tom-patterson-stinovany-relief-vyrez-z-mapy / GeoBusiness

Kartograf Tom Patterson, který až do roku 2018 pracoval pro U.S. National Park Service, se profesně celý život zabývá stínovaným reliéfem. Patterson byl předsedou Severoamerické kartografické informační společnosti (NACIS, North American Cartographic Information Society) a nyní v ní působí jako její výkonný ředitel.

Sám o sobě říká, že preferuje kartografický realismus, tedy že se přiměřeně snaží do map přidávat také přirozené prvky jako odraz slunečních paprsků na vodní hladině, přírodní textury a další prvky, které mapu více přibližují jejímu čtenáři.

Jeho iniciačním momentem bylo, když před třiceti lety viděl stínovaný reliéf ostrova Samoa od Michaela Wooda. Cílem je co nejvíce prodloužit fascinaci čtenáře mapou a její zkoumání.

Na webu Shaded Relief najdete celou řadu návodů, jak si stínovaný reliéf a 3D mapy sami vytvořit, včetně volně dostupných datových zdrojů.

 

 

 

výstava vojenských map, Olomouc / foto Alena Vondráková / GeoBusiness

Jako doprovodná akce k oslavám 100. výročí vzniku geografické služby Armády České republiky vznikla výstava Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí.

Výstava byla představena v květnu 2018 v prostorách Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce a vzhledem k velkému zájmu o její zhlédnutí byla následně k vidění například na Konferenci GIS Esri v ČR.

Od 4. února 2019 je výstava umístěna v prostorách Slovanského gymnázia v Olomouci, kde bude veřejnosti zpřístupněna v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 12 hodin, a to až do konce února 2019.

Výstava představuje ukázky starých map, počínaje Klaudyánovou mapou Čech, přes ukázky vojenských mapování českých zemí až po současnost.

Expozice názorně dokládá, jak se vyvíjela podoba vydávaných vojenských map v období let 1919–1955 a později z let 1950–1997. Zajímavé jsou také například dvojjazyčné mapy vydané podle standardů NATO. Výstavu doplňuje prezentace Atlasu Republiky československé z roku 1935, Českoslo-venského vojenského atlas z roku 1965 a Vojenského atlasu vydaného v 70. letech 20. století. K výstavě byl vy-dán i katalog s barevnými reprodukcemi a popisy map a atlasů, který mohou účastníci výstavy získat.

[zdroj Kartografická společnost ČR]
kniha Tvorba map; učebnice kartografie; Ostravská univerzita / GeoBusiness

Kniha, věnovaná kartografické tvorbě, vznikla na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Publikaci s názvem Tvorba map napsali Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička a Oto Kaláb.

Ve dvanácti kapitolách autoři sledují postup tvorby mapy od získání dat po tvorbu finálního mapového výstupu. Vedle teoretických poznatků třísetstránková kniha obsahuje také praktické postupy v softwarech ArcGIS, QGISOCAD. Autoři na knihu získali grant Ostravské univerzity, proto je Tvorba map ve formátu PDF volně ke stažení.

Cílem autorů bylo vytvořit moderní kartografickou učebnici, zaměřenou na praktickou tvorbu map od A do Z. Vedle samotné kartografie obsahuje poznatky z navazujících oborů, které tvůrce mapy potřebuje – například základy grafického designu, polygrafie či typografie. Pro maximální názornost obsahuje téměř 400 grafických ukázek a ilustrací.

Kniha je rozdělena do těchto kapitol: Mapy jako reprezentace světa (úvodní kapitola s vysvětlením základních pojmů a principů kartografie), Data pro tvorbu map (datové modely, autorská práva, zdroje dat), Kartografická zobrazení (s důrazem na volbu a používání), Polohopis, Výškopis (tvorba značkového klíče a metody vizualizace), Metody tematické kartografie, Kartografická generalizace, Barvy (barevné modely, schémata, stupnice), Písmo a popis (základy typografie, charakteristiky písem, zásady pro popis na mapách), Design map (obecné principy, prvky mapového listu, mapové styly), Tisk map (předtisková příprava, metody tisku a zpracovatelské práce) a Mapy na webu (elektronické mapy obecně, způsoby publikace map na webu).

