INSPIRACE

RÚIAN v cílové rovince

Systém základních registrů, vybudovaný s významnou pomocí Evropských fondů, byl uveden do produkčního provozu k 1. červenci 2012. Projekt „RÚIAN – Implementace řešení“, který byl budován jako nedílná součást základních registrů, však ještě úplně dokončen není. Proto bylo se souhlasem řídícího orgánu IOP (integrovaný operační program) rozhodnuto o jeho prodloužení do 30. června 2013.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Součástí projektu RÚIAN je vybudování a modernizace několika informačních systémů, které patří v celé soustavě základních registrů k aplikačně i datově nejrozsáhlejším.

Jako součást projektu RÚIAN byl vybudován editační informační systém územní identifikace (ISÚI), který slouží editorům z obcí a stavebních úřadů. Nedílnou součástí projektu bylo také provedení rozsáhlých úprav informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). V neposlední řadě bylo součástí projektu RÚIAN i vybudování nového veřejného dálkového přístupu (VDP), pomocí kterého lze na data RÚIAN libovolně nahlížet na internetu.

RÚIAN je jediný z celé soustavy základních registrů veřejným seznamem, jehož data jsou volně přístupná pro veřejnou i komerční sféru. Data RÚIAN mohou být volně k dispozici, především proto, že RÚIAN neobsahuje žádné ze zákona chráněné osobní údaje o fyzických osobách.

Celková investice do projektu RÚIAN představuje cca 650 milionů Kč, z čehož by Evropské fondy měly uhradit 85 %. RÚIAN je nejdražší z celé soustavy základních registrů.

Součásti projektu RÚIAN

Několik slov k součástem projektu RÚIAN, uvedeným v předchozí kapitole. Informační systém územní identifikace (ISÚI) byl spuštěn do produkčního provozu 29. 8. 2011, deset měsíců před spuštěním celého systému základních registrů. Důvodem brzkého spuštění ISÚI byla nutnost ověření správnosti a úplnosti údajů potřebných pro naplnění ostatních základních registrů, respektive vytvoření vazeb mezi nimi. V případě ISÚI, respektive RÚIAN, se jednalo především o adresy. Adresa, existující v RÚIAN umožnila, aby na ni mohl registr obyvatel (ROB) vytvořit vazbu fyzických osob přihlášených k trvalému pobytu, případně doručovací adresu obyvatel. Obdobně tomu bylo u registru osob (ROS), kde se vytvářela vazba na adresu sídla firmy a nebo vazba na adresu místa podnikání u právnických osob.

Dalším důvodem spuštění ISÚI s téměř ročním předstihem byla nutnost naučit editory z obcí a stavebních úřadů provádět v ISÚI změny v datech a provést kontrolu dat, ze kterých byl RÚIAN  v roce 2011 naplněn (byl naplněn ze zákonem stanovených datových zdrojů).

Poprvé v historii naší veřejné správy je občanem uváděná adresa kontrolována proti ISÚI, kde o správnosti zapsání nebo změny příslušného stavebního objektu a adresního místa rozhodují obec a stavební úřad, jako zákonem stanovení editoři.

Editoři údajů o adrese i uživatelé dat RÚIAN se například museli naučit pracovat se situací, že v mnoha případech je zcela správně k jednomu stavebnímu objektu přiřazeno více adresních míst (například více vchodů do stavebního objektu). O tom, zda se jedná o požadovaný stav nebo chybu, je třeba rozhodnout na základě podkladových dokumentů a se znalostí místní situace.

Proto je editorem v soustavě ISÚI/RÚIAN/VDP až každá jednotlivá obec, na které příslušné údaje vznikají (pojmenování veřejného prostranství, přiřazení čísla domovního nebo orientačního je pravomoc obce). Údaj o přiřazení čísla domovního nebo orientačního nebo o pojmenování veřejného prostranství dokonce nově ze zákona vznikne až zápisem do RÚIAN, nikoli hned po rozhodnutí obce o přidělení čísla nebo po usnesení zastupitelstva o pojmenování veřejného prostranství. Říká se tomu konstitutivní zápis.

