program Doprava 2020+ / GeoBusiness

Ministerstvo dopravy podpoří výzkum a inovace v dopravě dvěma miliardami, žádat o ně bude možné od června 2019. Chytrá dopravní infrastruktura, provoz autonomních vozidel i navigační a družicové systémy. To jsou jen některé z oblastí, které ministerstvo dopravy podpoří v příštích letech až dvěma miliardami korun díky novému programu DOPRAVA 2020+.

Materiál v pondělí 25. března 2019 schválila česká vláda a otevřela tím cestu pro všechny potenciální žadatele, kteří se zabývají výzkumnou činností v dopravě.

Pro žadatele jsou v programu připraveny dvě miliardy korun, které budou poskytnuty v rámci čtyř samostatných výzev.

První z nich bude vyhlášena již v červnu tohoto roku, přičemž podpora na jeden projekt dosáhne až 50 milionů korun.

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ bude spravován Technologickou agenturou České republiky. Jejím prostřednictvím hodlá ministerstvo podpořit výzkumné projekty, které se zaměří na témata udržitelné dopravy, bezpečné dopravy a dopravní infrastruktury, přístupné a interoperabilní dopravy a také na oblast automatizace, digitalizace a navigačních a družicových systémů. Celý program bude realizován po dobu sedmi let mezi roky 2020 a 2026.

Doba trvání programu Doprava 2020+

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2026 (7 let). Program bude zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) v roce 2019, se zahájením poskytování podpory od roku 2020. Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v letech 2020, 2021 a 2022. Celkem budou tedy vyhlášeny 4 veřejné soutěže se zahajováním poskytované podpory v letech 2020, 2021, 2022, 2023. Předpokládaná délka řešení projektů v Programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

Zaměření programu Doprava 2020+

Program je zaměřen na oblasti vymezené NP VaVaI, která stanovuje šest specifických cílů představujících hlavní témata dopravního výzkumu, vývoje a inovací.

Těmito tématy jsou udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě. Program chápe dopravu v jejím širším slova smyslu jako souhrn jejích čtyř prvků, tzn.

(1) dopravní infrastrukturu,

(2) dopravní prostředky,

(3) uživatele dopravy a

(4) vlastní řízení dopravního provozu nebo přepravního procesu (produkt dopravy).

Zaměření Programu vychází z NPOV a naplňuje zejména prioritu č. 1 „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“, prioritu č. 2 „Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů“ a prioritu č. 3 „Prostředí pro kvalitní život“.

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti. Program je zaměřen na podporu projektů, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) nařízení Komise do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci), dále inovace dle čl. 28 a čl. 29 Nařízení a čl. 1.3. písm. y) a bb) Rámce, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života obyvatel ČR.

Program je dále zaměřen na priority identifikované v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“), a to konkrétně v rámci ekonomické a výzkumné specializace. Ekonomická specializace Programu je zaměřena na následující aplikační odvětví: Automotive; Železniční a kolejová vozidla a Letecký a kosmický průmysl. Výzkumná specializace odpovídá znalostním doménám identifikovaných Národní RIS3 strategií – doméně Výrobní technologie (Pokročilé výrobní technologie, Pokročilé materiály, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie), doméně Digitální technologie (Mikro a nanoelektronika, Fotonika, Umělá inteligence) a doméně Kybernetické technologie (Zabezpečení a konektivita).

Program reaguje na potřeby dopravního sektoru a v širším kontextu na související společenskoekonomické potřeby. Program je rovněž v souladu s evropským strategickým dokumentem „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ a navazující vlajkovou iniciativou „Unie Inovací“.

Program je zaměřen na podporu excelentního výzkumu a komercializaci, což je v souladu s prioritami rámcových programů EU pro výzkum a inovace. Program rovněž působí k těmto programům synergicky. Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty zejména s Rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizont 2020 a dalším rámcovým programem „Horizont Evropa“, ale popř. i dalšími unijními programy, které budou v souladu se zaměřením tohoto programu.

Hlavní cíl a specifické cíle programu Doprava 2020+

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. Požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří mj. její udržitelnost, bezpečnost a interoperabilita, budou promítnuty v jednotlivých specifických cílech Programu a prostřednictvím realizace dílčích projektů výzkumu, vývoje a inovací bude dosaženo jejich naplnění. Program bude rovněž směřovat k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

Hlavní cíl Programu je plně v souladu se strategickými dokumenty z oblasti dopravy, tj. Dopravní politikou ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 včetně na ni návazných strategií a procesů, Vizí rozvoje autonomní mobility a dalšími dokumenty zaměřenými na jednotlivé druhy dopravy. Rovněž naplňuje průřezové dokumenty jako Národní akční plán čisté mobility pro období 2015-2018 s výhledem do roku 2030, NPOV a Národní RIS3 strategie. Program se orientuje na plnění vybraných strategických cílů definovaných Národní RIS3 strategií jako jsou „Vyšší inovační výkonnost firem“, „Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu“ a „Rozvoj eGovernmentu a eBusinessu pro zvýšení konkurenceschopnosti (rozvoj ICT a digitální agenda)“.

Specifické cíle Programu jsou definovány níže, přičemž konkrétní výzkumné priority v oblasti dopravy a role aplikačního garanta budou stanoveny prostřednictvím zadávacích dokumentací veřejných soutěží. Specifické cíle jsou vzájemně propojené a koncipované způsobem umožňujícím naplňovat dlouhodobé priority a zároveň dostatečně pružně reagovat na aktuální potřeby.