Autoři

RNDr. Jan Miklín, Ph.D. (*1986) vystudoval fyzickou a environmentální geografii na Ostravské univerzitě. Pracuje jako geoinformatik v Agentuře ochraně přírody a krajiny na Správě chráněné krajinné oblasti Pálava. Na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyučuje kartografickou tvorbu.

Ing. Radek Dušek, Ph.D. (*1962) vystudoval geodézii a kartografii na Českém vysokém učení technickém v Praze. Pracoval jako geodet a vysokoškolský učitel. Na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyučuje předměty zaměřené na kartografii a geodézii.

Mgr. Luděk Krtička (*1978) vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kde pracuje jako odborný asistent se zaměřením na kartografii a geoinformatiku. Působí jako externí doktorand na Geografickém ústavu Slovenskej akadémie vied a v mapové komisi Mezinárodní federace orientačního běhu, kde se věnuje vývoji mapových specifikací.

Mgr. Oto Kaláb (*1986) vystudoval ochranu a tvorbu krajiny na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde působí jako doktorand se zaměřením na ekologii rovnokřídlého hmyzu a zpracování prostorových dat v ekologii. Pracuje jako školitel QGIS v rámci GIS Mentors (OpenGeoLabs). Zaměřuje se na open source nástroje a skriptování v jazycích Python a R.

Kde publikaci Tvorba map získat

Vzhledem ke grantu Ostravské univerzity, který na vznik publikace autoři dostali, je kniha v PDF ke stažení zdarma – http://tvorbamap.osu.cz/

 

kartografické zobrazení Equal Earth / GeoBusiness

Autoři Bernhard Jenny, Bojan Šavrič a Tom Patterson představili nové ekvivaletní kartografické zobrazení pro mapy světa. Tým autorů se dlouhodobě zabývá návrhem, analýzou a vizualizací kartografických zobrazení s využitím současných technologií. Příkladem jejich práce jsou například software Flex Projector nebo Projection Wizard.

Nové kartografické zobrazení nazvali Equal Earth map projection. Pro návrh zobrazení mapy světa je důležité stanovit několik základních parametrů. Zejména jde o výsledný tvar zobrazení celé Země, zobrazení zeměpisné sítě a vlastnosti z hlediska kartografických zkreslení. Autoři se snažili vytvořit vizuálně pěkné zobrazení, které zachovává plochy (je ekvivalentní), rovnoběžky jsou zobrazeny jako rovnoběžné úsečky (včetně zobrazení pólů) a poledníky rozdělují rovnoběžky vždy rovnoměrně v celé jejich délce. Jedná se tedy o nepravé válcové ekvivalentní zobrazení.

Z matematického hlediska je zobrazení popsáno poměrně složitými zobrazovacími rovnicemi, ve kterých se vyskytují empiricky určené konstanty. Tento přístup nejvíce připomíná dnes hojně využívané Robinsonovo zobrazení, které například používá společnost Kartografie Praha ve svém Školním atlase světa. Oproti Robinsonovu zobrazení přidává nové zobrazení ekvivalenci. Je tak zajímavou alternativou k ostatním nepravým válcovým ekvivalentním zobrazením (Mollweidovo, Eckertovo IV) nebo modifikovaným azimutálním ekvivalentním zobrazením (Wagnerovo VII, Hammerovo) používaným zejména pro politické mapy světa.

Nové zobrazení, které bylo představeno začátkem srpna 2018, si poměrně brzy našlo cestu do knihovny parametrů kartografických zobrazení v softwaru PROJ.4 (verze v polovině září) a ve svých vizualizacích jej nově využívá agentura NASA nebo firma Esri, producent softwaru ArcGIS.

ukázka mapy světa v zobrazení Equal Earth, ilu archiv NASA / GeoBusiness
Ukázka využití kartografického zobrazení Equal Earth ve vizualizaci agentury NASA / ilustrace archiv NASA

Do budoucna tedy můžeme očekávat jeho zařazení do knihoven kartografických zobrazení ve všech hlavních GIS softwarech a jeho širší praktické využívání. Zobrazení se hodí zejména pro tematické mapy světa, kde je požadavkem nezkreslování ploch.

