Michal Med, analytik ČÚZK, v podcastu Dataři / GeoBusiness

V dalším dílu podcastu Dataři z produkce Českého rozhlasu si Jan Cibulka a Adam Javůrek pozvali na rozhovor Michala Meda, analytika z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

V podcastu se dozvíte, kde si můžete legálně stáhnout tuzemské mapy, co dostanete zadarmo a za co musíte zaplatit.

Na stránkách Českého rozhlasu je podcast uveden titulkem „Když stát prodává data: Jediný, kdo za mapy platí dvakrát, je občan.“

revize katastru nemovitostí / GeoBusiness

Ve čtvrtek 13. září se v Pardubicích můžete dozvědět více o nových trendech v zeměměřictví. Východočeská pobočka Českého svazu geodetů a kartografů a Katastrální úřad pro Pardubický kraj spolu pořádají v místním Domě techniky odborný seminář Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví. Semináře se zúčastní také Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Referáty na semináři

 • Výhled činností při správě technických údajů KN do roku 2030 (revize katastru a nové mapování) (Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK)
 • Změny druhů pozemků při revizích katastru, obnově mapováním a při vyhotovování geometrického plánu (Mgr. Martina Hercegová, ředitelka odboru řízení územních orgánů, ČÚZK)
 • Problematika staveb v katastru nemovitostí (Ing. Jiří Udržal, vedoucí oddělení metodiky a kontroly, Katastrální úřad pro Pardubický kraj)
 • Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map (Ing. Aleš Černý, GVČ)
 • Nástroje mapové aplikace „Analýzy výškopisu“ (Mgr. Viola Dítětová, Zeměměřický úřad)
 • Informace o kontrolní a dohlédací činnosti ZKI a o správním trestání (Mgr. Lucie Ročková, Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze)

Přihlášky

Své přihlášky posílejte do 6. září 2018 na obě adresy: jitka.rubesova@cuzk.cz a lenka.sykorova@cuzk.cz

[zdroj Český svaz geodetů a kartografů via Zeměměřič]

 

/ ikonka v úvodní ilustraci @flaticon

mobilní verze Geoprohlížeč ČÚZK / GeoBusiness
síťové služby ČUZK / časopis GeoBusiness

Systém základních registrů, vybudovaný s významnou pomocí Evropských fondů, byl uveden do produkčního provozu k 1. červenci 2012. Projekt „RÚIAN – Implementace řešení“, který byl budován jako nedílná součást základních registrů, však ještě úplně dokončen není. Proto bylo se souhlasem řídícího orgánu IOP (integrovaný operační program) rozhodnuto o jeho prodloužení do 30. června 2013.

Continue reading „RÚIAN v cílové rovince“

geoportal-cuzk-w600

Zeměměřický úřad ve spolupráci s firmou Intergraph CS pořádá pracovní seminář pro uživatele prostorových dat a služeb rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Akce s názvem „Naše data blíž k vám“ se bude konat 10. října 2012 od 9 hodin v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 (Pod sídlištěm 9, Praha 8 – Kobylisy).
Continue reading „Pro uživatele prostorových dat a služeb rezortu ČÚZK – pracovní seminář“

mapova-sluzba-cuzk-arcgis-server-zakladni-mapa-10-jicin-w600
Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního umožňuje připojit přes web různé mapové služby, které jsou veřejné i neveřejné. Nově k nim přibyla nová služba poskytovaná technologií ArcGIS Server.

Obsahuje dlaždice Základních map České republiky pro měřítka 1 : 10 000 a 1 : 50 000, doplněna je mapami ČR v měřítku 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000.

mapova-sluzba-cuzk-arcgis-server-zakladni-mapa-10-krivoklat-w600

Mapovou službu můžete:

Podrobné informace o mapové službě a podmínky jejího používání naleznete na stránkách ČÚZK.

Mapovou službu je možné vyhledat i prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE.

mapova-sluzba-cuzk-arcgis-server-zakladni-mapa-10-jicin-w600

Ukázky prohlížecí služby WMS pro téma Katastrální parcely. Poskytuje tři vrstvy: CP.CadastralParcel (hranice parcel, parcelní čísla) do měřítka 1:20 000, CP.CadastralBoundary (hranice parcel) do měřítka 1 : 20 000 a CP.CadastralZoning (hranice a názvy katastrálních území) do měřítka 1 : 100 000.

Seznámíme vás s testováním dat INSPIRE v resortu ČÚZK. Projdeme si celou cestu od testování dat, uvedených v příloze I směrnice INSPIRE, která jsme testovali v letech 2008 a 2009, vytvoření Publikační databáze katastru nemovitostí, která nám usnadňuje implementaci INSPIRE, až k testování dat přílohy II a III, které v současné době právě probíhá. Také se podíváme na novinky v poskytování dat ČÚZK dle směrnice INSPIRE.

