Nadace OSF vyhlašuje šestý ročník soutěže Společně otevíráme data, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Rovněž v tomto roce je smyslem soutěže podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat.

Do soutěže se až do 31. října 2018 mohou hlásit se svými aplikacemi firmy, neziskové organizace i jednotlivci. Podmínkou je, aby soutěžní aplikace využívaly otevřená data anebo byla část použitých dat zveřejněna v otevřených formátech. Pokud jste s aplikací soutěžili již v předchozích letech, musí být její současná verze výrazně jiná od té předchozí přihlášené.

Soutěž už se v opendatovém světě stala stálicí. V roce 2017 soutěžilo celkem 24 aplikací. Vítězem se stal projekt Hlídač státu, v současnosti nejsilnější nástroj pro kontrolu hospodaření státu a vazeb veřejných institucí a politických stran na osobní i firemní sponzory. Druhé místo získala Inventura hlasování. Aplikace, která přehledně, jasně a uživatelsky příjemně zprostředkovává možnost ověřit shodu vlastních postojů s jednotlivými poslanci a poslankyněmi z uplynulého volebního období. Třetí místo získala Databáze prázdných domů. Aplikace příjemně a přehledně zpracovává množství dat s cílem záchrany opuštěných staveb, zahájení dialogu s vlastníky a nalezení nového vhodného využití těchto budov.

Společně otevíráme data, upoutávka / GeoBusiness

Soutěžní kategorie

Letos se soutěžící mohou hlásit do šesti soutěžních kategorií:

1. Transparentnost (partnerem kategorie je CZ.NIC): Pro aplikace, které využívají digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o jejich činnosti.

2. Participace: Pro aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy.

3. Data v každodenním životě: Pro aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích.

4. Open Source (partnerem kategorie je Red Hat): Pro aplikace kombinující využití otevřených dat a open source.

5. Solution App: Pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení.

6. Smart Prague (partnerem kategorie je Smart Prague): Pro aplikace (ale také studie, vizualizace dat nebo model nad daty) vytvořené za použití dat publikovaných v rámci projektu datové platformy Golemio na adrese www.golemio.cz. Pozitivně budou hodnoceny zejména aplikace real-time a senzorických dat.

Ocenění

Vítěz v každé kategorii obdrží finanční odměnu dvacet tisíc korun pro další rozvoj aplikace. Vítěze soutěže bude vybírat odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční koncem listopadu 2018.

Kde se přihlásit

Do soutěže se zájemci mohou přihlásit až do 31. října 2018 přes jednoduchý formulář.

 

/ Časopis GeoBusiness je mediálním partnerem soutěže Společně otevíráme data.

soutěž Společně otevíráme data / GeoBusiness.cz

MANIFEST NÁŠ STÁT, NAŠE DATA

Rozmach informačních technologií přináší řadu příležitostí a jednou z nich je i možnost střádat a zpracovávat v minulosti těžko představitelné objemy informací, a to nejen specializovanými institucemi, ale i jednotlivci, kteří mají počítač a zájem o nějaké téma. Jde jen o to data zpřístupnit a umožnit jejich plošné využívání. Potenciál otevření informací veřejné správy je obrovský – počínaje „úklidem“ v datech a jejich efektivní využití samotnými institucemi, přes zkvalitňování poskytovaných služeb až po příležitosti pro byznys (ať už ve formě tvorby datových aplikací či získání nových informací pro vlastní podnikání). Je to možné nejen ve Velké Británii a USA, kde se idea otevřených dat zrodila, ale i v řadě dalších velmi různorodých zemích (např. Finsko, Keňa či Rakousko) – a není důvod, aby se na vlastní data podobným způsobem nezačala dívat i česká veřejná správa.

Fond Otakara Motejla si proto dal za cíl společným úsilím se svými partnery prosadit otevřená data v české veřejné správě. Asistujeme při zavádění otevřených dat na úřadech a v institucích a podporujeme využívání publikovaných dat ve formě občansky či byznysově prospěšných aplikací. Posilujeme kompetence a koordinujeme odborníky pracující s otevřenými daty.