Článek o zobrazení vyšel v srpnovém vydání International Journal of Geographical Information Science a můžete si jej přečíst například na ResearchGate.

/ Jiří Cajthaml je kartograf, pracuje na katedře geomatiky na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Komenského mapa Moravy - výstava

V Muzeu Komenského v Přerově začala ve čtvrtek 10. května 2018 výstava s názvem „Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní“.

Autorům výstavy se podařilo na jedno místo shromáždit ucelenou řadu map Moravy od vzniku první samostatné mapy tohoto území v roce 1569 až do okamžiku, kdy se mapování ujal státní aparát koncem 18. století.

Vystavené mapy jsou doplněny vzácnými exponáty jako například původními tiskovými deskami s mědirytinou mapy olomoucké diecéze z roku 1762, kterou zapůjčilo Arcibiskupství olomoucké.

Návštěvníci se mohou těšit na jednu z nejcennějších kolekcí z muzejních depozitářů. Jedná se o téměř kompletní sadu Komenského map Moravy. Komenského dílo vzniklo v neklidné pobělohorské době a vzhledem k absenci podrobných pramenů osvětlujících jeho zrod, jsou dodnes některé otázky obestřeny tajemstvím a jsou předmětem diskuze.

První exemplář Komenského mapy Moravy zakoupil v roce 1912 zakladatel a ředitel přerovského muzea František Slaměník. V té době v Berlíně koupil od Richarda Arona mapu za pět set říšských marek. Mapa, datovaná rokem 1627, byla po dlouhou dobu jedinou známou kopií nejstaršího vydání mapy Moravy a dostala název „přerovský výtisk“.

Výstavu s názvem Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní, můžete zhlédnout od 10. května v přerovském zámku.

V Přerově se koná výstava o Komenského mapě Moravy

Speciálně pro výstavu vytvořili na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomoci také 3D haptický model. Komenského mapu si tak můžete doslova osahat. „Komenský dělal na mapě kopečky různých velikostí a některé hory pojmenoval. Chtěli jsme 3D modelem výstavu ozvláštnit,“ řekla kurátorka Helena Kovářová.

Výstavou si přerovské muzeum připomíná výročí spojené s Komenským, 400 let od uzavření Komenského první svatební smlouvy. Jan Amos Komenský patrně na revizi starší Fabriciovy mapy Moravy začal pracovat v Přerově v době, kdy zde působil jako učitel, a měl přístup do bohatých knihoven svého mecenáše Karla staršího ze Žerotína. Přesnost jeho geografického zákresu je dodnes předmětem bádání odborníků a díky krásné grafické výzdobě jsou edice Komenského mapy atraktivní také pro širokou veřejnost.

Díky spolupráci s Geografickým ústavem Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně expozice představuje rovněž další tři osobnosti, které vytvořily původní mapu Moravy. Jsou jimi Pavel Fabricius, Georg Matthäus Vischer Tyrolský a Johann Christopher Müller.

Na výstavě můžete také zjistit, jaké přístroje používali zeměměřiči a vyzkoušet si jejich práci. Můžete si prohlédnout například Jakobovu hůl, jednoduchý kvadrant, krokvici, astroláb nebo teodolit.

Dozvíte se také, co bylo páteřní sítí mapy před vznikem trigonometrické sítě pro přesné zaměření krajiny, a jak se autorům původních map podařilo obsahově správně zachytit krajinu a rozmístění sídel.

Zjistíte, co mohla ovlivnit výzdoba mapy, jak pracovali mědirytci při vytváření matrice, a co všechno museli umět tiskaři map. Kartografové se samozřejmě znali mezi sebou, na výstavě se také dozvíte, jaký vliv měly vztahy jednotlivých kartografů a kartografických dílen na vznik nových map a na jejich podobu.

 

Komentovaná prohlídka

Dne 5. června 2018 v 17 hodin máte příležitost zúčastnit se komentované prohlídky výstavy. Výklad podá Helena Kovářová, historička, komenioložka a odbornice na Komenského mapy Moravy.