Testování dat přílohy I

Cíle

Testování dat z přílohy I jsme dělali na přelomu let 2008 a 2009. Český úřad zeměměřický a katastrální se do testování aktivně zapojil s analýzou tématu Katastrální parcely (CP – Cadastral Parcels).

Je vhodné připomenout, že dalšími tématy (Zeměpisná jména, Vodstvo a Dopravní sítě) se zabýval také Zeměměřický úřad.

Dále se ČÚZK v průběhu testování přílohy I dodatečně připojil k testování témat Správní jednotky a Adresy. Toto testování probíhalo pouze nad datovým modelem Informačního systému územní identifikace (ISÚI, viz dále v textu) a ověřilo tak formální připravenost systému ISÚI na budoucí požadavky INSPIRE.

Co je vůbec cílem při testování datové specifikace daného tématu? Je potřeba identifikovat datové struktury INSPIRE a jejich ekvivalenty ve vlastních datových sadách. Zároveň je vhodné otestovat transformaci vlastních datových sad do datového modelu INSPIRE a to včetně transformace/projekce do jednotného zobrazení.

A zejména popsat dosažené úspěchy a problémy, na které se v rámci testování narazí. Odeslané připomínky jsou jednou z mála možností, jak ovlivnit budoucí finální podobu datových specifikací.

Problémy

Při testování tématu Katastrální parcely jsme se potýkali s řadou problémů, které je dobré zmínit, abychom se jich v budoucnu mohli vyvarovat.

INSPIRE datové specifikace jsou nesourodou směsicí standardů ISO, OGC specifikací pro reprezentaci datových modelů, což dělá problémy hlavně v okamžiku, kdy ovládáte pouze jeden ze standardů.

Dále je to znalost a porozumění modelování pomocí UML a formátu GML 3.2.1 (s aplikačními schématy), který je použit pro zápis dat dle INSPIRE.

Směrnice INSPIRE zároveň nepovoluje pro katastrální parcely a některá další vybraná témata jinou interpolaci geometrie než lineární. Z toho důvodu bylo nutné přistoupit k převodu kružnic a kruhových oblouků na lomené čáry.

Pro jednotlivá témata dále INSPIRE požaduje dodržení různých pravidel a omezení.

Například pro data přílohy I směrnice vyžaduje identifikátory u všech prvků/objektů, které obsahují geometrii.

Pro většinu vektorových dat dále INSPIRE doporučuje, aby data byla topologicky čistá, tj. neobsahovala topologické přesahy/mezery.

Pro všechna data pak INSPIRE požaduje poskytovat data v jednotném souřadnicovém systému (ETRS) a zobrazení (dle měřítka buď TM/LCC).

V některých případech jsou samotná omezující pravidla pro data zapsána mimo UML/GML, což výrazně znesnadňuje implementaci. V případě katastrálních parcel je tento zápis použit pro typ interpolace, počet a typ geometrie u prvku.

Transformace katastrální mapy do datového modelu INSPIRE

Datový model ISKN, jako produkční systém pro katastrální mapu, je spojnicový a přesnost je definována na jednotlivých bodech polohopisu formou kódu charakteristiky kvality bodu.

Je tedy potřeba vymodelovat geometrii na úrovni jednotlivých linií pro jednotlivé objekty a spočítat jejich přesnost. ISKN umožňuje ukládání kružnic a kruhových oblouků na hranicích parcel, a proto je třeba provést „zjednodušení”, tj. jejich převod na lomenou čáru.

Je potřeba převést geometrii jednotlivých objektů do určeného souřadnicového systému a projekce (ETRS-TM). To musíme provést s maximální přesností, proto jsme s výhodou využili nové realizace systému ETRS89 v České republice.

V souborech dat musíme zajistit odpovídající vazby mezi objekty, aby data byla co možná nejlépe zpětně identifikovatelná.

Dle INSPIRE je potřeba zajistit soulad v dohodnutém zobrazení (použití ETRS-TM) na státní hranici. Tuto část jsme se rozhodli splnit analýzou dvou katastrálních území na česko-slovenské hranici.

Společně se slovenskými kolegy jsme porovnali průběh společných hranic katastrálních území Sudoměřice (ČR) a Skalica (SR).

Soulad hranic byl ve velké části na výborné úrovni, což se vzhledem k historickým souvislostem dalo předpokládat.

Pouze na třech místech jsme narazili na nesoulady, které ovšem nebyly způsobeny problémy s transformací do ETRS, ale tím, že některá území nejsou evidována ani v českém ISKN ani ve slovenském katastru nehnuteľností.Části průběhu hranice ČR se SR (ETRS)
Části průběhu hranice ČR se SR (ETRS)

Detail jednoho z nesouladů na hranici Česká republika - Slovenská republika
detail jednoho z nesouladů na hranici Česká republika - Slovenská republikaVýsledky

Výsledkem testování byly připomínky k datové specifikaci tématu Katastrální parcely. Zároveň jsme se významně seznámili s jazykem datových specifikací, UML, GML a dalšími technologiemi používanými v INSPIRE.