Otevřená data jsou surovinou nové průmyslové revoluce, píše na svém webu Úřad vlády Spojeného království. Revoluce kolem otevřených dat má však jedno zásadní plus – data nejsou surovinou, která by byla k dispozici pouze v omezeném množství, a které by s každým použitím ubývalo. Naopak. Otevřená data jsou dostupná všem bez rozdílu a každým použitím se jejich hodnota zvyšuje. Pouhým vystavením dat na internetu stát znásobuje jejich hodnotu.

Nejzajímavější způsob využití vašich dat vymyslí někdo jiný, zní jeden z důvodů pro otevřenost. Nelze dopředu odhadnout, jestli to bude malá nebo velká firma, výzkumný tým či státní instituce. S jistotou ale víme, že umístěním na web dostává soukromý i veřejný sektor příležitost informace veřejné správy zhodnotit.

Otevřená data vytváří příležitosti pro byznys a můžou být jedním ze zásadních zdrojů rozvoje kreativního průmyslu. Jsou cestou k lepším službám pro občany i firmy. Mohou mít zásadní vliv na fungování státu a veřejných institucí – posilují informovanost uvnitř úřadů i mezi úřady navzájem, mohou představovat způsob porovnání i vzájemného učení.
Otevřená data jsou příležitost, kterou nelze nechat ležet ladem.

ZAPOJTE SE!

Chceme vybudovat společnou platformu odborníků na otevřená data a jejich uživatelů, firem i veřejných institucí, „vlastníků“ dat i podporovatelů jejich otevírání. Podílejte se společně s námi na některé z plánovaných aktivit:

VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO OTEVŘENÁ DATA

Sledujeme platnou legislativu a dáváme pozor na to, aby vznikající zákony a vyhlášky podporovaly trvalé prosazení otevřených dat.

Jsme watchdog, který pozorně hlídá, nakolik Česko plné své závazky, které dobrovolně přijalo v rámci iniciativy Open Governement Partnership. Zapojujeme se do mezinárodních iniciativ a výzkumů hodnotících stav otevřenosti dat v Česku.

Pomáháme přesvědčit zástupce veřejné správy, že otevřená data mají smysl, a že to není jen mediálně chytlavá položka k odškrtnutí – zpracováváme studii ekonomických přínosů otevřených dat, zveme do Česka odborníky ze zahraničí, aby místní veřejné správě nescházela inspirace.

Propagujeme otevřená data v programech politických stan – nejedná se o pravicové ani levicové téma, vstřícnost k otevřeným datům je ukázkou vyspělého politického uvažování.

PODPORUJEME UŽÍVÁNÍ A UŽIVATELE OTEVŘENÝCH DAT

Budujeme „Open Data User Groups” – aktivní komunity uživatelů otevřených dat, které poskytují úřadům potřebnou zpětnou vazbu ke kvalitě a využitelnosti jimi publikovaných dat.

Asistujeme a radíme na místní úrovni při otevírání dat. K tomu vytváříme síť lokálních pomocníků – asistentů otevřených dat.

Propojujeme lidi a instituce se zájmem o otevřená data. Pořádáme lokální meetupy a hackathony a jsme součástí relevantních mezinárodních komunit, např. Open Knowledge.

Tam, kde je potenciál dosáhnout díky otevřeným datům rychlé změny – např. v přístupu k informacím či vylepšení služeb v určité oblasti – pomáháme a poskytujeme malé a rychlé granty.

PROPAGUJEME OTEVŘENÁ DATA

Pořádáme soutěž Společně otevíráme data. Každý rok v listopadu hodnotíme a oceňujeme přihlášené aplikace a služby postavené primárně na otevřených datech.

Zavádíme speciální ocenění pro průkopníky otevřených dat (politiky, úředníky, občany) se silnou osobní motivací a silným příběhem o jejich úsilí při zpřístupňování otevřených dat.

