prague-inspire-hackathon-2019-feat

Hackathon je součástí série akcí nazvaných INSPIRE Hackathon.

Oficiální název akce je Prague INSPIRE Hackathon 2019 a bude se konat ve dnech 21. až 23. ledna 2019 na České zemědělské univerzitě v Praze.

Karel Charvát v pozvánce píše:

Často u nás slyšíme povzdechy, že je česká ekonomika založena především na montovnách a levné práci. Že zaostáváme ve znalostní ekonomice a že u nás dostatečně nerozvíjíme výzkum a inovaci pro praxi. Často slyšíme, že se naše organizace nedostatečně uplatňují v mezinárodním výzkumu. Plan4all, mezinárodní výzkumná asociace založená v České republice vás chce přesvědčit, že tomu tak nemusí být. Organizace sdružené v Plan4all hrají dnes významnou roli v EU výzkumu v rámci programu Horizon 2020.

Chcete se prakticky seznámit s aplikacemi nad otevřenými daty a softwarovými produkty, jež jsou nebo byly spolufinancovány z výzkumných projektů Evropské unie nebo národními projekty? Chcete využít našich poznatků pro řešení vašich problémů? Chcete se zapojit do našeho týmu a zahájit s námi spolupráci v oblasti výzkumu a inovací?

Více o hackathonu na https://www.plan4all.eu/prague-inspire-hackathon-2019/

 

hackathon Hackujstat 2018 / GeoBusiness

Na hackathon Hackuj stát (#hackujstat) jsme čtenáře Geobusinessu již zvali.

Druhý hackathon dat veřejné správy se konal ve dnech 14. a 15. září v prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze v Holešovicích. Dvoudenního kodérského setkání se zúčastnilo 14 týmů, z toho NKÚ nasadil dva své týmy. Do finále se nakonec zapojilo 12 aplikací, ze kterých porota vybrala tři vítězné. Vítězové budou prezentovat své aplikace na konferenci Koloběh digitálního života.

Na třetím místě se umístila aplikace Poznej svůj okres, kraj, město.

Druhé místo obsadila aplikace s pěkným názvem $obec – srovnávač hospodaření obcí.

A na první místo porota zvolila aplikaci Hospodaření obcí.

Kdo soutěžním týmům pomáhal radou

Po celou dobu hackathonu byli týmům k dispozici mentoři. Letos radou pomáhala celá řada odborníků na otevřená data.

Jan Pavlík (Český telekomunikační úřad, vedoucí samostatného oddělení projektového řízení) vystudoval informatiku na fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické. Již při studiu spolupracoval s Českým telekomunikačním úřadem. Od roku 2014 působí v samostatném oddělení projektového řízení, v současnosti na pozici vedoucího oddělení. Účastní se projektů zaměřených zejména na ICT, vzdělávání a kontrolu a ochranu spotřebitele. Před nástupem na úřad se věnoval také tvorbě webů, redakčním systémům a internetovému marketingu. Zajímá se také o problematiku informatizace státní správy.

Již čtvrtým rokem se zabývá otevřenými daty, je koordinátorem a správcem otevřených dat v ČTÚ a členem Pracovní skupiny pro otevřená data Rady vlády pro informační společnost. Podílel se na návrhu a vytvoření Katalogu otevřených dat ČTÚ a aplikace Spektrum.

Eduard Durník (Český statistický úřad, vedoucí oddělení výstupních databází) po studiu ekonomické statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze působil na okresním oddělení Českého statistického úřadu v Jablonci nad Nisou. Stál u zrodu regionálních databází i mezinárodní databáze přeshraniční spolupráce. Po roce 2000 působí v ústředí ČSÚ v Praze a zakládá veřejnou databázi ČSÚ. Podílel se na vytvoření statistického metainformačního systému a na projektu redesignu statistického informačního systému. Zajišťoval publikování výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011. Od roku 2015 se zabývá problematikou otevřených dat a zveřejňováním datových sad se statistickými údaji.