Dalším výsledkem bylo vytvoření GML výstupu dle datové specifikace INSPIRE jednoho katastrálního území (Sudoměřice).

Katastrální území Sudoměřice obsahuje přibližně sedm tisíc parcel a více než 37 000 hranic parcel. Výsledný soubor s GML obsahuje celkem 50 MB dat.Vizualizace výsledného GML s katastrálním územím Sudoměřice v GML prohlížeči od firmy Snowflake
Vizualizace výsledného GML s katastrálním územím Sudoměřice v GML prohlížeči od firmy SnowflakeNejdůležitějším výsledkem testování bylo zjištění, že harmonizaci dat (vytváření topologie, atd.) je z výkonových důvodů vhodné provádět mimo produkční systém ISKN.

Z toho nám vyplynula nutnost vytvoření Publikační databáze katastru nemovitostí, která představuje repliku ISKN rozšířenou o uložení geodetických dat v tzv. prostorovém rozšíření.

Aktuální stav dat přílohy I

Publikační databáze

Od roku 2009 jsme pracovali na vytvoření výše uvedené Publikační databáze KN. V říjnu 2010 jsme tak mohli představit unikátní řešení, které od té doby běží v reálném provozu na ČÚZK.

Data jsou v publikační databázi ukládána v ISO modelu. Vytvoření a průběžná aktualizace (přibližně jedenkrát za dvě hodiny) se provádí pomocí replikací z produkční databáze ISKN pomocí PL/SQL skriptů.Schéma Publikační databáze KN
Schéma Publikační databáze KNPo nasazení do provozu se publikační databáze stala jednotným zdrojem pro publikaci grafických dat z ISKN.

Stejná data jsou použita v grafickém klientu služby Nahlížení do KN, dále pro standardní WMS služby pro katastrální mapu a v neposlední řadě pro INSPIRE prohlížecí/stahovací služby.

Prohlížecí služby

Dne 9. května 2011 jsme tak mohli splnit povinnost poskytnutí INSPIRE prohlížecí služby (WMS) pro katastrální parcely (CP), která je dostupná na adrese http://wms.cuzk.cz/inspire-cp-wms.asp.

Služba splňuje technické specifikace síťových služeb, verze 3.0 a je realizována nad harmonizovanými daty tématu Katastrální parcely v souladu s datovou specifikací 3.0.1.

Služba je provozována podle standardu OGC WMS, verze 1.3.0 a 1.1.1. Prohlížecí služba je poskytována podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a podle navazujících právních předpisů (zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění).Ukázky prohlížecí služby WMS pro téma Katastrální parcely. Ukázka první vrstvy ze tří: CP.CadastralParcel (hranice parcel, parcelní čísla) do měřítka 1:20 000
Ukázky prohlížecí služby WMS pro téma Katastrální parcely. Ukázka první vrstvy ze tří: CP.CadastralParcel (hranice parcel, parcelní čísla) do měřítka 1:20 000

CP.CadastralBoundary (hranice parcel) do měřítka 1 : 20 000
CP.CadastralBoundary (hranice parcel) do měřítka 1 : 20 000


Ukázky prohlížecí služby WMS pro téma Katastrální parcely. Poskytuje tři vrstvy: CP.CadastralParcel (hranice parcel, parcelní čísla) do měřítka 1:20 000, CP.CadastralBoundary (hranice parcel) do měřítka 1 : 20 000 a CP.CadastralZoning (hranice a názvy katastrálních území) do měřítka 1 : 100 000.
Třetí z vrstev: CP.CadastralZoning (hranice a názvy katastrálních území) do měřítka 1 : 100 000.Stahovací služby

Stahovací služby existují ve dvou variantách: stahování předpřipravených datových sad (pro téma Katastrální parcely předpokládáme vytváření souborů po katastrálních územích) a stahování dat s přímým přístupem (WFS).

V obou variantách budou data dostupná ve formátu GML, který odpovídá INSPIRE datové specifikaci pro téma Katastrální parcely (Cadastral Parcels) verze 3.0.1.

K dispozici je zájemcům vzorek dat o velikosti 391 kB (http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-VYSTUPY_DAT_ISKN_DLE_INSPIRE_UKAZKA), který obsahuje katastrální území Bylany v okrese Chrudim. (web ČÚZK, poskytování údajů z KN – Výstupy dat ISKN dle směrnice INSPIRE).

Zkušební provoz stahovacích služeb pro téma katastrální parcely je plánován na začátek roku 2012 (dle INSPIRE tato povinnost vzniká až v polovině roku 2012).

V současné době máme ještě problémy s testováním stahovací služby s přímým přístupem, neboť ve své podstatě neexistuje klient, který by korektně dokázal pracovat s WFS 2.0.