V rámci provádění Programu bude po celou dobu jeho trvání docházet k úzké koordinaci a spolupráci s dalšími resorty (zejména MPO a MŽP) tak, aby byla maximálně eliminována rizika spojená s případnými duplicitami a tematickými překryvy s existujícími či budoucími programy. S tímto cílem budou probíhat pravidelné konzultace zejména stran tematického zaměření veřejných soutěží, a to včetně definování prioritních výzkumných cílů a vymezení aplikačních garantů. Zástupci MPO, MŽP a MMR budou přizváni k účasti na Radě programu. TA ČR jako poskytovatel podpory bude poskytovat úzkou součinnost rovněž s ohledem na další programy, které implementuje. V případě hrozby tematického překryvu mezi programy bude dostatečným způsobem vymezeno dílčí zaměření tak, aby nedocházelo k duplicitnímu financování.

Specifické cíle

1) Udržitelná doprava

Specifický cíl se zaměří na zachování konkurenceschopnosti dopravy, pro kterou je průběžně třeba implementovat moderní metody organizace a řízení dopravy s cílem trvale zvyšovat efektivitu dopravního systému při snižování jeho ekonomické náročnosti a negativních účinků na životní prostředí, veřejné zdraví a klimatickou změnu, a také jeho ekonomickou náročnost.

Předmětem výzkumu budou nové alternativní zdroje energie v dopravě včetně zabezpečení systémů distribuce a skladování nových alternativních paliv či nové systémy pohonu dopravy. Snižování energetické náročnosti dopravy bude dosaženo zejména rozvojem elektromobility s důrazem na hledání nových způsobů skladování elektrické energie a posilováním významu multimodálních služeb v osobní i nákladní dopravě. Další oblastí výzkumu bude i omezení negativních vlivů dopravní infrastruktury v podobě nežádoucích emisí hluku, prachu či skleníkových plynů, a fragmentace krajiny a výzkum a vývoj metod, opatření, inovací a technických řešení vedoucí ke snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy.

Snižování ekonomické náročnosti dopravy bude zajištěno hledáním nových technických a technologických řešení dopravních staveb, které výrazně sníží náklady výstavbu a následný provoz, jakož i hledání nových technických a technologických řešení pro údržbu, a to nejen preventivní, ale i prediktivní. Dojde tak ke snížení nákladů životního cyklu staveb, zefektivnění jejich údržby a využití recyklovaných a regenerovaných materiálů. S tím bude spojen rozvoj diagnostických a monitorovacích metod pro dopravní infrastrukturu s cílem optimalizovat zejména její údržbu a současně předcházet kolapsům konstrukcí.

Současně se výzkum zaměří na vliv dopravy na regionální rozvoj, dopady dopravy na ostatní hospodářská odvětví, podnikatelskou aktivitu, mobilitu pracovních sil a tvorbu regionálního produktu. Bude tak posílen kladný vliv rozvoje dopravních systémů a sítí na konkurenceschopnost měst a regionů a související zvýšení kvality dopravního systému na regionální rozvoj a životní podmínky obyvatel. Zároveň bude respektován soulad potřeb ekonomického rozvoje, udržitelného využívání přírodních zdrojů a recyklace odpadů při rozvoji dopravních systémů a sítí, snižování lokálních vlivů dopravy na emise škodlivých látek a globálních vlivů na změnu klimatu.

Podporován bude rovněž výzkum a vývoj informačních modelů dopravních staveb (BIM), tedy digitálních modelů reprezentujících objekt dopravních staveb s jeho charakteristikami. Informační modely budou sloužit jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu až po odstranění stavby. Podpořen bude i výzkum zaměřený na dopravní prostředky, a to především s ohledem na podporu multimodálních dopravních systémů, dopravu zboží či městskou mobilitu.

2) Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura

Specifický cíl se zaměří na vývoj nových metod a standardů pro dopravní infrastrukturu a dopravní prostředky, které povedou k trvalému snižování nehodovosti a souvisejícím škodám na životech, zdraví i majetku.

Výzkum se dále zaměří na zajištění odolnosti a spolehlivosti (resilience) dopravních prostředků, infrastruktury, informačních a komunikačních systémů a jejich služeb a také jejich bezpečnosti nejen ve významu „safety“ (zejména snížení nehodovosti), ale také odolnosti dopravní infrastruktury ve smyslu odolnosti vůči přírodním vlivům v důsledku očekávaných změn klimatu nebo ve smyslu odolnosti vůči terorismu včetně kaskádových efektů selhání prvků dopravní infrastruktury a jejich potenciálních dopadů na ostatní sektory. Výzkum se bude také věnovat progresivním systémům řízení provozní bezpečnosti, které využívají pokročilé formy analýzy a řízení rizik. V rámci výzkumu budou využívány moderní simulační a vizualizační nástroje, včetně systémů virtuální reality. Dále bude důraz kladen také na zajištění bezpečnosti informačních systémů v oblasti dopravní infrastruktury, jejíž zajištění je v současné době stále více aktuální. V rámci výzkumu bude zohledněna spolupráce s bezpečnostními složkami a související výměna informací.

3) Přístupná a interoperabilní doprava

Specifický cíl se zaměří na vliv kvality dopravních systémů, sítí a dopravních služeb na národní a regionální rozvoj, konkurenceschopnost ČR a regionů, mobilitu a životní podmínky obyvatel, zejména pak na přístupnost dopravy pro osoby se specifickými potřebami, sníženou schopností orientace, pohybu nebo komunikace. Významným aspektem budou rovněž sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a odborná kvalifikace ve všech oblastech dopravy.