Petr Souček pracuje na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním na pozici ředitele odboru správy dat. Spolupracuje se Stavební fakultou ČVUT v Praze, konkrétně se podílí na výuce Katedry geomatiky. V posledních letech se intenzivně věnuje implementaci Směrnice INSPIRE nejen na ČÚZK, ale z pozice vedoucího pracovní skupiny TPS DATA při KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE), který byl zřízen jako poradní orgán ministra životního prostředí, také v celé České republice.

V minulosti se podílel na vybudování RÚIAN (zdroj obrovského množství otevřených geografických dat v ČR) a dnes spolupracuje na vývoji tohoto základního registru ČR). V posledních třech letech byl členem řešitelského týmu evropského projektu E.L.F. (The European Location Framework).

Je členem Technické normalizační komise pro geografickou informaci a geomatiku (TNK 122), která je zřízena jako odborný orgán při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Působí ve zkušebních komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Martin Kopeček (Ministerstvo financí) se již během raných studií zabýval tvorbou webových aplikací a prezentací. Po dokončení bakalářské ekonomie na UK nastoupil do oddělení řízení dat v ČSOB, kde se věnoval zejména návrhu datové vrstvy pro risk reporting a optimalizaci SQL skriptů. V roce 2014 nastoupil na Ministerstvo financí, kde se zapojil do projektu otevřených dat. V tomto projektu nejdříve zastával roli vývojáře, implementoval katalog otevřených dat a spolu s kolegy vyvíjel vizualizace nad publikovanými daty. Nyní projekt otevřených dat vede.

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval historii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Master Programme Euroculture na Rijksuniversiteit v Gronigenu se zaměřením na Evropskou unii a mezinárodní vztahy. Studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México.

Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO. Když zrovna neběhá po valašských kopcích, tak čte, učí se španělsky nebo zrovna cestuje.

Pavel Tesař (Projektový manažer, business analytik a konzultant v oboru ICT) sbírá zkušenosti od roku 1992 na různých pozicích v českých i mezinárodních firmách. Podílel se na vybudování klíčových služeb a systémů českého eGovernmentu, jako jsou Datové schránky, Portál veřejné správy, Czech POINT a Registr smluv. Okrajově vystupuje jako lektor na odborných seminářích věnovaných uvedeným systémům. Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou, obor Elektronické počítače se zaměřením na softwarové inženýrství.

Jiří Šunka (Česká správa sociálního zabezpečení, vedoucí oddělení metodiky správy dat) po absolvování technické kybernetiky na Českém vysokém učení technickém pracoval v několika organizacích na pozicích spojených s vývojem a implementací systémů řízení nejprve jako programátor a později jako analytik. Od roku 2001 poskytoval jako OSVČ analytické a konzultační služby, zejména v oblasti digitalizace a zpracování dat a věnoval se tvorbě speciálního aplikačního programového vybavení, což zahrnovalo zpracování studií a realizaci projektů převážně v oblasti archivace a digitalizace dokumentů, řízení procesů a datové analýzy.

Od roku 2014 pracuje na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení metodiky správy dat. Je důsledným zastáncem otevřených dat a podílel se na přípravě a zprovoznění Portálu otevřených dat ČSSZ a na zavedení řízeného procesu publikace otevřených dat v podmínkách úřadu.

Matouš Pilnáček pracuje v Centru pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR jako datový analytik. Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je nyní na doktorském studiu. V průběhu studií si rozšiřoval své znalosti zpracování dat na Fakultě informačních technologií ČVUT.

Zabývá se pokročilými metodami statistického zpracování dat, metodologií volebních modelů, analýzou sociálních sítí a dynamikou veřejného mínění. Pokud zrovna nevyrábí grafy, tak rád chodí po horách a hraje divadlo.

Johana Chylíková pracuje v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR jako postdoktorandka a vědecká pracovnice.

