KRÁTCE

Manifest Náš stát, naše data – kompletní znění

MANIFEST NÁŠ STÁT, NAŠE DATA

Rozmach informačních technologií přináší řadu příležitostí a jednou z nich je i možnost střádat a zpracovávat v minulosti těžko představitelné objemy informací, a to nejen specializovanými institucemi, ale i jednotlivci, kteří mají počítač a zájem o nějaké téma. Jde jen o to data zpřístupnit a umožnit jejich plošné využívání. Potenciál otevření informací veřejné správy je obrovský – počínaje „úklidem“ v datech a jejich efektivní využití samotnými institucemi, přes zkvalitňování poskytovaných služeb až po příležitosti pro byznys (ať už ve formě tvorby datových aplikací či získání nových informací pro vlastní podnikání). Je to možné nejen ve Velké Británii a USA, kde se idea otevřených dat zrodila, ale i v řadě dalších velmi různorodých zemích (např. Finsko, Keňa či Rakousko) – a není důvod, aby se na vlastní data podobným způsobem nezačala dívat i česká veřejná správa.

Fond Otakara Motejla si proto dal za cíl společným úsilím se svými partnery prosadit otevřená data v české veřejné správě. Asistujeme při zavádění otevřených dat na úřadech a v institucích a podporujeme využívání publikovaných dat ve formě občansky či byznysově prospěšných aplikací. Posilujeme kompetence a koordinujeme odborníky pracující s otevřenými daty.

Otevřená data jsou surovinou nové průmyslové revoluce, píše na svém webu Úřad vlády Spojeného království. Revoluce kolem otevřených dat má však jedno zásadní plus – data nejsou surovinou, která by byla k dispozici pouze v omezeném množství, a které by s každým použitím ubývalo. Naopak. Otevřená data jsou dostupná všem bez rozdílu a každým použitím se jejich hodnota zvyšuje. Pouhým vystavením dat na internetu stát znásobuje jejich hodnotu.

Nejzajímavější způsob využití vašich dat vymyslí někdo jiný, zní jeden z důvodů pro otevřenost. Nelze dopředu odhadnout, jestli to bude malá nebo velká firma, výzkumný tým či státní instituce. S jistotou ale víme, že umístěním na web dostává soukromý i veřejný sektor příležitost informace veřejné správy zhodnotit.

Otevřená data vytváří příležitosti pro byznys a můžou být jedním ze zásadních zdrojů rozvoje kreativního průmyslu. Jsou cestou k lepším službám pro občany i firmy. Mohou mít zásadní vliv na fungování státu a veřejných institucí – posilují informovanost uvnitř úřadů i mezi úřady navzájem, mohou představovat způsob porovnání i vzájemného učení.
Otevřená data jsou příležitost, kterou nelze nechat ležet ladem.

ZAPOJTE SE!

Chceme vybudovat společnou platformu odborníků na otevřená data a jejich uživatelů, firem i veřejných institucí, „vlastníků“ dat i podporovatelů jejich otevírání. Podílejte se společně s námi na některé z plánovaných aktivit:

VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO OTEVŘENÁ DATA

Sledujeme platnou legislativu a dáváme pozor na to, aby vznikající zákony a vyhlášky podporovaly trvalé prosazení otevřených dat.

Jsme watchdog, který pozorně hlídá, nakolik Česko plné své závazky, které dobrovolně přijalo v rámci iniciativy Open Governement Partnership. Zapojujeme se do mezinárodních iniciativ a výzkumů hodnotících stav otevřenosti dat v Česku.

Pomáháme přesvědčit zástupce veřejné správy, že otevřená data mají smysl, a že to není jen mediálně chytlavá položka k odškrtnutí – zpracováváme studii ekonomických přínosů otevřených dat, zveme do Česka odborníky ze zahraničí, aby místní veřejné správě nescházela inspirace.

Propagujeme otevřená data v programech politických stan – nejedná se o pravicové ani levicové téma, vstřícnost k otevřeným datům je ukázkou vyspělého politického uvažování.

PODPORUJEME UŽÍVÁNÍ A UŽIVATELE OTEVŘENÝCH DAT

Budujeme „Open Data User Groups” – aktivní komunity uživatelů otevřených dat, které poskytují úřadům potřebnou zpětnou vazbu ke kvalitě a využitelnosti jimi publikovaných dat.

