hackathon Hackujstat 2018 / GeoBusiness

Na hackathon Hackuj stát (#hackujstat) jsme čtenáře Geobusinessu již zvali.

Druhý hackathon dat veřejné správy se konal ve dnech 14. a 15. září v prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze v Holešovicích. Dvoudenního kodérského setkání se zúčastnilo 14 týmů, z toho NKÚ nasadil dva své týmy. Do finále se nakonec zapojilo 12 aplikací, ze kterých porota vybrala tři vítězné. Vítězové budou prezentovat své aplikace na konferenci Koloběh digitálního života.

Na třetím místě se umístila aplikace Poznej svůj okres, kraj, město.

Druhé místo obsadila aplikace s pěkným názvem $obec – srovnávač hospodaření obcí.

A na první místo porota zvolila aplikaci Hospodaření obcí.

Kdo soutěžním týmům pomáhal radou

Po celou dobu hackathonu byli týmům k dispozici mentoři. Letos radou pomáhala celá řada odborníků na otevřená data.

Jan Pavlík (Český telekomunikační úřad, vedoucí samostatného oddělení projektového řízení) vystudoval informatiku na fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické. Již při studiu spolupracoval s Českým telekomunikačním úřadem. Od roku 2014 působí v samostatném oddělení projektového řízení, v současnosti na pozici vedoucího oddělení. Účastní se projektů zaměřených zejména na ICT, vzdělávání a kontrolu a ochranu spotřebitele. Před nástupem na úřad se věnoval také tvorbě webů, redakčním systémům a internetovému marketingu. Zajímá se také o problematiku informatizace státní správy.

Již čtvrtým rokem se zabývá otevřenými daty, je koordinátorem a správcem otevřených dat v ČTÚ a členem Pracovní skupiny pro otevřená data Rady vlády pro informační společnost. Podílel se na návrhu a vytvoření Katalogu otevřených dat ČTÚ a aplikace Spektrum.

Eduard Durník (Český statistický úřad, vedoucí oddělení výstupních databází) po studiu ekonomické statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze působil na okresním oddělení Českého statistického úřadu v Jablonci nad Nisou. Stál u zrodu regionálních databází i mezinárodní databáze přeshraniční spolupráce. Po roce 2000 působí v ústředí ČSÚ v Praze a zakládá veřejnou databázi ČSÚ. Podílel se na vytvoření statistického metainformačního systému a na projektu redesignu statistického informačního systému. Zajišťoval publikování výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011. Od roku 2015 se zabývá problematikou otevřených dat a zveřejňováním datových sad se statistickými údaji.

Petr Souček pracuje na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním na pozici ředitele odboru správy dat. Spolupracuje se Stavební fakultou ČVUT v Praze, konkrétně se podílí na výuce Katedry geomatiky. V posledních letech se intenzivně věnuje implementaci Směrnice INSPIRE nejen na ČÚZK, ale z pozice vedoucího pracovní skupiny TPS DATA při KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE), který byl zřízen jako poradní orgán ministra životního prostředí, také v celé České republice.

V minulosti se podílel na vybudování RÚIAN (zdroj obrovského množství otevřených geografických dat v ČR) a dnes spolupracuje na vývoji tohoto základního registru ČR). V posledních třech letech byl členem řešitelského týmu evropského projektu E.L.F. (The European Location Framework).

Je členem Technické normalizační komise pro geografickou informaci a geomatiku (TNK 122), která je zřízena jako odborný orgán při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Působí ve zkušebních komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Martin Kopeček (Ministerstvo financí) se již během raných studií zabýval tvorbou webových aplikací a prezentací. Po dokončení bakalářské ekonomie na UK nastoupil do oddělení řízení dat v ČSOB, kde se věnoval zejména návrhu datové vrstvy pro risk reporting a optimalizaci SQL skriptů. V roce 2014 nastoupil na Ministerstvo financí, kde se zapojil do projektu otevřených dat. V tomto projektu nejdříve zastával roli vývojáře, implementoval katalog otevřených dat a spolu s kolegy vyvíjel vizualizace nad publikovanými daty. Nyní projekt otevřených dat vede.

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval historii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Master Programme Euroculture na Rijksuniversiteit v Gronigenu se zaměřením na Evropskou unii a mezinárodní vztahy. Studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México.

Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO. Když zrovna neběhá po valašských kopcích, tak čte, učí se španělsky nebo zrovna cestuje.

