Sleva na software ProGEO

HACKATHON OPEN DATA

Výsledky hackathonu Hackuj stát

hackathon Hackujstat 2018 / GeoBusiness

Na hackathon Hackuj stát (#hackujstat) jsme čtenáře Geobusinessu již zvali.

Druhý hackathon dat veřejné správy se konal ve dnech 14. a 15. září v prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze v Holešovicích. Dvoudenního kodérského setkání se zúčastnilo 14 týmů, z toho NKÚ nasadil dva své týmy. Do finále se nakonec zapojilo 12 aplikací, ze kterých porota vybrala tři vítězné. Vítězové budou prezentovat své aplikace na konferenci Koloběh digitálního života.

Na třetím místě se umístila aplikace Poznej svůj okres, kraj, město.

Druhé místo obsadila aplikace s pěkným názvem $obec – srovnávač hospodaření obcí.

A na první místo porota zvolila aplikaci Hospodaření obcí.

Kdo soutěžním týmům pomáhal radou

Po celou dobu hackathonu byli týmům k dispozici mentoři. Letos radou pomáhala celá řada odborníků na otevřená data.

Jan Pavlík (Český telekomunikační úřad, vedoucí samostatného oddělení projektového řízení) vystudoval informatiku na fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické. Již při studiu spolupracoval s Českým telekomunikačním úřadem. Od roku 2014 působí v samostatném oddělení projektového řízení, v současnosti na pozici vedoucího oddělení. Účastní se projektů zaměřených zejména na ICT, vzdělávání a kontrolu a ochranu spotřebitele. Před nástupem na úřad se věnoval také tvorbě webů, redakčním systémům a internetovému marketingu. Zajímá se také o problematiku informatizace státní správy.

Již čtvrtým rokem se zabývá otevřenými daty, je koordinátorem a správcem otevřených dat v ČTÚ a členem Pracovní skupiny pro otevřená data Rady vlády pro informační společnost. Podílel se na návrhu a vytvoření Katalogu otevřených dat ČTÚ a aplikace Spektrum.

Eduard Durník (Český statistický úřad, vedoucí oddělení výstupních databází) po studiu ekonomické statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze působil na okresním oddělení Českého statistického úřadu v Jablonci nad Nisou. Stál u zrodu regionálních databází i mezinárodní databáze přeshraniční spolupráce. Po roce 2000 působí v ústředí ČSÚ v Praze a zakládá veřejnou databázi ČSÚ. Podílel se na vytvoření statistického metainformačního systému a na projektu redesignu statistického informačního systému. Zajišťoval publikování výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011. Od roku 2015 se zabývá problematikou otevřených dat a zveřejňováním datových sad se statistickými údaji.

Petr Souček pracuje na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním na pozici ředitele odboru správy dat. Spolupracuje se Stavební fakultou ČVUT v Praze, konkrétně se podílí na výuce Katedry geomatiky. V posledních letech se intenzivně věnuje implementaci Směrnice INSPIRE nejen na ČÚZK, ale z pozice vedoucího pracovní skupiny TPS DATA při KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE), který byl zřízen jako poradní orgán ministra životního prostředí, také v celé České republice.

V minulosti se podílel na vybudování RÚIAN (zdroj obrovského množství otevřených geografických dat v ČR) a dnes spolupracuje na vývoji tohoto základního registru ČR). V posledních třech letech byl členem řešitelského týmu evropského projektu E.L.F. (The European Location Framework).

Je členem Technické normalizační komise pro geografickou informaci a geomatiku (TNK 122), která je zřízena jako odborný orgán při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Působí ve zkušebních komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Martin Kopeček (Ministerstvo financí) se již během raných studií zabýval tvorbou webových aplikací a prezentací. Po dokončení bakalářské ekonomie na UK nastoupil do oddělení řízení dat v ČSOB, kde se věnoval zejména návrhu datové vrstvy pro risk reporting a optimalizaci SQL skriptů. V roce 2014 nastoupil na Ministerstvo financí, kde se zapojil do projektu otevřených dat. V tomto projektu nejdříve zastával roli vývojáře, implementoval katalog otevřených dat a spolu s kolegy vyvíjel vizualizace nad publikovanými daty. Nyní projekt otevřených dat vede.

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval historii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Master Programme Euroculture na Rijksuniversiteit v Gronigenu se zaměřením na Evropskou unii a mezinárodní vztahy. Studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México.

Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO. Když zrovna neběhá po valašských kopcích, tak čte, učí se španělsky nebo zrovna cestuje.

Pavel Tesař (Projektový manažer, business analytik a konzultant v oboru ICT) sbírá zkušenosti od roku 1992 na různých pozicích v českých i mezinárodních firmách. Podílel se na vybudování klíčových služeb a systémů českého eGovernmentu, jako jsou Datové schránky, Portál veřejné správy, Czech POINT a Registr smluv. Okrajově vystupuje jako lektor na odborných seminářích věnovaných uvedeným systémům. Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou, obor Elektronické počítače se zaměřením na softwarové inženýrství.

Jiří Šunka (Česká správa sociálního zabezpečení, vedoucí oddělení metodiky správy dat) po absolvování technické kybernetiky na Českém vysokém učení technickém pracoval v několika organizacích na pozicích spojených s vývojem a implementací systémů řízení nejprve jako programátor a později jako analytik. Od roku 2001 poskytoval jako OSVČ analytické a konzultační služby, zejména v oblasti digitalizace a zpracování dat a věnoval se tvorbě speciálního aplikačního programového vybavení, což zahrnovalo zpracování studií a realizaci projektů převážně v oblasti archivace a digitalizace dokumentů, řízení procesů a datové analýzy.