„Komenský mohl na mapě pracovat již v době svého druhého přerovského pobytu, v dedikaci Ladislavu Velenovi ze Žerotína ale hovoří o době „své nedobrovolné prázdni“, což mohlo být období, kdy dílo dokončoval. Jeho mapa byla v Amsterodamu vytištěna v době, kdy vznikaly nové verze známých atlasů, a konkurenční kartografické dílny okamžitě přejaly Komenského dílo do svých edičních záměrů. V krátké době tak vzniklo několik tiskových desek, které byly používány po dlouhá desetiletí. Na výstavě bude možné například detailně srovnat otisky ze dvou rytina Vischerových rytin, sledovat styl přejímání mapy v obě vyostřeného konkurenčního boje ve třicátých letech 17. století i způsoby proměny výzdoby map,“ sdělila autorka a kurátorka výstavy Helena Kovářová.

„Návštěvníci se mohou těšit také na makety jednoduchých měřických přístrojů, stejně jako na originální měděné tiskové desky z 18. století, ze kterých se mapy tiskly. Dalším atraktivním exponátem bude faksimile tzv. císařského exempláře Müllerovy mapy Moravy, tedy rukopisné mapy Moravy, kterou autor připravil pro císaře Karla VI. Originální rukopisná kresba je uložena v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni a skládá se z deseti listů. Na výstavě bude možné prohlédnout si kopii v původní velikosti,“ doplňuje Helena Kovářová.

Esri MOOC cartography course / GeoBusiness

Ještě se můžete přihlásit. Bezplatný šestitýdenní online kurz kartografie od školitelů Esri sice už začal, ale až do začátku května se opozdilci mohou přihlašovat.

Ken Field, Edie Punt, John Nelson, Wesley Jones a Nathan Shephard vás provedou základy kartografie v produktech ArcGIS a ArcGIS Online. Do bezplatného online MOOC kurzu se můžete registrovat do 2. května 2018.

Obsah kurzu kartografie

Section 1 – Getting Started: Let’s Get Mapping

Consider the value and purpose of cartography as science and art. Get set up with ArcGIS Pro, ArcGIS Online, and exercise data. Use ArcGIS Pro to design a small-format, multiscale topographic map, using generalization tools and scale-dependent symbology. Use layouts for composition. Add contextual detail, insets, legends, and marginalia.

Section 2 – Maths for Map Makers

Explore how coordinate systems, transformations, and projections affect your map’s message. Deal with the effects of projections and data classification methods on thematic maps. Design and publish a custom basemap in a nonstandard projection to support thematic data. Build attribute-driven symbology. Publish a multiscale web map and app.

Section 3 – The Language of Graphics

See how generalization, symbology, and color affect your story. Explore generalization techniques that reduce feature complexity for smaller-scale displays. Create a variety of thematic maps, including choropleth, proportional symbol, value-by alpha, and multivariate maps. Change symbology and use transparency in creative ways.

Section 4 – Labels and Composition

Learn a little about typography, label placement, and map composition. Set up a palette of label styles for different features and explore options for positioning them around other map details. Create a layout that includes a range of marginalia. Use ArcGIS expressions to define labels in innovative ways.

Section 5 – Going 3D

Consider how to best use the z dimension to represent data for both reference and thematic maps. Use 3D symbology and develop a sense of when 3D adds value to your map. Build 3D scenes and vary the way features are represented using attributes and dynamic symbology.

Section 6 – Mapping Movement and Change

Use the time-aware and animation controls in ArcGIS Pro to design maps that show temporal change. Direct an animated movie to map change; add captions and dynamic overlay information; and publish in a range of popular, shareable formats. Create a display of small multiples for an infographic poster.

soutěž Mapa roku / foto Annie Spratt / GeoBusiness.cz

Odborná soutěž Mapa roku, kterou pořádá Česká kartografická společnost, letos v roce 2018 oslaví 20. ročník.

Vít Voženílek, vedoucí katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, soutěž před lety zakládal a říká, že kartografům jako inspirace sloužily soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku.

Mapa roku je však především odborná soutěž, takže cílem nebylo zviditelnění.

