HACKATHON OPEN DATA

Výsledky hackathonu Hackuj stát

hackathon Hackujstat 2018 / GeoBusiness

Na hackathon Hackuj stát (#hackujstat) jsme čtenáře Geobusinessu již zvali.

Druhý hackathon dat veřejné správy se konal ve dnech 14. a 15. září v prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze v Holešovicích. Dvoudenního kodérského setkání se zúčastnilo 14 týmů, z toho NKÚ nasadil dva své týmy. Do finále se nakonec zapojilo 12 aplikací, ze kterých porota vybrala tři vítězné. Vítězové budou prezentovat své aplikace na konferenci Koloběh digitálního života.

Na třetím místě se umístila aplikace Poznej svůj okres, kraj, město.

Druhé místo obsadila aplikace s pěkným názvem $obec – srovnávač hospodaření obcí.

A na první místo porota zvolila aplikaci Hospodaření obcí.

Kdo soutěžním týmům pomáhal radou

Po celou dobu hackathonu byli týmům k dispozici mentoři. Letos radou pomáhala celá řada odborníků na otevřená data.

Jan Pavlík (Český telekomunikační úřad, vedoucí samostatného oddělení projektového řízení) vystudoval informatiku na fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické. Již při studiu spolupracoval s Českým telekomunikačním úřadem. Od roku 2014 působí v samostatném oddělení projektového řízení, v současnosti na pozici vedoucího oddělení. Účastní se projektů zaměřených zejména na ICT, vzdělávání a kontrolu a ochranu spotřebitele. Před nástupem na úřad se věnoval také tvorbě webů, redakčním systémům a internetovému marketingu. Zajímá se také o problematiku informatizace státní správy.

Již čtvrtým rokem se zabývá otevřenými daty, je koordinátorem a správcem otevřených dat v ČTÚ a členem Pracovní skupiny pro otevřená data Rady vlády pro informační společnost. Podílel se na návrhu a vytvoření Katalogu otevřených dat ČTÚ a aplikace Spektrum.

Eduard Durník (Český statistický úřad, vedoucí oddělení výstupních databází) po studiu ekonomické statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze působil na okresním oddělení Českého statistického úřadu v Jablonci nad Nisou. Stál u zrodu regionálních databází i mezinárodní databáze přeshraniční spolupráce. Po roce 2000 působí v ústředí ČSÚ v Praze a zakládá veřejnou databázi ČSÚ. Podílel se na vytvoření statistického metainformačního systému a na projektu redesignu statistického informačního systému. Zajišťoval publikování výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011. Od roku 2015 se zabývá problematikou otevřených dat a zveřejňováním datových sad se statistickými údaji.

Petr Souček pracuje na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním na pozici ředitele odboru správy dat. Spolupracuje se Stavební fakultou ČVUT v Praze, konkrétně se podílí na výuce Katedry geomatiky. V posledních letech se intenzivně věnuje implementaci Směrnice INSPIRE nejen na ČÚZK, ale z pozice vedoucího pracovní skupiny TPS DATA při KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE), který byl zřízen jako poradní orgán ministra životního prostředí, také v celé České republice.

V minulosti se podílel na vybudování RÚIAN (zdroj obrovského množství otevřených geografických dat v ČR) a dnes spolupracuje na vývoji tohoto základního registru ČR). V posledních třech letech byl členem řešitelského týmu evropského projektu E.L.F. (The European Location Framework).

Je členem Technické normalizační komise pro geografickou informaci a geomatiku (TNK 122), která je zřízena jako odborný orgán při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Působí ve zkušebních komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Martin Kopeček (Ministerstvo financí) se již během raných studií zabýval tvorbou webových aplikací a prezentací. Po dokončení bakalářské ekonomie na UK nastoupil do oddělení řízení dat v ČSOB, kde se věnoval zejména návrhu datové vrstvy pro risk reporting a optimalizaci SQL skriptů. V roce 2014 nastoupil na Ministerstvo financí, kde se zapojil do projektu otevřených dat. V tomto projektu nejdříve zastával roli vývojáře, implementoval katalog otevřených dat a spolu s kolegy vyvíjel vizualizace nad publikovanými daty. Nyní projekt otevřených dat vede.

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval historii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Master Programme Euroculture na Rijksuniversiteit v Gronigenu se zaměřením na Evropskou unii a mezinárodní vztahy. Studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México.

Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO. Když zrovna neběhá po valašských kopcích, tak čte, učí se španělsky nebo zrovna cestuje.

Pavel Tesař (Projektový manažer, business analytik a konzultant v oboru ICT) sbírá zkušenosti od roku 1992 na různých pozicích v českých i mezinárodních firmách. Podílel se na vybudování klíčových služeb a systémů českého eGovernmentu, jako jsou Datové schránky, Portál veřejné správy, Czech POINT a Registr smluv. Okrajově vystupuje jako lektor na odborných seminářích věnovaných uvedeným systémům. Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou, obor Elektronické počítače se zaměřením na softwarové inženýrství.

Jiří Šunka (Česká správa sociálního zabezpečení, vedoucí oddělení metodiky správy dat) po absolvování technické kybernetiky na Českém vysokém učení technickém pracoval v několika organizacích na pozicích spojených s vývojem a implementací systémů řízení nejprve jako programátor a později jako analytik. Od roku 2001 poskytoval jako OSVČ analytické a konzultační služby, zejména v oblasti digitalizace a zpracování dat a věnoval se tvorbě speciálního aplikačního programového vybavení, což zahrnovalo zpracování studií a realizaci projektů převážně v oblasti archivace a digitalizace dokumentů, řízení procesů a datové analýzy.

