BIM

Měření, vizualizace a zpracování dat BIM pro projektování a řízení staveb 2019

MVPBIM2019 / GeoBusiness

V Praze se uskuteční mezinárodní a národní konference, věnovaná metodě BIM (Building Information Modeling/Management).

Akce se jmenuje Měření, vizualizace a zpracování dat BIM pro projektování a řízení staveb 2019.

Konference je zaměřena na aktuální problémy digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě a na připravované legislativní a organizační změny jako je digitalizace stavebního řízení, novelizace souvisejících zákonů (č. 200/1994 Sb., č. 416/2009 Sb. aj.), současný stav legislativy BIM a její návaznost na digitalizaci stavebního řízení, praktické zkušenosti se zaváděním BIM technologií, digitální technické mapy ČR (DTM ČR), stavby v Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) a bytů v katastru nemovitostí.

Záštitu nad konferencí převzali ministryně Ing. Klára Dostálová za Ministerstvo pro místní rozvoj a Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Partneři konference

Partnery konference a odbornými garanty akce jsou Fakulta stavební ČVUT v Praze, Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, Odborná rada pro BIM (czBIM), Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a společnost ČEPS.

Hlavní sponzory konference jsou společnosti PRAGOPROJEKT, PREdistribuce, ČEZ Distribuce a E.ON.

Sponzory konference jsou společnosti ČEZ ESKO, Pražské Kolektory, GEPRO a GRID.

Konference je rozdělena na specializované semináře.

Seminář S1 – Stavby v informačních systémech veřejné správy

Datum konání – 25. 9. 2019

Odbornými garanty jsou JUDr. Daniela Šustrová, ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, a Ing. Jaroslav Holý, vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu.

Tento seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, kteří se uvedenou problematikou zabývají, pro realitní kanceláře, developery, velké vlastníky aj.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S1

V první přednášce uvede problematiku Digitální technické mapy ČR Michal Souček (člen pracovních podskupin RVIS – Architektura a Financování DTM ČR, poradce náměstka MMR). Pohovoří o vizích, východiscích, datovém obsahu a objasní procesní schéma správy dat, postup její implementace, aktuální stav přípravy a realizace.

Následovat bude přednáška Registr územní identifikace adres a nemovitostí, kterou přednese Ing. Jiří Formánek (vedoucí oddělení správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální). Popíše referenční údaje o územní identifikaci a adresách, propojení údajů o stavebních objektech v ISÚI a o budovách v KN, zkvalitňování datového fondu a možnost reklamací, rozšiřování datového fondu o účelové územní prvky a RÚIAN jako administrativní zdroj pro Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

V přednášce Stavby v katastru nemovitostí popíše Ing. Jaroslav Holý (vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu) údaje o stavbách, způsoby zápisu staveb do katastru, přebírání údajů z RÚIAN, poskytování a užívání údajů katastru nemovitostí.

Byty v katastru nemovitostí je závěrečnou přednáškou JUDr. Daniely Šustrové, LL.M. (ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu). Popíše východiska bytové úpravy a právní rámec, dualitu jednotek, možnosti vymezení jednote a novelu občanského zákoníku týkající se bytů.

Seminář S2 – BIM pro investory

Datum konání: 25. 9. 2019

Odbornými garanty jsou Ing. arch. Petr Vaněk, czBIM, Ing. Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI, Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, zástupce ČSRES.

Tento seminář je určen velkým investorům, stavebním firmám, architektům a projektantům, bankám.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S2

V prvním bloku přednášek uvede problematiku BIM a její významnost pro rozvoj moderního stavebnictví a pohovoří o životním cyklu budov a staveb z pohledu BIM Ing. Petr Vaněk z czBIM.

Ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba představí plán vládní Koncepce BIM 2022 stručným přehledem toho, co již bylo uděláno a co se plánuje pro další rok. Vysvětlí termíny datový standard stavebnictví a český smluvní standard.

Ing. Martin Sirotek naváže svou přednáškou o zkušenostech s BIM v rámci projektové přípravy liniových staveb u firmy PRAGOPROJEKT.