Otázka přístupnosti dopravy bude rovněž řešena ve vztahu k prudkému rozvoji sídel na okraji velkých aglomerací, které kladou nové požadavky na vznik vlastních cest, logistiku a lokalizaci zdrojů a cílů. Výzkum bude provázán s ekonomickými aspekty dopravy, jejími přínosy, náklady, urbanismem a územním plánováním.

Výzkum se zaměří rovněž na interoperabilitu těchto systémů, zajištění jejich kompatibility a kontinuity na lokální, regionální, národní nebo evropské úrovni. Interoperabilita dopravních cest, dopravních prostředků, ale také informací, je nutnou podmínkou zapojení českého dopravního systému do procesu výměny osob, zboží a informací v evropském prostoru bez bariér, a to ve všech segmentech dopravně-přepravního řetězce. Bude podporován výzkum a vývoj standardizovaných rozhraní mezi jednotlivými systémy a aplikacemi, stanovení jejich specifikací a vazeb.

Tento specifický cíl se zaměří rovněž na koncept tzv. chytrého města. Jejich nedílnou součástí jsou plány udržitelné městské mobility, které představují vhodnou alternativu k prostorově a ekologicky náročné individuální dopravě. Jde zejména kvalitní a dostupnou městskou hromadnou dopravu v kombinaci s cyklistickou a pěší dopravou a humanizaci uličního prostoru včetně efektivního projektování a výstavby bezpečné a husté infrastruktury pro cyklodopravu jako moderního dopravního druhu. Bude podporováno využití sdílených služeb, jako např. car sharingu či bike sharingu, a také využití nových konceptů v rámci městské logistiky a obecně nákladní dopravy. Tyto oblasti lze rovněž zahrnout do konceptu „mobilita jako služba“, který obsahuje mobilitu osob a zboží a souvisejících služeb. Aktivity se dále zaměří na zohlednění potřeb obyvatel včetně sociální inkluze znevýhodněných skupin obyvatelstva a celkového zvýšení pozitivního společenského dopadu. Téma městské mobility se zaměří např. na zásobování centrálních částí měst a stavební logistiku a také zohlednění faktoru dynamického rozvoj e-commerce.

4) Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

Specifický cíl podporuje rozvoj inteligentní a propojené dopravy s cílem interoperabilitu dopravních prostředků, což přispěje k efektivnímu fungování celého dopravního systému. V jeho rámci bude podporován rozvoj technických a technologických komponentů systémů autonomních vozidel, oblast sběru, zpracování a výměny dat včetně dat prostorových, robotiky, umělé inteligence a obecně digitálních technologií v dopravě.

Výzkum se zaměří na testování automatizovaných a autonomních vozidel, která disponují technickým vybavením umožňující částečně nebo zcela nahradit lidský faktor. To vyžaduje nejen vytvoření platformy samotného vozidla, ale i přípravu podpůrné infrastruktury, která provoz automatizovaného či plně autonomního vozidla umožní. V této souvislosti je nezbytné řešit rovněž nároky na uživatele, a to především interakci člověk-stroj v dopravě, nové nároky na schopnosti, dovednosti či psychiku člověka vyplývající z rozvoje automatizovaného řízení.

Pro provoz automatizovaných a autonomních vozidel je nezbytné se zaměřit také na výzkum a vývoj podpůrné fyzické a digitální infrastruktury zahrnující navigaci a uzpůsobené mapové podklady, přičemž kvalitní prostorová data jsou při navigaci autonomně řízených či semi-autonomně řízených vozidel zcela nepostradatelná jako jeden z klíčových podkladů rozhodovacího procesu při řešení dopravní situace v reálném čase. Důraz bude kladem také na související kooperativní systémy pro komunikaci vozidlo-vozidlo a vozidlo-infrastruktura a spolehlivou telekomunikační infrastrukturu. Problematiku podpoří výzkum využití družicové navigace, pozorování Země, či družicové telekomunikace v oblasti dopravy.

V současné době je v dopravě vybudováno široké spektrum detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích systémů na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a systémů pozorování Země a objevují se i návrhy využívající družicové telekomunikace a technologie blockchain. Na tyto oblasti se proto tento specifický cíl zaměřuje a umožní rozvoj jednotlivých témat, jejich kombinaci či integraci s klasickými pozemními technologiemi.

Součástí tohoto specifického cíle je také podpora projektů orientovaných na interoperabilitu těchto systémů, zajištění jejich kompatibility a kontinuity na lokální, regionální, národní nebo evropské úrovni. Vytvoření standardizovaných rozhraní mezi jednotlivými systémy, subsystémy a aplikacemi, stanovení specifikací jednotlivých vazeb mezi aplikacemi a specifikací požadavků na jednotlivá rozhraní vazeb umožní harmonizovaný rozvoj těchto systémů.

Celý dokument Doprava 2020+ můžete získat v PDF na stránkách Ministerstva dopravy.

seminář HSI / GeoBusiness

Pokud hledáte softwarové nástroje pro práci dle BIM nebo si ještě nejste jisti, co BIM obnáší a potřebujete vědět více, tak můžete přijít na seminář firmy HSI.

Na jednodenním semináři v Praze v polovině května se dozvíte o přínosech BIM pro zadavatele, projektanty, zhotovitele, geodety i správce majetku. Organizátoři chtějí pomoci zorientovat se v problematice BIM a v možných návazných softwarových řešeních pro jednotlivé etapy životního cyklu stavby.

