Inovace BIG DATA Plan4all

Týden velkých a otevřených dat. K vidění budou MapWhiteboard, Hub4Everybody, klimatický atlas, SensLog či nástroje umělé inteligence

tyden-big-data-

Po tříleté covidové přestávce se v Praze uskuteční Týden velkých a otevřených dat a digitálních inovačních hubů. Do uspořádání akce se vedle sdružení Plan4all zapojily také další organizace, konkrétně Česká technologická platforma pro zemědělství, sdružení CzechInno, firmy WirelessInfo, České centrum pro vědu a společnost, Lesprojekt – služby a Help Service – Remote Sensing.

Na akci budou k vidění výsledky projektů STARGATE, SIEUSOIL, SmartAgriHubs, AgriHub CZ&SK a DEMETER.

Diskutovat budete moci také nad nově startujícími projekty PrepSoil, Data4Food2030, THEROS, DALIA, SAGRE a trans4num, které se v průběhu akce představí.

V první den bude tradiční konference a následující dva dny budou věnovány formátu, který organizátoři nazvali “dílny”. Tentokrát to nebudou klasické workshopy, na kterých někdo přednáší a ostatní pouze poslouchají, ale jde o kombinaci workshopu, tréninku, hackathonu a ideathlonu.

Cílem bude ověřit použitelnost existujících technologií pro potřeby uživatelů, přispět k jejich vylepšení, a hledat cesty propojení do stávajících řešení.

Každá dílna bude podpořena několika školiteli (mentory), kteří s účastníky budou prakticky pracovat a hledat optimální řešení.

Vzhledem k tomu, že jsou to všechno cloudová řešení, bude účastníkům stačit notebook a případně také vlastní data, na kterých si budou chtít vše vyzkoušet.

Program

Program bude koncentrován do tří dnů následovně.

31. 1. 2023 (úterý) 10:00 – 17:00 Konference Digitální Inovační Huby, výzkum a inovace pro rozvoj našich nejen venkovských regioů

1. 2. 2023 (středa)
10:00 – 17:00 Sekce 1 (Hub4Everybody, MapWhiteboard)
13:00 – 17:00 Sekce 2 (Klimatický atlas, SensLog, Nástroje umělé inteligence)

2. 2. 2023 (čtvrtek)
10:00 – 14:00 Sekce 1 (Lesprojekt cloud a úložiště satelitních dat, FarmInsight a FieldCalc)
14:00 – 17:00 Sekce 2 (Diskuze o řešení problémů se zemědělskou a lesní půdou – projekt PREPSOIL)

Na všechny dny je registrace zdarma až do naplnění kapacity sálů, občerstvení je zajištěno.

Program na úterý

V úterý 31. 1. 2023 se uskuteční konference Digitální inovační huby, výzkum a inovace pro rozvoj našich nejen venkovských regionů

Prezentace budou zaměřeny především na dosažené výsledky. Prezentace budou přehledové, aby zaujaly jak řídící pracovníky, tak i vývojáře, výzkumníky a uživatele.

10:00 – 10:05 Úvod a přivítání – Karel Charvát (Plan4all z.s., WirelessInfo)
10:05 – 10:20 Plánování pro všechny – Tomáš Mildorf (Plan4all, z.s.)
10:20 – 10:40 Digitální inovační huby a Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČR – Tereza Šamanová (CzechInno, z.s.p.o.)
10:40 – 11:00 Spolupráce AgriHubu CZ a České technologické platformy pro zemědělství a její výstupy – Karel Charvát (WirelessInfo) / Veronika Hlaváčková (ČTPZ)
11:00 – 11:20 Hub4Everybody – Jan Macura (Plan4all, z.s.)
11:20 – 11:40 Map Whiteboard – Karel Charvát (Plan4all, z.s.)
11:40 – 12:00 Atlas Životního prostředí Liberec – Irena Košková (Krajský úřad Libereckého kraje)
12:00 – 12:20 Lesprojekt cloud – Jiří Kvapil (Lesprojekt – služby s.r.o.)
12:20 – 13:00 přestávka s občerstvením
13:00 – 13:30 Evidence optických sítí – Stanislav Holý (HSRS)
13:30 – 14:00 Dopravní modelování v prostředí chytrých měst – Karel Jedlička / Dan Beran (ZČU)
14:00 – 14:30 Analýza klimatických dat pro účely zemědělství – Jiří Valeš (WirelessInfo)
14:30 – 15:00 Open Land Use 2.0 – Michal Kepka, Dmitrij Kožuch (Plan4all, z.s.)
15:00 – 15:20 Atraktivita území – Otakar Čerba (CCSS)
15:20 – 15:40 Data4Food2030 – možnosti využití DAAS v oblasti regionálních zemědělských produktů – Petr Horák (WirelessInfo), Radana Šašková (Úhlava o.p.s)
15:40 – 16:00 PREPSOIL – Karel Charvát (Lesprojekt – služby s.r.o.)
16:00 Horizon Europe a kde můžeme nadále spolupracovat – hledání společných možností – Karel Charvát (Plan4all z.s., WirelessInfo)

Program na středu – Hub4Everybody, Map Whiteboard

Ve středu se budou konat praktická cvičení se systémy Hub4Everybody a Map Whiteboard s možností testování platforem na přinesených datech i s možností diskuze, jak tato řešení propojit se stávajícími platformami.