V omezené míře si s WFS 2.0 poradí GML Viewer od firmy Snowflake Software (http://www.snowflakesoftware.co.uk/).

Další softwarové firmy slibují podporu WFS 2.0 ve svých verzích na konec roku 2011. Zároveň čekáme až Joint Research Center v Ispře vydá technický návod (Technical Guidance) pro stahovací služby, který zpřesňuje implementační pravidla.

Český úřad zeměměřický a katastrální se z pohledu implementace směrnice INSPIRE nachází přibližně v polovině cesty.

Je proto vhodné zmínit vynaložené náklady. Náklady na implementaci INSPIRE si v letech 2008 až 2010 vyžádaly na ČÚZK více než 5 milionů korun.Náklady na implementaci INSPIRE na ČÚZK (v tisících Kč)
Náklady na implementaci INSPIRE na ČÚZK (v tisících Kč)Největší položkou jsou náklady na zaměstnance, kteří se směrnicí INSPIRE a jejím naplněním na úřadě zabývají.

Náklady za rok 2011 nejsou v současnosti k dispozici, ale předpokládá se pokračování v nastaveném trendu.

Zejména náklady u položky „zaměstnanci“ budou nadále růst, což je dáno především testováním datových specifikací a účastí v technických pracovních skupinách KOVIN (Koordinační výbor INSPIRE).

Testování dat přílohy II a III

V období 22. června až 21. října 2011 se testují data přílohy II a III.

Do testování se můžete zapojit také – kdykoliv až do ukončení testování, tj. do 21. října 2011.

Pokud máte zájem rozšířit řady testujících organizací v České republice, zaregistrujte se přímo na stránkách Evropského výzkumného centra (JRC), kontaktujte agenturu CENIA, nebo se obraťte na koordinátora TPS (technická pracovní skupina) DATA při KOVIN.

ČÚZK se v tomto kole testování zaměří zejména na téma Budovy (BU – Building). Opět se chceme zaměřit na připomínkování datové specifikace a na závěr vytvořit GML výstup podle datové specifikace. Zdrojovou databází pro téma Budovy se stane databáze ISÚI – Informační systém územní identifikace, který tvoří jeden z agendových informačních systémů RÚIAN. Téma Budovy tak bude poskytováno ze stejného zdroje jako témata Adresy a Správní jednotky.

Další vývoj v poskytování dat ČÚZK

Na začátek roku 2012 plánujeme spuštění pilotního provozu stahovacích služeb.

Můžete se těšit na WFS pro katastrální mapu a předpřipravené GML soubory, které budeme generovat pro jednotlivá katastrální území.

V současné době začínáme pracovat na rozšíření stávajícího INSPIRE GML pro téma Katastrální parcely.

GML nyní obsahuje pouze hranice parcel a parcelní čísla, což je pouze část (i když jedna z nejpodstatnějších) katastrální mapy.

Snažíme se doplnit definice ostatních prvků do GML (vnitřní kresba, bodové pole, značky druhu pozemků…), abychom v tomto dnes populárním a stále používanějším formátu mohli poskytovat kompletní katastrální mapu.

Myslíme si, že takto vytvořený GML formát bude pro veřejnost daleko vhodnější, než stávající výměnný formát katastru nemovitostí.

Ten bude s celou svou složitostí (čísla podrobných bodů, kódy charakteristiky kvality bodu, atd.) samozřejmě dále dostupný a potřebný pro geodety.

Závěr

V článku jsme se snažili představit dlouhou a trnitou cestu našeho úřadu k úspěšné implementaci INSPIRE.

V letech 2008-2010 nás příprava na splnění povinností dle směrnice stála přes pět milionů korun.

Je dobré si uvědomit, že testování datových specifikací se rozhodně vyplatí, neboť máte možnost se s pravidly seznámit v době, kdy máte možnost ovlivnit jejich budoucí podobu.

Implementace směrnice INSPIRE nás nemine, připravme se na ni, dokud je čas.

[Autoři: Ing. Petr Souček, Ph.D., petr.soucek@cuzk.cz, Ing. Jiří Bartoš, Ph.D., jiri.bartos@cuzk.cz, Český úřad zeměměřický a katastrální, Odbor správy dat]


geoportal-cuzk-aplikace-mapa-w600

Dne 9. května 2011 byla na adrese http://geoportal.cuzk.cz spuštěna nová verze Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Tímto krokem úřad fakticky naplnil jako jedna z prvních národních evropských mapovacích agentur povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu INSPIRE a souvisejících dokumentů.

geoportal-cuzk-aplikace-w600

Prostřednictvím geoportálu nyní ČÚZK poskytuje metadata pro všechny datové sady a služby (celkem 165 000 záznamů), a umožňuje v nich vyhledávat s odezvami do jediné sekundy. Většina textového obsahu webových stránek geoportálu je generována rovněž z informací uložených v metadatových záznamech.

