Sleva na software ProGEO

Bentley Systems INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Ocenění Year in Infrastructure 2020, pořádané firmou Bentley Systems, zná finalisty

bentley-year-in-infrastructure-2020

Firma Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la fi­na­lis­ty své každoroční soutěže Year in In­frastructu­re 2020 (YII 2020). V soutěži je oceněna práce zákazníků Bent­ley Systems, kteří s jejich softwarem pracují v pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­bě a pro­vo­zo­vá­ní in­frastruk­tu­r po celém světě.

Do soutěže se tentokrát přihlásilo 330 organizací s více než 400 nominovanými projekty. Z nich šest­náct ne­zá­vis­lých porot vy­bra­lo 57 fi­na­lis­tů.

Oce­ně­ní Year in In­frastructu­re má celou řadu kategorií, přičemž největší důraz je samozřejmě kladen na infrastrukturní projekty. V předchozích letech se soutěžního klání účastnily také české a slovenské firmy.

Fi­na­lis­té budou své pro­jek­ty představovat online mezi 5. a 16. říjnem 2020. Oce­ně­ním a kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re 2020 je věnována stránka yii.​bentley.​com/​en/​agenda.

4D di­gi­tál­ní vý­stav­ba

 • Spo­leč­nost DPR Con­structi­on – Mo­der­ni­za­ce tech­no­lo­gie 2019 LSM DS
 • Spo­leč­ný pod­nik spo­leč­nos­tí Mor­ten­son a Mc­Carthy – sta­di­on Alle­gi­ant Sta­di­um, Spo­je­né státy
 • Kan­ce­lář pro­jek­tu re­kon­struk­ce a roz­ší­ře­ní úseku dál­ni­ce Peking-Har­bin od řeky Lalin (hra­ni­ce mezi pro­vin­cií Jilin a pro­vin­cií Chej-lung-ťiang) k Har­bi­nu spo­leč­nos­ti He­i­lon­g­ji­ang Con­structi­on Tech­no­lo­gi­cal & In­vest­ment – apli­ka­ce 4D di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie při ří­ze­ní pro­jek­tu re­kon­struk­ce a roz­ší­ře­ní dál­ni­ce Peking-Har­bin od řeky Lalin k Har­bi­nu

Mosty

 • Spo­leč­nost Arup – most Cherry­wo­od Grand Pa­ra­de
 • In­sti­tut Chon­gqing Com­mu­ni­cati­ons Plan­ning, Sur­vey & De­sign In­sti­tu­te, Sku­pi­na Gu­i­zhou Com­mu­ni­cati­ons Con­structi­on Group, Sku­pi­na Gu­i­zhou Bridge Con­structi­on Group – di­gi­tál­ní de­sign a vý­stav­ba mostu přes řeku Tai­hong Yan­gt­ze
 • Spo­leč­nost Si­chu­an Road & Bridge (Group) – most přes řeku Chishui dál­ni­ce z Ji­an­g­jin (hra­ni­ce Čchung-čching-Kuej-čou) přes Xishui do Gu­li­nu (hra­ni­ce Kuej-čou-Se­ču­án­sko)

Bu­do­vy a are­á­ly

 • Pekingský in­sti­tut Ge­ne­ral Mu­ni­ci­pal En­gi­nee­ring De­sign & Re­search In­sti­tu­te – Ino­va­tiv­ní apli­ka­ce BIM v měst­ském in­že­nýr­ském pro­jek­to­vá­ní ci­vil­ní­ho le­tiš­tě v Ezhou
 • Spo­leč­nost PT. Wi­ja­ya Karya (Per­se­ro) Tbk – mo­du­lár­ní ne­moc­ni­ce COVID-19 s míst­nos­tí NPI
 • Spo­leč­nost Voyants So­lu­ti­ons Pri­va­te Li­mi­ted – Pro­jekt 1 re­gi­o­nál­ní vodní do­pra­vy v Ban­gla­déši – Ter­mi­nál IWT Ša­san­ghat (Nová Dhaka)