Řešení jsou vhodná pro ty, kteří potřebují snadno publikovat data, sdílet je s ostatními, a využívat je pro společné rozhodování. Představují kombinaci sociálních prostorů, občanské vědy, inovačních hubů, geoportálů, ale i kolaborativních nástrojů pro efektivní spolupráci.

Hub4Everybody a Map Whiteboard mohou být využívány nekomerčně pro sdílení otevřených dat, ale i pro komerční účely.

Map Whiteboard je kolaborativní platforma a autoři by rádi zjistili, jak by se mohla účastníkům v praxi hodit.

Hub4Everybody je modifikovatelné řešení pro publikování, sdílení a kooperativní správu geodat.

Může jít o profesionální data a měření, ale i výstupy z výzkumných projektů nebo studentských prací, podklady pro výuku, pocitové mapy, vizualizace terénních průzkumů a další mapy, tabulky nebo databáze. Zkrátka libovolná prostorová data ve vektorové i rastrové formě. Vaše data můžete do prostředí hubu jednoduše nahrát, upravovat a nastavit parametry sdílení, nebo využívat webové služby, které se z Vašich dat vytvoří. Hub4Everybody je alternativou kombinace online kancelářského software a redakčního systému pro prostorová data.

Map Whiteboard je technologie, která umožňuje více uživatelům spolupracovat online na stejném mapovém projektu a sdílet datové sady. Technologie sdílí celou mapu a prezentuje data v kontextu jakýchkoliv podkladových informací, které mohou být užitečné. Umožňuje více klientům vidět identické mapové rozhraní a současně na něj kreslit, editovat vektorové vrstvy, což zvyšuje samotnou efektivitu práce a kolaboraci, kdy sedíte kolem jednacího stolu a společně se díváte na mapu, komentujete ji, ukazujete na „věci“ a navrhujete změny.

Celým dnem Vás budou provázet hlavní vývojáři František Zadražil, Jan Vrobel, Runar Bergheim (tbc). Eventuální netechnické dotazy bude zodpovídat Karel Charvát.

Program na středu – Klimatický atlas, SensLog, nástroje umělé inteligence

V druhé středeční sekci se účastníci seznámí s existujícími datovými zdroji klimatických a meteorologických veličin (Copernicus Climatic Data Service, ČHMÚ, met.no, meteoblue a další) a analýz.

Porozumíte současné podobě jejich zpracování do podoby agroklimatických faktorů, tj. veličin vhodných pro odhad úspěšnosti pěstování konkrétní plodiny na konkrétním místě, s využitím analytických metod.

Od účastníků dílny je očekávána kritická diskuse současných postupů se zaměřením na možnost zapojení metod strojového učení do tohoto procesu za účelem jeho zkvalitnění anebo urychlení.

Klimatický atlas

Klimatický atlas zobrazuje vybrané agroklimatické faktory pro delší časová období. K jednotlivým faktorům je možné vždy zobrazit i odhad jejich neurčitosti. Agroklimatické faktory zobrazují: období bez mrazu, bilanci vody, úhrn srážek, množství dopadlého slunečního záření, poslední den vhodný pro aplikaci dusíkatých hnojiv a skupinu faktorů vztažených k růstu pšenice (jakožto referenční plodiny) a to teploty vhodné pro její růst, a naopak množství tepelného stresu potlačující její růst.

Zobrazené agroklimatické faktory jsou odvozené od globálních dat evropského programu Copernicus (Copernicus Climate Data Store) a jsou vypočítávány metodikou Calculation of Agro-Climatic Factors from Global Climatic Data.

SensLog

SensLog je komplexní nástroj pro správu senzorových dat, který pokrývá datovou linku od sběru, uložení, zpracování až po publikaci a vizualizaci. Základem systému je datový model založený na ISO 19156, který ukládá měřená data stejně jako výsledky dílčích analýz. Jednotlivé komponenty zajišťují příjem a publikaci dat pomocí systému webových služeb v různých formátech a standardech. Systém SensLog zároveň umožňuje interoperabilitu mezi různými datovými poskytovateli a uživateli, díky souboru konektorů SensLog Connectors dokáže přijímat a předávat data z různých rozhraní.

Nástroje umělé inteligence

V rámci Lesprojekt cloudu je k dispozici vývojářské a prototypovací prostředí JupyterHub, ve kterém kromě mnoha dalších nástrojů pro programování v Pythonu a R jsou dostupné i knihovny Keras a TensorFlow určené pro práci s umělými neuronovými sítěmi.

Mentory dílny budou Karel Jedlička, Jiří Valeš a Michal Kepka.