Metadata jsou prostřednictvím nástroje ETL denně automaticky aktualizována na základě změn v  10 systémech napříč úřadem. Takto je například denně aktualizována informace o pokrytí digitální katastrální mapou na základě změn v Informačním systému katastru nemovitostí České republiky.

Zároveň jsou k dispozici webové služby vyhledávací a prohlížecí, které plně vyhovují směrnici INSPIRE.

geoportal-cuzk-aplikace-mapa-w600

Také je k dispozici služba EuroGeonames, která se brzy stane standardní stahovací službou dle směrnice INSPIRE. Nástroji Geoportálu lze rovněž data a služby nakupovat a licencovat, elektronický obchod je nyní jediné rozhraní pro objednávání těchto produktů jak pro veřejnost tak orgány veřejné správy.

Danuše Svobodová, zástupkyně ředitele Zeměměřického úřadu: „Za 6 let své existence prošel Geoportál ČÚZK řadou změn, kdy z prvotního řešení internetového obchodu pro mapovou produkci Zeměměřického úřadu byl přebudován na komplexní řešení poskytování dat a služeb celého rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Řešitelský tým složený ze zástupců společnosti Intergraph, Zeměměřického úřadu i Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se dokázal společně vypořádat s požadavky rezortu, uživatelů a v neposlední řadě i směrnice INSPIRE.  Mnohé aplikace Geoportálu ČÚZK byly velmi inovativní a byly nasazeny do provozu jako první toho druhu v Českérepublice. Geoportál ČÚZK se tak stal inspirací pro několik dalších Geoportálů v ČR i zahraničí. Pro Zeměměřický úřad je správa Geoportálu ČÚZK významnoupůsobností.“

Geoportál nyní mimo jiné poskytuje:

 • Webový portál pro vyhledání a prohlížení metadat i  dat samotných
 • 165 000 validních metadatových záznamů
 • Validní služby vyhledávací a prohlížecí
 • Službu stahování dat pro EuroGeonames (již nyní validní stahovací služba INSPIRE)
 • Speciální registr pro rychlé vyhledávání v metadatech
 • Volně dostupný metadatový editor
 • Elektronický obchod, včetně rozhraní pro stažení automaticky exportovaných dat
 • Rozcestí na všechny důležité informace a služby ČÚZK

Použité produkty a projectware:

 • GeoMediaWebMap Pro
 • Geomedia SDI Pro
 • Common cataloque platform
 • GeomediaPortal
 • OpenLayers map window
 • Metadata editor
 • Metadata register pro rychlé vyhledávání
 • Elektronický obchod, licencování a exportní služba
 • ETL (nástroj pro automatické aktualizace publikovaných data a metadat)
 • Nástroje administrace

V případě otázek kontaktujte Pavla Wonesche na adrese pavel.wonesch@intergraph.comco je RÚIAN / GeoBusiness

RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb. Tyto registry jsou základním stavebním kamenem elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a ověřených informací pro všechny složky veřejné správy.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, častěji známý jako RÚIAN (a občas se setkáte také s verzí RUIAN) je jedním ze čtyř vytvářených základních registrů. Dalšími jsou registr obyvatel (ROB), registr práv a povinností (RPP) a registr osob (ROS).

RÚIAN staví na podkladech základního registru územní identifikace a nemovitostí, který pilotně v roce 2001 realizoval Český úřad zeměměřický a katastrální. Prvotní zmínku o potřebě takového registru však můžeme nalézt již ve státní informační politice z roku 1998. Další vývoj je poté spojován především se zaváděním tzv. eGovernmentu.

Registr obsahuje a také poskytuje referenční údaje, tj. zákonem vymezené údaje, jež budou v daném okamžiku aktuální, platné a jednotné. Jsou to údaje o základních územních prvcích a jednotkách (spolu s jejich vazbami), adresách a údaje o účelových územních prvcích. Atributy těchto údajů budou identifikační (kódy, názvy, například parcelní číslo, kód obce), lokalizační (například definiční body, hranice a vazby na další jednotky, například příslušnost obce k obci s rozšířenou působností).

Ostatní údaje budou napojeny prostřednictvím kódů z dalších registrů. Údaje RÚIAN budou zobrazitelné nad státním mapovým dílem nebo nad Digitální mapou veřejné správy. Samotný registr si můžeme představit jako rozsáhlou databázi, která
po prvotním naplnění daty bude aktualizována přes editační rozhraní. Její výstupy budou sloužit orgánům veřejné správy a veřejnosti. Zkušební provoz byl spuštěn 1. července 2010.

Registr územní identifikace je postaven na již vytvořeném Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN), provozovaném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Jeho komunikační prostředí bude pro potřeby RÚIAN upraveno. Editorem údajů v tomto informačním systému je ČÚZK a půjde především o údaje katastru nemovitostí. Dalším navrhovaným informačním systémem bude Informační systém územní identifikace (ISÚI), jehož editorem bude Český statistický úřad, obce a stavební úřady.

