Bentley Systems

OpenGround Cloud je nová služba pro geotechnická data od Bentley Systems

Bentley-systems-OpenGround-Cloud-f

Americká firma Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la novou službu. Jmenuje se OpenGround Cloud a má projektovým týmům, které pracují s geotechnickými daty, ulehčit plá­no­vá­ní, za­dá­vá­ní dat, tvor­bu pro­to­ko­lů vrtů, sprá­vu la­bo­ra­tor­ních dat, po­dá­vá­ní hlá­še­ní, vi­zu­a­li­za­ci a další práce spojené s geodaty.

Dost často jsou ge­o­tech­nic­ká data roz­ptý­le­na v růz­ných apli­ka­cích a za­ří­ze­ních a je­jich shro­maž­ďo­vá­ní a práce s nimi může být těž­ko­pád­ná, což kom­pli­ku­je efek­tiv­ní a včas­né po­u­ži­tí těch­to dat.

OpenGround Clou­d chce tuto situaci změnit a ge­o­tech­nič­tí in­že­ný­ři by tak mohli snadněji k datům přistupovat. Služba je určena především pro data pro mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ci a ana­lý­zu po­zem­ních pod­mí­nek in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů.

/* ]]> */