Datum konání: 16. 5. 2019 od 9:30 do 14:00 hod.
Místo: Kongresové centrum IKEM – 5. Patro, Vídeňská 1958/9, Praha 4

Proč by se jednotlivé profese měly zúčastnit

Geodeti – buďte připraveni na aktuální i budoucí požadavky zákazníků. Objevte nový způsob, jak vydělat peníze.

Projektanti – buďte připraveni na jednodušší komunikaci s investorem, rychlejší pochopení a schvalování návrhů. Odevzdávejte stavební projekt v co nejvyšší kvalitě. Ať už to po Vás chtějí investoři dnes nebo až zítra.

Správci majetku – usnadněte si práci při správě a údržbě budov. Mějte správná a aktuální data vždy rychle přístupná a neztrácejte čas hledáním dokumentace. Data v informačním modelu stavby jsou díky metodice BIM živá a neustále aktualizovaná.

Investoři – mějte kontrolu nad svými nemovitostmi a procesy v nich. Udržujte pořádek v dokumentech a informacích nezávisle na lidském faktoru. Držte data na jednom místě s možností přístupu odkudkoli. Doložte a monitorujte kvalitu dodávaného díla. Komunikujte transparentně s dodavateli.

Podle BIM naprojektujete, odřídíte, zaměříte a budete spravovat majetek.

Na semináři byste se měli dozvědět, jak může v každodenních činnostech pomoci software pro pořízení dat, pro kresbu, pro řízení projektu nebo pro správu majetku dle BIM.

Organizátoři v pozvánce píší, že poradí a doporučí, jaké jsou pro jednotlivé fáze životního cyklu vhodné konkrétní nástroje. Ať už se jedná o softwarovou podporu geodetům, vedoucím projekce, zhotovitelům, investorům nebo správcům majetku.

Firma HSI je producentem celé škály software, postaveným nad platformou Bentley Systems.

Program semináře BIM

 • Co je BIM
 • Pořízení dat dle BIM
 • Kresba v BIM
 • Řízení projektu v BIM
 • Správa majetku dle BIM
 • Co je to SNIM

Jak se na seminář BIM přihlásit

Vzhledem k limitovaným kapacitám konferenčních prostor organizátoři doporučují včasnou registraci, nejpozději do 10. května 2019.

Účast na semináři je zpoplatněna částkou 605 Kč za účastníka. Účastníkům budou zaslány podklady pro platbu a následně bude vystaven daňový doklad o zaplacení.

Seminář je pořádán pod záštitou Odborné rady pro BIM – czBIM.

BIM ve stavebnictví 2019 / GeoBusiness

Koncem května se v Praze uskuteční již pátý ročník konference BIM ve stavebnictví 2019 – BIM v rámci digitálního Česka.

Konference BIM ve stavebnictví je zaměřena na modernizaci, digitalizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím BIM. Seznámíte se se současným stavem a postupem prací na koncepci zavádění BIM do praxe. Díky BIM by měly v budoucnu ve stavebnictví všechny profese, které v něm jsou zapojeny, více spolupracovat.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termín konání: 28. – 29. května 2019

První den konference BIM ve stavebnictví 2019

Blok 1 (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF)

 • Role MPO v koncepci zavádění BIM – Ing. Petr Serafín,  ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR
 • Vývoj v oblasti digitalizace územního plánování – Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D, vrchní ministerský rada, odbor územního plánování MMR ČR
 • GeoInfoStrategie a BIM – RNDr.  Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR
 • Stavebnictví 4.0 ve vazbě na postupující koncepci BIM – Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF
 • Vystoupení zástupce ČKAIT – prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, – ČKAIT
 • Koncept digitálních povolovacích procesů – Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE
 • Portál stavebníka – Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE

Blok 2 (moderuje Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR/czBIM)

 • Současný stav a další kroky postupující koncepce – Tomáš Prokeš, ČAS
 • Návaznost a dopady BIM na geoinformační systémy veřejné správy – Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR /czBIM
 • Digitální technická mapa ČR – Mgr. Jiří Čtyroký Ph.D., IPR Praha
 • Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby facility managementu – Ing. Michal Faltejsek, Ing. Eva Wernerová, Ph.D,  VŠB – TU Ostrava
 • BIM v oblasti Facility managementu a správy nemovitostí – Milan Hampl, IFMA
 • Prezentace vystavovatelů

Blok 3 (moderuje Ing. Petr Vaněk, místopředseda czBIM)

 • Role BIM v praxi – Ing. Petr Matyáš, předseda, czBIM, Ing. arch. Petr Vaněk, místopředseda, czBIM
 • BIM v přípravě staveb – od přípravy po realizaci – Tomáš Krajčinovský, BIM Consultant, BIM.Point
 • BIM v realizaci staveb – sdílené datové prostředí pro ukládání a schvalování dokumentů stavby – Radek Moťka, vedoucí střediska Datových služeb, IBR Consulting, s.r.o.
 • Role BIM v návrhu a posouzení statických konstrukcí – Ing. Jaroslav Brož, PhD., Product Manager, SCIA CZ, s.r.o.
 • Komplexní řešení pro BIM, oceňování budov z 3D modelu – Ing. Tomáš Kupsa, vedoucí divize DEKSOFT
 • Nový přístup ve sdílení projektů mezi projektanty a výrobci – Ing. arch. Petr Vokoun, Managing Director, BIM Project s.r.o.
 • BIM v praxi – Ing. Igor Seifert, technický ředitel, Allplan Česko s.r.o.