Na rok 2016 plánujeme celorepublikovou propagační kampaň k otevřeným datům. Kampaň se objeví ve všech typech médií, jejím cílem bude co nejvíce rozšířit skupinu potenciálních uživatelů otevřených dat a jejich povědomí o službách, které jsou dostupné právě díky nim.

PRÁCE ZA NÁMI JE VIDĚT

ODBORNÉ PLATFORMY & SPOLUPRÁCE

Založili jsme Fórum pro otevřená data – společnou platformu Fondu Otakara Motejla, Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy Univerzity. Díky fóru se nám daří prosazovat jednotný standard v přístupu veřejné správy k otevřeným datům. Za naši společnou práci jsme v roce 2015 obdrželi zvláštní cenu MV ČR za přínos k rozvoji ICT. Odborníci z Fóra stojí za vznikem Národního katalogu otevřených dat (NKOD), legislativních podkladů i návrhu publikačních standardů.
Provozujeme Náš stát – rozcestník aplikací a webových stránek, které umožňují kontrolovat práci politiků a úředníků, zlepšovat naše okolí a aktivně se podílet na veřejném životě.

Napomohli jsme tomu, aby se Česko zapojilo do iniciativy Open Government Partnership a stali jsme se jejím národním kontaktním místem. Totéž platí i o dalších – nevládních – iniciativách, např. Open Knowledge či Open Data Institute.

Vytváříme postupně na úřadech veřejné správy pracovní skupiny uživatelů otevřených dat (Open Data User Groups) – platformy pro vzájemnou zpětnou vazbu mezi uživateli a poskytovateli otevřených dat.

AKCE

Každoročně pořádáme soutěž pro tvůrce webových a mobilních aplikací Společně otevíráme data, která má za cíl přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro občany a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat.

Ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy a s dalšími partnery pořádáme hackathony nad pražskými otevřenými daty. Ročník 2015 byl největší akcí svého druhu v Česku.

Pro zástupce české veřejné správy jsme ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze uspořádali konferenci Chytřejší stát a lepší služby, na níž byla v Česku poprvé komplexně prezentována otevřená data těmi nejpovolanějšími – zástupci britské vlády a Open Data Institute. Pro novináře a aktivisty jsme připravili praktický workshop datové žurnalistiky.

VÝSTUPY

Vytvořili jsme první ucelenou publikaci o otevřených datech v češtině, s níž v současnosti pracuje řada úřadů. Vydali jsme českou edici Příručky datové žurnalistiky, kterou využívají novináři, studenti žurnalistiky i watchdogové organizace.

Ve spolupráci s Open Data Institute dokončujeme českou verzi Certifikátu, který umožní publikujícím institucím snadno ohodnotit míru otevřenosti vlastních dat.

Podílíme se na každoročních hodnocení České republiky v kontextu mezinárodního srovnávání přístupu k otevřeným datům (např. Open Data Index & Open Data Barometer).

Pomáháme na svět aplikacím postavených na otevřených datech.

—- konec manifestu —-

Pokud se s tím, co je výše v manifestu napsáno, ztotožňujete, můžete připojit svůj podpis, ať již osobní, či firemní, přímo na webu Fondu Otakara Motejla.

Fond Otakara Motejla napsal manifest s názvem Náš stát, naše data. Podepsat se pod něj můžete i vy.

Česko patří ke světové špičce v IT technologiích i ve zpracování velkých dat. Příležitost být mezi prvními i v otevřenosti a internetových službách veřejné správy na své využití zatím ale stále čeká. Díky otevřeným datům se můžeme dočkat efektivnějšího fungování úřadů, kvalitnějších služeb pro veřejnost, nových příležitostí pro firmy a jejich byznys.

 Autoři manifestu říkají:

 1. Chceme, aby zákonná úprava otevřených dat byla v roce 2016 přijata a podepsána prezidentem. Tým Fóra pro otevřená data se podílel na přípravě legislativy k otevřeným datům. Ministr vnitra ji zkraje roku 2016 předloží vládě.
 2. Chceme, aby součástí legislativy byly funkční a jednotné publikační standardy otevřených dat. Bez jasných pravidel se v prostředí otevřených dat neobejdeme. Je nezbytné, aby pojmu “otevřená data” rozuměli stejně ti, kdo data publikují, i ti, kdo s nimi pracují.