Pavel Tesař (Projektový manažer, business analytik a konzultant v oboru ICT) sbírá zkušenosti od roku 1992 na různých pozicích v českých i mezinárodních firmách. Podílel se na vybudování klíčových služeb a systémů českého eGovernmentu, jako jsou Datové schránky, Portál veřejné správy, Czech POINT a Registr smluv. Okrajově vystupuje jako lektor na odborných seminářích věnovaných uvedeným systémům. Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou, obor Elektronické počítače se zaměřením na softwarové inženýrství.

Jiří Šunka (Česká správa sociálního zabezpečení, vedoucí oddělení metodiky správy dat) po absolvování technické kybernetiky na Českém vysokém učení technickém pracoval v několika organizacích na pozicích spojených s vývojem a implementací systémů řízení nejprve jako programátor a později jako analytik. Od roku 2001 poskytoval jako OSVČ analytické a konzultační služby, zejména v oblasti digitalizace a zpracování dat a věnoval se tvorbě speciálního aplikačního programového vybavení, což zahrnovalo zpracování studií a realizaci projektů převážně v oblasti archivace a digitalizace dokumentů, řízení procesů a datové analýzy.

Od roku 2014 pracuje na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení metodiky správy dat. Je důsledným zastáncem otevřených dat a podílel se na přípravě a zprovoznění Portálu otevřených dat ČSSZ a na zavedení řízeného procesu publikace otevřených dat v podmínkách úřadu.

Matouš Pilnáček pracuje v Centru pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR jako datový analytik. Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je nyní na doktorském studiu. V průběhu studií si rozšiřoval své znalosti zpracování dat na Fakultě informačních technologií ČVUT.

Zabývá se pokročilými metodami statistického zpracování dat, metodologií volebních modelů, analýzou sociálních sítí a dynamikou veřejného mínění. Pokud zrovna nevyrábí grafy, tak rád chodí po horách a hraje divadlo.

Johana Chylíková pracuje v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR jako postdoktorandka a vědecká pracovnice.

Po maturitě se začala věnovat novinařině, ale při studiu sociologie a ekonomie zjistila, že její místo je (alespoň prozatím) v akademické sféře. Od roku 2011 pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, loni obhájila dizertační práci v oboru metodologie sociálních věd. Jejím hlavním zájmem je studium kvality dat z výběrových šetření (lidově zvaných průzkumy). V Českém sociálněvědním datovém archivu se věnuje především metodologickému výzkumu. Ve volném čase popularizuje sociologii na ČRo Vltava nebo na svém blogu, čte francouzsky (a občas tomu i rozumí), plave, cvičí, cestuje nebo chodí na procházky se svým psíkem.

Lenka Kováčová je koordinátorkou projektu Náš stát, naše data v Nadaci OSF. Projekt se zabývá transparentností státu a podporou občanů v zapojení se do jeho fungování. Úkolem Lenky je přinášet do ČR inspirativní lidi a myšlenky ze zahraničí a pečovat o (nejen) opendatovou komunitu, která ji za posledního dva a půl roku přirostla k srdci. V minulosti působila mimo jiné jako analytička v projektu Demagog.CZ nebo eventová manažerka v Kariérním centru Masarykovy univerzity, kde se věnovala organizaci kariérně zaměřených konferencí a veletrhů. Studovala Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně a Istanbul Bilgi University v Turecku. @panislovenka je z Bratislavy, má ráda Brno, studovala v Istanbulu, pracovala v Bruselu, mluví italsky, momentálně ji najdete v Praze a chce, aby v digi sféře bylo víc žen.

Ondřej Zezulka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde pokračuje v doktorském studiu v kombinované formě na katedře občanského práva. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti jako vrchní ministerský rada v odboru legislativním, kde se zabývá teoretickými aspekty a přípravou právních předpisů vnitrostátního i evropského insolvenčního práva. Je též autorem prací v oblasti civilního práva procesního a práva informačních technologií.

Jakub Stejskal je viceprezidentem Asociace virtuální a rozšířené reality a zakladatel festivalu Czech VR Fest. Jakub je nadšeným propagátorem VR/AR technologií ve veřejném prostoru. Věnuje se využití virtuální reality v medicíně, zejména při rehabilitaci míšních lézí a také projektu využití VR pro aktivizaci seniorů.

