KRÁTCE

Kartografové si zvolili nové vedení

Česká kartografická společnost měla 7. září 2017 během letošní kartografické konference v Liberci členskou schůzi. Kdo byl zvolen pro období 2017-2021 do nového výboru?

Společnost, která se do roku 2015 jmenovala Kartografická společnost ČR, má celkem 114 členů, přičemž většina z nich je individuálních. Kolektivními členy jsou VÚGTK Zdiby, Kartografie Praha, SHOCart, T-Mapy, katedra geografie PedF Masarykovy univerzity v Brně a katedra geoinformatiky PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

Členové výboru České kartografické společnosti pro období 2017-2021

Nový výbor pro období 2017-2021 byl na členské schůzi zvolen následující:

předseda: Václav Talhofer, doc. Ing. CSc., Univerzita obrany v Brně

místopředseda: Vít Voženílek, prof. RNDr. CSc., PřF UP v Olomouci

tajemník: Milada Svobodová, Ing., Kartografie Praha, a.s.

pokladník: Růžena Zimová, Ing. Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze

členové:

Jiří Cajthaml, doc. Ing. Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze
Václav Čada, doc. Ing. CSc., FAV ZČU v Plzni
Přemysl Jindrák, Ing., Zeměměřický úřad Praha, prac. Sedlčany
Zdeněk Stachoň, Mgr. Ph.D., Geografický ústav PřF MU, Brno
Alena Vondráková, RNDr. Ph.D., PřF UP v Olomouci

náhradníci:

Jiří Šmída, Mgr. Ph.D., TUL Liberec
Jan Ptáček, Mgr., Kartografie Praha, a.s.
Josef Rančák, Ing., Geodézie On Line, s.r.o.

Revizní komise:

předseda: Jiří Drozda, Ing., VÚGTK Zdiby

členové:

Jana Pressová, Ing., Zeměměřický úřad Praha
Jakub Lysák, RNDr. Ph.D., PřF UK Praha

Mezinárodní zapojení

Členové společnosti se zapojují do akcí zastřešovaných Mezinárodní kartografickou asociací (ICA), ať již účastí na mezinárodních kartografických konferencích (ICC) a dalších odborných akcích ICA, či prací v odborných komisích a řídících orgánech ICA.

Od roku 2015 má česká kartografie opět zastoupení v nejvyšším orgánu ICA – funkci viceprezidenta zastává profesor Vít Voženílek, který má na starosti komise pro atlasy a mapový styl a pracovní skupinu pro Mezinárodní rok mapy (IMY).

Současně řeší všechny záležitosti týkající se organizace mezinárodních kartografických a regionálních konferencí.

Česká kartografická společnost byla velmi aktivní v propagaci kartografie v rámci Mezinárodního roku mapy. Její aktivita se projevovala jak na vlastním řízením aktivity (prof. Voženílek), tak při organizování národních aktivit (vydávání map s logy IMY, výstavy, akce pod záštitou IMY apod.).

Odborné komise ICA

Vzhledem k tomu, že 16. valné shromáždění ICA zredukovalo počet a skladbu odborných komisí ICA, ČKS zastupovali pro období 2015–2017 následující národní delegáti

 • komise pro umění a kartografii – Ing. Irena Košková
 • komise pro kartografii pro včasné varování a krizové řízení – prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (předseda)
 • komise pro atlasy – prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (předseda)
 • komise pro Open source technologie – Ing. Jan Ježek, Ph.D.
 • komise pro kognitivní vizualizaci – Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.
 • komise pro digitální technologie v kartografickém dědictví – doc. Ing. Jiří Cajthaml,
  Ph.D.
 • komise pro výchovu kartografů – prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
 • komise pro geoinformační infrastrukturu a standardy – doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
 • komise pro historii kartografie – Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • komise pro kartografická zobrazení – doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
 • komise pro mapování z dat DPZ – prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
 • komise pro mapy na internetu – Mgr. Ing. Otakar Čerba, Ph.D.
 • komise pro užití map a jejich uživatelské aspekty – RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. (místopředsedkyně)

Výhled další činnosti Kartografické společnosti

Dosavadní výbor ČKS doporučuje pokračovat v aktivní práci celé Společnosti a usilovat o její rozšíření. Doporučuje zachovat pořádání každoroční soutěže „Mapa roku“ a roce 2018 Soutěže dětské kresby s kartografickou tematikou pro výstavy ICA konané v době mezinárodních kartografických konferencí.

Dále doporučuje i nadále pořádat tradiční akce typu odborného semináře Kartografický den Olomouc a studentských vědeckých konferencí.

Po úspěšném zapojení ČKS do Zeměpisné olympiády doporučuje výbor prohlubovat tuto
aktivitu i v dalších letech.

Měla by být nadále zajišťována informovanost členské základny vydáváním Zpravodaje ČKS a udržováním webové stránky Kartografické společnosti.

Výbor dále doporučuje věnovat pozornost dvěma významným výročím v roce 2018. Je
navázána spolupráce s hlavními organizátory slavnostního zasedání a konference Mikuláš
Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech, konkrétně s doc. Hrubou a prof. Semotanovou.

Konference proběhne na zámku v Litoměřicích a ČKS je jedním z partnerů, kteří poskytli této akci záštitu. Jako kontaktní osoby jsou delegováni doc. Cajthaml a Mgr. Stachoň. Dalším důležitým výročím je 100 let české kartografie.

Výbor doporučuje věnovat stálou pozornost i rozvoji členské základny, zejména podpořit mladé pracovníky a studenty v jejich zájmu o kartografii a geoinformatiku. Bylo by vhodné
pokračovat nejen v soutěži o národní studentské a juniorské granty, ale případně tyto granty
rozšířit i na akce v zahraničí.

Zdroj: Zpráva o činnosti České kartografické společnosti za období září 2015 až srpen 2017, členská schůze dne 7. září 2017

[via Zeměměřič, redakčně upraveno]

/* ]]> */