Sleva na software ProGEO

Bentley Systems

Bentley Systems zve všechny, ať do 1. května nominují své projekty

Bentley Year in Infrastructure 2018 / GeoBusiness

Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ohlá­si­la pří­jem no­mi­na­cí na ocenění Year in In­frastructu­re Awards 2020. Tato oce­ně­ní, o nichž roz­ho­du­jí ne­zá­vis­lí po­rot­ci z řad prů­mys­lo­vých ex­per­tů, hod­no­tí pro­jek­ty in­frastruk­tu­ry, které jsou pří­no­sem v ob­las­ti di­gi­tál­ních ino­va­cí a zlep­šu­jí re­a­li­za­ci pro­jek­tů a/nebo vý­kon­nost ma­jet­ků.

Nominaci můžete podat do pátku 1. květ­na 2020. Oce­ně­ní Year in In­frastructu­re jsou ne­díl­nou sou­čás­tí vý­roč­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re, která se letos bude konat ve Vancouveru v Kanadě od 12. do 15. října 2020. Ví­tě­zo­vé budou vy­hlá­še­ni na slav­nost­ním ga­la­ve­če­ru na konci kon­fe­ren­ce.

Bent­ley Sys­tems zve uži­va­te­le svého soft­wa­ru, aby na oce­ně­ní Year in In­frastructu­re no­mi­no­va­li pro­jek­ty bez ohle­du na to, v jaké fázi se na­chá­ze­jí, zda jsou ve fázi plá­no­vá­ní/kon­cepč­ní­ho ná­vr­hu, pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by nebo v pro­vo­zu.

Tři fi­na­lis­té vy­bra­ní pro kaž­dou z ka­te­go­rií získají cestu do Van­cou­ve­ru, kde se zú­čast­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re 2020 ja­kož­to hosté Bent­ley Sys­tems. Fi­na­lis­té během kon­fe­ren­ce před­sta­ví své pro­jek­ty před po­ro­tou, před­ní­mi ka­pa­ci­ta­mi z oboru, a více než 100 zá­stup­ců médií.

Bentley Systems o všech projektech vždy vydávají ročenku.

V sou­tě­ži Year in In­frastructu­re 2020 budou oce­ně­ny in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty v těchto ka­te­go­ri­ích:

 • 4D Di­gi­tál­ní vý­stav­ba
 • Mosty
 • Bu­do­vy a are­á­ly
 • Di­gi­tál­ní města
 • Ge­o­tech­nic­ké in­že­nýr­ství
 • Roz­voj po­zem­ků a sta­ve­nišť
 • Vý­ro­ba
 • Důlní a ná­moř­ní sta­veb­ní in­že­nýr­ství
 • Vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie
 • Re­a­li­za­ce pro­jek­tu
 • Že­lez­ni­ce a pře­pra­va
 • Mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty
 • Sil­ni­ce a dál­ni­ce
 • Vý­kon­nost sil­nič­ních a že­lez­nič­ních ma­jet­ků
 • Po­zem­ní sta­vi­tel­ství
 • In­že­nýr­ské sítě a te­le­ko­mu­ni­ka­ce
 • Vý­kon­nost in­že­nýr­ských sítí a prů­mys­lo­vých ma­jet­ků
 • Úprav­ny vody a čis­tír­ny od­pad­ních vod
 • Sítě pro pit­nou vodu, od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu

Web akce najdete na yii.bentley.com/en/awards

/* ]]> */