Druhý den konference BIM ve stavebnictví 2019

Blok 4 (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace ABF)

 • Příklady zúčastněných staveb v přehlídce Stavba roku a dalších podobných přehlídkách, které mohou inspirovat další podnikatele a být také inspirací pro studenty
  • Corso Court v Praze – Aleš Poděbrad, projektant Casua spol. s r. o.
  • Stavby Skanska: Five, Visionary, D4 Skala, a další. – Ing. Josef Žák, Ph.D., SKANSKA
  • ČIRK Praha 6 –  Ing. arch. Petr Franta , Architekti & ACOS s.r.o. – pohled tvůrčího architekta
  • Nekázanka – Ing. Petr Matyáš, di5
  • Dvě stavby ve výstavbě (roh Argentinská-Plynární a areál pod Libeňským mostem – Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
 • Zkušenosti a příklady praktického využití BIM pro provoz domu – Tomáš Prokeš, ČAS

Výstava technologií pro stavebnictví

Souběžně s konferencí bude v prostorách Nadace ABF k dispozici také výstava výrobků a technologií pro stavebnictví, kterou organizátoři nazvali Miniexpo 2019.

Kde se na konferenci přihlásit

Vložné na konferenci je 2 000 Kč vč. DPH, registrovat se můžete online na webu Stavební akademie.

bentley-yii-awards-f / GeoBusiness

Společnost Bentley Systems ohlásila příjem nominací na ocenění Year in Infrastructure 2019. Přihlášené projekty hodnotí nezávislí porotci z řad průmyslových expertů. Poslední den, kdy svůj projekt můžete do letošního ročníku soutěže přihlásit, je 30. dubna 2019.

Ocenění Year in Infrastructure jsou nedílnou součástí výroční konference Year in Infrastructure společnosti Bentley.

Tématem letošní konference je pokrok v BIM prostřednictvím digitálních dvojčat. Konference se bude konat od 21. do 24. října v Singapuru.

Firma Bentley Systems zve uživatele softwaru společnosti Bentley, aby do soutěže přihlásili své projekty bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházejí, zda jsou ve fázi přípravy/koncepčního návrhu, projektování, výstavby nebo v provozu. Tři finalisté vybraní pro každou z kategorií vyhrají výlet do Singapuru, kde se zúčastní konference Year in Infrastructure 2019 jakožto hosté společnosti Bentley Systems. Finalisté během konference představí své projekty před porotou, předními kapacitami z oboru, a více než 100 zástupců médií.

Každému projektu nominovanému na ocenění se dostane pozornosti napříč globální komunitou v oblasti infrastruktury. Ocenění Year in Infrastructure nabízí účastníkům následující možnosti:

 • Získání globální pozornosti, a sice tím, že jejich projekty infrastruktury budou představeny v ročence Infrastructure Yearbook společnosti Bentley, která je celosvětově distribuována, jak v tiskové, tak digitální formě, médiím, vládním organizacím, a vlivným osobnostem v oboru. Veškeré projekty vítězů a finalistů jsou představeny na webových stránkách bentley.com.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti tím, že stávajícím a potenciálním klientům ukážou hodnotu, kterou projektům přinášejí prostřednictvím digitálních inovací.
 • Získání prostoru v médiích od globálních mediálních subjektů a podporu od týmu společnosti Bentley v oblasti marketingu a propagace svých projektů v médiích.

Osmnáct kategorií

Osmnáct kategorií ocenění Year in Infrastructure 2019 reflektuje pokroky v digitalizaci v následujících kategoriích:

 • 4D modelování staveb
 • Mosty
 • Budovy a areály
 • Telekomunikace a inženýrské sítě
 • Digitální města
 • Geotechnické inženýrství
 • Výroba
 • Důlní a námořní stavební inženýrství
 • Výroba elektrické energie
 • Realizace projektů
 • Železnice a přeprava
 • Modelování reality
 • Silnice a dálnice
 • Výkonnost silničních a železničních aktiv
 • Stavební inženýrství
 • Výkonnost aktiv v inženýrských sítích a průmyslu
 • Úpravny vody a čistírny odpadních vod
 • Sítě pro vodu, odpadní a dešťovou vodu

Navíc projekty, které reprezentují poslání modernizace infrastruktury společnosti Bentley, avšak přesahují užší zaměření individuálních kategorií ocenění, mohou být vybrané na posouzení ke zvláštnímu ocenění včetně

 • Pokroků ve využití digitálních dvojčat při realizaci projektu (Projektová digitální dvojčata), které umožní používat při projektu digitální dvojčata k získání užitečných náhledů práce, od porozumění dopadu změn a alternativních návrhů nebo zdůraznění potíží díky kvalitě dat projektu, až po možnost efektivní spolupráce s rozsáhlým projektovým týmem nebo modelování výkonnosti projektu a jeho výstavby.
 • Pokroků ve využití digitálních dvojčat při výkonnosti aktiv (Výkonnost digitálních dvojčat) u projektů vyžadujících provozní aktiva infrastruktury, která využívají digitální dvojčata k získání užitečného náhledu práce potřebného ke zlepšení výkonnosti provozních aktiv, jako propustnosti, bezpečnosti, standardů, údržby, aby bylo možné vyhodnotit relativní dopad různých provozních strategií, a podpořit tak školení provozních zaměstnanců nebo podpořit vzdálené provozování aktiv.
 • Pokroků v oblasti udržitelnosti a odolnosti u navrženého projektu nebo provozovaného aktiva infrastruktury za účelem dosáhnutí lepší udržitelnost (nižší uhlíková stopa, lepší využití obnovitelných zdrojů, snížení dopadu na životní prostředí) nebo vyšší odolnosti (schopnost odolávat a zotavit se z přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem, přizpůsobivost měnícím se podmínkám).