„Chtěli jsme, aby se producenti map při vyhlášení výsledků soutěže aspoň sešli. Aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud nějaké mezi nimi existují,“ doplňuje Vít Voženílek, který je předsedou hodnotící komise

Samotné setkání producentů map však není jediným cílem této soutěže. Česká kartografická společnost chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl, vydávaných na území České republiky, a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla jsou tudíž kvalitní a pro společnost přínosná.

Všichni producenti map se mohou na Českou kartografickou společnost obracet o případné rady, jak správně mapové dílo kartograficky zpracovat.

Uzávěrka soutěže

nejdůležitějším datumem je u každé soutěže datum. Pro 20. ročník soutěže Mapa roku je to 28. února 2018. Do té doby můžete přihlašovat svoji digitální i papírovou kartografickou tvorbu.

Pravidla soutěže

 1. Soutěž Mapa roku je odbornou soutěží České kartografické společnosti.
 2. Jednotlivé ročníky vyhlašuje Výbor ČKS.
 3. Organizací jednotlivých ročníků je pověřena Komise pro soutěž MAPA ROKU (dále jen Komise), kterou jmenuje Výbor ČKS.
 4. V čele komise stojí předseda, kterého jmenuje Výbor ČKS.
 5. Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které
  • bylo vydáno na území ČR
  • bylo vydáno v roce 2017 (pro ročník Mapa roku 2017, uzávěrka 28. 2. 2018)
  • neporušuje autorský zákon
 6. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:
  • Atlasy, soubory a edice map
  • Samostatná kartografická díla
  • Kartografická díla pro školy
  • Studentské kartografické kvalifikační práce
  • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
 7. Vydavatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky a jednoho výtisku od každého přihlášeného exponátu, a to na kontaktní adresu soutěže. V případě studentských děl přihlašuje práci jejich autor nebo pracoviště jejich vzniku. Pokud je autorů více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů. Každý člen může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, které musí osobně donést se souhlasem vydavatele, resp. autora.
 8. Do kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce přihlašuje exponáty pracoviště jejich vzniku nebo autor se souhlasem vyučujícího (resp. vedoucího, školitele). Do soutěže se přihlašují pouze kvalifikační práce, jejichž výstupem je konkrétní kartografické dílo (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod.) společně s kopiemi hodnoticích posudků.
 9. Vlastní hodnocení exponátů probíhá tříkolově, a to podle následujícího postupu:
  1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předseda Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen je-li do ní přihlášeno alespoň pět titulů.
  2. kolo: Na společném zasedání navrhne každý člen Komise z exponátů jemu určených k hodnocení některé exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci podpoří a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. V průběhu setkání jsou všichni členové komise seznámeni se všemi přihlášenými exponáty (fyzicky přítomnými), návrh na ocenění může dávat i jiný hodnotitel než ten, který dílo hodnotil v 1. kole.
  3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním; ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje.
 10. Ve výjimečných případech může Komise udělit Zvláštní cenu kterémukoli účastníkovi nebo nevítěznému exponátu, avšak vždy s řádným odůvodněním.
 11. Členové Komise neposkytují informace z procesu hodnocení exponátů a nesdělují výsledky před jejich oficiálním zveřejněním.
 12. Výsledky soutěže zveřejňuje předseda Komise a předseda ČKS.
 13. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

/ úvodní foto Annie Spratt

Chcete se dozvědět, jak je to s autorským právem v dnešní době, kdy si řada lidí myslí, že mapy, data a informace mají být zadarmo? Přijďte na seminář „Autorské právo: otázky a odpovědi“, na němž se dozvíte odpovědi na své otázky. Akce se bude konat již příští pondělí 26. října v Praze.

Continue reading „Jde vůbec dodržovat autorské právo v dnešní době?“

Pod záštitou ministra dopravy se v Olomouci bude v září konat konference o praktickém nasazení geodézie a kartografie v dopravě.

Konference je v pořadí již dvanáctá a organizuje ji Český svaz geodetů a kartografů. Registrovat na konferenci se můžete přímo na webu svazu. Pro členy ČSGK a ČKAIT je cena vložného stanovena na 2500 Kč vč. DPH na osobu.

