DATA INSPIRACE SOUTĚŽE VEŘEJNÁ SPRÁVA

Otevřená data. Zapojíte se do soutěže?

Máte nebo připravujete nějakou aplikaci pracující s otevřenými daty? Pak byste měli zbystřit a zapojit se do soutěže, jejíž druhý ročník připravuje Fond Otakara Motejla.

Cílem soutěže je popularizace otevřených dat napříč společností včetně veřejné správy prostřednictvím příkladů dobré praxe, tedy aplikací, které podpoří společenský a podnikatelský přínos otevřených dat. Soutěž je otevřená všem účastníkům z řad veřejnosti, studentů, neziskových organizací i firem. Soutěží všechny přihlášené aplikace, které splňují pravidla soutěže.

Organizátoři připravují zahajovací akci ke startu soutěže, detaily budou známy koncem července.

Ceny pro vítěze:

Autoři tří nejlepších aplikací dostanou 20 tisíc korun, resp. 15 a 10 tisíc korun. Ocenění na čtvrtém až desátém místě získají věcné ceny.

Harmonogram soutěže je následující:

  • Soutěž se uskuteční v době od 2. 9. 2014 do 31. 10. 2014.
  • Oficiální spuštění registrace soutěže: 2. 9. 2014
  • Oficiální registrace končí v 31. 10. 2014 ve 23:59.
  • Porota vyhodnotí do 20. 11. 2014.
  • Soutěžící informování do 22. 11. 2014.
  • Vyhlášení vítězů  27. 11. 2014.

Jaké datové sady jsou k dispozici?

Pokud hledáte ne-geo data, tak se podívejte například do datového katalogu CKAN.

Pravidla soutěže

Soutěž o společensky přínosnou aplikaci využívající otevřená data

1. Pořadatel Soutěže

1. 1. Pořadatelem Soutěže Společně otevíráme data je Fond Otakara Motejla, který spravuje Nadace Open Society Fund Praha, IČ: 476 11 804, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170, a odborným garantem je Fórum pro otevřená data (Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky a Fond Otakara Motejla).

2. Užívané pojmy

2.1. Slova uvedená velkým písmenem mají pro účel Soutěže dále uvedený význam:

Soutěž: soutěž Společně otevíráme data

Aplikace: veřejně dostupná softwarová aplikace, například webová či mobilní

Soutěžící: fyzické osoby (včetně týmu) a právnické osoby, které splňují podmínky účasti v Soutěži dle čl. 5. těchto pravidel

Výherce: soutěžící, kteří se umístí na 1. – 10. místě dle rozhodnutí Poroty

Hlavní cena: Výherce na prvním místě obdrží 20 000 Kč, Výherce na druhém místě 15 000 Kč, Výherce na třetím místě 10 000 Kč

Vedlejší cena: věcné ocenění pro Výherce na čtvrtém až desátém místě v každé kategorii Otevřená data: data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky užití umožňují je volně využívat, a to včetně různých softwarových aplikací. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky[1].

Odborný garant – Fórum pro otevřená data (Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky a Fond Otakara Motejla) zajišťuje odbornou a technickou kompetentnost soutěže.

Porota: skupina hodnotitelů Aplikací v Soutěži

3. Účel a smysl Soutěže

3.1. Účelem je iniciovat vznik Aplikací využívajících otevřená data. Smyslem soutěže je rozvoj a zkvalitnění služeb pro společnost a zviditelnění přínosu otevřených dat prostřednictvím příkladů dobré praxe. 3.3. Soutěž je založena na výběru nejlepší Aplikace Porotou dle stanovených kritérií (určených v čl. 6 těchto pravidel).

4. Časový rámec Soutěže

4.1. Soutěž se uskuteční v době od 2 1. 9. 2014 do 31. 10. 2014.

4.2. Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno do 31. 10. 2014 23:59 hod přes registrační formulář.

4.3. Porota vyhodnotí přijaté Aplikace Soutěžících do 20. 11. 2014. Porota vyhodnotí 10 nejlepších aplikací a má právo udělit jednu zvláštní cenu autorům aplikace z řad studentů. O tomto výsledku budou Soutěžící informování do 22. 11. 2014.

4.4. Vyhlášení výsledků Soutěže a zveřejnění Výherců proběhne do 27. 11. 2014. Výherci budou o výsledcích Soutěže kontaktováni telefonicky (deset nejlepších) a prostřednictvím e-mailu. Výherci bude vyplacena Hlavní cena do 20 dnů ode dne vyhlášení výsledků Soutěže, a to na bankovní účet, který uvede pořadateli Soutěže. V případě, že Výherce neuvede účet pro zaslání Hlavní ceny ani po opětovné písemné výzvě adresované v časovém rozmezí 30 dnů od výzvy první na adresu uvedenou v registračním formuláři (dle čl. 5.3.), nárok na výhru zaniká. Vedlejší cena bude předána při vyhlášení výsledků Soutěže či zaslána na adresu Výherce uvedenou v registračním formuláři (dle čl. 5.3.).