Di­gi­tál­ní města

 • Město Hel­sin­ky – sy­ner­gie di­gi­tál­ní­ho města
 • Spo­leč­ný pod­nik spo­leč­nos­tí Skan­ska-Costa­in-STRA­BAG – ve­řej­ná za­káz­ka hlav­ních sta­veb­ních prací na vy­so­ko­rych­lost­ním ko­ri­do­ru HS2
 • Spo­leč­nost Sys­te­ma­ti­ca – VELD: zku­šeb­ní pro­voz no­vých pa­ra­dig­mat mo­bi­li­ty

Ge­o­tech­nic­ké in­že­nýr­ství

 • Spo­leč­nost Gol­der As­so­ci­a­tes Hong Kong Ltd – tunel Tuen Mun-Chek Lap Kok Link, jižní sesuv
 • Spo­leč­nost HDR En­gi­nee­ring – 3D mo­de­lo­vá­ní prů­sa­ku a sta­bi­li­ty Oro­ville, nej­vyš­ší pře­hrad­ní ná­dr­že v USA se sy­pa­nou hrází
 • Spo­leč­nost Sai­del En­gi­nee­ring SRL – de­ví­ti­pa­t­ro­vá obyt­ná bu­do­va nad tu­ne­ly metra v zá­pad­ní Bu­ku­reš­ti

Roz­voj po­zem­ků a sta­ve­nišť

 • Sku­pi­na AA­En­gi­nee­ring Group – důl Dzha­m­gyr – re­a­li­za­ce pro­jek­tu v ex­trém­ních pod­mín­kách
 • Spo­leč­nost Ja­cobs En­gi­nee­ring India – hlav­ní plá­no­vá­ní a in­že­nýr­ství pro roz­voj in­frastruk­tu­ry ve městě Tu­ma­ku­ru, stát Kar­na­taka
 • Spo­leč­nost KCI Tech­no­lo­gies – kon­cepč­ní da­ta­bá­ze HUB404

Vý­ro­ba

 • Spo­leč­nost Citic Heavy In­dustries – apli­ka­ce tech­no­lo­gie BIM v pro­jek­tu vý­ro­by in­te­li­gent­ní­ho eko­lo­gic­ké­ho ce­men­tu ve Fu­ji­an Anshe s den­ním vý­ko­nem 4 500 tun
 • Spo­leč­nost MCC Ca­pi­tal En­gi­nee­ring & Re­search In­cor­po­rati­on – vý­stav­ba di­gi­tál­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho celku na vý­ro­bu že­le­za a oceli na zá­kla­dě tech­no­lo­gie BIM v Lin­gan­gu, re­gi­on La­o­ting, spo­leč­nos­ti HBIS Group
 • In­sti­tut She­nyang Alu­mi­num & Mag­ne­si­um En­gi­nee­ring & Re­search In­sti­tu­te – pro­jekt apli­ka­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat Gui­nea Alu­mi­na En­gi­nee­ring spo­leč­nos­ti CHAL­CO Hong Kong

Důlní a po­břež­ní sta­veb­ní in­že­nýr­ství

 • Sku­pi­na AA­En­gi­nee­ring Group – di­gi­tál­ní dvoj­če zá­vo­du AKSU: od kon­cep­tu až po uve­de­ní do pro­vo­zu. Sku­teč­ný pří­běh.
 • Spo­leč­nost Sa­pu­ra Ener­gy Ber­had – pře­pra­va ná­klad­ní­ho člunu třídy 3-x-330 na­lo­že­né­ho opláš­tě­nou pa­lub­ní po­lo­po­nor­nou lodí
 • Spo­leč­nost Vol­go­grad­nef­te­pro­ekt, LLC – mo­der­ni­za­ce a zvý­še­ní ob­je­mu vý­ro­by po­břež­ní­ho na­le­ziš­tě Vla­di­mir Fi­la­nov­sky

Vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie

 • Spo­leč­nost Power­Chi­na Hubei Elect­ric En­gi­nee­ring – pro­jekt re­kon­struk­ce te­pel­né elek­trár­ny Ky­r­gyz­stán Biš­kek
 • Spo­leč­nost Shan­ghai In­sti­tu­te of Me­cha­ni­cal and Elect­ri­cal En­gi­nee­ring – pro­jekt spo­leč­nos­ti Shan­ghai Elect­ric En­vi­ron­men­tal Pro­tecti­on Group na re­no­va­ci a roz­ší­ře­ní tech­no­lo­gie ter­mo­elek­tric­ké­ho spa­lo­vá­ní od­pa­du v Nan­ton­gu
 • Spo­leč­nost TBEA Xi’an Elect­ric De­sign – apli­ka­ce di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie při na­vr­ho­vá­ní kom­plex­ních hor­ských vě­tr­ných farem

Re­a­li­za­ce pro­jek­tu

 • Spo­leč­nost Aegea Sa­ne­a­men­to – Infra In­te­li­gen­te Pro­gram (in­te­li­gent­ní infra pro­gram)
 • In­sti­tut Shan­ghai Water En­gi­nee­ring De­sign & Re­search In­sti­tu­te – in­te­gro­va­ná do­dáv­ka a apli­ka­ce tech­no­lo­gie BIM při na­vr­ho­vá­ní, vý­stav­bě, do­zo­ru a ří­ze­ní pro­jek­tu sta­vi­dla vod­ní­ho čer­pa­dla v Šan­gha­ji
 • Spo­leč­nost Sweco – Sweco – di­gi­ta­li­za­ce po­mo­cí BIM

Že­lez­ni­ce a pře­pra­va

 • Sku­pi­ny China Rai­lway Electri­fi­cati­on En­gi­nee­ring Group, China Rai­lway En­gi­nee­ring Con­sul­ting Group, spo­leč­nost China Aca­de­my of Rai­lway Sciences Cor­po­rati­on Li­mi­ted – vy­so­ko­rych­lost­ní že­lez­ni­ce Peking-Čang-ťia-kchou
 • Že­lez­nič­ní spo­leč­nost Ne­twork Rail ve Wa­le­su a zá­pad­ním re­gi­o­nu – ob­no­va a mo­der­ni­za­ce sig­na­li­zač­ní­ho za­ří­ze­ní v ob­las­ti Bris­to­lu
 • Spo­leč­nost Power­Chi­na Hu­a­dong En­gi­nee­ring Cor­po­rati­on Li­mi­ted – ino­va­tiv­ní apli­ka­ce tech­no­lo­gie di­gi­tál­ní­ho in­že­nýr­ství v že­lez­nič­ním a pře­prav­ním sta­vi­tel­ství v Šao-singu

Mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty

 • Spo­leč­nost AUAV – di­gi­tál­ní dvoj­če vo­do­vod­ní­ho po­tru­bí ve Warra­gam­bě
 • Spo­leč­nost Kha­tib & Alami – tipy a triky pro ge­o­mo­del re­a­li­ty
 • Spo­leč­nost Me­rius Oy – Me­rius Smart Mill

Vý­kon­nost sil­nič­ních a že­lez­nič­ních aktiv

 • Stát­ní dál­ni­ce Ma­ry­land – Ma­ry­land One (SU­PER­LO­AD) – sle­do­vá­ní pře­stup­ků a pře­hled o ak­ti­vech
 • Vlád­ní agen­tu­ra Roads & Trans­port Au­tho­ri­ty (RTA) – im­ple­men­ta­ce ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu – spo­leč­né­ho da­to­vé­ho pro­stře­dí po celý ži­vot­ní cyk­lus
 • Spo­leč­nost SMRT Tra­ins – sys­tém pod­po­ry pre­dik­tiv­ní­ho roz­ho­do­vá­ní (PDSS)

Sil­ni­ce a dál­ni­ce

 • Spo­leč­nost Si­chu­an Road & Bridge (Group) – apli­ka­ce tech­no­lo­gie BIM na dál­ni­ci Čcheng-tu-Yibin
 • Spo­leč­nost Sweco Ne­der­land B.V. – Pro­jekt Oos­terweel­ver­bin­ding v Antver­pách
 • Spo­leč­nost SAI-SYSTRA Group – sada – pro­jekt po­břež­ních sil­nic v Bom­ba­ji (jih) – II