Program na čtvrtek – Lesprojekt cloud, FarmInsight

Na této dílny bude možnosti prakticky si vyzkoušet využití snímků z družice Copernicus (a jejich různých indexů) a zpracovaných dat na Lesprojekt cloudu přímo na svých farmách prostřednictvím systému FarmInsight a FieldCalc a jak tyto služby eventuálně integrovat do svých stávajících řešení.

Lesprojekt cloud a úložiště družicových dat

Jednou z podpůrných aplikací na Lesprojekt cloudu je i úložiště družicových dat Sentinel-2, které každý den přináší nové snímky dostupné z území ČR.

Slouží jako datová základna všech dalších publikačních systémů, které pracují s družicovými daty. Díky centralizaci datového skladu se dá dosáhnout velkých úspor diskového prostoru a výpočetní kapacity.

Odvozenými produkty jsou například vegetační indexy NDVI, EVI, které jsou počítány na jednom místě a jednotlivé publikační systémy k nim přistupují v rámci interních služeb podle zadaných kritérií (např. datum, oblast, typ produktu, úroveň oblačnosti, apod.).

FarmInsight

FarmInsight je webová aplikace určená především pro přípravu aplikačních map pro variabilní aplikaci. Pro snadnou práci s daty zemědělského podniku aplikace podporuje několik různých způsobů načítání dat o dílech půdních bloků, pro které budou výpočty prováděny.

Tyto způsoby zahrnují import přímo z průběžně aktualizované databáze LPIS na základě názvu zemědělského podniku, manuální výběr pozemků z mapové vrstvy LPIS, import dat ve formátu Shapefile, ruční zákres dle podkladové vrstvy případně libovolnou kombinaci těchto způsobů. Nástroj zahrnuje i možnosti editace dat a dělení či slučování pozemků.

Aplikační mapy je v současnosti možné připravovat třemi způsoby:

První způsob je založen na odhadu dlouhodobé relativní variability výnosů v rámci vašich dílů půdních bloků (DPB) založený na indikaci stavu porostů využívající jako zdrojová data víceletou časovou řadu multispektrálních družicových snímků.

Výsledkem výpočtu je mapa produkčních zón (relativní výnosový potenciál) vyjadřující relativní hodnotu výnosů v dané zóně vzhledem k průměrné hodnotě výnosů na daném pozemku. Tato mapa je zpracována ve třech variantách: zóny klasifikované po 5 procentech, pětizónová mapa, třízónová mapa.

Výpočet tímto způsobem je prováděn poradcem na základě požadavku ze strany uživatele, který je možné zadat přímo v aplikaci FarmInsight.

Druhý způsob využívá dělení pole do zón podle některého z podporovaných vegetačních indexů vypočtených z jedné scény Sentinel-2 vybrané uživatele. Výsledkem může být 3-zonová, nebo 5-zónová mapa. Tento způsob je plně automatický a tvorbu aplikační mapy může uživatel provádět v aplikaci FarmInsight v reálném čase. Dělení do zón je zajišťováno nástrojem FieldCalculator, který je integrován do aplikace FarmInsight prostřednictvím API.

Třetí způsob je ruční zákres na základě vhodné podkladové vrstvy, kterou uživatel může připojit do aplikace prostřednictvím webových služeb.

FieldCalc

FieldCalc je webový nástroj pro dělení polí (dílů půdních bloků LPIS) do zón na základě hodnot z jednoho z nabízených vegetačních indexů. V současné době jsou podporovány indexy EVI, NDVI, NDRE, NDTI, NDWI, RVI4S1. FieldCalc nabízí API pro integraci do jiných nástrojů a webové grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje zobrazit libovolný blok LPIS na území České republiky, zvolit některou z dostupných satelitních scén, zobrazit scénu pro dané území v přirozených barvách, provést výpočet a prohlédnout si výsledky.

Výpočet je možné upravovat pomocí dvou parametrů, kde jeden slouží pro zadání počtu požadovaných zón a druhý pro vyhlazování, které ovlivňuje výsledný tvar zón.

Čtvrtečním programem budou provázet Vojtěch Lukas, Karel Charvát jr., Jiří Kvapil, Jan Macura, Dmitrij Kozuch a Karel Charvát.

Program na čtvrtek – PREPSOIL

Organizátoři chtějí také představit projekt PREPSOIL a rádi by s účastníky prodiskutovali nejzávažnější problémy se zemědělskou a lesní půdou a jak různé metody práce s daty mohou pomoci tyto problémy řešit.

Zaměříme se hlavně na získání informací a požadavků, které později zaintegrujeme do výstupů projektu PREPSOIL. Chceme se dozvědět, jak vnímáte aktuální problémy zemědělské a lesnické půdy, jak se situace liší v různých regionech. Co vše nám může napomoci situaci vylepšit – dálkový průzkum Země, senzorová měření a eventuálně zapojení občanů do získávání informací (tzv. citizen science).

Akcí vás budou provázet Karel Charvát a Karel Charvát jr.

/* ]]> */