gis-v-planovani-mest-regionu-konference-gbcz

Konference GIS v plánování měst a regionů se uskuteční 19. září v Praze. Organizátoři nyní uveřejnili finální program.

 • Prezentace publikace Urbanistický vývoj předinckých a inckých měst v oblasti centrálních And – Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček (VŠ AMBIS)
 • Stezkami Barrandienu – Digitální interpretace přírodního a kulturního dědictví a podpora rozvoje šetrného turismu v Barrandienu – Miroslav Lupač (Agentura Koniklec)
 • Pasportní agendy v podmínkách malé obce – pasport hřbitova – Markéta Polívková (obec Klínec)
 • Brno v datech – Martin Dvořák (Statutární město Brno)
 • Zkušenosti s využitím GIS v územním plánování – Jan Buchar (Ateliér Buchar)
 • Kvalita a využitelnost dat v územním plánování – Jan Rucký (ZČU Plzeň)
 • Vyhledávání nevybuchlé munice z 2. světové války pomocí archivních leteckých snímků. Aktuální letecké snímky o rozlišení 2 cm, možnosti využití – Zdeněk Klusoň (PRIMIS, s.r.o. Brno)

Během konference se uskuteční také pracovní seminář na téma analýzy rozvoje periferních regionů.

 • Mapování a analýzy rozvoje periferních regionů – Vladimíra Šilhánková, Pondělíček, Struha (VŠ AMBIS)
 • Sémantika prostoru – Vladimíra Šilhánková (VŠ AMBIS)

Pro studenty je vložné pouze 200 Kč, viz naše předchozí zpráva, v níž také najdete odkaz na registraci na konferenci.

 

/ úvodní ilustrace Vexels.com

konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu

Vzhledem k tomu, že konference „GIS v plánování měst a regionů“ vstupuje do pátého roku své existence, můžeme ji považovat za již tradiční akci. Konference se letos koná 19. září 2019. Letošním tématem jsou Analýzy rozvoje periferních regionů a bude jim v průběhu konference věnován také celý workshop.

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. a Ing. Pavel Struha z Katedry regionálního rozvoje Vysoké školy AMBIS budou prezentovat zkušenosti z mapování rozvojového potenciálu příhraničních regionů studenty, kdy jsou použity klasické mapovací metody i vyhodnocení dat z dronu. Následně jsou navrženy postupy a směry dalšího rozvoje v různých oblastech života v těchto odlehlých částech naší republiky.

Mezi dalšími prezentacemi lze uvést například konkrétní zkušenosti projektanta územních plánů s GIS nástroji. Bude to zajímavé vyznání Ing. arch. Jana Buchara – člověka, který nemá vzdělání geoinformatika a kterého dnešní digitální doba přiměla „na stará kolena“ pracovat s open source GIS aplikacemi a přitom zjistit, že se není čeho obávat.

Pasportní agendy majetku měst a obcí si postupně nacházejí své místo v sofistikovaných informačních systémech veřejné správy. Zpracování pasportu hřbitova malé obce v prostředí GIS přiblíží starostka středočeské obce Klínec Bc. Markéta Polívková.

Hned dvěma referáty se bude prezentovat firma PRIMIS. Ing. Zdeněk Klusoň seznámí s metodami leteckého průzkumu účinnosti bombardování území Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války spojeneckými silami a možnostmi získání těchto unikátních historických snímků, archivovaných mimo naše území.

Jeho druhý referát bude pojednávat o aspektech využití aktuálních leteckých snímků velmi vysokého rozlišení, kdy se začíná smazávat kvalitativní rozdíl mezi leteckým snímkem a snímkem z dronu.

Zajímavá bude také prezentace portálu otevřených dat z města Brna, kterou předvedou pracovníci magistrátu města a která tematicky navazuje na loňskou přednášku na téma Problematika otevřených dat a praktické ukázky v software QuantumGIS.

Každý rok se pořadatelé snaží přijít s nějakou novinkou. Letos to bude představení zajímavé publikace z oboru urbanismu. Autoři Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková Ph.D. a Mgr. Michael Pondělíček přináší výsledky výzkumu urbanistického vývoje inckých měst v oblasti centrálních And a hledání paralel s vývojem sídel v dalších civilizačních centrech.

Na webu České asociace pro geoinformace je již spuštěn registrační systém, takže se lze na konferenci přihlásit.

Organizátoři vydají z konference sborník příspěvků a prezentované články mohou jejich autoři následně publikovat v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, který je uveden v databázi ERIH+.

Pořadateli jsou Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s. a Česká asociace pro geoinformace.

Akce GIS v plánování měst a regionů se koná dne 19. září v sídle Vysoké školy AMBIS v Praze – Libni (Lindnerova 575/1, Praha 8).

Studenti platí na vložném pouze 200 Kč.

Inspirujme se 2019 / GeoBusiness

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zvou na 11. ročník konference Inspirujme se…

Konference Inspirujme se se letos uskuteční ve dnech 8. – 9. října 2019 na Slovensku. Tento 11. ročník má ambici podpořit výměnu aktuálních informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování a využívání prostorových dat a souvisejících služeb. Konference je ideálním místem, kde se můžete podělit s celou komunitou o své zkušenosti. Zda si vyberete možnost přednášky nebo vystavení posteru, je už jen na vás.

Hlavní témata Inspirujme se 2019

 • Zpřístupňování dat a služeb
 • INSPIRE prioritní data a služby
 • Kvalita dat, služeb a jejich metadat
 • Využití ve veřejné správě
 • Byznys potenciál
 • Vzdělávání a výzkum

Registrace

Účast na akci je pro všechny registrované účastníky zdarma – do naplnění kapacity. Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na adrese inspire@cenia.cz a inspire@enviro.gov.sk. Kapacita je omezená a místo můžeme nabídnout jiným zájemcům.