Ondřej Svoboda je vedoucím Divadelního ústavu. Vystudoval Filozofickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. Během svého působení v Divadelním ústavu se podílí na budování databázových systémů pro dokumentaci českého divadla a správu digitalizovaných sbírek a archivů, řídí digitalizační aktivity instituce a podílí se na mezinárodních projektech. Dělá vše pro to, aby nezachytitelné a neopakovatelné umění, jakým je divadlo, zanechalo pro buducnost co nejvýraznější digitální stopy.

Jaká data měly týmy k dispozici

instituce datová sada
ČSSZ Důchodové pojištění
ČSSZ Nemocenské pojištění
ČSSZ OSVČ
ČSSZ Zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚ Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví
ČSÚ Dokončené byty v obcích
ČSÚ Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚ Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Obyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚ Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
ČSÚ Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚ Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚ Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobky
ČSÚ Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
ČSÚ Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚ Volební výsledky za všechny typy voleb od roku 2004
ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle zemí
ČSÚ Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČTÚ Faktury
ČTÚ Kontroly a pokuty
ČTÚ Netmetr
ČTÚ Pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ Pokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚ Rozpočet
ČTÚ Šetření rušení
ČTÚ Využití rádiového spektra
ČÚZK Adresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZK Budovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZK Číselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Číselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZK Katastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZK Úhrnné hodnoty druhů pozemků v CSV
ČÚZK Územní správní jednotky (AU) dle INSPIRE
IDU Inscenace v českých divadlech po roce 1945
MF ARES – Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MF CEDR – Centrální registr dotací
MF Vybraná data ze Státní pokladny
MS Statistické listy insolvenčního řízení (legenda)
MV Obsazovaná služební místa
MV Seznam datových schránek
MV Smlouvy v Registru smluv
NKÚ Databáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb
NKÚ Kontrolní akce
NKÚ Kontrolované osoby
SOÚ AV ČR České panelové šetření domácností (CHPS) (2015, 2016)
SOÚ AV ČR International Social Survey Programme ISSP (1992-2015)
SOÚ AV ČR Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce (2015)
SOÚ AV ČR Výzkum CVVM – Naše společnost (2001-2018)
SOÚ AV ČR Výzkum IVVM – Naše společnost (1989-2000)

/ úvodní ikony Flaticon

Nadace OSF vyhlašuje šestý ročník soutěže Společně otevíráme data, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Rovněž v tomto roce je smyslem soutěže podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat.

Do soutěže se až do 31. října 2018 mohou hlásit se svými aplikacemi firmy, neziskové organizace i jednotlivci. Podmínkou je, aby soutěžní aplikace využívaly otevřená data anebo byla část použitých dat zveřejněna v otevřených formátech. Pokud jste s aplikací soutěžili již v předchozích letech, musí být její současná verze výrazně jiná od té předchozí přihlášené.

Soutěž už se v opendatovém světě stala stálicí. V roce 2017 soutěžilo celkem 24 aplikací. Vítězem se stal projekt Hlídač státu, v současnosti nejsilnější nástroj pro kontrolu hospodaření státu a vazeb veřejných institucí a politických stran na osobní i firemní sponzory. Druhé místo získala Inventura hlasování. Aplikace, která přehledně, jasně a uživatelsky příjemně zprostředkovává možnost ověřit shodu vlastních postojů s jednotlivými poslanci a poslankyněmi z uplynulého volebního období. Třetí místo získala Databáze prázdných domů. Aplikace příjemně a přehledně zpracovává množství dat s cílem záchrany opuštěných staveb, zahájení dialogu s vlastníky a nalezení nového vhodného využití těchto budov.

Společně otevíráme data, upoutávka / GeoBusiness

Soutěžní kategorie

Letos se soutěžící mohou hlásit do šesti soutěžních kategorií:

1. Transparentnost (partnerem kategorie je CZ.NIC): Pro aplikace, které využívají digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o jejich činnosti.

2. Participace: Pro aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy.

3. Data v každodenním životě: Pro aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích.

4. Open Source (partnerem kategorie je Red Hat): Pro aplikace kombinující využití otevřených dat a open source.

5. Solution App: Pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení.

6. Smart Prague (partnerem kategorie je Smart Prague): Pro aplikace (ale také studie, vizualizace dat nebo model nad daty) vytvořené za použití dat publikovaných v rámci projektu datové platformy Golemio na adrese www.golemio.cz. Pozitivně budou hodnoceny zejména aplikace real-time a senzorických dat.