Svůj projekt můžete přihlásit na webu ocenění Year in Infrastructure.

 

microsoft-hololens-a-bentley-systems / GeoBusiness

Společnost Bentley Systems představila svoji aplikaci SYNCHRO XR pro imerzivní vizualizaci 4D digitálních dvojčat staveb spolu s novou technologií Microsoft HoloLens 2, kterou představila společnost Microsoft během tiskové konference na letošním Světovém mobilním kongresu (Mobile World Congress) v Barceloně.

Společnost Bentley jako vybraný partner pro smíšenou realitu zastupující odvětví architektury, inženýrství a stavebního (AEC) průmyslu předvedla, jak mohou uživatelé pomocí SYNCHRO XR pro technologii HoloLens 2 interaktivně spolupracovat s digitálními modely staveb a využívat intuitivní gesta k plánování, vizualizaci a představě o stavebních sekvencích.

Projektová data digitálního dvojčete jsou vizualizována pomocí technologie HoloLens 2 prostřednictvím propojeného datového prostředí (CDE) společnosti Bentley založeného na technologii Microsoft Azure. Stavební manažeři, plánovači projektů, vlastníci/provozovatelé a získají náhled na plánované práce, stavební postup, potenciální rizika na staveništi a bezpečnostní požadavky. Navíc mohou uživatelé interaktivně pracovat se stejným 4D modelem, ve srovnání s tradiční interakcí na 2D obrazovce pracující s třírozměrným modelem.

Noah Eckhouse, první viceprezident pro realizaci projektu společnosti Bentley Systems, řekl: „Naše aplikace SYNCHRO XR pro technologii HoloLens 2 poskytuje zcela nový způsob interakce s digitálními dvojčaty infrastrukturních projektů. Uživatelé mohou těžit především z nové perspektivy pohledu na návrh , hlubšího a rychlejšícho porozumění práce a plánu projektu. Namísto použití 2D obrazovky s myší a klávesnicí, může uživatel procházet kolem modelu a uchopit digitální objekty, které se jeví jako součást fyzické reality. Jedná se o výkonný způsob kontroly dokončené práce a přípravy na nadcházející práci na staveništi.“

Menno de Jonge, ředitel digitální výstavby společnosti Royal BAM Group, řekl: „V současnosti používáme řešení pro smíšenou realitu SYNCHRO s technologií HoloLens 2 na staveništi velkého muzejního projektu v Rotterdamu. Opravdová potřeba digitální transformace v našem oboru spočívá v možnosti vyhnout se nutnosti předělávek na stavbě. Díky používání této technologie můžeme snadno vizualizovat plán výstavby. Můžeme tak vidět, jestli jsme pozadu oproti plánu, označit potenciální problémy nebo potíže, prozkoumat je a pokračovat podle plánu.“

Partnerský program pro vývoj smíšené reality společnosti Microsoft se zaměřuje na poskytnutí a podporu dodavatelů řešení, kteří chtějí vyvíjet řešení pro smíšenou realitu. Po přijetí do programu poskytuje společnost Microsoft školení, technickou spolupráci, podporu prodeje, marketingovou podporu a obchodní plánování.

[zdroj tisková zpráva]
soutez-Smart-Territory-Digital-Challenges

Až do 18. února 2019 můžete přihlásit svůj projekt, resp. svoji firmu do celosvětové soutěže „Smart Territory Digital Challenges 2019”. Vybraní finalisté získají možnost mezinárodní prezentace a propagace svých nápadů. Registrace je bezplatná.

Dále stručné info v angličtině z webu soutěže.

The finalists of the Smart Territory Digital Challenges by Innovation World Cup will:

 • Access the global Innovation World Cup® Series network
 • Pitch their solution and be awarded at BIM World PARIS 2019, the leading event in Europe for the digital transformation of the industry, on April, 2nd  2019!
 • Connect with the BIM World ecosystem featuring all major key-players and experts of the sector
 • Boost their solution’s brand awareness through free marketing packages and extensive media coverage at global level
 • Get a place in the Hall of Fame (if selected as the winner)
 • Be included in the 11th IOT/WT Innovation World Cup® and benefit from prizes worth +500,000 USD (for IoT and wearable solutions only)

soutez-Smart-Territory-Digital-Challenges

 

BIM diskuzní setkání, APG, ARTN / GeoBusiness

Asociace podnikatelů v geomatice a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí pořádají diskuzní setkání o využívání BIM v praxi.

O čem

Mluvit se bude nejen o teorii, ale především o praxi BIM.

 • Teorie – co je BIM, jak funguje a převedení BIMu do praxe (zástupce Odborné rady pro BIM)
 • Jak na to – měření je základ, proč je důležité zaměřit přesná data a převést do správného formátu (zástupce Asociace podnikatelů v geomatice)
 • Konkrétní využití v praxi – pohled developera (zástupce společnosti Trigema Building) a facility managera (zástupce české pobočky mezinárodní asociace Facility Managementu IFMA)
 • Případová studie – administrativní budova Nekázanka 11 (architekt)

Kdo

O BIM budou diskutovat

 • Petr Vaněk, místopředseda představenstva Odborné rady pro BIM (czBIM) a moderátor diskuze,
 • Rudolf Vyhnálek, předseda představenstva czBIM,
 • Petr Glos, člen Asociace podnikatelů v geomatice,
 • Ondřej Štrup, IFMA Fellow – senior konzultant a lektor FM Institute, s.r.o. a Hein Consulting, s.r.o.
 • Karel Branda, výkonný ředitel Trigema Building a.s.,
 • Filip Hegner, architekt di5 architekti inženýři s.r.o.