MVPBIM2019 / GeoBusiness

V Praze se uskuteční mezinárodní a národní konference, věnovaná metodě BIM (Building Information Modeling/Management).

Akce se jmenuje Měření, vizualizace a zpracování dat BIM pro projektování a řízení staveb 2019.

Konference je zaměřena na aktuální problémy digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě a na připravované legislativní a organizační změny jako je digitalizace stavebního řízení, novelizace souvisejících zákonů (č. 200/1994 Sb., č. 416/2009 Sb. aj.), současný stav legislativy BIM a její návaznost na digitalizaci stavebního řízení, praktické zkušenosti se zaváděním BIM technologií, digitální technické mapy ČR (DTM ČR), stavby v Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) a bytů v katastru nemovitostí.

Záštitu nad konferencí převzali ministryně Ing. Klára Dostálová za Ministerstvo pro místní rozvoj a Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Partneři konference

Partnery konference a odbornými garanty akce jsou Fakulta stavební ČVUT v Praze, Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, Odborná rada pro BIM (czBIM), Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a společnost ČEPS.

Hlavní sponzory konference jsou společnosti PRAGOPROJEKT, PREdistribuce, ČEZ Distribuce a E.ON.

Sponzory konference jsou společnosti ČEZ ESKO, Pražské Kolektory, GEPRO a GRID.

Konference je rozdělena na specializované semináře.

Seminář S1 – Stavby v informačních systémech veřejné správy

Datum konání – 25. 9. 2019

Odbornými garanty jsou JUDr. Daniela Šustrová, ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, a Ing. Jaroslav Holý, vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu.

Tento seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, kteří se uvedenou problematikou zabývají, pro realitní kanceláře, developery, velké vlastníky aj.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S1

V první přednášce uvede problematiku Digitální technické mapy ČR Michal Souček (člen pracovních podskupin RVIS – Architektura a Financování DTM ČR, poradce náměstka MMR). Pohovoří o vizích, východiscích, datovém obsahu a objasní procesní schéma správy dat, postup její implementace, aktuální stav přípravy a realizace.

Následovat bude přednáška Registr územní identifikace adres a nemovitostí, kterou přednese Ing. Jiří Formánek (vedoucí oddělení správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální). Popíše referenční údaje o územní identifikaci a adresách, propojení údajů o stavebních objektech v ISÚI a o budovách v KN, zkvalitňování datového fondu a možnost reklamací, rozšiřování datového fondu o účelové územní prvky a RÚIAN jako administrativní zdroj pro Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

V přednášce Stavby v katastru nemovitostí popíše Ing. Jaroslav Holý (vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu) údaje o stavbách, způsoby zápisu staveb do katastru, přebírání údajů z RÚIAN, poskytování a užívání údajů katastru nemovitostí.

Byty v katastru nemovitostí je závěrečnou přednáškou JUDr. Daniely Šustrové, LL.M. (ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu). Popíše východiska bytové úpravy a právní rámec, dualitu jednotek, možnosti vymezení jednote a novelu občanského zákoníku týkající se bytů.

Seminář S2 – BIM pro investory

Datum konání: 25. 9. 2019

Odbornými garanty jsou Ing. arch. Petr Vaněk, czBIM, Ing. Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI, Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, zástupce ČSRES.

Tento seminář je určen velkým investorům, stavebním firmám, architektům a projektantům, bankám.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S2

V prvním bloku přednášek uvede problematiku BIM a její významnost pro rozvoj moderního stavebnictví a pohovoří o životním cyklu budov a staveb z pohledu BIM Ing. Petr Vaněk z czBIM.

Ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba představí plán vládní Koncepce BIM 2022 stručným přehledem toho, co již bylo uděláno a co se plánuje pro další rok. Vysvětlí termíny datový standard stavebnictví a český smluvní standard.

Ing. Martin Sirotek naváže svou přednáškou o zkušenostech s BIM v rámci projektové přípravy liniových staveb u firmy PRAGOPROJEKT.

Projektování metodou BIM v oblasti liniových a dopravních staveb z pohledu statika představí Marek Michna z firmy Michna&Perháč.

Pavel Lacina z czBIM ukáže, co vše mohou obsahovat data BIM a jaký je jejich proces vytváření a sdílení, kapitálová hodnota dat ve stavebnictví i v jiných odvětvích. Dozvíte se, na jak velký objem dat se připravit či pomocí jakých nástrojů data organizovat v průběhu projektu. Se zkušenostmi a postupy při zavádění metody BIM pro dopravní stavby seznámí účastníky Ing. Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele Státního fondu dopravní infrastuktury.

Navazující přednášky Ing. Petra Provazníka ze SŽDC a Ing. Josefa Šejnohy z ŘSD ČR popíší stav využívání metody BIM, postup implementace a pilotní projekty. Správa železniční dopravní cesty  (SŽDC) zahájila aktivity související s možnostmi využití metody BIM již v roce 2017.

V současnosti se této metodě věnuje tým specialistů, kteří ve spolupráci s dalšími organizacemi veřejného sektoru (MPO, MD, SFDI) koordinují přípravu organizace na implementaci této metody.

Tento tým od roku 2018 sbírá zkušenosti z pilotních projektů železničních infrastrukturních staveb, které nejen zvyšují povědomí trhu o této metodě, ale zejména na základě prvních praktických poznatků jsou postupně vytvářena pravidla a standardy BIM procesů i informačních modelů. Obdobně je tomu i v ŘSD ČR.

Lukáš Kutil a Marek Přikryl z Exact Control System ukáží softwarové řešení pro automatizaci vypočtu 3D modelu stavby ke zlepšení geometrie opravované silnice (reprofilace). Nový 3D model stavby vzniká v rámci přípravy projektové dokumentace stavby a navigačních dat pro výstavbu na základě návrhového IRI a požadovaných geometrických parametrů vozovky. Zkušenosti s BIM projekty, konkrétní příklady a úspěšné realizace představí zástupci ČSRES. Obdobně budou zástupci ČSRES informovat o svých projektech a zkušenostech, které zavádění BIM přináší.

