DOPRAVA VĚDA

Dvě miliardy v programu Doprava 2020+: Podpořen má být také BIM

program Doprava 2020+ / GeoBusiness

Ministerstvo dopravy podpoří výzkum a inovace v dopravě dvěma miliardami, žádat o ně bude možné od června 2019. Chytrá dopravní infrastruktura, provoz autonomních vozidel i navigační a družicové systémy. To jsou jen některé z oblastí, které ministerstvo dopravy podpoří v příštích letech až dvěma miliardami korun díky novému programu DOPRAVA 2020+.

Materiál v pondělí 25. března 2019 schválila česká vláda a otevřela tím cestu pro všechny potenciální žadatele, kteří se zabývají výzkumnou činností v dopravě.

Pro žadatele jsou v programu připraveny dvě miliardy korun, které budou poskytnuty v rámci čtyř samostatných výzev.

První z nich bude vyhlášena již v červnu tohoto roku, přičemž podpora na jeden projekt dosáhne až 50 milionů korun.

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ bude spravován Technologickou agenturou České republiky. Jejím prostřednictvím hodlá ministerstvo podpořit výzkumné projekty, které se zaměří na témata udržitelné dopravy, bezpečné dopravy a dopravní infrastruktury, přístupné a interoperabilní dopravy a také na oblast automatizace, digitalizace a navigačních a družicových systémů. Celý program bude realizován po dobu sedmi let mezi roky 2020 a 2026.

Doba trvání programu Doprava 2020+

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2026 (7 let). Program bude zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) v roce 2019, se zahájením poskytování podpory od roku 2020. Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v letech 2020, 2021 a 2022. Celkem budou tedy vyhlášeny 4 veřejné soutěže se zahajováním poskytované podpory v letech 2020, 2021, 2022, 2023. Předpokládaná délka řešení projektů v Programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

Zaměření programu Doprava 2020+

Program je zaměřen na oblasti vymezené NP VaVaI, která stanovuje šest specifických cílů představujících hlavní témata dopravního výzkumu, vývoje a inovací.

Těmito tématy jsou udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě. Program chápe dopravu v jejím širším slova smyslu jako souhrn jejích čtyř prvků, tzn.

(1) dopravní infrastrukturu,

(2) dopravní prostředky,

(3) uživatele dopravy a

(4) vlastní řízení dopravního provozu nebo přepravního procesu (produkt dopravy).

Zaměření Programu vychází z NPOV a naplňuje zejména prioritu č. 1 „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“, prioritu č. 2 „Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů“ a prioritu č. 3 „Prostředí pro kvalitní život“.

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti. Program je zaměřen na podporu projektů, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) nařízení Komise do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci), dále inovace dle čl. 28 a čl. 29 Nařízení a čl. 1.3. písm. y) a bb) Rámce, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života obyvatel ČR.

Program je dále zaměřen na priority identifikované v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“), a to konkrétně v rámci ekonomické a výzkumné specializace. Ekonomická specializace Programu je zaměřena na následující aplikační odvětví: Automotive; Železniční a kolejová vozidla a Letecký a kosmický průmysl. Výzkumná specializace odpovídá znalostním doménám identifikovaných Národní RIS3 strategií – doméně Výrobní technologie (Pokročilé výrobní technologie, Pokročilé materiály, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie), doméně Digitální technologie (Mikro a nanoelektronika, Fotonika, Umělá inteligence) a doméně Kybernetické technologie (Zabezpečení a konektivita).

Program reaguje na potřeby dopravního sektoru a v širším kontextu na související společenskoekonomické potřeby. Program je rovněž v souladu s evropským strategickým dokumentem „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ a navazující vlajkovou iniciativou „Unie Inovací“.

Program je zaměřen na podporu excelentního výzkumu a komercializaci, což je v souladu s prioritami rámcových programů EU pro výzkum a inovace. Program rovněž působí k těmto programům synergicky. Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty zejména s Rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizont 2020 a dalším rámcovým programem „Horizont Evropa“, ale popř. i dalšími unijními programy, které budou v souladu se zaměřením tohoto programu.