Po maturitě se začala věnovat novinařině, ale při studiu sociologie a ekonomie zjistila, že její místo je (alespoň prozatím) v akademické sféře. Od roku 2011 pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, loni obhájila dizertační práci v oboru metodologie sociálních věd. Jejím hlavním zájmem je studium kvality dat z výběrových šetření (lidově zvaných průzkumy). V Českém sociálněvědním datovém archivu se věnuje především metodologickému výzkumu. Ve volném čase popularizuje sociologii na ČRo Vltava nebo na svém blogu, čte francouzsky (a občas tomu i rozumí), plave, cvičí, cestuje nebo chodí na procházky se svým psíkem.

Lenka Kováčová je koordinátorkou projektu Náš stát, naše data v Nadaci OSF. Projekt se zabývá transparentností státu a podporou občanů v zapojení se do jeho fungování. Úkolem Lenky je přinášet do ČR inspirativní lidi a myšlenky ze zahraničí a pečovat o (nejen) opendatovou komunitu, která ji za posledního dva a půl roku přirostla k srdci. V minulosti působila mimo jiné jako analytička v projektu Demagog.CZ nebo eventová manažerka v Kariérním centru Masarykovy univerzity, kde se věnovala organizaci kariérně zaměřených konferencí a veletrhů. Studovala Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně a Istanbul Bilgi University v Turecku. @panislovenka je z Bratislavy, má ráda Brno, studovala v Istanbulu, pracovala v Bruselu, mluví italsky, momentálně ji najdete v Praze a chce, aby v digi sféře bylo víc žen.

Ondřej Zezulka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde pokračuje v doktorském studiu v kombinované formě na katedře občanského práva. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti jako vrchní ministerský rada v odboru legislativním, kde se zabývá teoretickými aspekty a přípravou právních předpisů vnitrostátního i evropského insolvenčního práva. Je též autorem prací v oblasti civilního práva procesního a práva informačních technologií.

Jakub Stejskal je viceprezidentem Asociace virtuální a rozšířené reality a zakladatel festivalu Czech VR Fest. Jakub je nadšeným propagátorem VR/AR technologií ve veřejném prostoru. Věnuje se využití virtuální reality v medicíně, zejména při rehabilitaci míšních lézí a také projektu využití VR pro aktivizaci seniorů.

Ondřej Svoboda je vedoucím Divadelního ústavu. Vystudoval Filozofickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. Během svého působení v Divadelním ústavu se podílí na budování databázových systémů pro dokumentaci českého divadla a správu digitalizovaných sbírek a archivů, řídí digitalizační aktivity instituce a podílí se na mezinárodních projektech. Dělá vše pro to, aby nezachytitelné a neopakovatelné umění, jakým je divadlo, zanechalo pro buducnost co nejvýraznější digitální stopy.

Jaká data měly týmy k dispozici

instituce datová sada
ČSSZ Důchodové pojištění
ČSSZ Nemocenské pojištění
ČSSZ OSVČ
ČSSZ Zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚ Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví
ČSÚ Dokončené byty v obcích
ČSÚ Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚ Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Obyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚ Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
ČSÚ Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚ Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚ Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobky
ČSÚ Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
ČSÚ Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚ Volební výsledky za všechny typy voleb od roku 2004
ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle zemí
ČSÚ Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČTÚ Faktury
ČTÚ Kontroly a pokuty
ČTÚ Netmetr
ČTÚ Pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ Pokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚ Rozpočet
ČTÚ Šetření rušení
ČTÚ Využití rádiového spektra
ČÚZK Adresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZK Budovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZK Číselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Číselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZK Katastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZK Úhrnné hodnoty druhů pozemků v CSV
ČÚZK Územní správní jednotky (AU) dle INSPIRE
IDU Inscenace v českých divadlech po roce 1945
MF ARES – Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MF CEDR – Centrální registr dotací
MF Vybraná data ze Státní pokladny
MS Statistické listy insolvenčního řízení (legenda)
MV Obsazovaná služební místa
MV Seznam datových schránek
MV Smlouvy v Registru smluv
NKÚ Databáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb
NKÚ Kontrolní akce
NKÚ Kontrolované osoby
SOÚ AV ČR České panelové šetření domácností (CHPS) (2015, 2016)
SOÚ AV ČR International Social Survey Programme ISSP (1992-2015)
SOÚ AV ČR Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce (2015)
SOÚ AV ČR Výzkum CVVM – Naše společnost (2001-2018)
SOÚ AV ČR Výzkum IVVM – Naše společnost (1989-2000)

/ úvodní ikony Flaticon

Hackuj stát 2018 / GeoBusiness

V pořadí druhý hackathon, který pořádá Národní kontrolní úřad, se bude konat 14. a 15. září 2018.