Na závěr prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., čtyřnásobný mistr světa ve vodním slalomu z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze, v přednášce o použití BIM technologií pozve zájemce na praktickou ukázku rekonstrukce vodohospodářské laboratoře, která probíhá v místní budově D.

Seminář S3: Digitální pasport komunikací a moderní mapovací systém pro tvorbu DTM ČR

Datum konání: 25. 9. 2019

Uzavřený seminář pořádá firma GRID.

Odbornými garanty jsou Ing. Zdeněk Štefka, GRID a.s., Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí oddělení informačního rozvoje a GIS, TSK Praha, Ing. Petr Borový, Melies, s.r.o.

Tento seminář je určen především pro správcovské a investorské organizace, městské části a stavební úřady.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S3

V první části budou prezentovány moderní metody pasportizace komunikací, jejich obsah, ale zejména datové sady pasportů a jejich další možné využití.

Následně budou diskutovány možnosti propojení datových sad pasportů s digitálními mapovými podklady a popisnými informacemi za účelem vytvoření komplexního a všestraně využitelného geografického informačního systému.

V další části budou prezentovány moderní metody sběru geoprostorových dat mobilními mapovacími systémy. Vyhodnocené datové sady zobrazují veškeré vybavení komunikací i městské zástavby, rovněž tak vlastnosti povrchů silnic a dopravních staveb a to v jednotném prostorovém souřadnicovém systému S-JTSK a Bpv.

Velká pozornost bude věnována diagnostice vozovek a související legislativě v resortu MD ČR.

Praktické zkušenosti s datovými sadami pasportů a datovými sadami z mobilních mapovacích systémů, jejich široké využití v Praze představí Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí oddělení informačního rozvoje a GIS v TSK Praha.

Seminář S6: Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek

Datum konání: 25. 9. 2019

Uzavřený seminář České agentury pro standardizaci.

Odbornými garanty jsou Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM a JUDr. Lukáš Klee, PhD., LL.M., MBA vedoucí pracovní skupiny PS02

Diskuzní pracovní seminář je součástí „Podzimu s vládní Koncepcí BIM“ a „Konceptem metodik a výstupů PS02 a souvisí se zaváděním Koncepce BIM do českého stavebnictví pořádané odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S6

Projednávaná témata jsou: Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví aktuálně. Český standard smlouvy pro výstavbu. Smlouvy a BIM – BIM protokol. Zadávání veřejných zakázek a BIM. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek.

Seminář S4 – Digitalizace stavebního řízení

Datum konání – 26. 9. 2019

Odbornými garanty jsou Bc. Václav Nebeský, náměstek ministryně místního hospodářství, Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE, Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK, Ing. Ivana Jakoubková, ředitelka odboru územně a stavebně správního MMR, Milan Pour, vedoucí střediska majetkoprávních činnosti ve firmě PRAGOPROJEKT, ČSRES (sdružení regulovaných elektroenergetických společností).

Tento seminář je určen především pro pracovníky stavebních úřadů, ať již prvoinstančních, či odvolacích (krajských úřadů) a dále pro zástupce investorů, aby hledali vzájemné zpětné vazby v problematice povolovacích řízení (rozhodovací praxe), neboť tyto vazby jsou zásadní pro vytvoření pravidel, která jsou v současné době živě společensky diskutována.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S4

Digitalizace stavebního řízení – náměstek ministryně místního rozvoje Bc. Václav Nebeský ve společné přednášce s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT UNIE, pohovoří o současném stavu příprav, úspěších, ale i problémech, které toto zásadní společenské téma přináší.

Novelizaci souvisejícího zeměměřického zákona ve vazbě na Digitální technickou mapou ČR (DTM ČR) představí Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK.

Ing. arch. Eva Mikulová z Ministerstva dopravy doplní informace o nových změnách postupů při přípravě, umisťování a povolování liniových staveb (o přehledu změn v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací; a návrhy Evropské komise směřující k zefektivnění a zjednodušení postupů).

Ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba přiblíží plán vládní Koncepce BIM 2022 – stručným přehledem toho, co již bylo uděláno a co se plánuje pro další rok. Vysvětlí termíny datový standard stavebnictví a jeho souvislost se stavebním řízením a o vazbě BIM na digitalizaci stavebního řízení.

Informace z rozhodovací praxe stavebních úřadů a současné zkušenosti s digitalizací stavebního řízení i situaci na stavebních úřadech obecně přiblíží Ing. Ivana Jakoubková (ředitelka odboru územně a stavebně správního MMR) a Mgr. Jana Janečková (vedoucí právního oddělení Magistrátu hl. m. Prahy).

Zástupci ČSRES seznámí účastníky se zásadními pohledy a zkušenostmi velkých vlastníků a investorů se stavebním řízením v ČR.

Digitální technická mapa ČR, pojetí, obsah a procesy správy dat, využití DTM ČR ve vazbě na proces stavebního řízení a zpracování dokumentace staveb včetně BIM jsou obsahem vystoupení Mgr. Jiřího Čtyrokého, Ph.D., ředitele sekce SPI Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Praktické zkušenosti s poskytováním informací ke stavebnímu řízení z pohledu TSK PRAHA na příkladě Hl. města Prahy představí Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí odd. inf. rozvoje a GIS.

Na závěr prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. čtyřnásobný mistr světa ve vodním slalomu z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze, pronese krátkou přednášku o použití technologií BIM a pozve zájemce na na praktickou ukázku rekonstrukce vodohospodářské laboratoře, která probíhá v budově D.

