KRÁTCE

Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice

Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness

Přetiskujeme výzvu předsedy České komory zeměměřičů ke vstupu nejen geodetů do nově vznikající oborové asociace.

ASOCIACE PODNIKATELŮ V GEOMATICE (APG)

Komora geodetů a kartografů, od 24. listopadu 2016 nesoucí název Česká komora zeměměřičů, usilující od svého vzniku v roce 1991 stát se komorou ze zákona s povinným členstvím pro všechny úředně oprávněné zeměměřické inženýry se po třetím nezdařeném pokusu dosáhnout svého cíle – tentokrát novelou stávajícího zákona 360/1992, kterým vznikla Česká komora autorizovaných architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, rozhodla transformovat na organizaci sdružující převážně podnikatele v celém oboru s přesahem do oborů s geodézií úzce souvisejících. Motivem k tomu byla zejména poslední neúspěšná snaha v kombinaci s poznáním, že za dobu, která uplynula od sametové revoluce obor geodézie a kartografie poklesl se svou prestiží na společenském žebříčku, což jsme přesvědčeni, že tam rozhodně nepatří, neboť v ostatních – zejména evropských zemích – je povolání geodeta vysoce ceněno. I u nás máme řadu geodetických firem, jejichž úroveň je velmi vysoká, úspěšně se prosazují i v cizině, jsou členy naší komory a jejich představitelé jsou zastoupeni v orgánech komory. Právě z jejich popudu se rozběhlo jednání o transformaci České komory zeměměřičů na organizaci zastupující podnikatelskou sféru v geodézii v České republice. Hlavním cílem stávající komory bylo již při jejím vzniku prosazení komory geodetů ze zákona, neboť kompetence Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jsou omezeny pouze na katastr nemovitostí a státní mapové dílo a dochází tak k určitému rozdělení oboru, které s sebou nese další negativní důsledky.

V oboru chybí

 1. kontrola a dohled nad výkonem zeměměřických činností ve výstavbě
 2. systematické celoživotní vzdělávání v dnešní době tak potřebné, zejména s ohledem na rychle se rozvíjející techniku, přístrojové vybavení a pracovní metody
 3. hájení zájmů geodetických firem a úředně oprávněných zeměměřických inženýrů jako soukromě podnikajících právnických osob, poskytujících služby velmi širokému spektru jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře
 4. systematické informování odborné veřejnosti o významu aktuálních a garantovaných geodat pro vznik geografických informačních systémů

To jsou hlavní důvody, které vedou stávající komoru k rozhodnutí transformovat se na Asociaci podnikatelů v geomatice. Česká komora zeměměřičů již učinila první krok v tomto směru tím, že se stala členem Hospodářské komory ČR. V současné době se soustřeďuje na přípravu informační kampaně, jejímž cílem je:

 1. seznámení geodetické veřejnosti s cíli APG
 2. získání co největšího počtu členů APG

Dále se též připravuje i příslušná změna stanov, podle které budou především sledovány cíle podnikatelských subjektů a bude též plně respektována snaha o dosažení dosavadního hlavního cíle, tj. vzniku komory zeměměřičů ze zákona:

 1. řádnými členy APG budou podnikatelské subjekty podnikající v geomatice (geodézie a informatika)
 2. přidruženými členy budou nepodnikající fyzické osoby, např. ÚOZI
 3. přijímání členů bude schvalovat představenstvo
 4. čestné členství bude udělováno na základě rozhodnutí představenstva
 5. výše příspěvku se bude odvíjet od obratu a členové budou děleni do několika kategorií
 6. hlasovací práva budou rozlišena dle výše příspěvků
 7. valná hromada bude volit představenstvo a schvalovat strategii a cíle pro nejbližší období

Vlastní činnost se bude odehrávat v odborných skupinách:

 • legislativa,
 • katastr nemovitostí,
 • pozemkové úpravy,
 • doprava,
 • životní prostředí,
 • stavebnictví,
 • energetika,
 • daň z nemovitostí,
 • vzdělávací.

Přirozeně se očekává, že každý člen se bude věnovat oblasti, která je mu blízká a má pro něho přínos.

Vyzývám všechny podnikající zeměměřiče, aby se opravdu vážně zamysleli nad současným stavem naší profese a našeho oboru vůbec, podrobili si i svoji vlastní činnost věcné analýze s ohledem na možnosti, které by při realizaci záměru vytvoření asociace podnikatelů v geomatice přinesla pro ně samotné. Bylo by samozřejmě obecně prospěšné, kdyby výsledkem takové analýzy bylo rozhodnutí stát se členem Asociace podnikatelů v geomatice – APG.

Praha, srpen 2017

Ing. Jan Fafejta, předseda České komory zeměměřičů, z.s.

[zdroj KGK]

/* ]]> */