 3. Chceme, aby publikování otevřených dat bylo víc než jen formálním splněním povinnosti. Víme, o jaké informace je zájem a pomáháme institucím veřejné správy při volbě a zpřístupnění společensky a ekonomicky nejzajímavějších dat.

 4. Chceme, aby poskytovatelé a uživatelé otevřených dat o sobě navzájem věděli a aktivně spolupracovali. Zájemců o informace veřejné správy je mnoho. Hodně je také zástupců úřadů, kteří vnímají poskytování informací jako součást svého poslání.

Tento manifest vychází z iniciativy Fóra pro otevřená data – společné diskusní a odborné platformy Fondu Otakara Motejla, Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Fórum vzniklo s cílem zakotvit formát otevřených dat v našem státě, ve veřejné správě. Fondu pomáhají desítky lidí z firem, úřadů, univerzit i neziskovek.

Přečtěte si kompletní text manifestu. A pokud se s tím, co je v něm napsáno, ztotožňujete, můžete připojit svůj podpis, ať již osobní, či firemní, přímo na webu Fondu Otakara Motejla.

Cílem soutěže, kterou pořádá Fond Otakara Motejla spolu s partnery, je přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro občany a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat. Do letošního 3. ročníku se přihlásilo celkem 30 aplikací vytvořených firmami, studenty i neziskovkami.

Do soutěže postoupilo 27 z nich, zbylé tři nesplnily kritérium využití otevřených dat tak, jak je definují pravidla. Jako otevřená data jsou v pravidlech popsána data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky umožňují je volně využívat. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky.

Jedná se o projekty z oblasti financí, dopravy, vzdělávání, demografie i životního prostředí. Letos se poprvé zapojily instituce veřejné správy a studenti středních škol, soutěží také první převážně ženský tým.

Pravidla soutěže, odborná porota a další informace: http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2015/

Vítězné aplikace

 1. místo: Supervizor – http://data.mfcr.cz/supervizor/

Vizualizační aplikace nad proplacenými fakturami ministerstva financí. Podle kategorií lze dohledat podrobná data z faktur – částka, dodavatel, předmět faktury a další informace.Cílem aplikace je zpřístupnit informace o hospodaření ministerstva financí a případně jakýchkoliv jiných institucí veřejné správy. Dále je také cílem ukázat smysl publikace dat v otevřeném formátu.

Soutěžící: Ministerstvo financí

Tým: Benedikt Kotmel, Martin Kopeček, Jan Vlasatý

 1. místo: HejbejBrnem – www.hejbejbrnem.cz

Doplňující informace: http://hejbejbrnem.cz/o-aplikaci

Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu, aby se snadno pohybovali po Brně – na kole, MHD či pěšky. Informace o dopravě a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Občan může skrze aplikaci také posílat radnici podněty na zlepšení veřejného prostoru.

Soutěžící: NESEHNUTÍ Brno

 1. místo: Mapová aplikace Geosense – http://gp.geosense.cz/praha-17

Doplňující informace: www.geosense.cz

Soutěžící: Geosense s.r.o.

Projekt usnadňuje správu majetku Prahy 17 a zároveň poskytuje nástroj pro zpřístupnění informací z MČ občanům online. Aplikace pracuje s množstvím otevřených dat např. od Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy nebo OpenStreetMap. Unikátní vlastností je filtrace a výběry v datové tabulce a zobrazení výsledků na mapě. Uživatel tak může zjistit detailní informace např. o možnostech využití území či záplavových oblastech.

 1. místo a cena pro nejlepší studentskou aplikaci: Znečišťovatelé pod lupou – http://www.znecistovatele.cz

Web chce pomoci občanům získat informace o toxickém znečištění v jednotlivých lokalitách ČR způsobené průmyslovými i zemědělskými provozy. Web využívá data MŽP a převádí je do podoby využitelné pro běžného občana. Aplikace byla vytvořena pro spolek Arnika, který ji bude provozovat a každoročně aktualizovat.