5. Podmínky účasti pro Soutěžící a parametry Aplikace

5.1. Jeden Soutěžící se může Soutěže zúčastnit s více Aplikacemi.

5.2. Soutěžící si může svobodně zvolit tematickou oblast, z které data pro tvorbu Aplikace použije. 5.3. Soutěžící se přihlásí do Soutěže vyplněním registračního formuláře vyplněním na www.otevrenadata.cz včetně odeslání hypertextového odkazu na umístění Aplikace na internetu a uvedení zdroje dat do 31. 10. 2014 23:59 hod

5.4. Aplikace pro zařazení do Soutěže musí splňovat tyto podmínky:

a) musí být v českém jazyce

b) musí být nová či již existující avšak aktualizovaná, tzn. aplikace nebo její aktualizace musí být publikována v roce 2014 a musí se výrazně lišit od předchozí verze.

c) musí použít otevřená data, tj. alespoň část funkcionality musí být postavena na otevřených datech. Pokud bude Aplikace postavena na datech nikoliv ve formátu otevřených dat, musí Soutěžící alespoň část používaných dat publikovat jako otevřená data, a to na stejném místě, jako je umístěna Aplikace, popř. na tomto místě uvést hypertextový odkaz na jejich umístění. Pokud bude Aplikace využívat data, která nejsou ve formátu otevřených dat, musí se jednat o data veřejně dostupná, která lze pro účely Aplikace legálně využít, a jejichž podmínky užití umožňují Soutěžícímu legálně publikovat alespoň část používaných dat jako otevřená data

d) musí splňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

e) musí umožňovat bezplatné užívání pro veřejnost alespoň v základní verzi

5.5.

Všechny aplikace přihlášené do soutěže musí být v momentě přihlášení do soutěže funkční, volně použitelné a ke stažení během hodnotícího období (od 3.11. – 20.11. 2014) a minimálně 3 měsíce po skončení soutěže. V případě, že tomu tak není, tak porota může vyloučit aplikaci ze soutěže.

5.6. Soutěžící musí spolu s registrací aplikace dodat i doplňkový materiál ( např. Word, PPT, PDF), který je buď dokumentem, souborem obrazových snímků, nebo videem (Youtube) popisující aplikaci, její funkce a využití a v případě aktualizované verze popisem nových odlišnosti oproti předchozí verzi.

5.7. Pokud není soutěžní Aplikace, zdarma musí soutěžící poskytnout členům odborné poroty v hodnotícím období, tedy od 31.10. 2014 – 20.11. 2014 dostatečný počet licencí, prémiových přístupů do soutěžní aplikace pro hodnocení.

6. Hodnocení

6.1.

a) společenský přínos a využitelnost – rozvoj a zkvalitnění služeb pro společnost

b) originalita

c) uživatelská přívětivost, intuitivnost použití

d) funkčnost, technologické řešení e) efektivnost, přínosy pro případného investora

f) udržitelnost aplikace,

6.2. Hodnocení aplikací je dvoukolové a provádí jej odborná porota. V prvním kole jsou aplikace hodnoceny podle jednotlivých kritérií. Bodovým hodnocením 1 – 5 bodů, kde 1 = nejhorší, 5 bodů = nejlepší. Ve druhém kole, do kterého postoupí deset nejlepších aplikací, proběhne hlasování členů poroty. Každý porotce rozdělí mezi 10 aplikací 3 body (libovolně 1*3 body, 1*2 body +1*1 bod, 3*1 bod). Konečné pořadí je dáno součtem bodů. Následně bude stanoveno pořadí první až desátá aplikace. V případě shodného umístění rozhodne předseda poroty. Vítězné aplikace budou umístěny na www.otevrenadata.cz a alespoň jejich základní verze budou k dispozici zdarma.

7. Souhlasy a prohlášení Soutěžícího

7.1. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící prohlašuje, že souhlasí s těmito pravidly Soutěže a současně, že je autorem Aplikace nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění Aplikace, že data používaná Aplikací byla získána a použita v souladu s platnými právními předpisy ČR a že Aplikace svým fungováním neporušuje platné právní předpisy ČR, nezasahuje do práv třetích osob a je v souladu s dobrými mravy.

7.2. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící souhlasí s uveřejněním hypertextového odkazu na Aplikaci na webových stránkách www.otevrenadata.cz, www.motejl.cz a www.nasstat.cz. včetně uvedení autora Aplikace.

7.3. Odesláním oficiální přihlášky formou webového formuláře dle čl. 5.3. Soutěžící poskytuje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v předběžné registraci či oficiální přihlášce. Souhlas je poskytován pro účel organizace Soutěže na dobu trvání Soutěže a dále na dobu 1 roku po ukončení Soutěže. Souhlas je možné písemně odvolat ovšem s následky nemožnosti pokračování v Soutěži. Soutěžící má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Výherce se zavazuje, že uvede v místě publikace Aplikace větu, že byla přihlášena, popř. oceněna v Soutěži Společně otevíráme data, pořádané Fondem Otakara Motejla.

7.5. Účastník soutěže se zavazuje v místě publikace Aplikace uvést hypertextový odkaz na otevřená data, na základě kterých byla Aplikace vytvořena, popř. otevřená data na tomto místě publikovat.

7.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení fotografie Výherce včetně jeho jména a příjmení a zveřejnění jména organizace, jména a příjmení zástupce organizace a sídla organizace Výherce na sociálních sítích www.facebook.com a www.twitter.com a na stránkách www.otevrenadata.cz, www.motejl.cz a www.nastat.cz a materiálech Fondu Otakara Motejla a Nadace Open Society Fund Praha.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat Výherce a výhru nevyplatit v případě, že ani jedna ze soutěžních Aplikací nesplní kritéria zadání.

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit Aplikaci ze Soutěže a zpětně odebrat titul z důvodu, že Aplikace neoprávněně zasahuje do cizích práv.

8.3 Soutěžící nese plnou odpovědnost za Aplikaci(-e), kterou(-é) do soutěže přihlásí. Pořadatel, Porota ani žádný z jejích členů nepřebírá odpovědnost za přihlášené Aplikace v žádném rozsahu. Pořadatel, Porota ani žádný z jejích členů neodpovídá za škodu, jinou formu újmy ani za porušení zákona způsobené Aplikací či Aplikacemi.

8.4. V případě, že se přihlásí do soutěže zaměstnanec partnera soutěže, tak jeho aplikace je hodnocena členem odborné poroty, který není z řad daného partnera soutěže.

/* ]]> */