Po krátkých přednáškách jednotlivých panelistů bude následovat prostor pro diskuzi.

Kdy a kde

Datum: 7. listopadu 2018
Čas: 10:00 – 12:00
Místo konání: CAMP Praha, Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2

Na akci se můžete zaregistrovat ZDE.

 

/ úvodní ilustrace Isometric cityscape – Easy Edit | Free vector by Vexels

Nemoforum - seminář BIM / GeoBusiness

Sdružení Nemoforum zve na seminář Zavádění metody BIM v ČR. Akce se bude konat ve středu 17. října 2018 (10 – 13 hod.) v konferenčních prostorách budovy zeměměřických a katastrálních úřadů (Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8).

Program

Akci zahájí Veronika Nedvědová, předsedkyně sdružení Nemoforum.

První blok prezentací bude moderovat Jaroslav Nechyba, ředitel odboru koncepce BIM v České agentuře pro standardizaci, který bude mít zároveň jako první referát, pojmenovaný „Jak jsme na tom s realizací Koncepce BIM?“

O uplatnění metody BIM při projektování a provozování železničních staveb bude mluvit Robert Číhal z firmy Intelligent Transport Systems.

Druhý blok prezentací moderuje Leoš Svoboda, člen představenstva a vedoucí pracovní skupiny BIM & Geo v Odborné radě pro BIM (czBIM).
Leoš Svoboda bude mluvit o požadavcích, dopadech a příležitostech BIM v souvislosti s geoinformatikou.

Předseda České asociace pro geoinformace Karel Janečka bude mít referát na téma BIM a 3D katastr.

Předsedkyně TNK 122 při ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) Eva Sovjáková vystoupí s referátem Interoperabilita aplikací mezi zdroji modelů BIM a geoinformačními zdroji.

Na závěr bude příležitost k diskuzi, kterou řídí Karel Štencel, místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Registrace

Přihlášky formou e-mailu na adresu sdružení Nemoforum do středy 10. října 2018 (jméno a příjmení, titul účastníka, instituce/firma, e-mail – přihlášku organizátoři potvrdí).

Registrace je možná také v místě konání od 9:30. Vložné se neplatí, bez přihlášky místa negarantujeme.

[zdroj Nemoforum]
Letní škola BIM (czBIM) / GeoBusiness

Čtyřdenní kurz s názvem BIM letní škola, který pořádá Odborná rada pro BIM, se bude konat ve dnech 13. až 16. září v Žatci.

Partnery letošní školy jsou firmy Team Exact, Geo-5 a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA).

Lektory budou Michal Jirát, Viktor Johanis a Štěpánka Tomanová. Pracovat se bude s programem ArchiCAD 21. Cílem Letní školy BIM modelování v Žatci je vyzkoušet si BIM modelování v praxi, vyzkoušet si jak se pracuje s naskenovanými daty, tzv. mračny bodů od geodetů, naučit se s nimi pracovat a na jejich základě se naučit vytvořit základ pro BIM model stávajícího stavu stavby.

Letní škola BIM je určena studentům a pedagogům středních škol stavebních oborů.

Přihlásilo se 22 zájemců, kteří se chtějí BIM naučit. Kapacita kurzu je sice v tuto chvíli naplněna, pokud máte o budoucí školu BIM zájem, ozvěte se Odborné radě pro BIM, která kurz společně s partnery pořádá.

[zdroj Odborná rada pro BIM – czBIM]

 

BIM ve stavebnictví 2018 / GeoBusiness

Akce BIM ve stavebnictví 2018 se koná ve dnech 5. a 6. června v Praze. Hlavním tématem čtvrtého ročníku celostátní odborné konference je koncepce zavádění metody BIM v České republice.

Téma, které začalo rezonovat především poté, co byl v září 2017 vládou schválen stejnojmenný dokument a následně vznikla Česká agentura pro standardizaci a její odbor Koncepce BIM, který zahájil svoji činnost od ledna 2018.

V rámci dopoledního bloku programu tak bude na účastníky čekat aktuální zpráva o stavu naplňování koncepce zavádění metody BIM v ČR a také podrobnější seznámení se s aktuálně řešenými body koncepce.

Chybět nebude ani diskuze, která účastníkům nabídne možnost nejen se ptát, ale i dát zpětnou vazbu jak zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které je gestorem zavádění metody BIM v Česku, tak i zástupcům České agentury pro standardizaci, kteří již řeší konkrétní kroky ve věci zavádění metody BIM. Nebudou však chybět ani příklady nasazení metody BIM v praxi, prezentované různými pohledy jednotlivých účastníků stavebního řetězce.

Odpolední program se ponese v duchu moderovaných workshopů, kdy se účastníci budou moci podrobně seznámit s různými tématy dotýkajícími se zavádění metody BIM. V prvním workshopu se bude hovořit a diskutovat na téma datových a informačních standardů, o šablonách vlastností stavebních výrobků či návaznostech na připravovaný zákon o stavebních výrobcích a také o podkladech pro oceňování v prostředí metody BIM.

