Mapy jsou pro každého 2019 / GeoBusiness

Letošní ročník konference Mapy jsou pro každého se bude konat začátkem června v Přírodním parku Melechov.

Finální program akce, která se uskuteční ve dnech 4. – 5. června 2019, bude sice teprve zveřejněn, ale již jsou známa témata a první referáty.

Martin Malec z firmy Geocart CZ bude mluvit o pozemkových úpravách, které jsou v současnosti jediným trvale udržitelným nástrojem pro opatření v krajině.

Jiří Pánek z olomoucké Univerzity Palackého představí geoparticipace v průběhu předchozího půlstoletí až po současné mobilní aplikace.

Lenka Šímová z firmy Studio MAP bude mluvit o nové podobě budoucích územních plánů a Jakub Drmola z brněnské Masarykovy univerzity představí mapy a vizualizace prostoru v konfliktech.

Zapojit do programu se můžete se svým referátem také vy – stačí se ozvat organizátorům.

Témata Mapy jsou pro každého 2019

Letos zvolili pořadatelé celou řadu aktuálních témat

 • aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí (adaptační opatření,…)
 • Smart City
 • chytrá mobilita a nové technologie v optimalizaci dopravy
 • geoportálová řešení
 • dálkový průzkum Země
 • majetek obcí a jeho správa
 • 3D vizualizace v praxi
 • prostorové analýzy v každodenním životě
 • nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
 • integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
 • vzdělávání v GIS

Více informací ke konferenci najdete na www.giskonference.cz.  Přihlášení odborných i komerčních příspěvků je možné taktéž na e-mailu dominika.bauchelova@nap.cz – zasílejte název příspěvku a jeho krátkou anotaci.

Důležité termíny

 • 30. 4. 2019: termín pro přihlášení k prezentaci příspěvku
 • 30. 4. 2019: konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
 • 6. 5. 2019: rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
 • 30. 5. 2019: zaslání prezentace příspěvku
 • 4. – 5. 6. 2019: konference Mapy jsou pro každého
BIM ve stavebnictví 2019 / GeoBusiness

Koncem května se v Praze uskuteční již pátý ročník konference BIM ve stavebnictví 2019 – BIM v rámci digitálního Česka.

Konference BIM ve stavebnictví je zaměřena na modernizaci, digitalizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím BIM. Seznámíte se se současným stavem a postupem prací na koncepci zavádění BIM do praxe. Díky BIM by měly v budoucnu ve stavebnictví všechny profese, které v něm jsou zapojeny, více spolupracovat.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termín konání: 28. – 29. května 2019

První den konference BIM ve stavebnictví 2019

Blok 1 (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF)

 • Role MPO v koncepci zavádění BIM – Ing. Petr Serafín,  ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR
 • Vývoj v oblasti digitalizace územního plánování – Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D, vrchní ministerský rada, odbor územního plánování MMR ČR
 • GeoInfoStrategie a BIM – RNDr.  Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR
 • Stavebnictví 4.0 ve vazbě na postupující koncepci BIM – Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF
 • Vystoupení zástupce ČKAIT – prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, – ČKAIT
 • Koncept digitálních povolovacích procesů – Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE
 • Portál stavebníka – Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE

Blok 2 (moderuje Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR/czBIM)

 • Současný stav a další kroky postupující koncepce – Tomáš Prokeš, ČAS
 • Návaznost a dopady BIM na geoinformační systémy veřejné správy – Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR /czBIM
 • Digitální technická mapa ČR – Mgr. Jiří Čtyroký Ph.D., IPR Praha
 • Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby facility managementu – Ing. Michal Faltejsek, Ing. Eva Wernerová, Ph.D,  VŠB – TU Ostrava
 • BIM v oblasti Facility managementu a správy nemovitostí – Milan Hampl, IFMA
 • Prezentace vystavovatelů

Blok 3 (moderuje Ing. Petr Vaněk, místopředseda czBIM)