Asistujeme a radíme na místní úrovni při otevírání dat. K tomu vytváříme síť lokálních pomocníků – asistentů otevřených dat.

Propojujeme lidi a instituce se zájmem o otevřená data. Pořádáme lokální meetupy a hackathony a jsme součástí relevantních mezinárodních komunit, např. Open Knowledge.

Tam, kde je potenciál dosáhnout díky otevřeným datům rychlé změny – např. v přístupu k informacím či vylepšení služeb v určité oblasti – pomáháme a poskytujeme malé a rychlé granty.

PROPAGUJEME OTEVŘENÁ DATA

Pořádáme soutěž Společně otevíráme data. Každý rok v listopadu hodnotíme a oceňujeme přihlášené aplikace a služby postavené primárně na otevřených datech.

Zavádíme speciální ocenění pro průkopníky otevřených dat (politiky, úředníky, občany) se silnou osobní motivací a silným příběhem o jejich úsilí při zpřístupňování otevřených dat.

Na rok 2016 plánujeme celorepublikovou propagační kampaň k otevřeným datům. Kampaň se objeví ve všech typech médií, jejím cílem bude co nejvíce rozšířit skupinu potenciálních uživatelů otevřených dat a jejich povědomí o službách, které jsou dostupné právě díky nim.

PRÁCE ZA NÁMI JE VIDĚT

ODBORNÉ PLATFORMY & SPOLUPRÁCE

Založili jsme Fórum pro otevřená data – společnou platformu Fondu Otakara Motejla, Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy Univerzity. Díky fóru se nám daří prosazovat jednotný standard v přístupu veřejné správy k otevřeným datům. Za naši společnou práci jsme v roce 2015 obdrželi zvláštní cenu MV ČR za přínos k rozvoji ICT. Odborníci z Fóra stojí za vznikem Národního katalogu otevřených dat (NKOD), legislativních podkladů i návrhu publikačních standardů.
Provozujeme Náš stát – rozcestník aplikací a webových stránek, které umožňují kontrolovat práci politiků a úředníků, zlepšovat naše okolí a aktivně se podílet na veřejném životě.

Napomohli jsme tomu, aby se Česko zapojilo do iniciativy Open Government Partnership a stali jsme se jejím národním kontaktním místem. Totéž platí i o dalších – nevládních – iniciativách, např. Open Knowledge či Open Data Institute.

Vytváříme postupně na úřadech veřejné správy pracovní skupiny uživatelů otevřených dat (Open Data User Groups) – platformy pro vzájemnou zpětnou vazbu mezi uživateli a poskytovateli otevřených dat.

AKCE

Každoročně pořádáme soutěž pro tvůrce webových a mobilních aplikací Společně otevíráme data, která má za cíl přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro občany a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat.

Ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy a s dalšími partnery pořádáme hackathony nad pražskými otevřenými daty. Ročník 2015 byl největší akcí svého druhu v Česku.

Pro zástupce české veřejné správy jsme ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze uspořádali konferenci Chytřejší stát a lepší služby, na níž byla v Česku poprvé komplexně prezentována otevřená data těmi nejpovolanějšími – zástupci britské vlády a Open Data Institute. Pro novináře a aktivisty jsme připravili praktický workshop datové žurnalistiky.

VÝSTUPY

Vytvořili jsme první ucelenou publikaci o otevřených datech v češtině, s níž v současnosti pracuje řada úřadů. Vydali jsme českou edici Příručky datové žurnalistiky, kterou využívají novináři, studenti žurnalistiky i watchdogové organizace.

Ve spolupráci s Open Data Institute dokončujeme českou verzi Certifikátu, který umožní publikujícím institucím snadno ohodnotit míru otevřenosti vlastních dat.

Podílíme se na každoročních hodnocení České republiky v kontextu mezinárodního srovnávání přístupu k otevřeným datům (např. Open Data Index & Open Data Barometer).

Pomáháme na svět aplikacím postavených na otevřených datech.

—- konec manifestu —-

Pokud se s tím, co je výše v manifestu napsáno, ztotožňujete, můžete připojit svůj podpis, ať již osobní, či firemní, přímo na webu Fondu Otakara Motejla.

/* ]]> */