Hlavní cíl a specifické cíle programu Doprava 2020+

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. Požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří mj. její udržitelnost, bezpečnost a interoperabilita, budou promítnuty v jednotlivých specifických cílech Programu a prostřednictvím realizace dílčích projektů výzkumu, vývoje a inovací bude dosaženo jejich naplnění. Program bude rovněž směřovat k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

Hlavní cíl Programu je plně v souladu se strategickými dokumenty z oblasti dopravy, tj. Dopravní politikou ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 včetně na ni návazných strategií a procesů, Vizí rozvoje autonomní mobility a dalšími dokumenty zaměřenými na jednotlivé druhy dopravy. Rovněž naplňuje průřezové dokumenty jako Národní akční plán čisté mobility pro období 2015-2018 s výhledem do roku 2030, NPOV a Národní RIS3 strategie. Program se orientuje na plnění vybraných strategických cílů definovaných Národní RIS3 strategií jako jsou „Vyšší inovační výkonnost firem“, „Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu“ a „Rozvoj eGovernmentu a eBusinessu pro zvýšení konkurenceschopnosti (rozvoj ICT a digitální agenda)“.

Specifické cíle Programu jsou definovány níže, přičemž konkrétní výzkumné priority v oblasti dopravy a role aplikačního garanta budou stanoveny prostřednictvím zadávacích dokumentací veřejných soutěží. Specifické cíle jsou vzájemně propojené a koncipované způsobem umožňujícím naplňovat dlouhodobé priority a zároveň dostatečně pružně reagovat na aktuální potřeby.

V rámci provádění Programu bude po celou dobu jeho trvání docházet k úzké koordinaci a spolupráci s dalšími resorty (zejména MPO a MŽP) tak, aby byla maximálně eliminována rizika spojená s případnými duplicitami a tematickými překryvy s existujícími či budoucími programy. S tímto cílem budou probíhat pravidelné konzultace zejména stran tematického zaměření veřejných soutěží, a to včetně definování prioritních výzkumných cílů a vymezení aplikačních garantů. Zástupci MPO, MŽP a MMR budou přizváni k účasti na Radě programu. TA ČR jako poskytovatel podpory bude poskytovat úzkou součinnost rovněž s ohledem na další programy, které implementuje. V případě hrozby tematického překryvu mezi programy bude dostatečným způsobem vymezeno dílčí zaměření tak, aby nedocházelo k duplicitnímu financování.

Specifické cíle

1) Udržitelná doprava

Specifický cíl se zaměří na zachování konkurenceschopnosti dopravy, pro kterou je průběžně třeba implementovat moderní metody organizace a řízení dopravy s cílem trvale zvyšovat efektivitu dopravního systému při snižování jeho ekonomické náročnosti a negativních účinků na životní prostředí, veřejné zdraví a klimatickou změnu, a také jeho ekonomickou náročnost.

Předmětem výzkumu budou nové alternativní zdroje energie v dopravě včetně zabezpečení systémů distribuce a skladování nových alternativních paliv či nové systémy pohonu dopravy. Snižování energetické náročnosti dopravy bude dosaženo zejména rozvojem elektromobility s důrazem na hledání nových způsobů skladování elektrické energie a posilováním významu multimodálních služeb v osobní i nákladní dopravě. Další oblastí výzkumu bude i omezení negativních vlivů dopravní infrastruktury v podobě nežádoucích emisí hluku, prachu či skleníkových plynů, a fragmentace krajiny a výzkum a vývoj metod, opatření, inovací a technických řešení vedoucí ke snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy.

Snižování ekonomické náročnosti dopravy bude zajištěno hledáním nových technických a technologických řešení dopravních staveb, které výrazně sníží náklady výstavbu a následný provoz, jakož i hledání nových technických a technologických řešení pro údržbu, a to nejen preventivní, ale i prediktivní. Dojde tak ke snížení nákladů životního cyklu staveb, zefektivnění jejich údržby a využití recyklovaných a regenerovaných materiálů. S tím bude spojen rozvoj diagnostických a monitorovacích metod pro dopravní infrastrukturu s cílem optimalizovat zejména její údržbu a současně předcházet kolapsům konstrukcí.

