“, které vytvoří pro využití potenciálu co nejlepší podmínky. Udržitelný rozvoj regionu vede ke zvýšení a dlouhodobému udržení atraktivity území pro jeho obyvatele, návštěvníky a podnikatele.

Dunaj je druhou nejdelší řekou Evropy. Jeho povodí se rozkládá na území 20 států, má rozlohu 801,5 tisíc čtverečních kilometrů a zabírá téměř osm procent plochy evropského kontinentu. Řeka od pradávna spojuje regiony, nacházející se v její blízkosti, a to nejenom jako důležitá dopravní tepna. Země podél řeky mají mnoho společného a díky tomu mohou navzájem sdílet dobrou praxi v různých oblastech života včetně řízení a regionální politiky.

Hlavním cílem projektu Attractive Danube je posílení řízení regionů na všech úrovních veřejné správy včetně té nadnárodní a odborných kapacit v oblasti plánování územního rozvoje v zájmu zvýšení atraktivity a posílení konkurenceschopnosti různých částí podunajského regionu.

Atraktivita území je definována jako schopnost území přitáhnout a udržet lidský i investiční kapitál, a to díky již existujícím nebo vytvářeným podmínkám, které jsou výsledkem realizace příslušných politik.

Zlepšit řízení regionů na všech úrovních veřejné správy lze především důsledným uplatňováním rozhodování založeného na důkazech. Pro podporu takto pojatých rozhodovacích procesů je nezbytné vytvořit informační platformu k zavedení jednotného systému monitoringu území. Společná platforma pro jedenáct zemí podunajského regionu je budovaná jako uživatelsky vstřícný nástroj, obsahující 22 základních indikátorů pro hodnocení atraktivity území, včetně relevantních metadat.

attractive-danube-navrhy-indikatoru-pro-narodni-platformu
Návrhy indikátorů pro národní platformu (http://tamp.gis.si/czech_republic/) rozdělené podle tzv. územních kapitálů a diskuze nad nimi během 1. národního workshopu organizovaný v CENIA dne 10. června 2018 / foto archiv CENIA)

Platforma nabízí srovnání vývoje od roku 2008 a přehled o trendech v postupu k udržitelnému rozvoji v celé oblasti. Technicky nabízí také řadu užitečných nástrojů pro přípravu a export vlastních reportů a uživatelských pohledů na data.

Hodnotu území lze ve vytvořeném systému posuzovat jako kombinaci několika typů tzv. kapitálu území: antropogenního, environmentálního, institucionálního, sociokulturního a ekonomického. Pro vytvoření indikátorů popisujících hodnotu území byly využity ověřené mezinárodní zdroje dat jako jsou Eurostat, OECD, Evropská komise, Evropská agentura pro životní prostředí, OSN, Světová banka a další.

Vedle základní sady mezinárodních indikátorů nabízí platforma i sady specifických národních indikátorů. Tyto sady vznikají v rámci projektu tzv. participativním procesem, tedy uplatněním principů komunitního plánování a mezioborového přístupu se zapojením zástupců veřejného, občanského, akademického i podnikatelského sektoru.

Vytvořením platformy ovšem aktivity projektu nekončí. Znalosti a vzájemné kontakty získané v průběhu procesu budování a naplňování platformy budou, společně s vytvořenými nástroji, využity pro další posílení odborných kapacit institucí, podílejících se na řízení a plánování rozvoje regionů v zemích zapojených do projektu. Kromě série odborných seminářů, určených zástupcům veřejné správy a dalších řídících institucí, které probíhají ve všech zapojených zemích, je výstupem projektu také Příručka pro plánování politiky, která osvětluje možnosti využití nástrojů, vytvořených v rámci projektu v procesu řízení a plánování rozvoje území.

Projekt vyvrcholí sérií aktivit určených k posílení politické integrace podunajského regionu formou několika nadnárodních workshopů, jejichž výsledek bude, kromě formulace relevantních politických doporučení také podepsání memoranda porozumění, které formálně stvrdí odborné kontakty a politické vazby vybudované v rámci projektu.

