Sleva na software ProGEO

Bentley Systems INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Bentley Systems kupuje firmu SPIDA Software

bentley-systems-spida-software-spida-studio-2

Firma Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. června 2021 akvi­zi­ci americké spo­leč­nos­ti SPIDA Soft­ware, vý­vo­já­ře spe­ci­a­li­zo­va­né­ho soft­wa­ru pro návrh, ana­lý­zu a sprá­vu sys­té­mů ob­služ­ných slou­pů.

SPIDA software byla za­lo­že­na v roce 2007 v USA ve státě Ohio, zaměstnává 26 odborníků a na­bí­zí soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ci a sprá­vu dat pro elek­tric­ké a ko­mu­ni­kač­ní ná­stro­je a je­jich po­sky­to­va­te­le in­že­nýr­ských slu­žeb v USA a Ka­na­dě.

Firma má svůj software SPIDAstudio, SPIDAcalc a SPIDAsilk.

In­te­gra­ce řešení firmy SPIDA do in­že­nýr­ské­ho soft­wa­ru Bent­ley Ope­nU­ti­li­ties a clou­do­vých slu­žeb di­gi­tál­ních dvoj­čat sítě roz­vod­né sítě po­mů­že řešit pro­blémy pře­cho­du na nové ob­no­vi­tel­né zdro­je ener­gie, včet­ně do­bí­je­ní elek­tro­mo­bi­lů, spo­leč­né­ho vy­u­ží­vá­ní elek­tric­kých slou­pů na pod­po­ru roz­ši­řo­vá­ní 5G ši­ro­ko­pásmo­vých sítí a mo­der­ni­za­ce a zpev­ně­ní elek­tric­ké sítě pro za­cho­vá­ní spo­leh­li­vos­ti a odol­nos­ti.

via tisková zpráva Bentley Systems

/* ]]> */