Soutěžící: Vojtěch Staněk

Projekt zároveň získal cenu pro nejlepší studentskou aplikaci.

 1. místo: GovData – http://www.govdata.cz

Doplňující informace: https://docs.google.com/presentation/d/1nccbvZW4w26PvQWcGhxS2Lu5LMp368JX28FzjwcF6AA/edit?usp=sharing

V současnosti je přístup k aktuálním datům veřejné správy komplikovaný, což vytváří velkou bariéru pro jejich masové využití. Cílem služby je tuto bariéru snížit a vytvořit přístupné a efektivní nástroje pro vývojáře aplikací. Govdata nabízí API, neboli rozhraní pro programování aplikací a další vývojářské nástroje. V první verzi projekt zpřístupňuje obchodní rejstřík a registr plátců DPH.

Soutěžící: Octagon.cz s.r.o.

 1. místo: NeverRun – http://neverrun.github.io

Doplňující informace: https://github.com/neverrun/neverrun.github.io

Soutěžící: NeverRun

Tým: Jan Sovka, Lenka Vraná, Jakub Žitný, Jaroslav Jirava, Felix Palmer, Petr Čmela

Použitá data: http://docs.neverrun.apiary.io/

Aplikace NeverRun si klade za cíl ukázat aktuální polohu prostředků MHD v reálném čase. Tyto informace se hodí každému, kdo nerad dobíhá na další spoj: odtud název NeverRun. Dopravní data ale aktuálně nejsou dostupná ve strojově čitelných formátech, jedná se tedy zatím o prototyp aplikace nad vzorovými statickými daty. Tým NeverRun jedná s dopravním podnikem Prahy a Brna, zatím bohužel bez úspěchu.

 1. místo: Hlidame.je –hlidame.je

Hlidame.je lidsky zpřístupňuje data o aktivitách našich zástupců v evropských institucích. Občané mohou zkoumat aktivitu europoslanců pro 28 zemí EU a srovnávat účast ministrů Visegrádské čtyřky na Radě Evropské unie. Projekt čerpá data z oficiálního webu Evropského parlamentu a každý týden je aktualizuje.

Soutěžící: KohoVolit.eu, Evropské hodnoty

Projekt zároveň získal Cenu Fondu Otakara Motejla, určenou aplikacím, které přispívají k větší transparentnosti a efektivitě veřejné správy.

 1. místo: zmapováno.cz – http://www.zmapovano.cz

Doplňující informace: https://drive.google.com/folderview?id=0BwXzF8qmDC6OZV9sYl82Tzhtdnc

Jedná se o univerzální prohlížeč územních dat pro ČR. Uživatelé mají snadno přístupná data z více zdrojů – např. Ministerstvo financí, Český statistický úřad, Česká pošta, až na úroveň obcí. Kromě samotných hodnot je tu také index vyjadřující, jak je na tom vybraná obec v porovnání s ostatními. Použitá data aplikace zveřejňuje prostřednictvím RESTful API.

Soutěžící: Vojtěch Hýža, Eliška Hutníková

 1. místo: IODA – http://www.ioda.cz

doplňující informace: https://youtu.be/b_XxJgQaM8w

Soutěžící: IODA, z.s.

Tým: Martin Novák, Jan Tichý

Cílem projektu IODA je usnadnit studentům, pedagogům, odborné i veřejnosti data mining v oblasti dopravy a ekonomiky dopravy. V současné době jsou totiž data o dopravě roztříštěná v mnoha veřejných zdrojích, často v nevhodných formátech. Sjednocení dat umožňuje sledovat trendy v dopravě. IODA obsahuje 70 000 údajů uspořádaných do více než 550 datových řad.