Od roku 2014 pracuje na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení metodiky správy dat. Je důsledným zastáncem otevřených dat a podílel se na přípravě a zprovoznění Portálu otevřených dat ČSSZ a na zavedení řízeného procesu publikace otevřených dat v podmínkách úřadu.

Matouš Pilnáček pracuje v Centru pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR jako datový analytik. Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je nyní na doktorském studiu. V průběhu studií si rozšiřoval své znalosti zpracování dat na Fakultě informačních technologií ČVUT.

Zabývá se pokročilými metodami statistického zpracování dat, metodologií volebních modelů, analýzou sociálních sítí a dynamikou veřejného mínění. Pokud zrovna nevyrábí grafy, tak rád chodí po horách a hraje divadlo.

Johana Chylíková pracuje v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR jako postdoktorandka a vědecká pracovnice.

Po maturitě se začala věnovat novinařině, ale při studiu sociologie a ekonomie zjistila, že její místo je (alespoň prozatím) v akademické sféře. Od roku 2011 pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, loni obhájila dizertační práci v oboru metodologie sociálních věd. Jejím hlavním zájmem je studium kvality dat z výběrových šetření (lidově zvaných průzkumy). V Českém sociálněvědním datovém archivu se věnuje především metodologickému výzkumu. Ve volném čase popularizuje sociologii na ČRo Vltava nebo na svém blogu, čte francouzsky (a občas tomu i rozumí), plave, cvičí, cestuje nebo chodí na procházky se svým psíkem.

Lenka Kováčová je koordinátorkou projektu Náš stát, naše data v Nadaci OSF. Projekt se zabývá transparentností státu a podporou občanů v zapojení se do jeho fungování. Úkolem Lenky je přinášet do ČR inspirativní lidi a myšlenky ze zahraničí a pečovat o (nejen) opendatovou komunitu, která ji za posledního dva a půl roku přirostla k srdci. V minulosti působila mimo jiné jako analytička v projektu Demagog.CZ nebo eventová manažerka v Kariérním centru Masarykovy univerzity, kde se věnovala organizaci kariérně zaměřených konferencí a veletrhů. Studovala Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně a Istanbul Bilgi University v Turecku. @panislovenka je z Bratislavy, má ráda Brno, studovala v Istanbulu, pracovala v Bruselu, mluví italsky, momentálně ji najdete v Praze a chce, aby v digi sféře bylo víc žen.

Ondřej Zezulka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde pokračuje v doktorském studiu v kombinované formě na katedře občanského práva. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti jako vrchní ministerský rada v odboru legislativním, kde se zabývá teoretickými aspekty a přípravou právních předpisů vnitrostátního i evropského insolvenčního práva. Je též autorem prací v oblasti civilního práva procesního a práva informačních technologií.

Jakub Stejskal je viceprezidentem Asociace virtuální a rozšířené reality a zakladatel festivalu Czech VR Fest. Jakub je nadšeným propagátorem VR/AR technologií ve veřejném prostoru. Věnuje se využití virtuální reality v medicíně, zejména při rehabilitaci míšních lézí a také projektu využití VR pro aktivizaci seniorů.

Ondřej Svoboda je vedoucím Divadelního ústavu. Vystudoval Filozofickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. Během svého působení v Divadelním ústavu se podílí na budování databázových systémů pro dokumentaci českého divadla a správu digitalizovaných sbírek a archivů, řídí digitalizační aktivity instituce a podílí se na mezinárodních projektech. Dělá vše pro to, aby nezachytitelné a neopakovatelné umění, jakým je divadlo, zanechalo pro buducnost co nejvýraznější digitální stopy.

Jaká data měly týmy k dispozici

instituce datová sada
ČSSZ Důchodové pojištění
ČSSZ Nemocenské pojištění
ČSSZ OSVČ
ČSSZ Zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚ Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví
ČSÚ Dokončené byty v obcích
ČSÚ Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚ Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Obyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚ Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
ČSÚ Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚ Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚ Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobky
ČSÚ Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
ČSÚ Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚ Volební výsledky za všechny typy voleb od roku 2004
ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle zemí
ČSÚ Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČTÚ Faktury
ČTÚ Kontroly a pokuty
ČTÚ Netmetr
ČTÚ Pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ Pokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚ Rozpočet
ČTÚ Šetření rušení
ČTÚ Využití rádiového spektra
ČÚZK Adresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZK Budovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZK Číselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Číselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZK Katastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZK Úhrnné hodnoty druhů pozemků v CSV
ČÚZK Územní správní jednotky (AU) dle INSPIRE
IDU Inscenace v českých divadlech po roce 1945
MF ARES – Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MF CEDR – Centrální registr dotací
MF Vybraná data ze Státní pokladny
MS Statistické listy insolvenčního řízení (legenda)
MV Obsazovaná služební místa
MV Seznam datových schránek
MV Smlouvy v Registru smluv
NKÚ Databáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb
NKÚ Kontrolní akce
NKÚ Kontrolované osoby
SOÚ AV ČR České panelové šetření domácností (CHPS) (2015, 2016)
SOÚ AV ČR International Social Survey Programme ISSP (1992-2015)
SOÚ AV ČR Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce (2015)
SOÚ AV ČR Výzkum CVVM – Naše společnost (2001-2018)
SOÚ AV ČR Výzkum IVVM – Naše společnost (1989-2000)

/ úvodní ikony Flaticon

/* ]]> */