Projektování metodou BIM v oblasti liniových a dopravních staveb z pohledu statika představí Marek Michna z firmy Michna&Perháč.

Pavel Lacina z czBIM ukáže, co vše mohou obsahovat data BIM a jaký je jejich proces vytváření a sdílení, kapitálová hodnota dat ve stavebnictví i v jiných odvětvích. Dozvíte se, na jak velký objem dat se připravit či pomocí jakých nástrojů data organizovat v průběhu projektu. Se zkušenostmi a postupy při zavádění metody BIM pro dopravní stavby seznámí účastníky Ing. Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele Státního fondu dopravní infrastuktury.

Navazující přednášky Ing. Petra Provazníka ze SŽDC a Ing. Josefa Šejnohy z ŘSD ČR popíší stav využívání metody BIM, postup implementace a pilotní projekty. Správa železniční dopravní cesty  (SŽDC) zahájila aktivity související s možnostmi využití metody BIM již v roce 2017.

V současnosti se této metodě věnuje tým specialistů, kteří ve spolupráci s dalšími organizacemi veřejného sektoru (MPO, MD, SFDI) koordinují přípravu organizace na implementaci této metody.

Tento tým od roku 2018 sbírá zkušenosti z pilotních projektů železničních infrastrukturních staveb, které nejen zvyšují povědomí trhu o této metodě, ale zejména na základě prvních praktických poznatků jsou postupně vytvářena pravidla a standardy BIM procesů i informačních modelů. Obdobně je tomu i v ŘSD ČR.

Lukáš Kutil a Marek Přikryl z Exact Control System ukáží softwarové řešení pro automatizaci vypočtu 3D modelu stavby ke zlepšení geometrie opravované silnice (reprofilace). Nový 3D model stavby vzniká v rámci přípravy projektové dokumentace stavby a navigačních dat pro výstavbu na základě návrhového IRI a požadovaných geometrických parametrů vozovky. Zkušenosti s BIM projekty, konkrétní příklady a úspěšné realizace představí zástupci ČSRES. Obdobně budou zástupci ČSRES informovat o svých projektech a zkušenostech, které zavádění BIM přináší.

Na závěr prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., čtyřnásobný mistr světa ve vodním slalomu z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze, v přednášce o použití BIM technologií pozve zájemce na praktickou ukázku rekonstrukce vodohospodářské laboratoře, která probíhá v místní budově D.

Seminář S3: Digitální pasport komunikací a moderní mapovací systém pro tvorbu DTM ČR

Datum konání: 25. 9. 2019

Uzavřený seminář pořádá firma GRID.

Odbornými garanty jsou Ing. Zdeněk Štefka, GRID a.s., Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí oddělení informačního rozvoje a GIS, TSK Praha, Ing. Petr Borový, Melies, s.r.o.

Tento seminář je určen především pro správcovské a investorské organizace, městské části a stavební úřady.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S3

V první části budou prezentovány moderní metody pasportizace komunikací, jejich obsah, ale zejména datové sady pasportů a jejich další možné využití.

Následně budou diskutovány možnosti propojení datových sad pasportů s digitálními mapovými podklady a popisnými informacemi za účelem vytvoření komplexního a všestraně využitelného geografického informačního systému.

V další části budou prezentovány moderní metody sběru geoprostorových dat mobilními mapovacími systémy. Vyhodnocené datové sady zobrazují veškeré vybavení komunikací i městské zástavby, rovněž tak vlastnosti povrchů silnic a dopravních staveb a to v jednotném prostorovém souřadnicovém systému S-JTSK a Bpv.

Velká pozornost bude věnována diagnostice vozovek a související legislativě v resortu MD ČR.

Praktické zkušenosti s datovými sadami pasportů a datovými sadami z mobilních mapovacích systémů, jejich široké využití v Praze představí Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí oddělení informačního rozvoje a GIS v TSK Praha.

