konference

Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019

konference-gkg-2019-f

Desiata medzinárodná vedecko-odborná konferencia „Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019“ sa uskutoční v dňoch 10. až 13. septembra 2019 v Nízkych Tatrách, v Demänovskej doline.

Konferenciu organizuje Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s ďalšími univerzitami V4, ktorými sú Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta stavební ČVUT v Prahe, Politechnika Świętokrzyska v Kielcach, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica v Krakove a Miskolci Egyetem a tiež Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a Slovenská banícka spoločnosť.

Konferencia má pomerne široký interdisciplinárny záber a tým vytvára priestor na prezentáciu výskumných výsledkov a poznatkov, teórie, praxe a ich vzájomnej previazanosti v oblasti geodézie, banského meračstva, geodetických základov, geodynamiky, kartografie a geoinformatiky.

Prijaté príspevky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku,  ktorý bude predložený na indexáciu v databázach EI Compendex a Scopus. Z predchádzajúcej konferencie bol vydavateľstvom CRC Press bol vydaný zborník „Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics“, ktorý je indexovaný v databázach WoS a Scopus.

Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie https://people.fberg.tuke.sk/gkgi/index.html.

Tematické zameranie konferencie

Geodézia a banské meračstvo

 • Legislatíva a výchova odborníkov v odboroch geodézia, kartografia a banské meračstvo
 • Banské meračstvo a geodézia v podzemí
 • Geodetické siete, spracovanie meraní
 • Inžinierska geodézia a deformačné merania
 • Trendy vývoja meracej techniky
 • Metrológia geodetických meraní
 • Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme
 • Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Geodetické základy a geodynamika

 • Kozmická a družicová geodézia, teória a aplikácie
 • Výškové referenčné systémy
 • Fyzikálna geodézia a tiažové pole
 • Absolútna a relatívna gravimetria
 • Geokinematika a geodynamika

Kartografia a Geoinformatika a Kataster nehnuteľností

 • Zber a spracovanie priestorových dát, priestorové analýzy a modelovanie
 • Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
 • Integrácia vedomostných znalostí systému geografických informačných systémov (GIS)
 • Plánovanie a projektovanie GIS technológií, mobilné aplikácie
 • 3D vizualizácia priestorových dát, publikovanie dát na internete, virtuálna realita
 • Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 • Vývoj a aplikácia metód a modelov pre priestorové procesy
 • Tvorba, vydávanie a používanie máp a atlasov
 • Digitálne kartografické systémy
 • Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
/* ]]> */