Ocenění

Vítěz v každé kategorii obdrží finanční odměnu dvacet tisíc korun pro další rozvoj aplikace. Vítěze soutěže bude vybírat odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční koncem listopadu 2018.

Kde se přihlásit

Do soutěže se zájemci mohou přihlásit až do 31. října 2018 přes jednoduchý formulář.

 

/ Časopis GeoBusiness je mediálním partnerem soutěže Společně otevíráme data.

hackathon / GeoBusiness

Pátý ročník největšího opendatového hackathonu se bude konat ve dnech 25. až 27. května v Praze v Ataccama Software.

Aktivní lidé z neziskovek, komerční sféry i veřejné správy se potkají na jednom místě, aby vyvinuli nástroje a skripty, které konkrétním městům a obcím pomůžou s přípravou dat na jejich otevření a publikaci, případně s využíváním otevřených technologií obecně.

Během 48 hodin se účastníci a účastnice rozdělí do týmů a díky svým programovacím schopnostem a kreativitě promění konkrétní zadání od měst na realitu. Všechny výstupy budou open source, aby na nich mohli zájemci dále pracovat i po hackathonu.

Pro koho je hackathon

Pořadatelé hledají vývojáře a vývojářky, kteří chtějí ukázat své schopnosti, vyvinout nové nástroje, či upravit ty stávající a pomoct městům a obcím s otevíráním dat.

Přidat se mohou také datoví analytici a analytičky, kteří dokáží najít nové pohledy na data, najít chyby v jejich organizaci a přemýšlet o jejich skladování a otevírání.

Potřeba budou také grafici a grafičky, kteří mají zájem vy/přetvořit nástroje a dát jim user-friendly kabát anebo vizualizovat data, tak, aby byly pro uživatele zajímavé.

Akce je především pro „všechny, kteří chtějí dělat dobro, vnést nový pohled na řešení problémů s otevíráním dat, otestovat svoje nápady a přispět k zlepšení života v městech a obcích i díky otevřeným datům.“

V týmu nebo sám?

Přihlásit se můžete i sami, bez týmu. Na začátku hackathonu budete mít příležitost přihlásit se ke konkrétnímu problému k řešení, odprezentovat svůj nápad všem účastníkům a vyzvat ostatní aby se k vám přidali, nebo se přidat k týmu, který vás zaujme.

Registrace na hackathon

Pro registraci použijte formulář na webu pořadatele.

/ Úvodní ilustrace od iconicbestiary / Freepik

výřez dopravního schématu v Praze / Geobusiness
soutěž Společně otevíráme data 2017 / GeoBusiness
geobusiness open data expo

Ačkoliv jsme vás na workshop „Otevřená data jako příležitost pro komerční sektor“ již na stránkách GeoBusinessu před časem zvali, možná jste nenašli čas přijít si přednášky poslechnout.

Právě z toho důvodu organizátoři dali všechny prezentace z workshopu online.

Otevřená data jako příležitost pro komerční sektor, který se konal 18. ledna 2016 v Praze.

 

MANIFEST NÁŠ STÁT, NAŠE DATA

Rozmach informačních technologií přináší řadu příležitostí a jednou z nich je i možnost střádat a zpracovávat v minulosti těžko představitelné objemy informací, a to nejen specializovanými institucemi, ale i jednotlivci, kteří mají počítač a zájem o nějaké téma. Jde jen o to data zpřístupnit a umožnit jejich plošné využívání. Potenciál otevření informací veřejné správy je obrovský – počínaje „úklidem“ v datech a jejich efektivní využití samotnými institucemi, přes zkvalitňování poskytovaných služeb až po příležitosti pro byznys (ať už ve formě tvorby datových aplikací či získání nových informací pro vlastní podnikání). Je to možné nejen ve Velké Británii a USA, kde se idea otevřených dat zrodila, ale i v řadě dalších velmi různorodých zemích (např. Finsko, Keňa či Rakousko) – a není důvod, aby se na vlastní data podobným způsobem nezačala dívat i česká veřejná správa.

Fond Otakara Motejla si proto dal za cíl společným úsilím se svými partnery prosadit otevřená data v české veřejné správě. Asistujeme při zavádění otevřených dat na úřadech a v institucích a podporujeme využívání publikovaných dat ve formě občansky či byznysově prospěšných aplikací. Posilujeme kompetence a koordinujeme odborníky pracující s otevřenými daty.

