Bentley Systems INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OCENĚNÍ

Vítězné projekty Going Digital Awards in Infrastructure 2021

bentley-oceneni-f

Firma Bentley Systems každoročně oceňuje nejzajímavější inženýrské projekty. Ocenění Going Digital Awards jsou oznamována na výroční konferenci Year in Infrastructure.

Nej­čas­tě­ji byla v pre­zen­ta­cích na konferenci zmiňována di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta vy­tvá­ře­ná po­mo­cí firemní tech­no­lo­gie iTwins a uká­zá­ny byly pří­no­sy tech­no­lo­gií z po­sled­ních akvi­zi­cí, které firma provedla.

Byla vy­slo­ve­na do­mněn­ka, že sku­teč­ná změna při­šla v sou­vis­los­ti s covid-19 a loc­kdow­nem, kdy najednou bylo potřeba spolupracovat více na dálku. Di­gi­tál­ní dvoj­če je ozna­čo­vá­no za srdce sys­té­mu, umožňuje čle­nům týmu vi­zu­ál­ně ově­řo­vat roz­hod­nu­tí za­lo­že­ná na da­tech což mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ka při pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­bě. Di­gi­tál­ní dvoj­če vedlo k zá­sad­ní změně v efek­ti­vi­tě a spo­lu­prá­ci, co do způ­so­bu, jakým spolu čle­no­vé týmu a zú­čast­ně­né stra­ny na­vzá­jem ko­mu­ni­ku­jí.

Řada no­vých mož­nos­tí je osvo­jo­vá­na s nově vzni­ka­jí­cí­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jako je například pro­po­je­ní s InternetOfThings. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta byla zmiňována v sou­vis­los­ti se že­lez­ni­ce­mi, dál­ni­ce­mi, mluví se o nich také v souvislosti s ži­vot­ní­m pro­stře­dím.

V ně­kte­rých pro­jek­tech byly vedle softwarů od Bent­ley po­u­ži­ty také brýle pro rozšířenou realitu Micro­soft Ho­lo­Lens a drony.

Na konferenci se objevily i další firemní softwary, například As­se­tWi­se pro ří­ze­ní změn in­for­ma­cí, RAM Structu­ral Sys­tem, iTwin Ser­vi­ces, Pro­jectWi­se pro spo­lu­prá­ci týmů, Syn­chro 4D, Con­text­Cap­tu­re, OpenBu­il­dings nebo Ope­nRoads.

Ocenění Going Digital Awards in Infrastructure 2021

Mosty
Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu New York
Vý­chod­ní 138. ulice nad dál­ni­cí Major De­e­gan
New York City, New York, Spo­je­né státy

Bu­do­vy a are­á­ly
Vol­go­grad­nef­te­pro­ekt, LLC
Špič­ko­vý tech­no­lo­gic­ký mul­ti­funkč­ní lé­kař­ský kom­plex
Usť-Luga, Pe­t­ro­hrad, Rusko

Di­gi­tál­ní města
Me­zi­ná­rod­ní lo­gis­tic­ké le­tiš­tě Hubei Co., Ltd., Shen­zhen S.F. Tai­sen Hol­dings (Group) Co., Ltd., Ai­r­port Con­structi­on En­gi­nee­ring Co., Ltd.
Pro­jekt le­tiš­tě Ezhou Huahu
E-čou, Chu-pej, Čína

Di­gi­tál­ní vý­stav­ba
Clark Con­structi­on Group, LLC
Me­zi­ná­rod­ní pří­le­to­vé pro­sto­ry le­tiš­tě Se­a­Tac
Se­att­le, Wa­shing­ton, Spo­je­né státy

Ge­o­tech­nic­ké in­že­nýr­ství
China Water Re­sour­ces Be­i­fang In­ves­ti­gati­on, De­sign and Re­search Co. Ltd.
Ge­o­lo­gic­ký prů­zkum vod­ních zdro­jů a hyd­ro­ener­ge­ti­ky
Tibet, Čína

Roz­voj po­zem­ků a sta­ve­nišť
Li­a­o­ning Water Con­servan­cy and Hyd­ro­power Sur­vey and De­sign Re­search In­sti­tu­te Co., Ltd.
Pro­jekt vodní ná­dr­že Don­gtai­zi
Čch’-feng, Vnitř­ní Mon­gol­sko, Čína

Vý­ro­ba
WISDRI En­gi­nee­ring & Re­search In­cor­po­rati­on Li­mi­ted
Pro­jekt kon­ti­nu­ál­ní­ho od­lé­vá­ní na bázi kon­ver­to­ru spo­leč­nos­ti Jin­nan Steel, 2. fáze pro­jek­tu na sní­že­ní ka­pa­ci­ty a na­hra­ze­ní zá­klad­ny Quwo
Quwo, Sha­nxi, Čína