 • Role BIM v praxi – Ing. Petr Matyáš, předseda, czBIM, Ing. arch. Petr Vaněk, místopředseda, czBIM
 • BIM v přípravě staveb – od přípravy po realizaci – Tomáš Krajčinovský, BIM Consultant, BIM.Point
 • BIM v realizaci staveb – sdílené datové prostředí pro ukládání a schvalování dokumentů stavby – Radek Moťka, vedoucí střediska Datových služeb, IBR Consulting, s.r.o.
 • Role BIM v návrhu a posouzení statických konstrukcí – Ing. Jaroslav Brož, PhD., Product Manager, SCIA CZ, s.r.o.
 • Komplexní řešení pro BIM, oceňování budov z 3D modelu – Ing. Tomáš Kupsa, vedoucí divize DEKSOFT
 • Nový přístup ve sdílení projektů mezi projektanty a výrobci – Ing. arch. Petr Vokoun, Managing Director, BIM Project s.r.o.
 • BIM v praxi – Ing. Igor Seifert, technický ředitel, Allplan Česko s.r.o.

Druhý den konference BIM ve stavebnictví 2019

Blok 4 (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace ABF)

 • Příklady zúčastněných staveb v přehlídce Stavba roku a dalších podobných přehlídkách, které mohou inspirovat další podnikatele a být také inspirací pro studenty
  • Corso Court v Praze – Aleš Poděbrad, projektant Casua spol. s r. o.
  • Stavby Skanska: Five, Visionary, D4 Skala, a další. – Ing. Josef Žák, Ph.D., SKANSKA
  • ČIRK Praha 6 –  Ing. arch. Petr Franta , Architekti & ACOS s.r.o. – pohled tvůrčího architekta
  • Nekázanka – Ing. Petr Matyáš, di5
  • Dvě stavby ve výstavbě (roh Argentinská-Plynární a areál pod Libeňským mostem – Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
 • Zkušenosti a příklady praktického využití BIM pro provoz domu – Tomáš Prokeš, ČAS

Výstava technologií pro stavebnictví

Souběžně s konferencí bude v prostorách Nadace ABF k dispozici také výstava výrobků a technologií pro stavebnictví, kterou organizátoři nazvali Miniexpo 2019.

Kde se na konferenci přihlásit

Vložné na konferenci je 2 000 Kč vč. DPH, registrovat se můžete online na webu Stavební akademie.

konference-cenia-f

Agentura CENIA, česká informační agentura životního prostředí se rozhodla pokračovat ve své dlouholeté tradici pořádání každoroční odborné konference. V roce 2019 plánuje uspořádat dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách, souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference pod názvem „Životní prostředí – prostředí pro život“ se uskuteční ve dnech 12. – 13. června 2019 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích.

Zvolený název konference evokuje záměr umožnit otevřenou diskusi nad různými aktuálními tématy.

Obsah konference je rozdělen do čtyř základních tematických okruhů:

 • Udržitelná spotřeba (a výroba) a společenská odpovědnost zahrne např. problematiku environmentálního značení, sociálně odpovědného zadávání včetně zelených veřejných zakázek, systematické přístupy k řešení oběhového hospodářství, otázky zeleného bydlení a architektury, udržitelného trávení volného času, včetně udržitelnosti v oblasti turistického ruchu a další
 • Globální odpovědnost se zaměřením především na aktuálně diskutované otázky klimatické změny a jejich dopadů a globální iniciativy včetně SDGs, související programy mezinárodní rozvojové spolupráce a partnerství pro udržitelný rozvoj.
 • Udržitelný rozvoj sídel a místní Agenda 21 péče o životní prostředí v sídlech již dávno není vnímaná jako izolovaná aktivita, ale jako průřezový princip, který se promítá do řešení územního rozvoje, ekonomických aktivit, dopravy, energetiky a dalších aspektů rozvoje lidských sídel. Úspěch při snaze o udržitelný rozvoj sídel je nemyslitelný bez systematického vzdělávání k UR zaměřeného na všechny cílové skupiny.
 • Podpora strategického plánování v oblasti životního prostředí – odborné setkání tohoto druhu je dobrou příležitostí pro diskusi nad širšími otázkami, týkajícími se vývoje životního prostředí a naší společnosti v globálním měřítku i v lokálních souvislostech, identifikace trendů, signálů, příležitostí a hrozeb ovlivňující prostředí kolem nás.

Hlavní program doplní doprovodné odborné akce, jako například pravidelné setkání zástupců české sítě EIONET, setkání realizátorů programu místní Agenda 21 v ČR, Den s INSPIRE a další.

