DATA

Co je to RÚIAN

co je RÚIAN / GeoBusiness

RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb. Tyto registry jsou základním stavebním kamenem elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a ověřených informací pro všechny složky veřejné správy.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, častěji známý jako RÚIAN (a občas se setkáte také s verzí RUIAN) je jedním ze čtyř vytvářených základních registrů. Dalšími jsou registr obyvatel (ROB), registr práv a povinností (RPP) a registr osob (ROS).

RÚIAN staví na podkladech základního registru územní identifikace a nemovitostí, který pilotně v roce 2001 realizoval Český úřad zeměměřický a katastrální. Prvotní zmínku o potřebě takového registru však můžeme nalézt již ve státní informační politice z roku 1998. Další vývoj je poté spojován především se zaváděním tzv. eGovernmentu.

Registr obsahuje a také poskytuje referenční údaje, tj. zákonem vymezené údaje, jež budou v daném okamžiku aktuální, platné a jednotné. Jsou to údaje o základních územních prvcích a jednotkách (spolu s jejich vazbami), adresách a údaje o účelových územních prvcích. Atributy těchto údajů budou identifikační (kódy, názvy, například parcelní číslo, kód obce), lokalizační (například definiční body, hranice a vazby na další jednotky, například příslušnost obce k obci s rozšířenou působností).

Ostatní údaje budou napojeny prostřednictvím kódů z dalších registrů. Údaje RÚIAN budou zobrazitelné nad státním mapovým dílem nebo nad Digitální mapou veřejné správy. Samotný registr si můžeme představit jako rozsáhlou databázi, která
po prvotním naplnění daty bude aktualizována přes editační rozhraní. Její výstupy budou sloužit orgánům veřejné správy a veřejnosti. Zkušební provoz byl spuštěn 1. července 2010.

Registr územní identifikace je postaven na již vytvořeném Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN), provozovaném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Jeho komunikační prostředí bude pro potřeby RÚIAN upraveno. Editorem údajů v tomto informačním systému je ČÚZK a půjde především o údaje katastru nemovitostí. Dalším navrhovaným informačním systémem bude Informační systém územní identifikace (ISÚI), jehož editorem bude Český statistický úřad, obce a stavební úřady.

Oba tyto informační systémy budou propojeny do centrálního Informačního systému základních registrů. Prvotní naplnění proběhne importem dat ze současných datových zdrojů: ISKN (ČÚZK), registru sčítacích obvodů (ČSÚ), adres z ÚIR-ADR a dalších (například Česká pošta dodá seznam PSČ). Data bude nutné rektifikovat, především v oblasti dat z obcí a stavebních úřadů lze očekávat komplikace již při prvotním naplnění.

Aktualizační procesy budou prováděny přes editační agendové systémy a zodpovědné za ně a za data uvedená v registru budou editoři. Vedle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jenž edituje většinu prvků (pozemky, budovy), jsou dalšími editory Český statistický úřad pro základní sídelní jednotky, obce pro části obcí, ulice, veřejná prostranství a adresy a stavební úřady pro adresy nových stavebních objektů.

Hlavní funkcí registru RÚIAN je poskytování informačních a servisních služeb pro veřejnost a veřejnou správu. Vedle dotazů a vyhledávání v registru budou umožněny hromadné výstupy a také servisní služby, které využijí klienti, kteří zaznamenají v registru chybný údaj. Takto označený údaj bude se záznamem o nutnosti ověření předáván do jeho ověření editorem.

Veškeré výstupy ze základních registrů budou prováděny prostřednictvím Informačního systému základních registrů. Uvedení všech základních registrů do „ostrého“ provozu byl novelou zákona o základních registrech odložen o rok k 1. červenci 2012.

Vyhlášky k RÚIAN budou ze zákona upravovat

• způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,
• způsob zápisu adresy s využitím údajů z registru územní identifikace,
• způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku „stavební objekt“,
• způsob, jakým obce budou poskytovat správci registru lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,
• postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady a technické a bezpečnostní parametry,
• způsob úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace,
• způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek,
• provozní podmínky a rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí a k „vytěžování“ databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Co budou obsahovat čtyři základní registry

Registr obyvatel – ROB
Obsahuje základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství.
• Registr práv a povinností – RPP
Obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mimo jiné oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod. Slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů
vedených v jednotlivých registrech.
• Registr osob – ROS
Obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve.
• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN
Spravuje údaje o základních územních a správních prvcích.

Jaký je aktuální stav?

Počátkem února 2011 se v prostorách ČÚZK konal seminář věnovaný aktuálnímu vývoji RÚIAN.

Přečíst si můžete následující referáty a stručný zápis ze setkání.

  • Vliv INSPIRE na budování RÚIAN (PDF, 1 532 kB)
  • ePUSA–napojení na JIP (PDF, 566 kB)
  • ISÚI – Informační systém územní identifikace (PDF, 531 kB)
  • RÚIAN a IS obecních a stavebních úřadů (PDF, 1 218 kB)
  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a agendový informační systém územní identifikace (ISÚI) (PDF, 1 425 kB)
  • Stručný záznam jednání ze semináře pro firmy (PDF, 144 kB)
  • Nastavení rolí uživatele ISÚI přes ePUSA (JPG, 117 kB)
www.ruian.cz
/* ]]> */