Od roku 2014 pracuje na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení metodiky správy dat. Je důsledným zastáncem otevřených dat a podílel se na přípravě a zprovoznění Portálu otevřených dat ČSSZ a na zavedení řízeného procesu publikace otevřených dat v podmínkách úřadu.

Matouš Pilnáček pracuje v Centru pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR jako datový analytik. Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je nyní na doktorském studiu. V průběhu studií si rozšiřoval své znalosti zpracování dat na Fakultě informačních technologií ČVUT.

Zabývá se pokročilými metodami statistického zpracování dat, metodologií volebních modelů, analýzou sociálních sítí a dynamikou veřejného mínění. Pokud zrovna nevyrábí grafy, tak rád chodí po horách a hraje divadlo.

Johana Chylíková pracuje v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR jako postdoktorandka a vědecká pracovnice.

Po maturitě se začala věnovat novinařině, ale při studiu sociologie a ekonomie zjistila, že její místo je (alespoň prozatím) v akademické sféře. Od roku 2011 pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, loni obhájila dizertační práci v oboru metodologie sociálních věd. Jejím hlavním zájmem je studium kvality dat z výběrových šetření (lidově zvaných průzkumy). V Českém sociálněvědním datovém archivu se věnuje především metodologickému výzkumu. Ve volném čase popularizuje sociologii na ČRo Vltava nebo na svém blogu, čte francouzsky (a občas tomu i rozumí), plave, cvičí, cestuje nebo chodí na procházky se svým psíkem.

Lenka Kováčová je koordinátorkou projektu Náš stát, naše data v Nadaci OSF. Projekt se zabývá transparentností státu a podporou občanů v zapojení se do jeho fungování. Úkolem Lenky je přinášet do ČR inspirativní lidi a myšlenky ze zahraničí a pečovat o (nejen) opendatovou komunitu, která ji za posledního dva a půl roku přirostla k srdci. V minulosti působila mimo jiné jako analytička v projektu Demagog.CZ nebo eventová manažerka v Kariérním centru Masarykovy univerzity, kde se věnovala organizaci kariérně zaměřených konferencí a veletrhů. Studovala Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně a Istanbul Bilgi University v Turecku. @panislovenka je z Bratislavy, má ráda Brno, studovala v Istanbulu, pracovala v Bruselu, mluví italsky, momentálně ji najdete v Praze a chce, aby v digi sféře bylo víc žen.

Ondřej Zezulka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde pokračuje v doktorském studiu v kombinované formě na katedře občanského práva. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti jako vrchní ministerský rada v odboru legislativním, kde se zabývá teoretickými aspekty a přípravou právních předpisů vnitrostátního i evropského insolvenčního práva. Je též autorem prací v oblasti civilního práva procesního a práva informačních technologií.

Jakub Stejskal je viceprezidentem Asociace virtuální a rozšířené reality a zakladatel festivalu Czech VR Fest. Jakub je nadšeným propagátorem VR/AR technologií ve veřejném prostoru. Věnuje se využití virtuální reality v medicíně, zejména při rehabilitaci míšních lézí a také projektu využití VR pro aktivizaci seniorů.

Ondřej Svoboda je vedoucím Divadelního ústavu. Vystudoval Filozofickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. Během svého působení v Divadelním ústavu se podílí na budování databázových systémů pro dokumentaci českého divadla a správu digitalizovaných sbírek a archivů, řídí digitalizační aktivity instituce a podílí se na mezinárodních projektech. Dělá vše pro to, aby nezachytitelné a neopakovatelné umění, jakým je divadlo, zanechalo pro buducnost co nejvýraznější digitální stopy.

Jaká data měly týmy k dispozici

institucedatová sada
ČSSZDůchodové pojištění
ČSSZNemocenské pojištění
ČSSZOSVČ
ČSSZZaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚBilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚCizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví
ČSÚDokončené byty v obcích
ČSÚKapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚNaděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚNávštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚObyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚObyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
ČSÚObyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚObyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚPohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚPrůměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobky
ČSÚRegionální účty za regiony soudržnosti a kraje
ČSÚUchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚVolební výsledky za všechny typy voleb od roku 2004
ČSÚZahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle zemí
ČSÚZemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČTÚFaktury
ČTÚKontroly a pokuty
ČTÚNetmetr
ČTÚPokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚPokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚRozpočet
ČTÚŠetření rušení
ČTÚVyužití rádiového spektra
ČÚZKAdresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZKAdresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZKAdresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZKBudovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZKČíselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZKČíselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZKKatastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZKRÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZKRÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZKÚhrnné hodnoty druhů pozemků v CSV
ČÚZKÚzemní správní jednotky (AU) dle INSPIRE
IDUInscenace v českých divadlech po roce 1945
MFARES – Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MFCEDR – Centrální registr dotací
MFVybraná data ze Státní pokladny
MSStatistické listy insolvenčního řízení (legenda)
MVObsazovaná služební místa
MVSeznam datových schránek
MVSmlouvy v Registru smluv
NKÚDatabáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb
NKÚKontrolní akce
NKÚKontrolované osoby
SOÚ AV ČRČeské panelové šetření domácností (CHPS) (2015, 2016)
SOÚ AV ČRInternational Social Survey Programme ISSP (1992-2015)
SOÚ AV ČRNeúplatné ženy? Genderové dimenze korupce (2015)
SOÚ AV ČRVýzkum CVVM – Naše společnost (2001-2018)
SOÚ AV ČRVýzkum IVVM – Naše společnost (1989-2000)

/ úvodní ikony Flaticon