Současně se výzkum zaměří na vliv dopravy na regionální rozvoj, dopady dopravy na ostatní hospodářská odvětví, podnikatelskou aktivitu, mobilitu pracovních sil a tvorbu regionálního produktu. Bude tak posílen kladný vliv rozvoje dopravních systémů a sítí na konkurenceschopnost měst a regionů a související zvýšení kvality dopravního systému na regionální rozvoj a životní podmínky obyvatel. Zároveň bude respektován soulad potřeb ekonomického rozvoje, udržitelného využívání přírodních zdrojů a recyklace odpadů při rozvoji dopravních systémů a sítí, snižování lokálních vlivů dopravy na emise škodlivých látek a globálních vlivů na změnu klimatu.

Podporován bude rovněž výzkum a vývoj informačních modelů dopravních staveb (BIM), tedy digitálních modelů reprezentujících objekt dopravních staveb s jeho charakteristikami. Informační modely budou sloužit jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu až po odstranění stavby. Podpořen bude i výzkum zaměřený na dopravní prostředky, a to především s ohledem na podporu multimodálních dopravních systémů, dopravu zboží či městskou mobilitu.

2) Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura

Specifický cíl se zaměří na vývoj nových metod a standardů pro dopravní infrastrukturu a dopravní prostředky, které povedou k trvalému snižování nehodovosti a souvisejícím škodám na životech, zdraví i majetku.

Výzkum se dále zaměří na zajištění odolnosti a spolehlivosti (resilience) dopravních prostředků, infrastruktury, informačních a komunikačních systémů a jejich služeb a také jejich bezpečnosti nejen ve významu „safety“ (zejména snížení nehodovosti), ale také odolnosti dopravní infrastruktury ve smyslu odolnosti vůči přírodním vlivům v důsledku očekávaných změn klimatu nebo ve smyslu odolnosti vůči terorismu včetně kaskádových efektů selhání prvků dopravní infrastruktury a jejich potenciálních dopadů na ostatní sektory. Výzkum se bude také věnovat progresivním systémům řízení provozní bezpečnosti, které využívají pokročilé formy analýzy a řízení rizik. V rámci výzkumu budou využívány moderní simulační a vizualizační nástroje, včetně systémů virtuální reality. Dále bude důraz kladen také na zajištění bezpečnosti informačních systémů v oblasti dopravní infrastruktury, jejíž zajištění je v současné době stále více aktuální. V rámci výzkumu bude zohledněna spolupráce s bezpečnostními složkami a související výměna informací.

3) Přístupná a interoperabilní doprava

Specifický cíl se zaměří na vliv kvality dopravních systémů, sítí a dopravních služeb na národní a regionální rozvoj, konkurenceschopnost ČR a regionů, mobilitu a životní podmínky obyvatel, zejména pak na přístupnost dopravy pro osoby se specifickými potřebami, sníženou schopností orientace, pohybu nebo komunikace. Významným aspektem budou rovněž sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a odborná kvalifikace ve všech oblastech dopravy.

Otázka přístupnosti dopravy bude rovněž řešena ve vztahu k prudkému rozvoji sídel na okraji velkých aglomerací, které kladou nové požadavky na vznik vlastních cest, logistiku a lokalizaci zdrojů a cílů. Výzkum bude provázán s ekonomickými aspekty dopravy, jejími přínosy, náklady, urbanismem a územním plánováním.

Výzkum se zaměří rovněž na interoperabilitu těchto systémů, zajištění jejich kompatibility a kontinuity na lokální, regionální, národní nebo evropské úrovni. Interoperabilita dopravních cest, dopravních prostředků, ale také informací, je nutnou podmínkou zapojení českého dopravního systému do procesu výměny osob, zboží a informací v evropském prostoru bez bariér, a to ve všech segmentech dopravně-přepravního řetězce. Bude podporován výzkum a vývoj standardizovaných rozhraní mezi jednotlivými systémy a aplikacemi, stanovení jejich specifikací a vazeb.