Program konference je následující

ČTVRTEK 4.9.2014

08:30 – 10:00     Prezence účastníků

10:00 – 11:00  Zahájení a úvodní slova

 • Úvodní slovo předsedy ČSGK
 • Úvodní slovo předsedy SSGK
 • Úvodní slovo Ministra dopravy ČR
 • Úvodní slovo Hejtmana Olomouckého kraje
 • Úvodní slovo Primátora statutárního města Olomouc

11:00 – 12:00  Strategie, koncepce, financování, vize

 • zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury Informace o financování dopravních staveb
 • Binko, M. (SŽDC, s.o.) Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce rychlých spojení
 • Klobušiak, M. (GEO-KOD, s.r.o.) Návrh geodetického zabezpečenia civilného letectva v SR podl’a požiadaviek ICAO, špecifikácií Eurokontrol a nariadení komisie EÚ

12:00 – 13:00     Polední přestávka – oběd

13:00 – 14:20  Příprava staveb a inženýrská činnost

 • Čítek, R., Fulín, J. (SUDOP Praha a.s.) Problematika inženýrské činnosti v rámci přípravy železničních staveb
 • Sita, J. (Tax & Legal Advisors s.r.o.) Majetkoprávní příprava staveb pozemních komunikací
 • Vachtl, M. (SUDOP Praha a.s.)  Vysokorychlostní tratě v ČR a jejich umístění do území
 • Dvorský, T. (VŠB TU Ostrava) Návrh revitalizačního opatření vodního toku Rakovec

14:20 – 14:40     Přestávka s občerstvením

14:40 – 16:00  Aktuální problémy, technologie měření a vyhodnocení dat

 • Havlíček, R. (SŽDC, s.o.) Železniční geodézie v podmínkách státní organizace Správa železniční dopravní cesty
 • Alferi, K. (ŘSD Praha); Sobotka, P. (PRAGOPROJEKT a.s.) Zkušenosti z projektování a budování vytyčovacích sítí dálnic a rychlostních komunikací
 • Talich, M. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.) Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie
 • Bureš, J. (VUT v Brně) Přesné pozicování technologií GNSS-RTK na liniových stavbách
 • Klobušiak, M., Kožár, J., Janeček, T. (GEO-KOD, s.r.o.) ETRS lokálny horizont a jeho využitie v železničnom stavitelstve

16:00 – 16:20     Přestávka s občerstvením

16:20 – 17:40  Dokumentace staveb

 • Brejcha, M. (VŠB TU Ostrava) 3D interaktivní vizualizace přeložky dopravních komunikací v rámci projektu revitalizace a sanace území dotčených těžbou nerostných surovin
 • Sirotek, M. (Viapont, s.r.o.), Sobotka, P. (PRAGOPROJEKT, a.s.) Geodetické podklady pro projekt pozemních komunikací a jejich kvalita
 • Štefka, Z. (GRID a spol., a.s.) Dokumentace průjezdních profilů v silničních tunelech
 • Jašek, M. (GEOS Opava) Zaměření skutečného provedení na dálničních stavbách

17:40 – 18:30  Prezentace sponzorů

19:30 – 24:00     SPOLEČENSKÝ VEČER

PÁTEK 5.9.2014

09:00 – 10:20  Geomatika, informační systémy

 • Jemelka, L., Veselý, K. (SŽDC, s.o.) Geomatika v prostředí dominantního provozovatele dráhy
 • Talácko, M. (SŽDC, s.o.) Standardizace výměny dat mezi zhotovitelem a správcem při měření prostorové polohy koleje (PPK)
 • Číhal, R. (KPM CONSULT, a.s.) Popis dopravních sítí jako součásti území a realizace Geoinfostrategie ČR
 • Mašková, D. (RWE GasNet, s. r. o.) Poskytování dat technické infrastruktury společností RWE GasNet, s.r.o.