Prodloužení projektu

Proč je projekt RÚIAN prodloužen až do 30. 6. 2013? Stalo se tak na žádost správce RÚIAN, kterým je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Požadavek na prodloužení projektu byl vznesen zejména z následujících důvodů.

Především proto, že v projektu RÚIAN bylo stanoveno, že konečné dimenzování technologické infrastruktury bude provedeno až po zahájení provozu celého systému základních registrů, aby bylo možno infrastrukturu optimalizovat na skutečné zatížení v reálném provozu, které bylo v roce 2009 (kdy byla soutěž na zhotovitele vypisována), pouze kvalifikovaně odhadováno.

Zahájení provozu 1. 7. 2012 nebylo vyhodnoceno za správný termín ke spouštění zátěžových testů, protože v té době byla k celému systému základních registrů připojena jen část externích uživatelů (byť editoři pracovali všichni). Zátěžové testy byly provedeny až koncem minulého a počátkem tohoto roku a veřejné soutěže na doplnění potřebné infrastruktury (3 části) proběhly v dubnu a květnu. Příslušné smlouvy jsou již podepsány.

Druhým zásadním důvodem pro prodloužení projektu byla skutečnost, že v RÚIAN bylo po spuštění provozu celého systému základních registrů v minulém roce zjištěno správcem registru v detailních analýzách množství nesrovnalostí v datech, které je nutno ve spolupráci s editory z obcí a ze stavebních úřadů postupně opravovat a uvádět do souladu se skutečností.

Dalším důvodem nutnosti pokračování v práci s daty bylo prodloužení lhůty, ve které nám ČSÚ předal potřebná data z posledního sčítání lidu, bytů a domů, provedeného v březnu 2011. Data jsme získali až 22. 5. 2013 a k naplnění RÚIAN údaji z tohoto sčítání dojde v červnu 2013.

Posledním důvodem k prodloužení projektu je potřeba načasovat informování veřejnosti o projektu základních registrů obecně a zejména o projektu RÚIAN až do období, kdy je systém odladěn a je připraven být představen veřejnosti bez „dětských chorob“.

Kolik je v RÚIAN dat?

Začneme stručnou tabulkou, která obsahuje přehled některých prvků vedených v RÚIAN a jejich počty ze dne 3. 6. 2013:

Prvek Počet
Obce 6 253
Části obcí 15 067
Katastrální území (14 nových k. ú. vzniklo z jednoho vojenského újezdu) 13 040
Stavební objekty 4 091 745
Stavební objekty s číslem popisným/evidenčním 2 843 126
Adresní místa 2 920 053
Parcely 20 612 408
ZSJ (základní sídelní jednotka) 22 427
Ulice 79 846
DCU (definiční čára ulice) 78 284

 

Z tabulky je na první pohled patrné, že RÚIAN lze řadit k projektům s velkým množstvím spravovaných dat. Databáze RÚIAN má celkem 250 GB, využito je nyní 186 GB. Editační systém ISÚI zabírá nyní 80 GB, nejmenší databázi má replika pro veřejný dálkový přístup (VDP), ta zabírá „pouhých“ 65 GB. Největší databází disponuje ISKN, který je také editorem mnoha prvků RÚIAN. Jde o 1,77 TB. Velikost spravovaných dat je dána zejména tím, že u většiny prvků RÚIAN je v systému vedena také jejich lokalizační (grafická) složka. Je třeba znát, jaké jsou hranice prvku a kde je umístěn jeho definiční bod, tak jak to vyžaduje zákon. Srozumitelně řečeno, víme, kde je uvedený prvek umístěn v terénu, případně, jaké má hranice, pokud je jimi definován.