Tento specifický cíl se zaměří rovněž na koncept tzv. chytrého města. Jejich nedílnou součástí jsou plány udržitelné městské mobility, které představují vhodnou alternativu k prostorově a ekologicky náročné individuální dopravě. Jde zejména kvalitní a dostupnou městskou hromadnou dopravu v kombinaci s cyklistickou a pěší dopravou a humanizaci uličního prostoru včetně efektivního projektování a výstavby bezpečné a husté infrastruktury pro cyklodopravu jako moderního dopravního druhu. Bude podporováno využití sdílených služeb, jako např. car sharingu či bike sharingu, a také využití nových konceptů v rámci městské logistiky a obecně nákladní dopravy. Tyto oblasti lze rovněž zahrnout do konceptu „mobilita jako služba“, který obsahuje mobilitu osob a zboží a souvisejících služeb. Aktivity se dále zaměří na zohlednění potřeb obyvatel včetně sociální inkluze znevýhodněných skupin obyvatelstva a celkového zvýšení pozitivního společenského dopadu. Téma městské mobility se zaměří např. na zásobování centrálních částí měst a stavební logistiku a také zohlednění faktoru dynamického rozvoj e-commerce.

4) Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

Specifický cíl podporuje rozvoj inteligentní a propojené dopravy s cílem interoperabilitu dopravních prostředků, což přispěje k efektivnímu fungování celého dopravního systému. V jeho rámci bude podporován rozvoj technických a technologických komponentů systémů autonomních vozidel, oblast sběru, zpracování a výměny dat včetně dat prostorových, robotiky, umělé inteligence a obecně digitálních technologií v dopravě.

Výzkum se zaměří na testování automatizovaných a autonomních vozidel, která disponují technickým vybavením umožňující částečně nebo zcela nahradit lidský faktor. To vyžaduje nejen vytvoření platformy samotného vozidla, ale i přípravu podpůrné infrastruktury, která provoz automatizovaného či plně autonomního vozidla umožní. V této souvislosti je nezbytné řešit rovněž nároky na uživatele, a to především interakci člověk-stroj v dopravě, nové nároky na schopnosti, dovednosti či psychiku člověka vyplývající z rozvoje automatizovaného řízení.

Pro provoz automatizovaných a autonomních vozidel je nezbytné se zaměřit také na výzkum a vývoj podpůrné fyzické a digitální infrastruktury zahrnující navigaci a uzpůsobené mapové podklady, přičemž kvalitní prostorová data jsou při navigaci autonomně řízených či semi-autonomně řízených vozidel zcela nepostradatelná jako jeden z klíčových podkladů rozhodovacího procesu při řešení dopravní situace v reálném čase. Důraz bude kladem také na související kooperativní systémy pro komunikaci vozidlo-vozidlo a vozidlo-infrastruktura a spolehlivou telekomunikační infrastrukturu. Problematiku podpoří výzkum využití družicové navigace, pozorování Země, či družicové telekomunikace v oblasti dopravy.

V současné době je v dopravě vybudováno široké spektrum detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích systémů na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a systémů pozorování Země a objevují se i návrhy využívající družicové telekomunikace a technologie blockchain. Na tyto oblasti se proto tento specifický cíl zaměřuje a umožní rozvoj jednotlivých témat, jejich kombinaci či integraci s klasickými pozemními technologiemi.

Součástí tohoto specifického cíle je také podpora projektů orientovaných na interoperabilitu těchto systémů, zajištění jejich kompatibility a kontinuity na lokální, regionální, národní nebo evropské úrovni. Vytvoření standardizovaných rozhraní mezi jednotlivými systémy, subsystémy a aplikacemi, stanovení specifikací jednotlivých vazeb mezi aplikacemi a specifikací požadavků na jednotlivá rozhraní vazeb umožní harmonizovaný rozvoj těchto systémů.

Celý dokument Doprava 2020+ můžete získat v PDF na stránkách Ministerstva dopravy.

/* ]]> */