10:20 – 10:40     Přestávka s občerstvením

10:40 – 11:40  Měření posunů a deformací staveb, monitoring

 • Ižvoltová, J., Šestáková, J. (ŽU v Žilině) Analýza vplyvu prevádzkového zaťaženia na pevnú jazdnú dráhu
 • Lipták, I., Kyrinovič, P., Erdélyi, J., Kopáčik, A. (STU v Bratislave) Monitoring ocel’ovej konštrukcie mosta využitím radarovej interferometrie
 • Erdélyi, J., Lipták, I., Kyrinovič, P., Kopáčik, A.(STU v Bratislave) Určenie zvislých posunov nosnej konštrukcie vybraných mostných objektov technológioi terestrického laserového skenovania

11:40 – 12:40     Polední přestávka – oběd

12:40 – 13:40  Výkon ÚOZI na stavbách

 • Fuchs, J. (RIGES s.r.o.) Výkon funkce ÚOZI-O při modernizaci D1
 • Mandík, P. (PRAGOPROJEKT, a.s.) Geodetické činnosti při výstavbě dálnic z pohledu TDS
 • Rektorys, J. (GK Plavec-Michalec) Činnost ÚOZI-Z na stavbách dálnic a rychlostních komunikacích v Jihočeském kraji

13:40 – 14:00     Přestávka s občerstvením

14:00 – 15:40  Realizace staveb

 • Krupec, M., Debrecký, E. (GEO-KOD, s.r.o.) Geodetické a kartografické práce počas výstavby dial’ničného tunela Šibeník
 • Šíma, J., Schalek, D., Seidlová, A. (Žilinská univerzita) Geodetické práce pri výstavbe lanoviek vo Vysokých a Nízkych Tatrách
 • Fraštia, M., Marčiš, M., Talarovič, M. (STU v Bratislave)  Určenie tvaru gabiónového múra rýchlostnej cesty metódou obrazového skenovania
 • Vavrečka; L., Poustka, R. (SŽDC, s.o.) Zkušenosti se Správou parametrů prostorové polohy koleje
 • Pohan, J. (CCE Praha, s.r.o.) Geodézie při stavbě Trojského mostu v Praze

15:40 – 16:00     Diskuse, závěr

children-map-the-world-volume-2

Mezinárodní umělecko-kartografická soutěž pro děti ve věku 5 až 16 let nese jméno Barbary Petchenik. Soutěž, pořádaná jednou za dva roky, byla poprvé vyhlášena v roce 1992 Mezinárodní kartografickou asociace ICA na památku Barbary Bartz Petchenik, tehdejší viceprezidentky asociace.

Continue reading „Máte děti? Pak je přihlašte do mezinárodní kartografické soutěže. A dostanete od nás GeoBusiness zadarmo.“

Zajímá vás, jak je to s autorským právem v kartografii a geoinformatice? Vzhledem k tomu, že autorského práva se jako autor ze zákona nemůžete vzdát, tak moho nastat „zajímavé situace“. Možnosti ochrany autorských práv a jejich uplatňování v praxi jsou tedy velmi často diskutovaným tématem mezi tvůrci kartografických a geoinformatických produktů a jejich uživateli. K porozumění a vyjasnění případných otázek a problémů týkajících se autorsko-právní ochrany může napomoci široká diskuze.

Continue reading „Autorské právo v kartografii a geoinformatice“

kalendar-akci-2012-feat-w

Připravili jsme pro vás přehled akcí, které jsou geoinformačně zaměřené a budou se konat v České republice a na Slovensku. Konference, semináře, workshopy – vše, co souvisí s geoinformatikou, GIS, DPZ, geografií nebo kartografií.

Pořádáte akci? Víte o nějaké akci? A není v tomto přehledu? Vyplňte formulář pod tímto přehledem.

2012 – GIS, geoinformatika, DPZ, geografie, kartografie

 

 

 

 

Leden 2012

• 23. – 25. 1. / GIS Ostrava 2012 / Ostrava / http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/register.php

Únor 2012

zatím žádná akce neoznámena

Březen 2012

zatím žádná akce neoznámena

Duben 2012

• 2. – 3. 4. / ISSS 2012 / Hradec Králové / www.isss.cz

• 16. – 29. 4. / MobEx2 – Seminář, vernisáž a výstava projektu / Ostrava / http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=502

• 23. – 27. 4. / Geospatial World Forum 2012 / Amsterdam / www.geospatialworldforum.org

Květen 2012

* 8. 5. / Gisáček 2012 / Ostrava /

* 17. – 19. 5. / XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny / Karlova Studánka / http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A67