Oba tyto informační systémy budou propojeny do centrálního Informačního systému základních registrů. Prvotní naplnění proběhne importem dat ze současných datových zdrojů: ISKN (ČÚZK), registru sčítacích obvodů (ČSÚ), adres z ÚIR-ADR a dalších (například Česká pošta dodá seznam PSČ). Data bude nutné rektifikovat, především v oblasti dat z obcí a stavebních úřadů lze očekávat komplikace již při prvotním naplnění.

Aktualizační procesy budou prováděny přes editační agendové systémy a zodpovědné za ně a za data uvedená v registru budou editoři. Vedle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jenž edituje většinu prvků (pozemky, budovy), jsou dalšími editory Český statistický úřad pro základní sídelní jednotky, obce pro části obcí, ulice, veřejná prostranství a adresy a stavební úřady pro adresy nových stavebních objektů.

Hlavní funkcí registru RÚIAN je poskytování informačních a servisních služeb pro veřejnost a veřejnou správu. Vedle dotazů a vyhledávání v registru budou umožněny hromadné výstupy a také servisní služby, které využijí klienti, kteří zaznamenají v registru chybný údaj. Takto označený údaj bude se záznamem o nutnosti ověření předáván do jeho ověření editorem.

Veškeré výstupy ze základních registrů budou prováděny prostřednictvím Informačního systému základních registrů. Uvedení všech základních registrů do „ostrého“ provozu byl novelou zákona o základních registrech odložen o rok k 1. červenci 2012.

Vyhlášky k RÚIAN budou ze zákona upravovat

• způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,
• způsob zápisu adresy s využitím údajů z registru územní identifikace,
• způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku „stavební objekt“,
• způsob, jakým obce budou poskytovat správci registru lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,
• postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady a technické a bezpečnostní parametry,
• způsob úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace,
• způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek,
• provozní podmínky a rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí a k „vytěžování“ databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Co budou obsahovat čtyři základní registry

Registr obyvatel – ROB
Obsahuje základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství.
• Registr práv a povinností – RPP
Obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mimo jiné oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod. Slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů
vedených v jednotlivých registrech.
• Registr osob – ROS
Obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve.
• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN
Spravuje údaje o základních územních a správních prvcích.

Jaký je aktuální stav?

Počátkem února 2011 se v prostorách ČÚZK konal seminář věnovaný aktuálnímu vývoji RÚIAN.

Přečíst si můžete následující referáty a stručný zápis ze setkání.

 • Vliv INSPIRE na budování RÚIAN (PDF, 1 532 kB)
 • ePUSA–napojení na JIP (PDF, 566 kB)
 • ISÚI – Informační systém územní identifikace (PDF, 531 kB)
 • RÚIAN a IS obecních a stavebních úřadů (PDF, 1 218 kB)
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a agendový informační systém územní identifikace (ISÚI) (PDF, 1 425 kB)
 • Stručný záznam jednání ze semináře pro firmy (PDF, 144 kB)
 • Nastavení rolí uživatele ISÚI přes ePUSA (JPG, 117 kB)
www.ruian.cz

Časopis Geodetický a kartografický obzor (GaKO) je odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, který vychází již 57 let.

V prvním čísle ročníku 2011 uveřejnili své názory také Karel Večeře, předseda rezortu ČÚZK, a Hedviga Májovská, předsedkyně ÚGKK. Po dohodě s redakcí GaKO přinášíme plné znění obou článků.

Úspory ve výdajích nesmí způsobit zhoršení úrovně poskytovaných služeb

Slovo úspory jsme v roce 2010 skloňovali ve všech pádech a stejně tomu bude i v roce 2011. S prvními úspornými opatřeními ve výdajích státního rozpočtu České republiky (ČR) na rok 2010 přišla vláda již v lednu a státní správa zeměměřictví a katastru v jejich důsledku musela uspořit 2,2 % všech výdajů. To byl jistě úkol splnitelný bez jakéhokoli dopadu na rozsah nebo kvalitu poskytovaných služeb. Druhé omezení výdajů schválila nová vláda vzešlá z květnových voleb v červenci a představovalo dalších 2,4 % výdajů, tedy v součtu za rok 2010 jde o úsporu 4,6 % výdajů. Úsporná opatření byla realizována tak, aby byly zachovány velmi příznivé lhůty vyřizování podání k zápisu do katastru nemovitostí i při poskytování údajů, a nebyl významněji dotčen žádný z probíhajících rozvojových projektů. Podařilo se ušetřit v provozních výdajích, odloženy byly některé investice a platy zaměstnanců se snížily přibližně o 2 %.