Druhý, závěrečný odpolední blok prvního dne konference nabídne tři témata ve vazbě na informační modelování staveb. Postupně se bude diskutovat na téma BIM a územní plán s využitím systémů BIM a GIS, BIM a stavební řízení a v neposlední řadě téma BIM a facility management.

Druhý den konference je vyhrazen pro studenty a pedagogy. Studentům z řad středoškoláků budou představeny nejnovější trendy v oblasti zavádění moderních technologií do stavebnictví.

Organizátory konference BIM ve stavebnictví 2018 jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Odborná rada pro BIM, Česká agentura pro standardizaci a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Konference má svůj web na http://www.bimkonference.cz/

Program konference BIM ve stavebnictví 2018

Hlavní témaKoncepce zavádění metody BIM v České republice

Program 5.6.2018

10:00 – 13:00.  –  1. blok – moderuje: Marek Růžička

Dopolední program  – Plenární zasedání

Úvodní slovo – Jan Fibiger, předseda Správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstrví 

 1. Organizace vládní Koncepce BIM – Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR
 2. Iniciativa Stavebnictví 4.0 ve vazbě na Koncepci BIM – Jan Fibiger, Nadace ABF
 3. Úloha a plány České agentury pro standardizaciJaroslav Nechyba, ČAS
 4. Role CZ BIM  při zavádění metody BIM v ČR –  Petr Matyáš, Odborná rada CZ BIM
 5. Příklady BIM v praxi
 •  Projekt NKÚ –Základní charakteristiky zadání stavební zakázky na výstavbu sídla NKU způsobem podle D&B prostřednictvím datové platformy BIM – Radek Haubert, vrchní ředitel správní sekce NKU; Jakub Masák, generální projektant
 • Praktické využití BIM v architektuře – zástupce Di5,
 • Využití modelu BIM pro oceňování stavby – zástupce ALLPLAN
 • Kam směřuje BIM v oblasti správy nemovitostí a měst – praktické ukázky využití BIM v zahraničí  – Ondřej Štrup, IFMA

6. Prezentace vystavovatelů

14:00 – 17:30 – 2. blokworkshopy

Cílem workshopů bude iniciovat krátkou prezentací živou diskusi s očekáváním Vašich dotazů či komentářů.

14:00 – 15:30 – workshop 2A  –  agentury ČAS za účasti vedoucí pracovních skupin
a  zástupce MPO, moderuje: Jaroslav Nechyba, ČAS

 • Datové a informační standardy – odborný garant: zástupce Agentury ĆAS
 • Šablony vlastností stavebních výrobků, návaznost na připravovaný zákon o stavebních výrobcích – odborní garanti: Štěpánka Tomanová ČAS, Ludmila, Kratochvílová MPO ČR
 • Podklady pro oceňování v metodě BIM, odborný garant: Jaroslav Nechyba

15:45 – 17:15  workshop 2B – moderuje Jan Fibiger, Nadace ABF

 • BIM a územní plán s využitím systémů BIM a GIS- odborný garant: Leoš Svoboda
 • BIM a stavební řízení – odborný garant: Petr Matyáš
 • BIM a Facility management – odborný garant: Ondřej Štrup

17.30 – Společenské setkání

Program: 6.6.2018

10:00 – 13:00  – prezentace BIM pro studenty a pedagogy

 • technologie pro BIM ( virtuální reality, 3D modely, 3D tisk, 3D laser, 3D katastr )
 • ukázka práce s BIM modelem (simulace, analýzy, vizualizace …)
 • digitalizace

 

Tým, který stál za vytvořením Google Earth, vytvořil v americké firmě CityZenith platformu 5D Smart World.

Platforma, která je postavená na herním enginu Unity, je určena architektům, územním plánovačům, realitním kancelářím nebo majitelům nemovitostí.

5D Smart World je SaaS, tedy software jako služba. Veřejně dostupná, projektová a další data o nemovitostech jsou přístupná ve 3D prostředí, přičemž do platformy můžete přitom „natáhnout“ nejrůznější data z BIM, CAD, GIS systémů, data z internetu věcí nebo veřejných kamer.

cityzenith-smart-world-screenshot-001-1200
5D Smart World od CityZenith umí integrovat například i záběry z veřejných kamer
5D Smart World od CityZenith
Město San Diego používá 5D Smart World
San Francisco používá 3D prostředí jako diskuzní platformu

Data z různých systémů přitom do Smart Worldu vložíte metodou „táhni a pusť“, přičemž je možnost data dále analyzovat.

Vedle zobrazování dat jsou ve Smart Worldu také analytické funkce jako View Corridor a Zoning Analysis, Traffic nebo Microclimate Simulation.

Přes příkazovou řádku můžete dávkově nahrát další 3D modely, přizvat ke spolupráci více uživatelů nebo přepnout se do API.

Firma CityZenith, kterou založil v roce 2009 architekt a urbanista Michael Jansen, sídlí v americkém Chicagu a v Evropě má pobočku v Londýně. Jansen byl v roce 2007 zařazen do žebříčku „40 Under 40“ v prestižním Construction Magazine.

Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy - Česká rada pro šetrné budovy / GeoBusiness
GaKO 3/2018 / GeoBusiness
Plain Language BIM publikace / GeoBusiness
Autodesk a Esri spolupráce / GeoBusiness
BIM příručky
Práce s BIM modelem v BIMForMe (archiv CAD Studio)