Partneři projektu Attractive Danube

Projektu Attractive Danube se účastní 19 partnerů: 12 přímo financovaných projektových partnerů a 7 přidružených strategických partnerů. Financovaní projektoví partneři jsou Slovinský geodetický institut, (Slovinsko) – vedoucí projektu, URBASOFIA, společnost pro plánování měst a regionů (Rumunsko), Bulharské ekonomické fórum (Bulharsko), Institut pro územní plánování regionu Koprivnica-Križevci (Chorvatsko), První maďarská inovační asociace (Maďarsko), Federální ministerstvo územního plánování (Bosna a Hercegovina), Košický samosprávní kraj (Slovensko), aiforia, s.r.o (Německo), Institut pro strategické studie a prognózy (Černá Hora), Technická univerzita Košice (Slovensko), Institut architektury a územního plánování Srbska (Srbsko), CENIA, česká informační agentura životního prostředí (Česká republika), Lechner, nezisková organizace (Maďarsko).

Závěrečná projektová konference 29. května 2019 v Postojne ve Slovinsku. / foto archiv CENIA

Přidruženými strategickými partnery jsou Slovinský statistický úřad (Slovinsko), Ministerstvo Infrastruktury (Slovinsko), ERVET – ekonomické zhodnocení pro region Emilia-Romagna (Itálie), Město Đurđevac (Chorvatsko), Strategie EU pro Podunají – Prioritní oblast 10 Institucionální kapacita a spolupráce (Rakousko), Ministerstvo životního prostředí a územního plánování (Slovinsko).

Realizace projektu je naplánovaná na období leden 2017 až červen 2019. Celkový rozpočet projektu činí 1 860 000 €, přičemž příspěvek zemím EU je 1 294 550 € a zemím IPA směřuje 286 450 €. Projekt je spolufinancovaný z fondů Evropské unie (ERDF, IPA) prostřednictvím Nadnárodního programu pro Dunaj (Danube Transnational Programme).

Výstupy projektu Attractive Danube

CENIA, česká informační agentura životného prostředí, jako partner, reprezentující v projektu Českou republiku je na úrovni řízení projektového konsorcia zodpovědná za komunikaci celého projektu. Kromě toho se jako národní partner podílí na všech dalších aktivitách projektu, především na naplňování indikátorů nadnárodní platformy pro monitorování atraktivity daty, popisujícími území České republiky, přípravě a provozu národní platformy pro monitorování atraktivity území, včetně aktualizace relevantních dat, vytvoření společného Atlasu atraktivity regionů, organizaci série workshopů se stakeholdery při budování české národní platformy, organizaci seminářů pro zástupce státní a veřejné správy ČR, podílejících se na rozhodování v regionech, k využívání výstupů projektů v praxi, vytvoření a distribuce české verze příručky pro plánování politiky.

Workshop na téma „Udržitelný turismus“ během závěrečné konference projektu ve Slovinsku. / foto archiv CENIA

Výstupy projektu jsou veřejné a jsou zdarma k dispozici všem zájemcům. Data jsou dostupná na webu http://cotamp.gis.si/attractive_danube/

Příručku pro plánování politiky můžete získat přímo v agentuře CENIA, případně si ji v elektronické formě stáhnete z adresy www.cenia.cz.

Jak posuzovat atraktivitu

Regionů je mnoho a atraktivita také není jen jedna. Jak ji tedy posuzovat? Pomoci může společná platforma indikátorů územní atraktivity. Mapová aplikace obsahuje 22 indikátorů pro 11 podunajských států a dvě německé spolkové republiky, porovnávající stav a vývoj během posledních 10 let. Celkem platforma obsahuje 2 354 datových sad, které lze porovnávat, analyzovat nebo je používat pro přípravu zpráv.

 • Nejvyšší podíl chráněných území na celkové rozloze státu je v německém Bavorsku – více než 32 %, což je dvojnásobek průměru (16 %) v zemích podunajského regionu.
 • V zemích podunajského regionu pochází téměř 32 % energie z obnovitelných zdrojů. Nejvyšší podíl zelené energie z celkově vyrobené dosahuje Rakousko – 70 %.
 • V zemích podunajského regionu pracuje v cestovním ruchu průměrně 5,2 % všech zaměstnaných. Nejvíce lidí zaměstnává oblast cestovního ruchu v Chorvatsku – 9,1 %.
 • 17,8 je nejvyšší počet nocí, které turisté obvykle stráví v průběhu jednoho roku v jedné zemi. Toto číslo náleží Černé Hoře. Průměr za všechny země podunajského regionu je 6,3 nocí.
 • Počet domácností s přístupem k vysokorychlostnímu internetu vzrostl v zemích podunajského regionu v letech 2008–2015 o více než 50 procentních bodů.
 • 6,5 je průměrný počet památek UNESCO v zemích podunajského regionu. Nejvyšší počet UNESCO památek má Česká republika – 12.
 • Počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v produktivním věku se v zemích podunajského regionu v letech 2008–2015 zvýšil o více než 26 procentních bodů.
 • 24 % pracujících je v Rumunsku zaměstnáno v zemědělství, což je v tomto odvětví v regionu nejvyšší procento. Průměr je 7,3 %.
 • Rakousko investuje 3,1 % svého HDP na podporu výzkumu. Průměrný investiční podíl v dunajském regionu je 1,3 %.
 • Česká republika a Černá Hora jsou země s největší spotřebou vody (154, resp. 120 litrů denně na osobu), ale zároveň jsou vpředu s čištěním odpadové vody (81 %, resp. 74 %).