Otevřená data jsou surovinou nové průmyslové revoluce, píše na svém webu Úřad vlády Spojeného království. Revoluce kolem otevřených dat má však jedno zásadní plus – data nejsou surovinou, která by byla k dispozici pouze v omezeném množství, a které by s každým použitím ubývalo. Naopak. Otevřená data jsou dostupná všem bez rozdílu a každým použitím se jejich hodnota zvyšuje. Pouhým vystavením dat na internetu stát znásobuje jejich hodnotu.

Nejzajímavější způsob využití vašich dat vymyslí někdo jiný, zní jeden z důvodů pro otevřenost. Nelze dopředu odhadnout, jestli to bude malá nebo velká firma, výzkumný tým či státní instituce. S jistotou ale víme, že umístěním na web dostává soukromý i veřejný sektor příležitost informace veřejné správy zhodnotit.

Otevřená data vytváří příležitosti pro byznys a můžou být jedním ze zásadních zdrojů rozvoje kreativního průmyslu. Jsou cestou k lepším službám pro občany i firmy. Mohou mít zásadní vliv na fungování státu a veřejných institucí – posilují informovanost uvnitř úřadů i mezi úřady navzájem, mohou představovat způsob porovnání i vzájemného učení.
Otevřená data jsou příležitost, kterou nelze nechat ležet ladem.

ZAPOJTE SE!

Chceme vybudovat společnou platformu odborníků na otevřená data a jejich uživatelů, firem i veřejných institucí, „vlastníků“ dat i podporovatelů jejich otevírání. Podílejte se společně s námi na některé z plánovaných aktivit:

VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO OTEVŘENÁ DATA

Sledujeme platnou legislativu a dáváme pozor na to, aby vznikající zákony a vyhlášky podporovaly trvalé prosazení otevřených dat.

Jsme watchdog, který pozorně hlídá, nakolik Česko plné své závazky, které dobrovolně přijalo v rámci iniciativy Open Governement Partnership. Zapojujeme se do mezinárodních iniciativ a výzkumů hodnotících stav otevřenosti dat v Česku.

Pomáháme přesvědčit zástupce veřejné správy, že otevřená data mají smysl, a že to není jen mediálně chytlavá položka k odškrtnutí – zpracováváme studii ekonomických přínosů otevřených dat, zveme do Česka odborníky ze zahraničí, aby místní veřejné správě nescházela inspirace.

Propagujeme otevřená data v programech politických stan – nejedná se o pravicové ani levicové téma, vstřícnost k otevřeným datům je ukázkou vyspělého politického uvažování.

PODPORUJEME UŽÍVÁNÍ A UŽIVATELE OTEVŘENÝCH DAT

Budujeme „Open Data User Groups” – aktivní komunity uživatelů otevřených dat, které poskytují úřadům potřebnou zpětnou vazbu ke kvalitě a využitelnosti jimi publikovaných dat.

Asistujeme a radíme na místní úrovni při otevírání dat. K tomu vytváříme síť lokálních pomocníků – asistentů otevřených dat.

Propojujeme lidi a instituce se zájmem o otevřená data. Pořádáme lokální meetupy a hackathony a jsme součástí relevantních mezinárodních komunit, např. Open Knowledge.

Tam, kde je potenciál dosáhnout díky otevřeným datům rychlé změny – např. v přístupu k informacím či vylepšení služeb v určité oblasti – pomáháme a poskytujeme malé a rychlé granty.

PROPAGUJEME OTEVŘENÁ DATA

Pořádáme soutěž Společně otevíráme data. Každý rok v listopadu hodnotíme a oceňujeme přihlášené aplikace a služby postavené primárně na otevřených datech.

Zavádíme speciální ocenění pro průkopníky otevřených dat (politiky, úředníky, občany) se silnou osobní motivací a silným příběhem o jejich úsilí při zpřístupňování otevřených dat.

Na rok 2016 plánujeme celorepublikovou propagační kampaň k otevřeným datům. Kampaň se objeví ve všech typech médií, jejím cílem bude co nejvíce rozšířit skupinu potenciálních uživatelů otevřených dat a jejich povědomí o službách, které jsou dostupné právě díky nim.