Registrace na konferenci

Registrační formulář na konferenci, která se uskuteční ve dnech 25. a 26. září 2019 v Praze, naleznete na webu https://www.mvpbim2019.cz/

Jakub Svatý, Hexagon, na konferenci HxGN Local / GeoBusiness

Na konferenci HxGN Local Česko a Slovensko 2019, která se uskuteční 19. a 20. června, se můžete těšit na aktuální témata napříč oblastmi působení společnosti Hexagon.

První den začne společným dopoledním blokem, kde promluví viceprezidenti jednotlivých divizí v regionu EMEA. Odpolední program je již rozdělen po jednotlivých divizích.

Na druhý den jsou naplánovány workshopy, v nichž specialisté Hexagonu a pozvaní hosté ze spolupracujících firem představí praktické aspekty fungování jednotlivých softwarů.

Sekce Veřejná správa a doprava (Hexagon Geospatial)

Hexagon 5D – strategie pro budoucnost Jakub Svatý, HxGN GSP
Novinky z Las Vegas Uwe Jasnoch, HxGN GSP
Luciad SDK, výjimečně schopná platforma pro vývoj enterprise řešení – Jan Málek, HxGN GSP
GIS třetího tisíciletí  -Jakub Svatý, HxGN GSP
3D mračna bodů – od sběru po vizualizaci  -Vladimír Špaček, HxGN GSP a Daniel Šantora, GEFOS
Správa a vizualizace dokumentace majetku a infrastruktury – Vladimír Špaček, HxGN GSP
Geoportál v Cloudu – Miroslav Vacula, KÚ Jihomoravského kraje
Spatial Reader 2019, mobilní aplikace pro celopodniková řešení  -Barbora Lavičková a Jaroslav Pešťák, HxGN GSP
ITC 2019, nová verze známého tenkého klienta – Jaroslav Pešťák a Barbora Lavičková, HxGN GSP
Digitální technická mapa, příležitost nebo hrozba? – Josef Goder, HxGN GSP
M.App Enterprise, jedno řešení pro celou organizaci – Jan Zít a Barbora Lavičková, HxGN GSP

Sekce Inženýrské sítě a bezpečnost (Hexagon Safety & Infrastructure)

Novinky z Las Vegas – Zdeněk Kloz, HxGN SI
mGIS – mobilní řešení pro E.ON ČR – Karel Mencl, E.ON Česká republika
BIM, správa technologických informací – Luděk Levinský, HxGN SI a Tomáš Vaněk, HxGN PPM
PSIM+, integrované řešení ochrany areálů a prvků fyzické infrastruktury – Zdeněk Kloz, HxGN SI
ITC 2019, nová verze známého tenkého klienta – Jaroslav Pešťák a Barbora Lavičková, HxGN GSP
Digitální technická mapa, příležitost nebo hrozba – Josef Goder, HxGN GSP
onCall – Zdeněk Kloz, HxGN SI
Hexagon 5D – strategie pro budoucnost – Jakub Svatý, HxGN GSP
„Big Data“, vizualizace opravdu velkých dat s geografickou polohou v reálném čase – Jan Málek, HxGN GSP
Správa a vizualizace dokumentace majetku a infrastruktury – Vladimír Špaček, HxGN GSP
3D mračna bodů – od sběru po vizualizací – Vladimír Špaček, HxGN GSP a Daniel Šantora, GEFOS

Workshopy

Začátek druhého dne konference bude ráno věnován orientačnímu běhu a šifrovací hře. Poté bude v sekci Hexagon Geospatial a Safety & Infrastructure
živá ukázka 3D mračen bodů, od sběru dat na nádvoří po vizualizaci v tenkém klientu (Vladimír Špaček, HxGN GSP a Daniel Šantora, GEFOS).

Automatické zpracování Point Cloudu – Vladimír Špaček, HxGN GSP
Novinky v GeoMedia 2019 – Zuzana Šiková, HxGN GSP

Přihlásit se na konferenci – https://hxgnlocal.com/cs-cz/2019/hxgn-local-cesko-a-slovensko-2019/

 

Mapy jsou pro každého 2019 / GeoBusiness

Letošní ročník konference Mapy jsou pro každého se bude konat začátkem června v Přírodním parku Melechov.

Finální program akce, která se uskuteční ve dnech 4. – 5. června 2019, bude sice teprve zveřejněn, ale již jsou známa témata a první referáty.

Martin Malec z firmy Geocart CZ bude mluvit o pozemkových úpravách, které jsou v současnosti jediným trvale udržitelným nástrojem pro opatření v krajině.

Jiří Pánek z olomoucké Univerzity Palackého představí geoparticipace v průběhu předchozího půlstoletí až po současné mobilní aplikace.

Lenka Šímová z firmy Studio MAP bude mluvit o nové podobě budoucích územních plánů a Jakub Drmola z brněnské Masarykovy univerzity představí mapy a vizualizace prostoru v konfliktech.

Zapojit do programu se můžete se svým referátem také vy – stačí se ozvat organizátorům.

Témata Mapy jsou pro každého 2019

Letos zvolili pořadatelé celou řadu aktuálních témat

 • aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí (adaptační opatření,…)
 • Smart City
 • chytrá mobilita a nové technologie v optimalizaci dopravy
 • geoportálová řešení
 • dálkový průzkum Země
 • majetek obcí a jeho správa
 • 3D vizualizace v praxi
 • prostorové analýzy v každodenním životě
 • nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
 • integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
 • vzdělávání v GIS

Více informací ke konferenci najdete na www.giskonference.cz.  Přihlášení odborných i komerčních příspěvků je možné taktéž na e-mailu dominika.bauchelova@nap.cz – zasílejte název příspěvku a jeho krátkou anotaci.

Důležité termíny

 • 30. 4. 2019: termín pro přihlášení k prezentaci příspěvku
 • 30. 4. 2019: konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
 • 6. 5. 2019: rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
 • 30. 5. 2019: zaslání prezentace příspěvku
 • 4. – 5. 6. 2019: konference Mapy jsou pro každého
BIM ve stavebnictví 2019 / GeoBusiness

Koncem května se v Praze uskuteční již pátý ročník konference BIM ve stavebnictví 2019 – BIM v rámci digitálního Česka.