Datové sady

Do hackathonu, tedy dvoudenního intenzívního kódování, se zapojila celá řada institucí. K dispozici budou následující datové sady, ze kterých můžete i vy „uhackovat“ svoji novou aplikaci.

instituce datová sada
ČSSZ Důchodové pojištění
ČSSZ Nemocenské pojištění
ČSSZ OSVČ
ČSSZ Zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚ Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví (zatím není zveřejněno)
ČSÚ Dokončené byty v obcích
ČSÚ Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚ Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Obyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚ Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
ČSÚ Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚ Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚ Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobky
ČSÚ Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
ČSÚ Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚ Volební výsledky za všechny typy voleb od roku 2004
ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle zemí (zatím není zveřejněno)
ČSÚ Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČTÚ Faktury
ČTÚ Kontroly a pokuty
ČTÚ Netmetr
ČTÚ Pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ Pokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚ Rozpočet
ČTÚ Šetření rušení
ČTÚ Využití rádiového spektra
ČÚZK Adresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZK Budovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZK Číselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Číselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZK Katastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZK Úhrnné hodnoty druhů pozemků v CSV
ČÚZK Územní správní jednotky (AU) dle INSPIRE
MF ARES – Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MF CEDR – Centrální registr dotací
MF Vybraná data ze Státní pokladny
MS Statistické listy insolvenčního řízení (legenda)
MV Obsazovaná služební místa
MV Seznam datových schránek
MV Smlouvy v Registru smluv
NKÚ Databáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb
NKÚ Kontrolní akce
NKÚ Kontrolované osoby
SOÚ AV ČR České panelové šetření domácností (CHPS) (2015, 2016)
SOÚ AV ČR International Social Survey Programme ISSP (1992-2015)
SOÚ AV ČR Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce (2015)
SOÚ AV ČR Výzkum CVVM – Naše společnost (2001-2018)
SOÚ AV ČR Výzkum IVVM – Naše společnost (1989-2000)

Registrace

Přihlašovací formulář, ve kterém můžete přihlásit svůj tým, najdete na https://www.hackujstat.cz/

/ úvodní foto Charles Deluvio @Unsplash

/ Možná se ptáte, proč je v nadpisu článku místo „hackuj stát“ nebo „hackování státu“ použito „háčkování“. Protože když jsem hledal stránky akce, tak mi pokaždé, když jsem v Googlu zadal „hackovani“, vypadlo „háčkování“…

Nadace OSF a její Fond Otakara Motejla v Praze pořádala pátý ročník opendatového hackathonu, tentokrát s názvem Kóduj pro Česko. Tématem tentokrát byl proces otevírání dat v městech a obcích. Zúčastnění programátoři dostali zadání vyvinout nástroje, které městům a obcím pomohou s přípravou na otevření jejich dat a s využíváním otevřených technologií obecně. Přetvořit konkrétní zadání od měst na realitu se povedlo pěti prototypům aplikací. Vítězem se stal tým zpracovávající data z Tržního řádu Prahy.

Hackathon pořádala Nadace OSF a její Fond Otakara Motejla v prostorách firmy Ataccama Software v pražském Karlíně ve dnech 25. až 27. května 2018. Byl určen aktivním lidem z neziskovek, byznysu i veřejné správy. V týmech měli během 48 hodin vyvinout nástroje a skripty na základě konkrétních zadání.

Reálné problémy, se kterými se města a obce potýkají, představili jejich zástupci přímo na místě. Účastníci a účastnice měli možnost seznámit se se zkrácenou verzí zadání písemně už před startem akce. Během celého víkendu byli soutěžním týmům k dispozici odborní mentoři.