PRÁCE ZA NÁMI JE VIDĚT

ODBORNÉ PLATFORMY & SPOLUPRÁCE

Založili jsme Fórum pro otevřená data – společnou platformu Fondu Otakara Motejla, Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy Univerzity. Díky fóru se nám daří prosazovat jednotný standard v přístupu veřejné správy k otevřeným datům. Za naši společnou práci jsme v roce 2015 obdrželi zvláštní cenu MV ČR za přínos k rozvoji ICT. Odborníci z Fóra stojí za vznikem Národního katalogu otevřených dat (NKOD), legislativních podkladů i návrhu publikačních standardů.
Provozujeme Náš stát – rozcestník aplikací a webových stránek, které umožňují kontrolovat práci politiků a úředníků, zlepšovat naše okolí a aktivně se podílet na veřejném životě.

Napomohli jsme tomu, aby se Česko zapojilo do iniciativy Open Government Partnership a stali jsme se jejím národním kontaktním místem. Totéž platí i o dalších – nevládních – iniciativách, např. Open Knowledge či Open Data Institute.

Vytváříme postupně na úřadech veřejné správy pracovní skupiny uživatelů otevřených dat (Open Data User Groups) – platformy pro vzájemnou zpětnou vazbu mezi uživateli a poskytovateli otevřených dat.

AKCE

Každoročně pořádáme soutěž pro tvůrce webových a mobilních aplikací Společně otevíráme data, která má za cíl přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro občany a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat.

Ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy a s dalšími partnery pořádáme hackathony nad pražskými otevřenými daty. Ročník 2015 byl největší akcí svého druhu v Česku.

Pro zástupce české veřejné správy jsme ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze uspořádali konferenci Chytřejší stát a lepší služby, na níž byla v Česku poprvé komplexně prezentována otevřená data těmi nejpovolanějšími – zástupci britské vlády a Open Data Institute. Pro novináře a aktivisty jsme připravili praktický workshop datové žurnalistiky.

VÝSTUPY

Vytvořili jsme první ucelenou publikaci o otevřených datech v češtině, s níž v současnosti pracuje řada úřadů. Vydali jsme českou edici Příručky datové žurnalistiky, kterou využívají novináři, studenti žurnalistiky i watchdogové organizace.

Ve spolupráci s Open Data Institute dokončujeme českou verzi Certifikátu, který umožní publikujícím institucím snadno ohodnotit míru otevřenosti vlastních dat.

Podílíme se na každoročních hodnocení České republiky v kontextu mezinárodního srovnávání přístupu k otevřeným datům (např. Open Data Index & Open Data Barometer).

Pomáháme na svět aplikacím postavených na otevřených datech.

—- konec manifestu —-

Pokud se s tím, co je výše v manifestu napsáno, ztotožňujete, můžete připojit svůj podpis, ať již osobní, či firemní, přímo na webu Fondu Otakara Motejla.

Fond Otakara Motejla napsal manifest s názvem Náš stát, naše data. Podepsat se pod něj můžete i vy.

Česko patří ke světové špičce v IT technologiích i ve zpracování velkých dat. Příležitost být mezi prvními i v otevřenosti a internetových službách veřejné správy na své využití zatím ale stále čeká. Díky otevřeným datům se můžeme dočkat efektivnějšího fungování úřadů, kvalitnějších služeb pro veřejnost, nových příležitostí pro firmy a jejich byznys.

 Autoři manifestu říkají:

 1. Chceme, aby zákonná úprava otevřených dat byla v roce 2016 přijata a podepsána prezidentem. Tým Fóra pro otevřená data se podílel na přípravě legislativy k otevřeným datům. Ministr vnitra ji zkraje roku 2016 předloží vládě.
 2. Chceme, aby součástí legislativy byly funkční a jednotné publikační standardy otevřených dat. Bez jasných pravidel se v prostředí otevřených dat neobejdeme. Je nezbytné, aby pojmu “otevřená data” rozuměli stejně ti, kdo data publikují, i ti, kdo s nimi pracují.

 3. Chceme, aby publikování otevřených dat bylo víc než jen formálním splněním povinnosti. Víme, o jaké informace je zájem a pomáháme institucím veřejné správy při volbě a zpřístupnění společensky a ekonomicky nejzajímavějších dat.

 4. Chceme, aby poskytovatelé a uživatelé otevřených dat o sobě navzájem věděli a aktivně spolupracovali. Zájemců o informace veřejné správy je mnoho. Hodně je také zástupců úřadů, kteří vnímají poskytování informací jako součást svého poslání.