Konference BIM ve stavebnictví je zaměřena na modernizaci, digitalizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím BIM. Seznámíte se se současným stavem a postupem prací na koncepci zavádění BIM do praxe. Díky BIM by měly v budoucnu ve stavebnictví všechny profese, které v něm jsou zapojeny, více spolupracovat.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termín konání: 28. – 29. května 2019

První den konference BIM ve stavebnictví 2019

Blok 1 (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF)

 • Role MPO v koncepci zavádění BIM – Ing. Petr Serafín,  ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR
 • Vývoj v oblasti digitalizace územního plánování – Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D, vrchní ministerský rada, odbor územního plánování MMR ČR
 • GeoInfoStrategie a BIM – RNDr.  Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR
 • Stavebnictví 4.0 ve vazbě na postupující koncepci BIM – Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF
 • Vystoupení zástupce ČKAIT – prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, – ČKAIT
 • Koncept digitálních povolovacích procesů – Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE
 • Portál stavebníka – Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE

Blok 2 (moderuje Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR/czBIM)

 • Současný stav a další kroky postupující koncepce – Tomáš Prokeš, ČAS
 • Návaznost a dopady BIM na geoinformační systémy veřejné správy – Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR /czBIM
 • Digitální technická mapa ČR – Mgr. Jiří Čtyroký Ph.D., IPR Praha
 • Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby facility managementu – Ing. Michal Faltejsek, Ing. Eva Wernerová, Ph.D,  VŠB – TU Ostrava
 • BIM v oblasti Facility managementu a správy nemovitostí – Milan Hampl, IFMA
 • Prezentace vystavovatelů

Blok 3 (moderuje Ing. Petr Vaněk, místopředseda czBIM)

 • Role BIM v praxi – Ing. Petr Matyáš, předseda, czBIM, Ing. arch. Petr Vaněk, místopředseda, czBIM
 • BIM v přípravě staveb – od přípravy po realizaci – Tomáš Krajčinovský, BIM Consultant, BIM.Point
 • BIM v realizaci staveb – sdílené datové prostředí pro ukládání a schvalování dokumentů stavby – Radek Moťka, vedoucí střediska Datových služeb, IBR Consulting, s.r.o.
 • Role BIM v návrhu a posouzení statických konstrukcí – Ing. Jaroslav Brož, PhD., Product Manager, SCIA CZ, s.r.o.
 • Komplexní řešení pro BIM, oceňování budov z 3D modelu – Ing. Tomáš Kupsa, vedoucí divize DEKSOFT
 • Nový přístup ve sdílení projektů mezi projektanty a výrobci – Ing. arch. Petr Vokoun, Managing Director, BIM Project s.r.o.
 • BIM v praxi – Ing. Igor Seifert, technický ředitel, Allplan Česko s.r.o.

Druhý den konference BIM ve stavebnictví 2019

Blok 4 (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace ABF)

 • Příklady zúčastněných staveb v přehlídce Stavba roku a dalších podobných přehlídkách, které mohou inspirovat další podnikatele a být také inspirací pro studenty
  • Corso Court v Praze – Aleš Poděbrad, projektant Casua spol. s r. o.
  • Stavby Skanska: Five, Visionary, D4 Skala, a další. – Ing. Josef Žák, Ph.D., SKANSKA
  • ČIRK Praha 6 –  Ing. arch. Petr Franta , Architekti & ACOS s.r.o. – pohled tvůrčího architekta
  • Nekázanka – Ing. Petr Matyáš, di5
  • Dvě stavby ve výstavbě (roh Argentinská-Plynární a areál pod Libeňským mostem – Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
 • Zkušenosti a příklady praktického využití BIM pro provoz domu – Tomáš Prokeš, ČAS

Výstava technologií pro stavebnictví

Souběžně s konferencí bude v prostorách Nadace ABF k dispozici také výstava výrobků a technologií pro stavebnictví, kterou organizátoři nazvali Miniexpo 2019.

Kde se na konferenci přihlásit

Vložné na konferenci je 2 000 Kč vč. DPH, registrovat se můžete online na webu Stavební akademie.

konference-cenia-f

Agentura CENIA, česká informační agentura životního prostředí se rozhodla pokračovat ve své dlouholeté tradici pořádání každoroční odborné konference. V roce 2019 plánuje uspořádat dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách, souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference pod názvem „Životní prostředí – prostředí pro život“ se uskuteční ve dnech 12. – 13. června 2019 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích.

Zvolený název konference evokuje záměr umožnit otevřenou diskusi nad různými aktuálními tématy.

Obsah konference je rozdělen do čtyř základních tematických okruhů:

 • Udržitelná spotřeba (a výroba) a společenská odpovědnost zahrne např. problematiku environmentálního značení, sociálně odpovědného zadávání včetně zelených veřejných zakázek, systematické přístupy k řešení oběhového hospodářství, otázky zeleného bydlení a architektury, udržitelného trávení volného času, včetně udržitelnosti v oblasti turistického ruchu a další
 • Globální odpovědnost se zaměřením především na aktuálně diskutované otázky klimatické změny a jejich dopadů a globální iniciativy včetně SDGs, související programy mezinárodní rozvojové spolupráce a partnerství pro udržitelný rozvoj.
 • Udržitelný rozvoj sídel a místní Agenda 21 péče o životní prostředí v sídlech již dávno není vnímaná jako izolovaná aktivita, ale jako průřezový princip, který se promítá do řešení územního rozvoje, ekonomických aktivit, dopravy, energetiky a dalších aspektů rozvoje lidských sídel. Úspěch při snaze o udržitelný rozvoj sídel je nemyslitelný bez systematického vzdělávání k UR zaměřeného na všechny cílové skupiny.
 • Podpora strategického plánování v oblasti životního prostředí – odborné setkání tohoto druhu je dobrou příležitostí pro diskusi nad širšími otázkami, týkajícími se vývoje životního prostředí a naší společnosti v globálním měřítku i v lokálních souvislostech, identifikace trendů, signálů, příležitostí a hrozeb ovlivňující prostředí kolem nás.

