GeoBusiness ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Praha: nový plán rozvoje města

V polovině července schválila rada hlavního města Prahy finální návrh znění Pražských stavebních předpisů (PSP). Ty vejdou v účinnost 1. října 2014. Nahradí doposud platnou vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu z roku 1999.

Návrh Pražských stavebních předpisů (PSP) zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Předpisy jsou dílem skupiny pěti odborníků, které vedl architekt a urbanista Pavel Hnilička s podporou širší skupiny specialistů. Radě ho předložil primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček poté, co prošel prvním i druhým kolem projednání a všechny připomínky, které k němu formulovaly jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy, městské části, ministerstvo pro místní rozvoj a veřejnost, byly vypořádány.

Pražské stavební předpisy (PSP), celým názvem „Nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze“, nahradí dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP) a současně nahradí vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu s ustanovením § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.

„Stavební legislativa je jeden z klíčových nástrojů, kterým může veřejná správa ovlivňovat vývoj a kvalitu vystavěného prostředí. Praha s PSP získává kvalitní stavební regulaci, která přibližuje město evropskému standardu výstavby s důrazem na kvalitu urbanistického uspořádání a kontext místa,“ komentoval primátor Tomáš Hudeček.

geobusiness-magazine-praha-rozvoj-mesta-plan

Oproti dosavadní vyhlášce se nově schválený předpis věnuje dnešním problémům města. Rozpracovává a doplňuje zejména dosud opomíjené urbanistické vztahy. Zavádí především takové regulativy, které určují prostorové limity staveb ve vztahu k charakteru okolní zástavby. Nově optimalizuje například pravidla pro odstupy staveb od hranice pozemku, zavádí výškové limity a vrací se k tradičním instrumentům plánování města – uliční a stavební čáře.

Předpis přináší jasná pravidla pro vymezování veřejných prostranství a jejich kvalitativní standard. Podrobně se věnuje například uličním stromořadím nebo regulaci reklamy. Nezapomíná ani na dílčí parametry interiérů budov, ovšem umožňuje širší škálu architektonickéhob řešení bytů a rodinných domů s ohledem na pluralitu životních stylů současné společnosti.

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpis ke stavebnímu zákonu, stanovují pro hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby“. Na celostátní úrovni je problematika upravena vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj.

Dokumenty ke stažení – schválené znění

1) Pražské stavební předpisy – úplné znění nařízení (PDF | 1 MB)

2) Příloha č. 3 – náhled (JPG | 5 MB), Příloha č. 3 – plné rozlišení (PDF | 21 MB)

3) Odůvodnění (PDF | 5 MB)

Stáhnout vše jako ZIP (32 MB)

 

[zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy]

/* ]]> */