Platforma: http://cotamp.gis.si/attractive_danube/
Stránky projektu: www.interreg-danube.eu/attractive-danube
Projekt na Facebooku: www.facebook.com/InterregCENIA

 

 

 

směrnice INSPIRE / GeoBusiness

Na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční také doprovodná akce Den s INSPIRE.

Účast na akci je zdarma – nutná je předchozí registrace (v registraci na konferenci vyberte Den s INSPIRE).

Pokud se nebudete moci zúčastnit, informujte pořadatele na adrese inspire@cenia.cz. Kapacita je omezená a vaše místo mohou případně nabídnout jiným zájemcům.

Den s INSPIRE 2019 se bude konat 12. června (13 – 18:30 hod.) ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích.

Tématy setkání budou změny v legislativě na národní úrovni, nový metadatový profil, nový editor geoportálu, jednotná licence na INSPIRE data, výsledky monitoringu a reportingu 2019,  stahovací služby, ATOM.

 

konference-cenia-f

Agentura CENIA, česká informační agentura životního prostředí se rozhodla pokračovat ve své dlouholeté tradici pořádání každoroční odborné konference. V roce 2019 plánuje uspořádat dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách, souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference pod názvem „Životní prostředí – prostředí pro život“ se uskuteční ve dnech 12. – 13. června 2019 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích.

Zvolený název konference evokuje záměr umožnit otevřenou diskusi nad různými aktuálními tématy.

Obsah konference je rozdělen do čtyř základních tematických okruhů:

 • Udržitelná spotřeba (a výroba) a společenská odpovědnost zahrne např. problematiku environmentálního značení, sociálně odpovědného zadávání včetně zelených veřejných zakázek, systematické přístupy k řešení oběhového hospodářství, otázky zeleného bydlení a architektury, udržitelného trávení volného času, včetně udržitelnosti v oblasti turistického ruchu a další
 • Globální odpovědnost se zaměřením především na aktuálně diskutované otázky klimatické změny a jejich dopadů a globální iniciativy včetně SDGs, související programy mezinárodní rozvojové spolupráce a partnerství pro udržitelný rozvoj.
 • Udržitelný rozvoj sídel a místní Agenda 21 péče o životní prostředí v sídlech již dávno není vnímaná jako izolovaná aktivita, ale jako průřezový princip, který se promítá do řešení územního rozvoje, ekonomických aktivit, dopravy, energetiky a dalších aspektů rozvoje lidských sídel. Úspěch při snaze o udržitelný rozvoj sídel je nemyslitelný bez systematického vzdělávání k UR zaměřeného na všechny cílové skupiny.
 • Podpora strategického plánování v oblasti životního prostředí – odborné setkání tohoto druhu je dobrou příležitostí pro diskusi nad širšími otázkami, týkajícími se vývoje životního prostředí a naší společnosti v globálním měřítku i v lokálních souvislostech, identifikace trendů, signálů, příležitostí a hrozeb ovlivňující prostředí kolem nás.

Hlavní program doplní doprovodné odborné akce, jako například pravidelné setkání zástupců české sítě EIONET, setkání realizátorů programu místní Agenda 21 v ČR, Den s INSPIRE a další.

Obdobný program konference bude doplněný společenským večerem, který umožní v neformální atmosféře pokračovat v diskusích nad nastolenými otázkami, navázat nové, či prohloubit existující kontakty a sdílet zkušenosti a názory.

směrnice INSPIRE / GeoBusiness

Potřebujete se orientovat ve směrnici INSPIRE? Pro prohlížení dat je tu Geoportal Thematic Viewer. A podívat se můžete také do knihovny, kde najdete různé podkladové a výukové materiály, týkající se evropské směrnice.