Obdobný program konference bude doplněný společenským večerem, který umožní v neformální atmosféře pokračovat v diskusích nad nastolenými otázkami, navázat nové, či prohloubit existující kontakty a sdílet zkušenosti a názory.

konference-gkg-2019-f

Desiata medzinárodná vedecko-odborná konferencia „Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019“ sa uskutoční v dňoch 10. až 13. septembra 2019 v Nízkych Tatrách, v Demänovskej doline.

Konferenciu organizuje Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s ďalšími univerzitami V4, ktorými sú Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta stavební ČVUT v Prahe, Politechnika Świętokrzyska v Kielcach, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica v Krakove a Miskolci Egyetem a tiež Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a Slovenská banícka spoločnosť.

Konferencia má pomerne široký interdisciplinárny záber a tým vytvára priestor na prezentáciu výskumných výsledkov a poznatkov, teórie, praxe a ich vzájomnej previazanosti v oblasti geodézie, banského meračstva, geodetických základov, geodynamiky, kartografie a geoinformatiky.

Prijaté príspevky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku,  ktorý bude predložený na indexáciu v databázach EI Compendex a Scopus. Z predchádzajúcej konferencie bol vydavateľstvom CRC Press bol vydaný zborník „Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics“, ktorý je indexovaný v databázach WoS a Scopus.

Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie http://people.fberg.tuke.sk/gkgi/index.html.

Tematické zameranie konferencie

Geodézia a banské meračstvo

 • Legislatíva a výchova odborníkov v odboroch geodézia, kartografia a banské meračstvo
 • Banské meračstvo a geodézia v podzemí
 • Geodetické siete, spracovanie meraní
 • Inžinierska geodézia a deformačné merania
 • Trendy vývoja meracej techniky
 • Metrológia geodetických meraní
 • Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme
 • Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Geodetické základy a geodynamika

 • Kozmická a družicová geodézia, teória a aplikácie
 • Výškové referenčné systémy
 • Fyzikálna geodézia a tiažové pole
 • Absolútna a relatívna gravimetria
 • Geokinematika a geodynamika

Kartografia a Geoinformatika a Kataster nehnuteľností

 • Zber a spracovanie priestorových dát, priestorové analýzy a modelovanie
 • Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
 • Integrácia vedomostných znalostí systému geografických informačných systémov (GIS)
 • Plánovanie a projektovanie GIS technológií, mobilné aplikácie
 • 3D vizualizácia priestorových dát, publikovanie dát na internete, virtuálna realita
 • Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 • Vývoj a aplikácia metód a modelov pre priestorové procesy
 • Tvorba, vydávanie a používanie máp a atlasov
 • Digitálne kartografické systémy
 • Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
Living Planet 2019 / GeoBusiness

Evropská kosmická agentura (ESA) společně s Evropskou komisí vypsala studentské granty pro účast na nadcházejícím symposiu Living Planet 2019. Jedná se o nejrozsáhlejší akci ESA v oblasti pozorování Země. Symposium se koná jednou za tři roky a jeho nejbližší ročník se bude konat ve dnech 13. – 17. května 2019 v Miláně.

Cílem symposia je představit výsledky misí ESA pro pozorování Země v nejrůznějších oborech za uplynulé tříleté období. Pozorování Země nachází uplatnění v čím dál širším spektru oborů, jedná se např. o monitoring využití a pokryvu území, zemědělství, sledování infrastruktury a zastavěných území, geodézii, monitoring životního prostředí, sledování atmosféry, vývoje klimatu, monitoring mimořádných událostí, jako jsou povodně, lesní požáry, zemětřesení a další. Symposium je tak nejen platformou pro diskusi nově získaných vědeckých poznatků a dalšího směřování výzkumu v jednotlivých oborech, ale významným fórem pro diskusi přenosu nových poznatků do praxe, ke každodennímu využití prostřednictvím inovativních aplikací.

Podívejte se na podmínky pro udělení grantu, nejzazší termín pro podání žádostí je 29. března 2019.

[zdroj Český kosmický portál]
konference Mapy jsou pro každého 2019 / GeoBusiness

Jak na základě prostorových informací, map a dat efektivně a zodpovědně rozhodovat? V jaké podobě potřebujeme informace pro bezpečná a udržitelná rozhodnutí? Jak inovovat, hledat a realizovat šetrná a kvalitní řešení? Jak podpořit spolupráci a nalézt hodnoty, které jsou společné pro státní správu, komerční i neziskový sektor? To jsou otázky, na které se letošní ročník konference Mapy jsou pro každého pokusí nalézt odpovědi.