Sta­veb­ní in­že­nýr­ství

 • Spo­leč­nost CNI In­ge­nie­ros Con­sul­to­res – in­že­nýr­ské la­bo­ra­to­ře a bu­do­va vý­zku­mu
 • In­dic­ké že­lez­ni­ce In­di­an Rai­lwa­ys – návrh a vý­stav­ba nej­vyš­ší­ho že­lez­nič­ní­ho pi­lí­řo­vé­ho trá­mo­vé­ho mostu na světě
 • Spo­leč­nost WSP – WSP zdo­lá­vá ná­roč­né úkoly s tech­no­lo­gií Bent­ley, díky které re­a­li­zu­je re­zi­denč­ní pro­jekt Prin­ci­pal Tower

In­že­nýr­ské sítě a te­le­ko­mu­ni­ka­ce

 • Spo­leč­nost IOB Tech­no­lo­gy Sdn Bhd – BIM pro návrh roz­vod­ny a elek­tri­fi­ka­ce dvou­ko­le­jo­vé že­lez­nič­ní trati v Jo­ho­ru, Ma­laj­sie
 • In­sti­tut Qinghai Kexin Elect­ric Power De­sign In­sti­tu­te – pro­jekt pře­no­su a trans­for­ma­ce elektři­ny o na­pě­tí 110 kV v Dayu v ti­bet­ské au­to­nomní pre­fek­tu­ře Chaj-nan, pro­vin­cie Čching-chaj, Čína
 • Spo­leč­nost Ster­li­te Power Transmis­si­on Li­mi­ted – Ster­li­te BIM

Vý­kon­nost in­že­nýr­ských sítí a prů­mys­lo­vých ma­jet­ků

 • Spo­leč­nos­ti Gazdaş Ga­zi­an­tep Doğal Gaz Dağitim & Tra­kya Bölgesi Doğal Gaz Dağitim – pro­jekt pod­ni­ko­vé­ho GIS pro in­frastruk­tu­ru zem­ní­ho plynu na SAP/IS-U
 • Spo­leč­nost Glen­co­re – za­ve­de­ní ná­stro­je pro spo­leh­li­vost ma­jet­ku pro ta­vír­ny mědi a niklu
 • Spo­leč­nost Shell QGC – vývoj in­že­nýr­ských dat, do­ku­men­tů a sprá­vy in­for­ma­cí

Voda a čis­tír­ny od­pad­ních vod

 • Spo­leč­nost Aecom/Wes­sex Water – re­kon­struk­ce čis­tír­ny od­pad­ních vod v Dur­lei­ghu
 • Spo­leč­nost Hatch – vodní pře­pad čis­tír­ny Ashbridges Bay
 • Spo­leč­nost Power­Chi­na Zhong­Nan En­gi­nee­ring Cor­po­rati­on Li­mi­ted – vý­zkum hlu­bin­né apli­ka­ce BIM a tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat v rámci pro­jek­tu na do­dáv­ky vody od Bent­ley

Sítě pro vodu, od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu

 • Spo­leč­nost Com­pa­nhia de Sa­ne­a­men­to Bá­si­co do Es­ta­do de São Paulo– pro­jekt pro­voz­ní re­struk­tu­ra­li­za­ce vo­do­vod­ní­ho sys­té­mu Cur­si­no ve městě São Paulo
 • Spo­leč­nost DTK Hyd­ro­net So­lu­ti­ons – in­že­nýr­ství a sprá­va aktiv di­gi­tál­ních vod­ních sítí v pro­jek­tu vo­do­vod­ní sítě ve městě Dibru­garh
 • Spo­leč­nost NJS En­gi­neers India P Li­mi­ted – asis­to­va­ný pro­jekt JICA pro zá­so­bo­vá­ní města Gu­wa­ha­ti vodou