Tento manifest vychází z iniciativy Fóra pro otevřená data – společné diskusní a odborné platformy Fondu Otakara Motejla, Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Fórum vzniklo s cílem zakotvit formát otevřených dat v našem státě, ve veřejné správě. Fondu pomáhají desítky lidí z firem, úřadů, univerzit i neziskovek.

Přečtěte si kompletní text manifestu. A pokud se s tím, co je v něm napsáno, ztotožňujete, můžete připojit svůj podpis, ať již osobní, či firemní, přímo na webu Fondu Otakara Motejla.

Česká asociace pro geoinformace oznámila datum konání letošního ročníku své hlavní konference.

Akce s názvem Geoinformace ve veřejné správě 2016 se bude konat ve dnech 2. a 3. května 2016 v historickém centru Prahy na Novotného lávce. Konferenci pořádá Česká asociace pro geoinformace.

Hlavními tématy konference jsou:

 • GeoInfoStrategie
 • Významné GIS projekty veřejné správy
 • GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele
 • Doprava v moderních technologiích, UAV
 • Autorské právo v geoinformatice
 • Otevřená data
 • GIS a kybernetická bezpečnost
 • Vývoj a nasazení mobilních aplikací
 • Vzdělávání v GIS
 • Inovace a technologické novinky
 • Aplikace GIS

V předchozích dvou letech byla konference vždy vyprodána dlouho před jejím začátkem. Pokud se však na konferenci přihlásíte, můžete využít zvýhodněné registrace.

Chcete-li na konferenci aktivně vystoupit se svým referátem, tak se přihlaste nejpozději do 15. února 2016. Pro přihlášení referátu použijte šablonu pro autory.

Fond Otakara Motejla zve na zahájení 3. ročníku soutěže Společně otevíráme data. Zahájení se bude konat 1. září 2015 od 18:30 v prostorách Paralelní Polis (Dělnická 43, Praha 7).

Diskutovat se bude o otevřených datech a jejich praktickém využití ve společnosti.

Účast zatím přislíbili zástupci ministerstva financí nebo autor aplikace edesky.cz, jenž zvítězila v loňském ročníku soutěže. S dalšími osobnostmi pořadatelé v tuto chvíli jednají.

Zároveň bude prostor se ohlédnout za předchozími dvěma ročníky soutěže a představen bude ten letošní.

Na debatu naváže networkingový večírek, jenž propojí zástupce institucí, které otevřená data poskytují s IT komunitou, která s daty pracuje – nadšenci z nevládní a akademické sféry, byznysu či médií.

Svoji účast potvrďte v jednoduché registraci zde.

Otevřená data je označení pro data v podobě, která je použitelná pro další zpracování, například vizualizaci či vyhodnocení.

Veřejná správa po celém světě objevila po různých buzzwordech jako „e-government“ či „efektivita“ další spojení „otevřená data“. Tato nekoordinovaná iniciativa (každý si totiž otevřenost vykládá po svém) by snad mohla přinést efektivitu a lepší pohled na fungování veřejné správy a využití zdrojů a prostředků.

Proto je dobře, že se veřejné správy po celém světě snaží dát data, která jsou sbírána a udržována z prostředků daňových poplatníků, dále k dispozici.

Bylo tedy jen otázkou času, kdy vznikne nějaký celosvětový přehled veřejnosprávních iniciativ, týkajících se využívajících open data.

Jak už to bývá, přehled je tak úplný, nakolik jej doplní jednotliví účastníci, stojící za jednotlivými open datovými iniciativami.

Česká republika však zatím v přehledu nefiguruje. Přidáte tedy vy nějakou českou open data iniciativu?

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z957pfzZ7pTk.kFiLOqMd-zEk&ie=UTF8&hl=de&msa=0&ll=22.755921,-86.660156&spn=111.015734,270.527344&z=3&iwloc=00048c867b5e6a0a59178

geobusiness-magazine-centralab-workshop-december-2013-w600

České centrum pro vědu a společnost ( CCSS) jako člen řešitelského konsorcia projektu CentraLab (Central European Living Lab for Territorial Innovation -3CE400P1) si Vás dovoluje pozvat na projektový workshop seznamující s řešeními a výsledky tohoto projektu.

Continue reading „Pozvánka na workshop: Centralab a otevřená data (9. prosince 2013)“

geobusiness-magazine-mapa-kriminality-w600