“Hackathon Kóduj pro Česko byla obzvláště hezká akce, hlavně proto, že má sociální dopad.  Tak jsme si řekli, že do toho jdeme. Je hezké, když vzniká něco, co pomůže všem,” říká Marek Beniak, director of engineering v Ataccama Software a jeden z mentorů.

Vítězný projekt

Vítězným projektem se stala mapa tržních míst v Praze. Cílem týmu jejích autorů bylo ukázat, že se s daty, které tým obdržel ve formátu .doc z Wordu, může pracovat jinak než dosud.

Projekt převádí data z Tržního řádu města Prahy do otevřeného a strojově čitelného formátu a zobrazuje je na mapě. Zároveň umožňuje uživatelům zaregistrovat si jakékoli nové tržní místo on-line. Podnikatelům může mapa sloužit k evaluaci tržních míst v okolí. Úředníkům pomůže při schvalování nových tržních míst. Zavedení do praxe je poměrně jednoduché. Vítězný tým proto doufá, že by projekt mohl inspirovat další města k otevření svých dat.

Kóduj pro Česko 2018 / GeoBusiness

Druhé místo

Druhé místo získala Mapa oddlužení. Počet osob, které řeší své předlužení formou oddlužení je oproti těm v exekuci velmi malé. Projekt poukazuje na to, že v České republice stále zůstává obrovské množství lidí v dluhové pasti, kteří  nemohou institut oddlužení využít a vrátit se do normálního života.

Cílem Mapy oddlužení bylo vizualizovat tento problém na lokální úroveň. Projekt pracoval s daty z insolvenčního rejstříku. Mapu mohou využívat zejména místní samosprávy, kraje, k efektivní alokaci finančních prostředků tam, kde je to nejvíce potřeba.

Kóduj pro Česko 2018 / GeoBusiness

Třetí místo

Třetí místo získal tým s projektem Volební kalkulačka off-line. Jejím hlavním cílem je nastolit diskusi o veřejných tématech.

Volební kalkulačka off-line využívá webovou aplikaci s rozpoznáváním obrazu a představuje způsob, jak pomocí nálepek, plakátů a této chytré aplikace zjistit volební shodu. Vybízí k veřejné diskusi v off-line prostoru. Základem pro vytvoření byl server www.volebnikalkulacka.cz.

Kóduj pro Česko 2018 / GeoBusiness

Globální iniciativa Code for…

“Pátým ročníkem hackathonu jsme se rozhodli jít ve stopách globální iniciativy “Code for…” (Kóduj pro…), která reaguje na stále více se rozšiřující mezeru v oblasti využívání digitálních technologií, a to mezi veřejným a neziskovým sektorem na jedné straně a soukromým sektorem na straně druhé. Hackathon Kóduj pro Česko měl otestovat, jestli se myšlenka spolupráce mezi těmito sektory dá přenést i do České republiky. Tím, že výstupy hackathonu reagovali na konkrétní zadání, vrůstá pravděpodobnost, že budou v budoucnu aktivně využívány. Věříme, že se díky podobným akcím podaří zavést stále potřebnější digitalizace i do státní správy a samosprávy,” doplnila Lenka Kováčová z Nadace OSF.

Další soutěžní projekty

Hackathonu se zúčastnily ještě další dva týmy. Tým Opendata Klatovy udělal datový portál pro město Klatovy. Město soutěžnímu týmu poskytlo data, která nebyla ještě nikdy předtím publikována. Tým KONCIL ukázal veřejné diskusní fórum s pokročilými možnostmi hodnocení a filtrování příspěvků.

 

hackathon / GeoBusiness

Pátý ročník největšího opendatového hackathonu se bude konat ve dnech 25. až 27. května v Praze v Ataccama Software.

Aktivní lidé z neziskovek, komerční sféry i veřejné správy se potkají na jednom místě, aby vyvinuli nástroje a skripty, které konkrétním městům a obcím pomůžou s přípravou dat na jejich otevření a publikaci, případně s využíváním otevřených technologií obecně.

Během 48 hodin se účastníci a účastnice rozdělí do týmů a díky svým programovacím schopnostem a kreativitě promění konkrétní zadání od měst na realitu. Všechny výstupy budou open source, aby na nich mohli zájemci dále pracovat i po hackathonu.