 1. místo: Využití rádiového spektra –http://spektrum.ctu.cz

Webová aplikace „Využití rádiového spektra“ byla vytvořena pro efektivní přístup k informacím o rádiovém spektru jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. Jednoduchou formou poskytuje přehled podmínek stanovených Českým telekomunikačním úřadem pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace a pomocí hypertextových odkazů usnadňuje přístup k příslušným národním a mezinárodním dokumentům.

Soutěžící: Český telekomunikační úřad

Další soutěžní aplikace dle témat

Vzdělávaní

DB-quiz, Jindřich Mynarz, Václav Zeman; KIZI VŠE – http://mynarz.net/db-quiz

Znalostní hra založená na známé televizní soutěži AZ-kvíz. Na rozdíl od svého vzoru jsou však herní otázky generovány automaticky na základě otevřených dat z české nebo anglické Wikipedie.

Poznávačka přírody, Jan Drábek, Adaptive Learning Group FI MUNI – http://www.poznavackaprirody.cz/

Poznávačka přírody je webová aplikace, jejíž cílem je umožnit obyčejným lidem jednoduché procvičení či naučení poznávání zvířat. Přívětivým způsobem přizpůsobeným jejich znalostem.

prectime.cz, Milan Tomeš, Jan Hovad – prectime.cz

Vizí a společenský přínosem aplikace prectime.cz je zefektivnit proces vzdělávání – metalearning.

Používá volně dostupné cizojazyčné knihy celého světa pro výuku cizích jazyků.

Aktivní občanství

Inventura hlasování z Evropského parlamentu, KohoVolit.eu, Evropské hodnoty – http://volebnikalkulacka.cz/inventura-hlasovani-evropsky-parlament-2014-2015/

Inventura hlasování za dobu od voleb 2014. Občané zjistí o čem se vůbec v europarlamentu rozhodovalo a jak jejich europoslanci hlasovali.

Zkoumejpřezkum, Ministerstvo financí – http://data.mfcr.cz/zkoumejprezkum/

Cílem aplikace je občanům aktivně zpřístupnit výsledky přezkumu hospodaření, který u obcí vykonává příslušný krajský úřad, u krajů a regionálních ministerstvo financí a krajské úřady.

Zdraví

najdi-lékárnu.cz, Zdeněk Troníček, Petr Kaštánek – http://www.najdi-lekarnu.cz

Webová aplikace s informacemi o lécích a jejich substitutech nebo výši doplatků v lékárnách. Data o lécích a lékárnách přebíráme z webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a pro vyhledávání lékových interakcí používáme databázi Národního institutu zdraví v USA.

Nejbližší lékárna, Rostislav Moric, Jiří Fous; LékařPlus – http://www.nejblizsi-lekarna.cz/

Nejbližší lékárna si klade za cíl pomoci uživatelům s nalezením lékáren v jejich okolí. Lékárny jsou barevně rozlišeny podle dostupnosti (otevřená/zavřená). Zdrojem dat je Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Byznys

Analytika cen nemovitostí, Vladimir Makovsky, Briskat s.r.o. – http://house.briskat.com/assets/cz.html

Přehledné zobrazení průměrných cen prodaných nemovitostí v UK a jejich vývoj dle typu a geografické oblasti. Přesné informace jsou důležité pro prodejce, kupce, advokáty, developery nebo banky.

Detail.cz, Imper CZ, s.r.o. – https://www.detail.cz/

Aplikace Detail.cz zobrazuje jednoduše a přehledně detailní informace o ekonomických subjektech v České republice. Databáze přejímá informace z veřejně dostupných zdrojů.

Demografie a geografie

adresy do kapsy, Milan Somsedík – https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.xiix.adresydokapsy

Mobilní aplikace s informacemi o adresních bodech v ČR. Lze ji využít např. pro ověření adresy, nalezení PSČ, lokalizace nejbližší adresy nebo dohledání otevírací doby pošty či úřadu.

mortalita.cz, Michal Markalous – mortalita.cz

Aplikace graficky zobrazuje úmrtnost v okresech ČR na základě otevřených dat z ročenek Českého statistického úřadu od roku 2000.