Hlavní program doplní doprovodné odborné akce, jako například pravidelné setkání zástupců české sítě EIONET, setkání realizátorů programu místní Agenda 21 v ČR, Den s INSPIRE a další.

Obdobný program konference bude doplněný společenským večerem, který umožní v neformální atmosféře pokračovat v diskusích nad nastolenými otázkami, navázat nové, či prohloubit existující kontakty a sdílet zkušenosti a názory.

konference-gkg-2019-f

Desiata medzinárodná vedecko-odborná konferencia „Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019“ sa uskutoční v dňoch 10. až 13. septembra 2019 v Nízkych Tatrách, v Demänovskej doline.

Konferenciu organizuje Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s ďalšími univerzitami V4, ktorými sú Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta stavební ČVUT v Prahe, Politechnika Świętokrzyska v Kielcach, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica v Krakove a Miskolci Egyetem a tiež Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a Slovenská banícka spoločnosť.

Konferencia má pomerne široký interdisciplinárny záber a tým vytvára priestor na prezentáciu výskumných výsledkov a poznatkov, teórie, praxe a ich vzájomnej previazanosti v oblasti geodézie, banského meračstva, geodetických základov, geodynamiky, kartografie a geoinformatiky.

Prijaté príspevky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku,  ktorý bude predložený na indexáciu v databázach EI Compendex a Scopus. Z predchádzajúcej konferencie bol vydavateľstvom CRC Press bol vydaný zborník „Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics“, ktorý je indexovaný v databázach WoS a Scopus.

Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie http://people.fberg.tuke.sk/gkgi/index.html.

Tematické zameranie konferencie

Geodézia a banské meračstvo

 • Legislatíva a výchova odborníkov v odboroch geodézia, kartografia a banské meračstvo
 • Banské meračstvo a geodézia v podzemí
 • Geodetické siete, spracovanie meraní
 • Inžinierska geodézia a deformačné merania
 • Trendy vývoja meracej techniky
 • Metrológia geodetických meraní
 • Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme
 • Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Geodetické základy a geodynamika

 • Kozmická a družicová geodézia, teória a aplikácie
 • Výškové referenčné systémy
 • Fyzikálna geodézia a tiažové pole
 • Absolútna a relatívna gravimetria
 • Geokinematika a geodynamika

Kartografia a Geoinformatika a Kataster nehnuteľností

 • Zber a spracovanie priestorových dát, priestorové analýzy a modelovanie
 • Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
 • Integrácia vedomostných znalostí systému geografických informačných systémov (GIS)
 • Plánovanie a projektovanie GIS technológií, mobilné aplikácie
 • 3D vizualizácia priestorových dát, publikovanie dát na internete, virtuálna realita
 • Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 • Vývoj a aplikácia metód a modelov pre priestorové procesy
 • Tvorba, vydávanie a používanie máp a atlasov
 • Digitálne kartografické systémy
 • Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
Living Planet 2019 / GeoBusiness

Evropská kosmická agentura (ESA) společně s Evropskou komisí vypsala studentské granty pro účast na nadcházejícím symposiu Living Planet 2019. Jedná se o nejrozsáhlejší akci ESA v oblasti pozorování Země. Symposium se koná jednou za tři roky a jeho nejbližší ročník se bude konat ve dnech 13. – 17. května 2019 v Miláně.

Cílem symposia je představit výsledky misí ESA pro pozorování Země v nejrůznějších oborech za uplynulé tříleté období. Pozorování Země nachází uplatnění v čím dál širším spektru oborů, jedná se např. o monitoring využití a pokryvu území, zemědělství, sledování infrastruktury a zastavěných území, geodézii, monitoring životního prostředí, sledování atmosféry, vývoje klimatu, monitoring mimořádných událostí, jako jsou povodně, lesní požáry, zemětřesení a další. Symposium je tak nejen platformou pro diskusi nově získaných vědeckých poznatků a dalšího směřování výzkumu v jednotlivých oborech, ale významným fórem pro diskusi přenosu nových poznatků do praxe, ke každodennímu využití prostřednictvím inovativních aplikací.

Podívejte se na podmínky pro udělení grantu, nejzazší termín pro podání žádostí je 29. března 2019.

[zdroj Český kosmický portál]
konference Mapy jsou pro každého 2019 / GeoBusiness

Jak na základě prostorových informací, map a dat efektivně a zodpovědně rozhodovat? V jaké podobě potřebujeme informace pro bezpečná a udržitelná rozhodnutí? Jak inovovat, hledat a realizovat šetrná a kvalitní řešení? Jak podpořit spolupráci a nalézt hodnoty, které jsou společné pro státní správu, komerční i neziskový sektor? To jsou otázky, na které se letošní ročník konference Mapy jsou pro každého pokusí nalézt odpovědi.

Akce Mapy jsou pro každého se letos koná ve dnech 4. a 5. června 2019 v hotelu Luna (kraj Vysočina, chráněná oblast Přírodní park Melechov, obec Kouty (mapy.cz)).