Analýza dat RÚIAN

V souvislosti s nařízením vlády č.161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech, byla opakovaně prováděna analýza dat vedených v RÚIAN a současně bylo prováděno porovnání datových sad RÚIAN proti Informačnímu systému katastru nemovitostí (ISKN), Informačnímu systému evidence obyvatel (ISEO) a Registru sčítacích obvodů a budov (RSO).

Po analýzách dat RÚIAN byly zjištěny nebo potvrzeny některé významné anomálie v územní identifikaci, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy.

Dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. V § 18 stejného zákona je uvedeno, že každá část území České republiky je součástí území některé obce a obec má jedno nebo více katastrálních území. To znamená, že nejmenším územním prvkem, ze kterého se může skládat obec, je katastrální území.

V současné době nesplňuje zákonem stanovenou povinnost obec Strýčice, která nemá vlastní katastrální území a fakticky tak nemá hranice obce a správní území. Je definována jen základní sídelní jednotkou (ZSJ).

Navíc zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, upřesňuje, že území obce nebo vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území. S tou souvislostí katastrálního území obce je také někde problém, byť historie vzniku takových anomálií je poměrně snadno dohledatelná a představitelé obcí v době osamostatňování obcí v devadesátých letech povětšinou nepochybili. Ale nynější právní úpravě reálný aktuální stav v území nevyhovuje.

ruian-cuzk-pelhrimov-w600

Významnou územní anomálií, která v současné době již nemůže vzniknout, jsou očíslované stavební objekty na katastrálním území jiné obce. Dle § 27, odstavec (2), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je část obce evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území, v území obce.

Při analýze údajů RÚIAN bylo zjištěno, že existuje přes 400 stavebních objektů, které jsou obecním úřadem očíslovány, přestože jsou postaveny na území jiné obce („u sousedů“).  To samozřejmě působí nepříjemné problémy při volbách, výběru daní, místních poplatků (svoz odpadu), příslušnosti ke katastrálnímu a stavebnímu úřadu atd.

ruian-cuzk-Busovice-559750-78-w600

Další, pro orientaci občana v cizím městě velmi nepříjemnou územní anomálií jsou nejednoznačné názvy ulic v rámci obce, tedy ulice se stejným názvem, které se v obci nacházejí dvakrát.

Názvy ulic a jiných veřejných prostranství, jejichž tvorba je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, respektive zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v kompetenci obcí, mají být jednoznačné v rámci obce. Navíc podle článku XCVIII zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, platí, že:  „Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Účinnost výše uvedeného zákona nastala již 1. 7. 2011. Mnohé obce dosud reálný stav v území tomuto požadavku dosud nepřizpůsobily.

Poslední zmíněnou územní anomálií, která je významná, jsou adresní místa bez definičních bodů, bez umístění v terénu. Dle § 29, odstavec (1), písmeno d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, je adresním místem takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu.

Existence definičního bodu adresního místa je podstatná zejména z následujících důvodů:

–          z hlediska lokalizace adresního místa,

–          z hlediska potřeb integrovaného záchranného systému,

–          k vytvoření vazby adresního místa na jiný prvek (například na volební okrsek),

–          pro správnost přiřazení územního PSČ k adresnímu místu (nejsou řešena firemní PSČ, která náležejí nikoli k místu v mapě, ale ke konkrétní firmě).

Již jsme zmiňovali, že RÚIAN je jediným základním registrem, jehož data jsou volně k dispozici na internetu. Využijte této možnosti a podívejte se na https://vdp.cuzk.cz/. Zde se můžete přesvědčit, zda adresní místo, kde máte hlášen pobyt nebo sídlo firmy, odpovídá realitě, zda je správně v terénu umístěn jeho definiční bod. Pokud tomu tak není, obraťte se na příslušnou obec s požadavkem na zjednání nápravy (někdy k tomu může být potřeba součinnosti příslušného stavebního úřadu). Pokud vám nebude vyhověno, obraťte se na podpora@cuzk.cz.

cuzk-evropska-unie-financovani-projektu-ruian

/* ]]> */