Pro koho je hackathon

Pořadatelé hledají vývojáře a vývojářky, kteří chtějí ukázat své schopnosti, vyvinout nové nástroje, či upravit ty stávající a pomoct městům a obcím s otevíráním dat.

Přidat se mohou také datoví analytici a analytičky, kteří dokáží najít nové pohledy na data, najít chyby v jejich organizaci a přemýšlet o jejich skladování a otevírání.

Potřeba budou také grafici a grafičky, kteří mají zájem vy/přetvořit nástroje a dát jim user-friendly kabát anebo vizualizovat data, tak, aby byly pro uživatele zajímavé.

Akce je především pro „všechny, kteří chtějí dělat dobro, vnést nový pohled na řešení problémů s otevíráním dat, otestovat svoje nápady a přispět k zlepšení života v městech a obcích i díky otevřeným datům.“

V týmu nebo sám?

Přihlásit se můžete i sami, bez týmu. Na začátku hackathonu budete mít příležitost přihlásit se ke konkrétnímu problému k řešení, odprezentovat svůj nápad všem účastníkům a vyzvat ostatní aby se k vám přidali, nebo se přidat k týmu, který vás zaujme.

Registrace na hackathon

Pro registraci použijte formulář na webu pořadatele.

/ Úvodní ilustrace od iconicbestiary / Freepik

GIS hackathon Mendelu 2018
Prague INSPIRE Hackathon 2018 / GeoBusiness
hackaton NKÚ září 2017 / GeoBusiness.cz

Ve dnech 14. až 16. září 2015 se kousek za českými hranicemi v Drážďanech bude konat 19. ročník konference ISAF, zaměřené na informační systémy v zemědělství a lesnictví.

Společně s konferencí pořadatelé pořádají Open Data Hackathon pro pro zemědělství, lesnictví, životní prostředí, cestovní ruch a rozvoj venkova.

Témata konference

 • Open Data pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova
 • Future Internet a zemědělství
 • Precizní zemědělství a lesnictví
 • IT v zemědělství a Výzkum rozvoje venkova
 • Senzorové technologie
 • IT pro udržitelné zemědělství
 • Využívání půdy, půdního krytu a plánování pro venkov
 • Řízení farem s využitím cloudu
 • Prostorové technologie pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova
 • Krizové řízení v oblasti životní ho prostředí
 • Inovace a transfer technologií
 • Mezinárodní spolupráce

Všechny přijaté příspěvky budou publikovány v digitálním sborníku ISAF2015.

Vybrané články budou publikovány na webu Agris On-line (Papers in Economics and Informatics journal), který je indexován v databázi Scopus http://online.agris.cz.

Registraci na konferenci ISAF 2015, předběžný program a další informace najdete ne webu http://www.isaf2015.info/

Termíny pro podání článků jsou nejspíš pryč, zkuste se však zeptat pořadatelů, jak to ve skutečnosti je. Třeba máte ještě příležitost.

 

Do 21. května 2015 se můžete přihlásit do druhého ročníku pražského hackathonu, tedy hackerského maratonu. Akce je pojmenována Prague Hacks: Sdílené město. Máte tedy unikátní příležitost osobně potkat se se šikovnými programátory, resp. s 50 najednou. A nemusíte být ani programátor.

Jeden víkend. Hromady pražských dat. Nic není nemožné. Sestavte tým, představte svůj nápad a vytvořte inovativní aplikace, vizualizace a analýzy, které zlepší kvalitu života všech Pražanů. Prozkoumejte a zlepšete vztah lidí k jejich městu a potkejte se s podobně naladěnými hackery a kreativci. — pořadatelé

Zahřívací událost se bude konat 8. června 2015. Hackathon samotný bude 12. až 14. června 2015 v coworkingových prostorách pražského Node5 (s možností přespání na místě).

Na akci se spojily Fond Otakara Motejla, konference Resite a startupový akcelerátor StartupYard.

Web hackathonu

Přihlašovací formulář – termín je do 21. 5.