KRÁTCE

Pasportizace zeleně na dálnicích ŘSD ČR

hrdlicka-pasportizace-zelene-dalnice-rsd

Cílem zakázky pasportizace zeleně bylo vytvořit podrobný pasport zeleně v rozsahu majetkové hranice ŘSD ČR na vybraných dálnicích. Těmi byly dálnice D0 (16 km), D5 (99,5 km), D8 (94,5 km) D11 (91,2 km), tedy celkem 301 km dálnic.

Jde o jeden z nově vznikajících pasportů, které slouží pro podporu provozu na ŘSD. Náplň pasportu a struktura dat je dána novým vnitřním předpisem B6 – Předpis pro jednotný sběr a evidenci doprovodné vegetace pozemních komunikací v rámci ŘSD ČR.

V rámci sběru dat se vyhodnocují veškeré prvky vegetace a technické prvky, které jsou podstatné z hlediska údržby zeleně (štěrkové plochy, zatravňovací dlažba apod.). Všem prvkům, plošným i bodovým, je určován atribut sklonitosti terénu (dělení do 3 kategorií) a atribut výšky porostu/prvku. U bodových prvků je navíc určován atribut šířky koruny.

Vlastní zpracování probíhalo na základě ortofota s rozlišením 5 cm na pixel a dalších produktů letecké fotogrammetrie, kterými byly true ortofoto s rozlišením 2 cm na pixel a digitální model povrchu.

hrdlicka-pasportizace-zelene-dalnice-rsd-ortofoto

Podklady zhotovila firma PRIMIS na základě leteckého snímkování daných dálnic.

Vlícovací body pro aerotriangulaci snímků zaměřili geodeti z poboček firmy Hrdlička (Pardubice, Praha, Příbram a Plzeň), přičemž většina vlícovacích bodů byla zaměřena s připojením na Základní měřické sítě dálnic, aby mohla být dosažena vysoká přesnost ortofota v poloze i modelu povrchu ve výšce. přesnost výsledného ortofota byla testována na vybraných vlícovacích bodech a byla dosažena průměrná směrodatná souřadnicová odchylka 2,5 cm.

Dodaná ortofota byla zpracována a jednotlivým uživatelům poskytována pomocí WMS služby z našeho geoserveru.

Polohové vyhodnocení ploch vegetace a jednotlivých prvků probíhalo v programu QGIS dle připravených projektů tak, aby byl výsledek možný transformovat do formátů, stanovených zmíněným předpisem B6.

hrdlicka-pasportizace-zelene-dalnice-rsd-pasport-zelene

Určení výškových a sklonitostních atributů bylo provedeno na základě rastru relativních výšek objektů a rastru sklonitostí, které byly vytvořeny z podkladových dat v programu FME firmy Safe Software.

Na zpracování se podílela jak česká pracoviště firmy Hrdlička (Plzeň: digitalizace, Praha: GIS, Praha: mapový server, Brno: pozemkové úpravy), tak kolegové z Hrdlička Slovakia.

Díky kvalitní přípravě podkladů a vytvoření komplexní metodiky zpracování dat kolegy z G3D, PGS, GIS a PMS byla zakázka odevzdána v požadované kvalitě a termínu, tj. za čtyři měsíce od zahájení, což považujeme vzhledem k rozsahu zakázky za velmi dobrý výsledek.

Při řešení zakázky pomohlo v realizaci také metodické zpřesnění ze strany objednatele, kterému tímto děkujeme za profesionální poskytnutí součinnosti na zakázce.

Předmětem výsledného odevzdání objednateli byly zpracované pasporty zeleně, ortofoto v rozlišení 5 cm na pixel, digitální model terénu pro určení sklonitostí a tisky pasportu zeleně ve formátu PDF.

Jan Vaněček, HRDLIČKA spol. s r.o.

/* ]]> */