Důlní a po­břež­ní sta­veb­ní in­že­nýr­ství
Po­ly­us
Vý­stav­ba pro­jek­tu Bla­go­dat­noye Mill-5
Kras­nojar­sk, Kras­nojar­ský kraj, Rusko

Vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie
Ca­pi­tal En­gi­nee­ring and Re­search In­cor­po­rati­on Ltd.
První 60MW pro­jekt vý­ro­by elektři­ny z plynu v pod­kri­tic­kých vy­so­kých pe­cích na světě
Chan­gshu, Ťiang-su, Čína

Sprá­va in­for­ma­cí o re­a­li­za­ci pro­jek­tů
Mott Ma­c­Do­nald SYSTRA JV with Bal­four Be­at­ty Vinci
Po­zem­ní sta­veb­ní práce, HS2, 1. fáze
Lon­dýn, Spo­je­né krá­lov­ství

Že­lez­ni­ce a pře­pra­va
Ne­twork Rail + Ja­cobs
Mo­der­ni­za­ce trasy Transpen­ni­ne
Man­ches­ter/Leeds/York, Spo­je­né krá­lov­ství

Mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty
HDR
Di­gi­tál­ní mo­de­lo­vá­ní dvoj­če­te pře­hra­dy Di­a­blo
What­com Coun­ty, Wa­shing­ton, Spo­je­né státy

Vý­kon­nost sil­nič­ních a že­lez­nič­ních ma­jet­ků
Col­lins En­gi­neers, Inc.
Ob­no­va mostu Stone Arch Bridge
Min­ne­a­po­lis, Min­ne­so­ta, Spo­je­né státy

Sil­ni­ce a dál­ni­ce
PT Hu­ta­ma Karya (Per­se­ro)
Zpo­plat­ně­ná dál­ni­ce Trans Su­mate­ra, sekce pro­jek­tu Ser­be­la­wan-Pe­ma­tan­g­si­an­tar
Pe­ma­tan­g­si­an­tar, Se­ver­ní Su­mat­ra, In­donésie

Sta­veb­ní in­že­nýr­ství
HDR a Penn­First Team
Pa­vi­lon v Penn Me­di­ci­ne
Fi­la­del­fie, Pen­syl­vá­nie, Spo­je­né státy

In­že­nýr­ské sítě a te­le­ko­mu­ni­ka­ce
Power­Chi­na Hubei Elect­ric En­gi­nee­ring Co., Ltd.
80MWp po­zem­ní fo­to­vol­taic­ký pro­jekt Hubei Ener­gy Group v čín­ském Su­i­xi­a­nu a Gu­an­gshui
Gu­an­gshui, Chu-pej, Čína

Vý­kon­nost in­že­nýr­ských sítí a prů­mys­lo­vých ma­jet­ků
Ca­na­di­an Ener­gy Com­pa­ny
Asset Data Li­fecycle Pro­gram
Fort Mc­Murray, Al­ber­ta, Ka­na­da

Voda a čis­tír­ny od­pad­ních vod
Spo­leč­nost Lar­sen & Toubro Con­structi­on
Kha­tan – sché­ma do­dáv­ky vody pro sku­pi­nu ves­nic (úpra­va po­vr­cho­vých vod), UP, Indie
Cha­tán, Uttar­pra­déš, Indie

Sítě pro vodu, od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu
Com­pa­nhia Águas de Jo­in­ville (CAJ)
Po­ho­to­vost­ní plán pro za­jiš­tě­ní do­dá­vek v pří­pa­dě sucha (Jo­in­ville-Santa Ca­ta­ri­na)
Jo­in­ville, Santa Ca­ta­ri­na, Bra­zí­lie

Ročenka soutěže

Bentley Systems při příležitosti ocenění vydává publikaci, ve které jsou všechny projekty podrobněji popsány.

Chce­te-li se tedy po­dí­vat na popis pro­jek­tů a pro­hléd­nout si ob­ráz­ky, na­vštiv­te web Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re.

Po­drob­ný popis všech no­mi­no­va­ných pro­jek­tů bude po­čát­kem roku 2022 zve­řej­něn v tiš­tě­né i di­gi­tál­ní verzi ro­čen­ky spo­leč­nos­ti Bent­ley In­frastructu­re Year­book 2021.

Na webu najdete také všechny předchozí ro­čen­ky, počínaje rokem 2004.

/* ]]> */