Státní správa zeměměřictví a katastru nemovitostí se musí v roce 2011 vyrovnat s dalším snížením výdajů o dalších přibližně 6 %, což po započtení úsporných opatření přijatých v průběhu roku 2010 představuje meziroční pokles výdajů o více než 10 %. Dochází ke snižování počtu zaměstnanců, v prvním kroku o 5 %, a toto snižování bude muset ještě pokračovat v roce 2012, pokud vláda nepřehodnotí svůj záměr zmrazit celkovou výši prostředků na platy na úrovni roku 2011. Naším základním cílem je zachování krátkých lhůt a kvalitativních parametrů při zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. Určitý útlum trhu s nemovitostmi v ČR, započatý v roce 2009 de setiprocentním poklesem počtu návrhů na vklad, se v roce 2010 zastavil a dochází ke stagnaci počtu transakcí s nemovitostmi. To nám dává možnost zvládat tyto služby s mírně se snižujícím počtem zaměstnanců a jsme tak schopni snižovat výdaje bez negativních dopadů na naše klienty. Ani při maximální hospodárnosti však není možné uchránit před krácením výdaje na digitalizaci katastrálních map. Musíme snížit počet zaměstnanců, kteří se digitalizací map zabývají a musíme krátit i výdaje na veřejné zakázky. Koncový termín tak současná úsporná opatření oddalují o 1 až 2 roky. Úsporná opatření v zeměměřických činnostech zajišťovaných Zeměměřickým úřadem urychlí některé dlouhodobé záměry jako například postupné omezování údržby klasického bodového pole. Úspory přináší také nasazení systému digitální kartografie či postupné omezování klasického prodeje map, který je nahrazován prodejem přes e-shop. Další úspory budou provedeny ve všech organizačních složkách státu v resortu v oblasti administrativy a řízení.

Snižovat náklady musí i soukromé zeměměřické firmy, na které zprostředkovaně dopadají nejen omezení výdajů ve veřejném sektoru, ale samozřejmě i úsporná opatření na straně zadavatelů prací ze soukromého sektoru. Soutěž o zakázky stlačuje ceny a to má nejen pozitivní, ale i velmi negativní dopady v oblasti kvality výsledků. Častěji se setkáváme s vážnými vadami v geometrických plánech i ve výsledcích zeměměřických činností při pozemkových úpravách, kde je pozdější náprava nedostatků téměř neřešitelným problémem. Není se čemu divit, když firmy nabízejí svou práci za ceny, které evidentně nepokrývají náklady spojené s vyhotovením výsledku při dodržení všech platných předpisů a odborných postupů. Tento stav by neměli tolerovat především úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři, kteří takové výsledky ověřují. Jejich povinností je se vší pečlivostí ověřit, zda výsledek zeměměřické činnosti svými náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a mají být určitou zárukou pro objednatele, že předaný výsledek je správný a tudíž plně využitelný pro jejich další právní úkony. Zeměměřické a katastrální inspektoráty tak mají v současné době více práce s prováděním dohledů a správními řízeními o porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Stát si musí za této situace silněji vynucovat dodržování základních pravidel nezbytných pro udržení kvality výsledků zeměměřických činností. Přibývají tak nejen postihy úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, ale i postihy osob, které zeměměřické činnosti vykonávají, aniž jsou k tomu odborně způsobilé, neboť nemají alespoň úplné středoškolské vzdělání zeměměřického směru. Jde o vážné problémy, které by mohly velmi nepříznivě ovlivnit pověst a postavení zeměměřičů, proto není na místě je podceňovat.

Zeměměřictví a katastr nemovitostí se bude v ČR dále rozvíjet navzdory složité ekonomické situaci. Největší impulsy k jejich rozvoji přináší v posledních desetiletích rozvoj informačních, komunikačních a měřických technologií a nejinak tomu bude i v roce 2011. Státní správa zeměměřictví a katastru se připravuje na významnou změnu v nasazení nové architektury Informačního systému katastru nemovitostí, spočívající v centralizaci celého systému. Tato změna bude významným podnětem pro rozvoj nových služeb e-Governmentu. Poskytovat informace takovým způsobem, aby každý uživatel dostal vše potřebné přímo do svého počítače cestou uživatelsky příjemné aplikace, se nám daří. Skutečnou výzvou pro blízkou budoucnost je však elektronická komunikace na vstupu, tedy při aktualizaci obsahu databází. V případě katastru nemovitostí musíme řešit nejen předkládání elektronické formy listin o právních vztazích, ale také se zabývat elektronickou komunikací s geometry při předkládání geometrických plánů. Již dnes ověřujeme přínosy elektronické komunikace s notáři v dědických záležitostech a je namístě tyto zkušenosti využít pro elektronická podání i v jiných věcech. Skutečným přínosem však jsou jen podání umožňující přímé zpracovaní strukturovaných údajů od navrhovatele a nikoli zasílání skenovaných dokumentů. Jen tak dojde ke zrychlení postupů při zápisech do katastru nemovitostí, neboť informační systém bude pracovat s doručenými daty a úředník bude místo přepisování pouze kontrolovat, zda je možné zápis provést a zda jeho podobu informační systém připravil správně.

