Bentley Systems Geofyzika

Seequent kupuje producenta geofyzikálního softwaru Aarhus GeoSoftware

aarhus-geosoftware

Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la, že její ob­chod­ní jed­not­ka Se­equent koupila dán­skou spo­leč­nost Aar­hus Ge­o­Soft­ware (AGS), vý­vo­já­ře ge­o­fy­zi­kál­ní­ho soft­wa­ru. Akvi­zi­ce roz­ši­řu­je ře­še­ní Se­equen­tu pro pro­voz­ní sprá­vu pod­zem­ních vod a pro pro­jek­ty udr­ži­tel­nos­ti za­hr­nu­jí­cí prů­zkum, kon­ta­mi­nan­ty a odol­nost in­frastruk­tu­ry.

Aar­hus Ge­o­Soft­ware je spin-offem z dán­ské Aar­hus­ké uni­ver­zi­ty, vy­ví­jí soft­wa­ro­vé ba­líč­ky AGS Wor­kbench, SPIA, Re­s2­DInv a Re­s3­DInv pro zpra­co­vá­ní, in­ver­zi a vi­zu­a­li­za­ci ge­o­fy­zi­kál­ních dat z po­zem­ní a vzduš­né elek­tro­mag­ne­ti­ky (EM), dál­ko­vé­ho prů­zku­mu elek­tric­kou re­zistiv­ní to­mo­gra­fií (ERT) a dal­ších zdro­jů. Soft­ware AGS umožňuje uži­va­te­lům vy­tvá­řet 2D a 3D ob­ra­zy pod­po­vr­cho­vé­ho elek­tric­ké­ho měr­né­ho od­po­ru. Vý­stu­py soft­wa­ru lze po­u­žít k roz­li­še­ní a roz­li­še­ní pod­po­vr­cho­vých ma­te­ri­á­lů a ná­sled­ně je lze mo­de­lo­vat v Le­a­pfro­gu od Se­equent, aby po­moh­ly při růz­ných pod­po­vr­cho­vých vý­zku­mech.

Soft­ware po­u­ží­vá mě­ře­ní elek­tric­kým polem sou­stře­dě­ným na úrov­eň země, nebo po­mo­cí vzduš­ných sen­zo­rů, k ma­po­vá­ní pod­po­vr­cho­vé­ho roz­tří­dě­ní ur­či­tých ma­te­ri­á­lů, jako je voda, mi­ne­rál­ní usa­ze­ni­ny a jíly. Elek­tric­ký měrný odpor umožňuje lepší po­cho­pe­ní roz­ší­ře­ní ma­te­ri­á­lů, jako je voda, mi­ne­rál­ní usa­ze­ni­ny a jíly, a když voda ob­sa­hu­je jiné slou­če­ni­ny, jako je sůl, mohou roz­lo­že­ní od­vo­dit vědci a od­bor­ní­ci z oboru.

Soft­wa­re od Aarhus GeoSoftware vzniknul pro mapování pod­zem­ních vod v celém Dán­sku, nyní se po­u­ží­vá v mnoha růz­ných ob­las­tech, včet­ně lo­ka­li­za­ce pod­po­vr­cho­vých po­ruch a dutin ke zmír­ně­ní sta­veb­ní­ho ri­zi­ka, v těžbě za úče­lem zkou­má­ní tě­žeb­ních pro­ce­sů a pro­ce­sů v od­pad­ních hor­ni­nách a hlu­ši­ně, mo­ni­to­ro­vá­ní po­hy­bů pod­zem­ních vod a zne­čiš­ťu­jí­cích látek za úče­lem po­ro­zu­mě­ní do­pa­dů na ži­vot­ní pro­stře­dí, mo­de­lo­vá­ní sta­bi­li­ty pře­hrad a tu­ne­lů, a po­sou­ze­ní ri­zi­ka se­su­vu půdy pro odhad odol­nos­ti sta­veb nebo do­pa­dů sta­veb­ní­ho plánu.

Se­equent bude po­kra­čo­vat ve své tra­di­ci spo­lu­prá­ce s uni­ver­zi­ta­mi a vý­zkum­ný­mi or­ga­ni­za­ce­mi po celém světě pro­střed­nic­tvím po­kra­ču­jí­cích vzta­hů s Aar­hus Uni­ver­si­ty pro vývoj ge­o­fy­zi­kál­ních ře­še­ní AGS.

/* ]]> */