Geoportal Thematic Viewer přehledně zobrazuje data poskytovaná v rámci směrnice INSPIRE. Data, z nichž aplikace vychází, jsou pravidelně získávána z vyhledávacích služeb členských států Evropské unie a zemí, které směrnici INSPIRE přijaly.

INSPIRE v praxi je prostor, který pomáhá zúčastněným stranám sdílet přístupy k implementaci a používání INSPIRE. Jedná se o platformu, která na jediném místě sdružuje různé subjekty zapojené do INSPIRE a usnadňuje tak výměnu know-how a odborných znalostí shromážděných nejen při řešení INSPIRE. Konkrétně je platforma zaměřena na implementátory INSPIRE, poskytovatele řešení a vývojáře aplikací pro koncové uživatele.

Výukové materiály a inspirace

Knihovna tréninkových materiálů obsahuje vzdělávací moduly pro různé skupiny uživatelů INSPIRE.

K dispozici je také knihovna INSPIRE videí, ve které jsou uloženy záznamy webinářů a ukázky národních implementací. Mezi nejnovější přírůstky v této knihovně patří dvoudílný webinář o prostorových datech na webu.

V České republice

Agentura CENIA, která má v České republice směrnici na starosti, pořádá roční konferenci Inspirujme se a provozuje Národní geoportál INSPIRE.

konference Inspirujme se 2018 / GeoBusiness
konference Inspirujme se 2018 / GeoBusiness

Ve dnech 25. a 26. listopadu se v Průhonicích u Prahy koná další ročník konference, věnované směrnici INSPIRE. Přečtěte si kompletní program, který organizátoři zveřejnili.

(Odkazy s abstraktem referátů vedou přímo na web CENIA.)

Program konference Inspirujme se… 

úterý 25.11.2014

09:0013:00 Registrace
10:0010:05 Zahájení konference
Jan Landa
náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR
10:0511:15 7 let s INSPIRE – krátké ohlédnutí
Vojtěch Ferenc
státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí SR
Vladimír Fanta
ředitel agentury, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Martin Vavřínek
generální ředitel, Slovenská agentúra životného prostredia
Karel Štencel
místopřeseda úřadu, Český úřad zeměměřický a katastrální
Peter Deák
zástupce předsedkyně, Úrad geodézie kartografie a katastra
Stanislav Holý
zástupce generálního partnera konference, Help Service Remote Sensing
11:1511:30 Přestávka
11:30 13:00 INSPIRE na křižovatce…

INSPIRE na križovatke– strednodobé hodnotenie skúseností a výziev
Robert Konrad, European Commission
INSPIRE – maintenance, implementace a evoluce
Robert Tomas, EC&EEA INSPIRE Coordination Team
INSPIRE at mid-term  – how to use this basis for environmental information
Stefan Jensen, European Environment Agency
13:0014:30 Oběd
14:3016:30 Implementace INSPIRE a využití dat

Přehled výsledků implementace INSPIRE v resortu ČÚZK za poslední rok
Petr Dvořáček, Pavel Šidlichovský, Český úřad zeměměřický a katastrální
Dunajská infrastruktura pro referenční data a služby
Tomáš Mildorf (Západočeská univerzita v Plzni), Martin Tuchyňa (Slovenská agentúra životného prostredia), Karel Charvát (Help Service Remote Sensing)
Stav implementácie smernice INSPIRE v SR po 7 rokoch
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Inspirujme se eENVplus
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Univerzitný vedecký park UK – Enviro medicína pre 21.storočie – geografický info-systém a enviromentálne zdravie
Radoslav Chudý, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Projekt Foodie: jak využít datové modely INSPIRE (nejen) v precizním zemědělství
Tomáš Řezník (Masarykova univerzita), Karel Charvát, Karel Charvát junior (Help Service Remote Sensing), Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita), Šárka Horáková (Wireless Info)
prezentace partnera konference: INSPIRE metadata a sémantický web
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing
16:3017:00 Přestávka
17:0019:00 INSPIRE a povinní poskytovatelé