Akce Mapy jsou pro každého se letos koná ve dnech 4. a 5. června 2019 v hotelu Luna (kraj Vysočina, chráněná oblast Přírodní park Melechov, obec Kouty (mapy.cz)).

Témata konference Mapy jsou pro každého 2019

 • aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí (adaptační opatření,…)
 • Smart City
 • chytrá mobilita a nové technologie v optimalizaci dopravy
 • geoportálová řešení
 • dálkový průzkum země
 • majetek obcí a jeho správa
 • 3D vizualizace v praxi
 • prostorové analýzy v každodenním životě
 • nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
 • integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
 • vzdělávání v GIS

Důležitá data

16. 4. 2019 – termín pro přihlášení k prezentaci příspěvku (posílejte e-mail na dominika.bauchelova@nap.cz)
16. 4. 2019 – konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
30. 4. 2019 – rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
30. 5. 2019 – zaslání prezentace příspěvku
4. – 5. 6. 2019 – konference Mapy jsou pro každého

Dne 27. září 2018 se v plzeňském areálu DEPO 2015 uskutečnila čtvrtá konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. Konferenci doplňovala venkovní expozice Armády ČR, ve které si zájemci mohli naživo prohlédnout průzkumné vojenské drony. Konkrétně šlo o americké systémy Raven RQ11B a Scan Eagle. V přilehlém areálu se konal zároveň festival Inovujeme Plzeň, na kterém byly k vidění další robotické systémy.

Konference se zúčastnilo 120 zájemců, přišli odborníci z leteckých autorit a státní správy, zástupci firem, které drony využívají pro nejrůznější účely, až po koncové zákazníky.

Program konference byl rozdělen do několika sekcí, jako první zazněly přednášky s aktuálním stavem legislativy, statistikami a vývojem v České republice a Evropské unie od klíčových autorit jako je Úřad pro civilní letectví, Řízení letového provozu a Ministerstvo dopravy.

Dále následoval blok zaměřený na inovace a výzkum, kde zazněly zajímavé projekty například od Českého vysokého učení technického a Západočeské univerzity v Plzni.

Po obědě pokračoval odpolední program s přednáškami konkrétních využívání dronů v Česku. Přednášeli specialisté z firem UpVision, SITMP, EasyMap, CheckTerra, Robodrone a dalších. K vidění byly také senzory pro drony, které představily firmy Workswell a Phase One.

Závěr konference zpestřila přednáška Armády ČR o využívání dronů v zahraničních misích.

Mezi nejdiskutovanější přednášky patřily ty z ranního bloku, věnovaného legislativě, protože letos byla schválena evropská legislativa a po přechodném období bude závazná v celé Evropské unii.

Legislativě se nejvíce věnoval Jakub Karas z firmy UpVision, která společně s americkou firmou AirMap představila systém řízení provozu dronů v řízeném vzdušném prostoru, který společně dodávají pro Řízení letového provozu ČR.

Petr Plaček z Úřadu civilního letectví
Tomáš Pustina z Ministerstva dopravy
Ukázka DJI
Expozice armádních dronů
Jakub Karas, firma UpVision
Ondřej Morávek z Řízení letového provozu
Martin Saska z ČVUT
Zástupci firem UpVision a AirMap
kolobeh digitalniho zivota 2018 / GeoBusiness

Před deseti lety vyhrávaly soutěž Křišťálová lupa projekty jako aukro.cz, Seznam E-mail, idnes.cz, Bezrealitky.cz. Od té doby se všudypřítomný internet stal nedílnou součástí našich životů. Na rozdíl od začátku milénia už nepočítáme chvíle, kdy jsme online, ale naopak jsme nervózní z těch vzácných chvilek, kdy jsme offline.

Cílem konference Koloběh digitálního života, která se koná 20. září 2018 od 9 hodin do 13 hodin v pražském hotelu Corinthia, je poodkrýt alespoň trochu budoucnost a představit nejnovější technologie, které mají ambici ovlivňovat náš život, způsob, jakým komunikujeme, jak se bavíme, jak získáváme informace a jak si navozujeme pocit štěstí.