Pro­gram kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re 2020

 • Před­kon­fe­renč­ní hod­no­ce­ní v pří­mém pře­no­su – pre­zen­ta­ce fi­na­lis­tů oce­ně­ní Year in In­frastructu­re 2020 – 5.–16. října – po­slech­ně­te si pří­běhy účast­ní­ků, kteří stojí za těmi nej­po­zo­ru­hod­něj­ší­mi pro­jek­ty v in­frastruk­tu­ře to­ho­to roku, o tom, jak se jim po­da­ři­lo vy­u­žít di­gi­tál­ní­ho po­kro­ku k do­sa­že­ní ne­bý­va­lých vý­sled­ků.
 • Roz­ho­vo­ry Twin­Talks – di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta jako stan­dard – před­sta­vu­jí mo­de­ro­va­né pa­ne­lo­vé dis­ku­se s uži­va­te­li, ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky spo­leč­nos­ti Bent­ley a prů­mys­lo­vý­mi ana­ly­ti­ky, kteří sdílí po­znatky o způ­so­bu, jak jsou di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta při­jí­má­na v šesti sek­to­rech.
 • Očima vý­kon­ných ře­di­te­lů: di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta pro odol­nost in­frastruk­tu­ry – Greg Bent­ley, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems – ob­jev­te vy­lep­še­ní soft­wa­ru a clou­do­vých slu­žeb, které uži­va­te­lům umožňují vy­tvá­řet a pro­vo­zo­vat eko­no­mic­ky a eko­lo­gic­ky udr­ži­tel­nou in­frastruk­tu­ru.
 • Očima vý­kon­ných ře­di­te­lů: di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta – při­poj­te se ke Ke­i­thu Bent­ley­mu, za­kla­da­te­li a tech­nic­ké­mu ře­di­te­li spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems, pokud se chce­te do­zvě­dět, jak uži­va­te­lé vy­tvo­ři­li di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta, která jim umož­ni­la pod­po­řit pří­stup­nost, in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu a ote­vře­né stan­dar­dy.
 • Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta: vy­tvo­ře­ní ob­chod­ní­ho pří­pa­du pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta – zjis­tě­te, jak před­ní or­ga­ni­za­ce vy­tvo­ři­ly pře­svěd­či­vé a úspěš­né ob­chod­ní pří­pa­dy pro na­sa­ze­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat, která zlep­šu­jí re­a­li­za­ci pro­jek­tů a vý­kon­nost aktiv. Před­sta­vu­je­me Adama Klatzki­na, vi­ce­pre­zi­den­ta spo­leč­nos­ti Bent­ley pro roz­voj ob­cho­du, a Ri­char­da Co­o­pe­ra, stra­te­gic­ké­ho ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Bent­ley.
 • Ukáz­ka di­gi­tál­ních dvoj­čat: Twin­frastructu­re! Twin­no­vati­on! – Greg Dem­chak, ře­di­tel vý­zku­mu ino­va­cí iTwin ve spo­leč­nos­ti Bent­ley, Me­hre­en Ja­vaid, di­gi­tál­ní in­te­grá­tor spo­leč­nos­ti Bent­ley, a Sa­n­je­ev Shah, ře­di­tel ob­chod­ní­ho roz­vo­je spo­leč­nos­ti Bent­ley, před­vá­dě­jí, jak uži­va­te­lé vy­u­ží­va­jí smí­še­nou re­a­li­tu (XR) k vi­zu­a­li­za­ci mi­nu­los­ti, sou­čas­nos­ti a bu­douc­nos­ti svých pro­jek­tů, a vy­tvá­ře­jí di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta stá­va­jí­cích ma­jet­ků k re­a­li­za­ci vzdá­le­né kon­t­ro­ly a vzdá­le­ně asis­to­va­ných di­gi­tál­ních pra­cov­ních toků.
 • Živě: Year in In­frastructu­re 2020 – ce­re­mo­ni­ál udí­le­ní oce­ně­ní se koná 21. října. Po dů­klad­ném zvá­že­ní ne­zá­vis­lý­mi od­bor­ný­mi po­ro­ta­mi budou ví­tě­zo­vé oce­ně­ní Year in In­frastructu­re 2020 vy­hlá­še­ní v živém glo­bál­ním vy­sí­lá­ní ve 12:30 EDT. Ne­nech­te si ujít udá­lost, která byla na­zvá­na Cenou aka­de­mie za in­frastruk­tu­ru. Za­re­gis­truj­te se a sle­duj­te živě.

/ zdroj tisková zpráva, redakčně upraveno

 

/* ]]> */