Otevíráme data na SŠZP Klatovy , Karel Rejthar, Michaela Florianová, Kateřina Tesařová, Michaela Valečková, Michaela Bečvářová

https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/4f246413-9e70-4b40-b0df-6e96f12feb12

přístupové údaje: soutez@sszpkt.cz / Opendata2015

Analýza počtu obyvatel v závislosti na místě bydliště za rok 2014. Na mapě lze prohlížet a srovnávat jednotlivé obce.

Rozmístění cizinců v ČR 2015, Petr Schiller, mfox.cz – http://demo.mfox.cz/azyl/

Cílem mapové aplikace je vykreslit přehlednou formou početní stav a národnost cizinců s povoleným pobytem na území ČR. Pracuje s daty Ministersva vnitra ČR nebo Statistického úřadu.

Volný čas

loccal.cz, Triwial CZ – http://www.loccal.cz/

Loccal.cz vznikl za účelem sdílení a přehledného výpisu pozvánek na společenské události. Pořadatelům usnadňuje správu a vkládání akcí, např. jejich automatickým importem z sociálních sítí.

Na ovoce, Na ovoce, z. s. – https://na-ovoce.cz

Mapa volně rostoucích ovocných stromů, keřů a bylinek, jejichž plody je možné si zdarma natrhat. Údaje do mapy přidávají sami uživatelé, instituce a města.

PCKonfigurátor, Dionýz Lazar, FI MUNI – www.pckonfigurator.sk

Webová stránka na skládání počítačových sestav. Není závislá na konkrétním prodejci a poskytuje široké možnosti porovnání a výběru dostupných součástek. Hlavním zdrojem dat je projekt Open Icecat.

Doprava

Metrobot, STRV – http://metrobot.cz/

Mobilní aplikace pro rychlé zjištění zbývajícího času do odjezdu metra z nejbližší stanice. Dále nabízí přehlednou mapu všech vchodů do metra, pohodlný nákup SMS jízdenky a alternativní manuální hledání stanic.

 

Více o předchozích ročnících:

http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2014/

http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2013/

 

Fond Otakara Motejla zve na zahájení 3. ročníku soutěže Společně otevíráme data. Zahájení se bude konat 1. září 2015 od 18:30 v prostorách Paralelní Polis (Dělnická 43, Praha 7).

Diskutovat se bude o otevřených datech a jejich praktickém využití ve společnosti.

Účast zatím přislíbili zástupci ministerstva financí nebo autor aplikace edesky.cz, jenž zvítězila v loňském ročníku soutěže. S dalšími osobnostmi pořadatelé v tuto chvíli jednají.

Zároveň bude prostor se ohlédnout za předchozími dvěma ročníky soutěže a představen bude ten letošní.

Na debatu naváže networkingový večírek, jenž propojí zástupce institucí, které otevřená data poskytují s IT komunitou, která s daty pracuje – nadšenci z nevládní a akademické sféry, byznysu či médií.

Svoji účast potvrďte v jednoduché registraci zde.

Do 21. května 2015 se můžete přihlásit do druhého ročníku pražského hackathonu, tedy hackerského maratonu. Akce je pojmenována Prague Hacks: Sdílené město. Máte tedy unikátní příležitost osobně potkat se se šikovnými programátory, resp. s 50 najednou. A nemusíte být ani programátor.

Jeden víkend. Hromady pražských dat. Nic není nemožné. Sestavte tým, představte svůj nápad a vytvořte inovativní aplikace, vizualizace a analýzy, které zlepší kvalitu života všech Pražanů. Prozkoumejte a zlepšete vztah lidí k jejich městu a potkejte se s podobně naladěnými hackery a kreativci. — pořadatelé

Zahřívací událost se bude konat 8. června 2015. Hackathon samotný bude 12. až 14. června 2015 v coworkingových prostorách pražského Node5 (s možností přespání na místě).

Na akci se spojily Fond Otakara Motejla, konference Resite a startupový akcelerátor StartupYard.

Web hackathonu

Přihlašovací formulář – termín je do 21. 5.