Témata konference Mapy jsou pro každého 2019

 • aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí (adaptační opatření,…)
 • Smart City
 • chytrá mobilita a nové technologie v optimalizaci dopravy
 • geoportálová řešení
 • dálkový průzkum země
 • majetek obcí a jeho správa
 • 3D vizualizace v praxi
 • prostorové analýzy v každodenním životě
 • nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
 • integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
 • vzdělávání v GIS

Důležitá data

16. 4. 2019 – termín pro přihlášení k prezentaci příspěvku (posílejte e-mail na dominika.bauchelova@nap.cz)
16. 4. 2019 – konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
30. 4. 2019 – rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
30. 5. 2019 – zaslání prezentace příspěvku
4. – 5. 6. 2019 – konference Mapy jsou pro každého

Dne 27. září 2018 se v plzeňském areálu DEPO 2015 uskutečnila čtvrtá konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. Konferenci doplňovala venkovní expozice Armády ČR, ve které si zájemci mohli naživo prohlédnout průzkumné vojenské drony. Konkrétně šlo o americké systémy Raven RQ11B a Scan Eagle. V přilehlém areálu se konal zároveň festival Inovujeme Plzeň, na kterém byly k vidění další robotické systémy.

Konference se zúčastnilo 120 zájemců, přišli odborníci z leteckých autorit a státní správy, zástupci firem, které drony využívají pro nejrůznější účely, až po koncové zákazníky.

Program konference byl rozdělen do několika sekcí, jako první zazněly přednášky s aktuálním stavem legislativy, statistikami a vývojem v České republice a Evropské unie od klíčových autorit jako je Úřad pro civilní letectví, Řízení letového provozu a Ministerstvo dopravy.

Dále následoval blok zaměřený na inovace a výzkum, kde zazněly zajímavé projekty například od Českého vysokého učení technického a Západočeské univerzity v Plzni.

Po obědě pokračoval odpolední program s přednáškami konkrétních využívání dronů v Česku. Přednášeli specialisté z firem UpVision, SITMP, EasyMap, CheckTerra, Robodrone a dalších. K vidění byly také senzory pro drony, které představily firmy Workswell a Phase One.

Závěr konference zpestřila přednáška Armády ČR o využívání dronů v zahraničních misích.

Mezi nejdiskutovanější přednášky patřily ty z ranního bloku, věnovaného legislativě, protože letos byla schválena evropská legislativa a po přechodném období bude závazná v celé Evropské unii.

Legislativě se nejvíce věnoval Jakub Karas z firmy UpVision, která společně s americkou firmou AirMap představila systém řízení provozu dronů v řízeném vzdušném prostoru, který společně dodávají pro Řízení letového provozu ČR.

Petr Plaček z Úřadu civilního letectví
Tomáš Pustina z Ministerstva dopravy
Ukázka DJI
Expozice armádních dronů
Jakub Karas, firma UpVision
Ondřej Morávek z Řízení letového provozu
Martin Saska z ČVUT
Zástupci firem UpVision a AirMap
kolobeh digitalniho zivota 2018 / GeoBusiness

Před deseti lety vyhrávaly soutěž Křišťálová lupa projekty jako aukro.cz, Seznam E-mail, idnes.cz, Bezrealitky.cz. Od té doby se všudypřítomný internet stal nedílnou součástí našich životů. Na rozdíl od začátku milénia už nepočítáme chvíle, kdy jsme online, ale naopak jsme nervózní z těch vzácných chvilek, kdy jsme offline.

Cílem konference Koloběh digitálního života, která se koná 20. září 2018 od 9 hodin do 13 hodin v pražském hotelu Corinthia, je poodkrýt alespoň trochu budoucnost a představit nejnovější technologie, které mají ambici ovlivňovat náš život, způsob, jakým komunikujeme, jak se bavíme, jak získáváme informace a jak si navozujeme pocit štěstí.

V prvním panelu nazvaném infrastruktura pro budoucnost – 5G a optika vystoupí Hynek Urban ze společnosti Nokia, který také představí ukázky z pilotního provozu 5G sítě, se kterou se účastníci budou moci přímo seznámit na místě. Své představy a vize představí i zástupce společnosti Huawei a také Nick Dewar, viceprezident izraelské společnosti Telrad.

V druhém panelu se konference bude věnovat další vrstvě digitální ekonomiky, a to obsahu, který konzumujeme prostřednictvím nových technologií. Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat představí mimo jiné nejnovější aktivity při otevírání dat a prostor dostanou také vítězové druhého hackathonu veřejné správy.

Zástupci „nových“ médií Pavel Zima (Seznam.cz) a Jan Rozkošný (DVTV.cz) se mimo jiné zaměří na potenciál, které nové sítě a technologie přinášejí pro jejich služby výrobu a šíření obsahu na internetu a také na technologické limity, které ovlivňují jejich plány do budoucna.

Martin Kotek, zakladatel a prezident Asociace virtuální a rozšířené reality (AVRAR), přijde ukázat, že virtuální realita není jen buzzword, ale může reálně zlepšit možnosti, jak poznáváme věci, jak se učíme a jak pracujeme. Ukázky virtuální reality si budou moci účastníci konference také vyzkoušet na vlastní “hlavě”.

Třetí panel je zaměřen na bezpečnost v kybernetickém prostoru a vzdělávání uživatelů. Představit aktivity regulátora při vzdělávání uživatelů a dětí přijede prezident polského regulačního úřadu (UKE) a kandidát na předsedu BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) Marcin Cichy.

O nebezpečích v kyberprostoru a způsobech vzdělávání uživatelů promluví Jean-Jacques Sahel z ICANN a Ondřej Filip ze sdružení CZ.NIC – správce národní domény, který k tomu využije i data o bezpečnostních hrozbách z projektu Turris.

Vstup na konferenci je po registraci zdarma.

[zdroj tisková zpráva Český telekomunikační úřad, redakčně upraveno]
setkani-gepro-atlas-2018
Python CZ konference 2018 / GeoBusiness

V Praze se uskuteční další ročník konference, věnované oblíbenému programovacímu jazyku Python. Akce s názvem PyCon CZ 2018 Prague se koná ve dnech 1. až 3. června 2018.