Výstupy projektu soustavy statistických registrů napojené na RÚIAN
Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad
Nový mapový portál ŠGÚDŠ
Štefan Kačer, Robert Cibula, Štátny geologický ústav Dionýsa Štúra
Od IISPP k Europeaně (názorné předvedení na tématu židovské hřbitovy a světecké a morové sloupy)
Alena Šťovíčková, Národní památkový ústav nebo za OPS
Plan4all – platforma pro otevřená data územního plánování
Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita
prezentace partnera konference: Platforma ArcGIS nástrojem pro efektivní správu prostorových informací
Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
19:00 Zakončení prvního dne, slosování dotazníků, společenský večer

středa 26.11.2014

09:0011:00 Workshop Národní geoportál INSPIRE a projekt eENVplus
90 minut návodů pro uživatele geoportálu
Lenka Jirásková, Zbyněk Stein, Jana Bašistová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Využití harmonizace dat v projektu eENVplus pro INSPIRE
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
11:0011:30 Přestávka
11:3013:00 INSPIRE – strategie, legislativa, licence
GeoInfoStrategie – Česká republika na startu nové etapy
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra České republiky
SK GEO licečný rámec
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Národní sady INSPIRE v otázkách a odpovědích
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
prezentace partnera konference:  DATA – 1x pořízená, 1000x využitá
Drahomíra Zedníčková, TopGIS
13:0014:00 Oběd
14:00 15:30 Otevřený SW a otevřená data

Otevřený software, otevřená data, otevřené standardy
Jáchym Čepický, Otevřená GeoInfrastruktura z.s., OSGeo.org
Národny geoportál SR
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Smart Open Data
tým autorů
Projekt SDI4Apps
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
15:3016:00 Přestávka
16:0017:00 Workshop

Má normalizované hodnocení vyhledávacích služeb podle INSPIRE vypovídací hodnotu?
Tomáš Řezník, Petr Kubíček, Masarykova univerzita
17:00 Slosování dotazníků, zakončení konference

 

Registrační formulář na konferenci – http://www.inspirujmese.cz/content/registrace

inspirujme-se-konference-logo

Dvoudenní konferenci, věnovanou všemu, co se týká směrnice INSPIRE, pořádá informační agentura CENIA již od roku 2008.
Organizátoři dnes oznámili, že je hotov definitivní program akce, která se bude konat 27. a 28. listopadu v Průhonicích u Prahy.

ÚTERÝ 27.11.2012

09:00 – 13:00 Registrace

10:00 – 11:30 Předkonferenční seminář „SmeSpire- rozvoj vašich příležitostí“
O projektu smeSpire
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Krátké představení firem
Účastníci semináře

Diskuse o příležitostech/problémech se Směrnici INSPIRE
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Představení katalogu best practise
Peter Mozolik, Slovenská agentúra životného prostredia

Závěr semináře, domlouvání osobních schůzek
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

11:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Zahájení konference
Úvodní slovo za gestora INSPIRE – Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo životného prostredia SR
Úvodní slovo za ogranizátory konference – CENIA a SAŽP
Úvodní slovo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, České asociace pro geoinformace a generálního partnera

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

15:30 – 17:30 Infrastruktura v ČR a na Slovensku
INSPIRE a Národná infraštruktúra pre priestorové informácie na Slovensku, výzvy do roku 2013
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra

Úlohy rezortu geodézie, kartografie a katastra pri implementácii INSPIRE
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

INSPIRE a katastr nemovitostí ČR
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální

Další prezentace budou upřesněny

17:30 – 18:00 Přestávka na kávu

18:00 – 19:30 Příklady praktické implementace INSPIRE
Lesnícky GIS – využitie sieťových služieb v aplikácii
Robet Cibuľa, Národné lesnícké centrum

INSPIRE infraštruktúra priestotových údajov a služieb pre povinné osoby – priklad implementácie služieb v rezorte MŽP SR
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Územný plán v gis a/alebo gis v územnom pláne
Martin Baloga

Inspirujme se mobily! (Použití INSPIRE v mobilních zařízeních)
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing, s.r.o.