V prvním panelu nazvaném infrastruktura pro budoucnost – 5G a optika vystoupí Hynek Urban ze společnosti Nokia, který také představí ukázky z pilotního provozu 5G sítě, se kterou se účastníci budou moci přímo seznámit na místě. Své představy a vize představí i zástupce společnosti Huawei a také Nick Dewar, viceprezident izraelské společnosti Telrad.

V druhém panelu se konference bude věnovat další vrstvě digitální ekonomiky, a to obsahu, který konzumujeme prostřednictvím nových technologií. Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat představí mimo jiné nejnovější aktivity při otevírání dat a prostor dostanou také vítězové druhého hackathonu veřejné správy.

Zástupci „nových“ médií Pavel Zima (Seznam.cz) a Jan Rozkošný (DVTV.cz) se mimo jiné zaměří na potenciál, které nové sítě a technologie přinášejí pro jejich služby výrobu a šíření obsahu na internetu a také na technologické limity, které ovlivňují jejich plány do budoucna.

Martin Kotek, zakladatel a prezident Asociace virtuální a rozšířené reality (AVRAR), přijde ukázat, že virtuální realita není jen buzzword, ale může reálně zlepšit možnosti, jak poznáváme věci, jak se učíme a jak pracujeme. Ukázky virtuální reality si budou moci účastníci konference také vyzkoušet na vlastní “hlavě”.

Třetí panel je zaměřen na bezpečnost v kybernetickém prostoru a vzdělávání uživatelů. Představit aktivity regulátora při vzdělávání uživatelů a dětí přijede prezident polského regulačního úřadu (UKE) a kandidát na předsedu BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) Marcin Cichy.

O nebezpečích v kyberprostoru a způsobech vzdělávání uživatelů promluví Jean-Jacques Sahel z ICANN a Ondřej Filip ze sdružení CZ.NIC – správce národní domény, který k tomu využije i data o bezpečnostních hrozbách z projektu Turris.

Vstup na konferenci je po registraci zdarma.

[zdroj tisková zpráva Český telekomunikační úřad, redakčně upraveno]
setkani-gepro-atlas-2018
Python CZ konference 2018 / GeoBusiness

V Praze se uskuteční další ročník konference, věnované oblíbenému programovacímu jazyku Python. Akce s názvem PyCon CZ 2018 Prague se koná ve dnech 1. až 3. června 2018.

Ačkoliv je většina referátů věnována jiným než geoinformatickým tématům, tak je v programu zařazena také jedna přednáška s názvem „GeoPython – how to save the world using Python“. Přednášet bude Małgorzata Niewiem, programátorka z Krakova, která vystupovala aplikované počítačové vědy se specializací na geoinformatiku.

Referát je určen pro všechny zájemce o dálkový průzkum Země a jak využívat knihovny GDAL, NumPy a OpenCV pro zpracování satelitních snímků.

Hlavními hosty konference letos jsou Sam Trojan, Karen M. Sandler, Van Lindberg, Flavio Percoco a Nick Lang.

Témata přednášek jsou velmi různorodá a vybere si z nich tedy pythonový začátečník i pokročilý programátor. Vedle již zmíněného GeoPythonu budou přednášky na témata bezpečnost a kryptografie, deep learning, analýza dat, machine learning, networking, asyncio, GIS, hardware, kontejnery, open source a komunita, GraphQL, testování, performance, využití Pythonu ve vědeckých oborech nebo třeba k tvorbě hudby.

Jan Javorek na serveru Zdrojak.cz píše, že „Česká Python komunita je známá pro svou aktivitu, přátelskost a skvělou atmosféru svých akcí. Pokud chcete být její součástí, PyCon CZ nesmíte minout!“

Vstupenky si můžete koupit na stránkách konference – https://cz.pycon.org/2018/

GIVS 2018

Kapacita konference Geoinformatika ve veřejné správě, kterou pořádá Česká asociace pro geoinformace, je beznadějně vyprodaná. 150 zájemců, z nichž většina využila příležitosti zvýhodněného vstupného, bude ve dnech 3. a 4. května 2018 poslouchat novinkám z geoinformatiky.

Podívejte se, jaký bude program konference GIVS 2018.