V oblasti měřických postupů a technologií zpracování výsledků měření přináší rok 2011 novinku v podobě nové realizace Evropského terestrického referenčního systému (ETRS) přechodem z rámce ETRF89 na ETRF2000. Změny ETRS souřadnic vybraných bodů České státní trigonometrické sítě vyvolané touto změnou nejsou z hlediska prací v katastru zásadní, neboť se pohybují v milimetrech. Současně však zavádíme nový postup pro transformace mezi souřadnicovými systémy S-JTSK a ETRS, který bude plně využitelný pro všechny práce v katastru nemovitostí. Jeho výhodou bude jednoznačný výsledek transformace, nezávislý na výběru bodů pro transformaci v okolí místa, kde bylo měření prováděno, i zjednodušení postupu zpracování výsledků měření technologií globálního navigačního satelitního systému – GNSS. Věřím, že tato novinka roku 2011 přispěje k dalšímu rozvoji těchto nových měřických metod v geodetické praxi.

Z velkých úkolů roku 2011 bych rád ještě zmínil naše zapojení do záměru vlády vybudovat systém základních registrů veřejné správy, v jehož rámci vytváříme Registr územní identifi kace, adres a nemovitostí. Do roku 2011 vstupujeme připraveni pro pilotní provoz tohoto nového registru, v rámci kterého by první spolupracující obce měly v registru odzkoušet aktualizaci adres. Nezbývá tedy než věřit, že i práce na ostatních základních registrech pokročí, tento ambiciózní záměr bude naplněn a resortu zeměměřictví a katastru přinese nové impulzy ke zlepšení poskytovaných služeb. Našim dlouhodobým cílem je poskytování komplexních služeb pro trh s nemovitostmi i veřejnou správu s přiměřenými náklady a základní registry jsou nepochybně jednou z cest, jak se naplnění tohoto cíle zase o kousek přiblížit.

Autor: Ing. Karel Večeře, Český úřad zeměměřický a katastrální


Do redakce GaKO došlo dne 1. prosince 2010.

Distribuce časopisu Geodetický a kartografický obzor

Distribuci předplatitelům v České republice zajišťuje SEND Předplatné. Objednávky zasílejte na adresu SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21 Praha 4 tel. 225 985 225, 777 333 370, 605 202 115 (všední den 8-18 hodin), e-mail: send@send.cz, www.send.cz, SMS 777 333 370, 605 202 115.
Ostatní distribuci včetně Slovenské republiky i zahraničí zajišťuje nakladatelství Vesmír, spol. s r. o. Objednávky zasílejte na adresu Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, POB 423, 111 21 Praha 1, tel. 00420 234 612 394 (administrativa), další tel. 00420 234 612 395, fax 00420 234 612 396, e-mail: vanek@msu.cas.cz, e-mail administrativa: vorackova@msu.cas.cz, nebo imlaufova@msu.cas.cz. Dále rozšiřují společnosti holdingu PNS, a. s.
Do Slovenskej republiky dováža MAGNET – PRESS SLOVAKIA, s. r. o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava 5, tel. 004212 67 20 19 31 až 33, fax 004212 67 20 19 10, ďalšie čísla 67 20 19 20, 67 20 19 30, e-mail: magnet@press.sk. Predplatné rozširuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 821 06 Bratislava 214, tel. 004212 54 41 80 91, 004212 54 41 81 02, 004212 54 41 99 03, fax 004212 54 41 99 06, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. Ročné predplatné 12,- € (361,50 Sk) vrátane poštovného a balného.


CAGI hledá zájemce o revizi dokumentu NGII z roku 2000

Česká asociace pro geoinformace vyzvala k účasti na revizi dokumentu z roku 2000 s názvem Národní geoinformační infrastruktura (NGII).

Po deseti letech se odborná komunita geoinformatiků vrací k materiálu z roku 2000 s názvem Národní geoinformační infrastruktura (NGII). Ve spolupráci se sdružením  Nemoforum CAGI povolává zájemce, kteří se chtějí a mohou zúčastnit revize, čeho jsme za upynulé desetiletí v budování GIS a GI infrastruktury v Česku dosáhli, a co naopak musíme doplnit, dodat, udělat, a kdo vlastně, aby geoinformace byly a sloužily.
Komu leží NGII na srdci, ozvěte se prosím na office@cagi.cz, ostatní nebudeme obtěžovat pracovními detaily, ale až budou výstupy. Vaše hlasy a názory se počítají!

Komentář redakce: V roce 2000 vznikaly dva dokumenty, věnující se národní geoinformační infrastruktuře. Jeden z nich připravila CAGI, druhý dokument vytvořil Český úřad zeměměřický a katastrální. Tentokrát by mohl vzniknout jeden dokument, a propojit jej také s aktivitami kolem evropské směrnice INSPIRE. O podrobnostech výstupů vás budeme informovat.