Modelování kvality ozvduší – SUDPLAN
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Další prezentace budou upřesněny

19:30 – 23:00 Závěr prvního dne konference, společenský večer

STŘEDA 28.11.2012

09:00 – 11:00 Implementace INSPIRE povinných subjektů
Problémy s technickou implementáciou legislatívy a vykonávacích pravidiel INSPIRE
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Stav harmonizace dat a služeb Zeměměřického úřadu dle INSPIRE
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální

Zákon o NIPI na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy
Lenka Šošovičková, Rastislav Skalský, Pavol Bezák, Michal Sviček, Vladimír Hutár, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Slovenská republika

Údaje cestnej dopravnej siete Slovenskej republiky
Slovenská správa ciest

Jak být v souladu
Martin Malý, T-mapy

Prezentace Združenia miest a obcí Slovenska (bude upřesněno)
Združenie miest a obcí Slovenska

Další prezentace budou upřesněny

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 13:00 Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE III.
Projekt Geotým – nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE
Zdeněk Stachoň

3D v datových specifikacích INSPIRE
Lukáš Herman

Kartografická symbolika a INSPIRE
Jiří Kozel

13:00 – 14:30 Oběd

14:30 – 16:30 Projekty a výzvy 2013
Monitoring a reporting v roce 2013
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního

Plan4business – servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů
Karel Charvát, Help Service Remote Sensing, s.r.o.

Projekt ENV plus
Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

Další prezentace budou upřesněny

16:30 Ukončení konference

Web konference

CENIA

O uvolnění z čela agentury CENIA požádal ředitel Jiří Hradec, aby se na Ministerstvu životního prostředí mohl věnovat optimalizaci činností a restrukturalizaci rezortu, od kterých vedení rezortu očekává zefektivnění vlastních činností, odstranění duplicit, administrativní zátěže a snížení budoucích výdajů státního rozpočtu.

Ředitelem agentury byl jmenován Vladimír Fanta. Svoji profesní dráhu začal na České správě sociálního zabezpečení. Vladimír Fanta vystudoval obor elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického.

Mandát pana ředitele Fanty v agentuře CENIA bude trvat jeden rok, po který bude navržena transformace agentury, která povede buď ke sloučení jejích agend s činností Českého hydrometeorologického ústavu, nebo k jejich zařazení přímo do aparátu Ministerstva životního prostředí. Možností je i úplné zrušení některých částí agentury.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Novým ředitelem Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví byl jmenován docent Ivan Suchara, který nahradil dosavadního ředitele Ivo Tábora. Úkolem nového vedení VÚKOZ bude zajistit finanční stabilitu ústavu a nastavit jeho efektivnější řízení. Požadavky na změnu vzešly od Rady instituce, které ministr životního prostředí Tomáš Chalupa vyhověl. Docent Suchara je významným odborníkem na botaniku a ekologii, působí také jako vysokoškolský pedagog.

[zdroj: www.mzp.cz]
gmes-web-w600

CENIA jako hlavní koordinátor Národního sekretariátu GEOSS/GMES s mandátem Ministerstva životního prostředí, s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluje pozvat na 1. České uživatelské fórum GMES, které se koná ve dnech 29 – 30. května ve Velkém sále Ministerstva dopravy v Praze. Continue reading „Uživatelé GMES se setkají koncem května (pozvánka)“

logo-INSPIRE-h150-featured

Evropské výzkumné centrum (JRC) publikovalo výzvu k registraci pro testování datových specifikací přílohy II a III Směrnice INSPIRE.

Instituce veřejné správy, soukromé firmy, profesní sdružení, akademici i jednotlivci se nyní mohou zaregistrovat, tak aby se zapojili do testování a připomínkování.

Co testování obnáší a jaké jsou očekávané výstupy? Přečtěte si tento dokument (PDF). Jeho stručnější verzi v češtině zpřístupní agentura CENIA v následujících dnech.

Registraci, že se chcete zúčastnit testování, poté provedete na webu INSPIRE.

Testovat se bude ve dnech 20. 6. – 21. 10. 2011, registrace zájemců však z procesních důvodů musí proběhnout do 15. května 2011. (Po tomto datu již nebude možné se k testování připojit.)

Pro neregistrované budou drafty dokumentů přístupné přes CENIA na vyžádání, souhrnné zprávy z testování budou však přijímány jen od registrovaných subjektů.

Pokud vás zajímá, kdo stojí za přpravovanými datovými specifikacemi, podívejte se na složení tematických pracovních skupin.

Přehled termínů:

registrace zájemců o testování – do 15. 5. 2011
zahájení testování – 20. 6. 2011
internetový kick-off meeting – 22. 6. 2011
ukončení testování 21.10.2011

Veškeré dotazy související s registrováním, rozlišením organizací LMO a SDIC nebo samotným připomínkováním zodpoví agentura CENIA na e-mailu: inspire@cenia.cz.

[Původní text výzvy naleznete na webu INSPIRE.] [poll id=4]