Ačkoliv je většina referátů věnována jiným než geoinformatickým tématům, tak je v programu zařazena také jedna přednáška s názvem „GeoPython – how to save the world using Python“. Přednášet bude Małgorzata Niewiem, programátorka z Krakova, která vystupovala aplikované počítačové vědy se specializací na geoinformatiku.

Referát je určen pro všechny zájemce o dálkový průzkum Země a jak využívat knihovny GDAL, NumPy a OpenCV pro zpracování satelitních snímků.

Hlavními hosty konference letos jsou Sam Trojan, Karen M. Sandler, Van Lindberg, Flavio Percoco a Nick Lang.

Témata přednášek jsou velmi různorodá a vybere si z nich tedy pythonový začátečník i pokročilý programátor. Vedle již zmíněného GeoPythonu budou přednášky na témata bezpečnost a kryptografie, deep learning, analýza dat, machine learning, networking, asyncio, GIS, hardware, kontejnery, open source a komunita, GraphQL, testování, performance, využití Pythonu ve vědeckých oborech nebo třeba k tvorbě hudby.

Jan Javorek na serveru Zdrojak.cz píše, že „Česká Python komunita je známá pro svou aktivitu, přátelskost a skvělou atmosféru svých akcí. Pokud chcete být její součástí, PyCon CZ nesmíte minout!“

Vstupenky si můžete koupit na stránkách konference – https://cz.pycon.org/2018/

GIVS 2018

Kapacita konference Geoinformatika ve veřejné správě, kterou pořádá Česká asociace pro geoinformace, je beznadějně vyprodaná. 150 zájemců, z nichž většina využila příležitosti zvýhodněného vstupného, bude ve dnech 3. a 4. května 2018 poslouchat novinkám z geoinformatiky.

Podívejte se, jaký bude program konference GIVS 2018.

Čtvrtek 3. května 2018

10:00 – 10:10 Zahájení konference (Karel Janečka, Česká asociace pro geoinformace)

10:10 – 11:30 GeoInfoStrategie; Otevřená data; Smart Cities

 • GeoInfoStrategie …posílili jsme do druhého poločasu implementace (Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR)
 • Otevřená data v ČR – aktuální stav a výzvy (Martin Nečaský, Ministerstvo vnitra ČR)
 • Problematika digitální technické mapy města (Petr Doubrava, Stanislav Tomeš, Gepro)
 • Smart cities = Safe cities (Vladimír Špaček, Hexagon)

11:30 – 12:30 BIM a GIS I.

 • Přínosy metody informačního modelování staveb (BIM) (Petr Matyáš, Odborná rada pro BIM)
 • Odborná rada pro BIM a její budoucí plány při prosazování metody BIM v ČR (Petr Vaněk, Odborná rada pro BIM)
 • BIM & Geomatika – záměr pracovní skupiny Odborné rady pro BIM (Leoš Svoboda, Odborná rada pro BIM)

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:10 BIM a GIS II.

 • Realizace vládou schválené koncepce zavedení BIM v ČR (Jaroslav Nechyba, Česká agentura pro standardizaci)
 • Od papíru k datům – Digitalizace a informační modelování (BIM) v přípravě a realizaci staveb (Josef Žák, SKANSKA)
 • 3D katastr – nejlepší praxe (Karel Janečka, Západočeská univerzita v Plzni, CAGI)
 • Strategický plán agendy ISO/TC 211 ve vztahu k interoperabilitě BIM-GIS a vývojovému trendu SmartCities (Eva Sovjáková, TNK-122)
 • BIM a GIS – co mají společného (Jakub Bican, Martin Slanec, Martin Folber, CAD Studio)

15:10 – 15:30 KÁVA

15:30 – 16:50 Inovace a technologické novinky; Vzdělávání v GIS

 • Technologická linka pro správu 3D dat (Milan Drášil, Ondřej Šenk, GEOVAP)
 • Mobilní procesní řízení s mapovou informací (Jan Zvoník, Bio-Nexus)
 • Trimble Catalyst – softwarový GNSS přijímač. Přesné řešení pro veřejnou správu. (David Jindra, GEOTRONICS Praha)
 • Podpora vzdělávání v CAGI (Jiří Horák, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, CAGI)

17:10 – 18:30 Smart City a GIS

 • Chytrá města a GIS (Petr Urban, ARCDATA Praha)
 • GIS v konceptu Smart City (Robert Spál, Magistrát města Brna)
 • SmartCity – příležitost pro GIS (Marek Lesák, T-Mapy)
 • Letecké mapování města Brna v termální oblasti (Jan Novotný, František Zemek, Ústav výzkumu globální změny AV ČR)

19:00 – 23:30 Společenský večer v klubu Lávka

Pátek 4. května 2018

9:30 – 11:30 Významné projekty státní správy

 • RÚIAN a účelové územní prvky (Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Otevřená data ČÚZK (Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Poskytování údajů z KN a GDPR (Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Souřadnicové systémy v geodatech resortu ČÚZK a jejich transformace (Jan Řezníček, Zeměměřický úřad)
 • Novinky ISA2 a prostorová data (Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a katastrální)

11:50 – 13:30 GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele; Současné trendy grafického designu a geovizulizace; Výměna geodat

 • Mapový portál města Opavy (Daniela Kyseláková, Statutární město Opava)
 • Webová aplikace závad na městském majetku (Jitka Kominácká, Město Břeclav)
 • MapComposer v online mapovém prostředí (Daniela Burešová, Filip Zavadil, Bio-Nexus)
 • Nejčastější chyby v designu map a jejich vliv na uživatelskou percepci (Alena Vondráková, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • OGC GeoPackage – nový formát pro výměnu prostorových dat (Jáchym Čepický, OpenGeoLabs)
konference Digitální Česko 2018 / GeoBusiness
konference Mapy jsou pro každého 2018 / GeoBusiness
výřez Klaudyánova mapa Čech 1518 / GeoBusiness