Čtvrtek 3. května 2018

10:00 – 10:10 Zahájení konference (Karel Janečka, Česká asociace pro geoinformace)

10:10 – 11:30 GeoInfoStrategie; Otevřená data; Smart Cities

 • GeoInfoStrategie …posílili jsme do druhého poločasu implementace (Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR)
 • Otevřená data v ČR – aktuální stav a výzvy (Martin Nečaský, Ministerstvo vnitra ČR)
 • Problematika digitální technické mapy města (Petr Doubrava, Stanislav Tomeš, Gepro)
 • Smart cities = Safe cities (Vladimír Špaček, Hexagon)

11:30 – 12:30 BIM a GIS I.

 • Přínosy metody informačního modelování staveb (BIM) (Petr Matyáš, Odborná rada pro BIM)
 • Odborná rada pro BIM a její budoucí plány při prosazování metody BIM v ČR (Petr Vaněk, Odborná rada pro BIM)
 • BIM & Geomatika – záměr pracovní skupiny Odborné rady pro BIM (Leoš Svoboda, Odborná rada pro BIM)

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:10 BIM a GIS II.

 • Realizace vládou schválené koncepce zavedení BIM v ČR (Jaroslav Nechyba, Česká agentura pro standardizaci)
 • Od papíru k datům – Digitalizace a informační modelování (BIM) v přípravě a realizaci staveb (Josef Žák, SKANSKA)
 • 3D katastr – nejlepší praxe (Karel Janečka, Západočeská univerzita v Plzni, CAGI)
 • Strategický plán agendy ISO/TC 211 ve vztahu k interoperabilitě BIM-GIS a vývojovému trendu SmartCities (Eva Sovjáková, TNK-122)
 • BIM a GIS – co mají společného (Jakub Bican, Martin Slanec, Martin Folber, CAD Studio)

15:10 – 15:30 KÁVA

15:30 – 16:50 Inovace a technologické novinky; Vzdělávání v GIS

 • Technologická linka pro správu 3D dat (Milan Drášil, Ondřej Šenk, GEOVAP)
 • Mobilní procesní řízení s mapovou informací (Jan Zvoník, Bio-Nexus)
 • Trimble Catalyst – softwarový GNSS přijímač. Přesné řešení pro veřejnou správu. (David Jindra, GEOTRONICS Praha)
 • Podpora vzdělávání v CAGI (Jiří Horák, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, CAGI)

17:10 – 18:30 Smart City a GIS

 • Chytrá města a GIS (Petr Urban, ARCDATA Praha)
 • GIS v konceptu Smart City (Robert Spál, Magistrát města Brna)
 • SmartCity – příležitost pro GIS (Marek Lesák, T-Mapy)
 • Letecké mapování města Brna v termální oblasti (Jan Novotný, František Zemek, Ústav výzkumu globální změny AV ČR)

19:00 – 23:30 Společenský večer v klubu Lávka

Pátek 4. května 2018

9:30 – 11:30 Významné projekty státní správy

 • RÚIAN a účelové územní prvky (Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Otevřená data ČÚZK (Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Poskytování údajů z KN a GDPR (Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Souřadnicové systémy v geodatech resortu ČÚZK a jejich transformace (Jan Řezníček, Zeměměřický úřad)
 • Novinky ISA2 a prostorová data (Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a katastrální)

11:50 – 13:30 GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele; Současné trendy grafického designu a geovizulizace; Výměna geodat

 • Mapový portál města Opavy (Daniela Kyseláková, Statutární město Opava)
 • Webová aplikace závad na městském majetku (Jitka Kominácká, Město Břeclav)
 • MapComposer v online mapovém prostředí (Daniela Burešová, Filip Zavadil, Bio-Nexus)
 • Nejčastější chyby v designu map a jejich vliv na uživatelskou percepci (Alena Vondráková, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • OGC GeoPackage – nový formát pro výměnu prostorových dat (Jáchym Čepický, OpenGeoLabs)
konference Digitální Česko 2018 / GeoBusiness
konference Mapy jsou pro každého 2018 / GeoBusiness
výřez Klaudyánova mapa Čech 1518 / GeoBusiness
konference GIS Esri v Praze 2017 / GeoBusiness
konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
konference GIS v plánování měst a regionů / GeoBusiness.cz
konference Mapy jsou pro každého 2017, koláž Eliška Bradová
konference Geoinformatika ve veřejné správě 2017 (časopis GeoBusiness)