Seminář S6: Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek

Datum konání: 25. 9. 2019

Uzavřený seminář České agentury pro standardizaci.

Odbornými garanty jsou Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM a JUDr. Lukáš Klee, PhD., LL.M., MBA vedoucí pracovní skupiny PS02

Diskuzní pracovní seminář je součástí „Podzimu s vládní Koncepcí BIM“ a „Konceptem metodik a výstupů PS02 a souvisí se zaváděním Koncepce BIM do českého stavebnictví pořádané odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S6

Projednávaná témata jsou: Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví aktuálně. Český standard smlouvy pro výstavbu. Smlouvy a BIM – BIM protokol. Zadávání veřejných zakázek a BIM. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek.

Seminář S4 – Digitalizace stavebního řízení

Datum konání – 26. 9. 2019

Odbornými garanty jsou Bc. Václav Nebeský, náměstek ministryně místního hospodářství, Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE, Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK, Ing. Ivana Jakoubková, ředitelka odboru územně a stavebně správního MMR, Milan Pour, vedoucí střediska majetkoprávních činnosti ve firmě PRAGOPROJEKT, ČSRES (sdružení regulovaných elektroenergetických společností).

Tento seminář je určen především pro pracovníky stavebních úřadů, ať již prvoinstančních, či odvolacích (krajských úřadů) a dále pro zástupce investorů, aby hledali vzájemné zpětné vazby v problematice povolovacích řízení (rozhodovací praxe), neboť tyto vazby jsou zásadní pro vytvoření pravidel, která jsou v současné době živě společensky diskutována.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S4

Digitalizace stavebního řízení – náměstek ministryně místního rozvoje Bc. Václav Nebeský ve společné přednášce s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT UNIE, pohovoří o současném stavu příprav, úspěších, ale i problémech, které toto zásadní společenské téma přináší.

Novelizaci souvisejícího zeměměřického zákona ve vazbě na Digitální technickou mapou ČR (DTM ČR) představí Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK.

Ing. arch. Eva Mikulová z Ministerstva dopravy doplní informace o nových změnách postupů při přípravě, umisťování a povolování liniových staveb (o přehledu změn v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací; a návrhy Evropské komise směřující k zefektivnění a zjednodušení postupů).

Ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba přiblíží plán vládní Koncepce BIM 2022 – stručným přehledem toho, co již bylo uděláno a co se plánuje pro další rok. Vysvětlí termíny datový standard stavebnictví a jeho souvislost se stavebním řízením a o vazbě BIM na digitalizaci stavebního řízení.

Informace z rozhodovací praxe stavebních úřadů a současné zkušenosti s digitalizací stavebního řízení i situaci na stavebních úřadech obecně přiblíží Ing. Ivana Jakoubková (ředitelka odboru územně a stavebně správního MMR) a Mgr. Jana Janečková (vedoucí právního oddělení Magistrátu hl. m. Prahy).

Zástupci ČSRES seznámí účastníky se zásadními pohledy a zkušenostmi velkých vlastníků a investorů se stavebním řízením v ČR.

Digitální technická mapa ČR, pojetí, obsah a procesy správy dat, využití DTM ČR ve vazbě na proces stavebního řízení a zpracování dokumentace staveb včetně BIM jsou obsahem vystoupení Mgr. Jiřího Čtyrokého, Ph.D., ředitele sekce SPI Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Praktické zkušenosti s poskytováním informací ke stavebnímu řízení z pohledu TSK PRAHA na příkladě Hl. města Prahy představí Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí odd. inf. rozvoje a GIS.

Na závěr prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. čtyřnásobný mistr světa ve vodním slalomu z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze, pronese krátkou přednášku o použití technologií BIM a pozve zájemce na na praktickou ukázku rekonstrukce vodohospodářské laboratoře, která probíhá v budově D.

Registrace na konferenci

Registrační formulář na konferenci, která se uskuteční ve dnech 25. a 26. září 2019 v Praze, naleznete na webu https://www.mvpbim2019.cz/

/* ]]> */