* 21. – 23. 5. / FOSS4G CEE 2012 / Praha / www.foss4g-cee.org

Témata: FOSS, OGC a INSPIRE, Vzdělávání a vysoké školství – konference Geoinformatics, Dálkový průzkum Země, laserové skenování, senzory, základní vývoj geoinformačního softwaru, volný přístup k datům a krizový management, využití open source softwaru, workshopy k tématům: praktické uvedení do FOSS4G softwaru, interoperabilita, SDI a INSPIRE, integrace open source a close source řešení, free a open source data

* 22. – 23. 5. / GIVS 2012 – kongres CAGI / Mikulov / www.cagi.cz

Výroční kongres České asociace pro geoinformace k aktuálním otázkám rozvoje národní geoinformační infrastruktury, využití GIS a moderních geoinformací. Přehlídka řešení, produktů, projektů. Odborná diskuze. Tematické zaměření: Dosažený stav GIS/GII ve veřejné správě. Hlavní projekty a zdroje financí. Postavení a perspektivy pracovníků v oboru zpracování geoinformací. Komerční GIS/GII. Inovace a příležitosti.

Přehlídka projektů, řešení a příkladů dobré praxe. Hodnota, cena, užití – právní a ekonomické aspekty geoinformací v době internetových GIT. Implementace INSPIRE. Rozvoj GII po naplnění INSPIRE, úkoly a argumenty pro následující plánovací období. Přenos zkušeností a příklady ze zahraničí. Kulatý stůl vyzvaných expertů a manažerů k nedořešeným otázkám dalšího vývoje GIS/GII v ČR.

http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=500 / On-line registrace bude otevřena 1.2.2012

• 21. 5. – 3. 6. / MobEx2 – Seminář, vernisáž a výstava projektu / Brno / http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=503

Červen 2012

* 4. – 6. 6. / AGIT 2012 – Symposium und Fachmesse für Angewandte Geoinformatik / Universität Salzburg / Salzburg, Německo / www.agit.at/programm2012

• 6. – 8. 6. / ÚP-GIS: Územní plánování a GIS – Bítov / Bítov / http://www.cagi.cz/akcevypis.php?id=501 / On-line registrace bude otevřena 1.2.2012

* 18. – 22. 6. / 4. mezinárodní konference o kartografii a GIS / Sofie, Bulharsko / www.cartography-gis.com

* 23. – 27. 6. / INSPIRE 2012 Conference / Istanbul, Turecko / http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Červenec 2012

* 23. – 27. 7. / Esri Users Conference 2012 / San Diego / www.esri.com/uc

Srpen 2012

zatím žádná akce neoznámena

Září 2012

* 3. – 5. 9. / EuroGeographics General Assembly 2012 / Finsko / www.eurogeographics.org
* 10. – 12. 9. / T-Kartor User Conference / Åhus, Sweden / T-Kartor
* 12. – 14. 9. / Trimble GIS Express 2012 / www.geotronics.cz/ge2012
* 18. – 19. 9. / 15. Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY / Hotel Jezerka, Ústupky u Seče / T-MAPY
* 20. – 21. 9. / Konference GIVS 2012 – Geoinformace ve veřejném sektoru pro bezpečnou a konkurenceschopnou společnost / Praha / CAGI
* 25. 9. / 8. Studentská konference / Praha / ARCDATA PRAHA
* 26. 9. / GISfórum 2012 / Hotel Kácov v Posázaví / www.gisforum.cz/

Říjen 2012

Listopad 2012

* 14. 11. / GIS Day 2012 / celosvětově / www.gisday.com
* 27. – 29. 11. / Autodesk University / Las Vegas, USA / web AU

Prosinec 2012

* 4. – 5. 12. / European LiDAR Mapping Forum / Salzburg / web LiDAR Mapping Forum

 

Pořádáte akci? Víte o nějaké akci? Dejte nám o tom vědět. Vyplňte tento formulář a akci zde zveřejníme (akce není zveřejněna automaticky, ale po kontrole údajů).

quantum-gis-inkscape-cartographic-tools-for-attractive-maps-w600