mapa-kontejnery-praha-tmapy-f

Společnost T-MAPY pro pražský magistrát vytvořila pasport odpadového hospodářství, jehož součástí je mapa tříděného odpadu a systém nakládání s komunálním odpadem – obě aplikace jsou k dispozici rovněž pro veřejnost.

Mapa tříděného odpadu

Mapa tříděného odpadu je aplikace, která na mapě zobrazuje všechna stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných domů. Informace o jednotlivých stanovištích jsou k dispozici na informační kartě, která se zobrazí po kliknutí na zvolenou ikonu. Vyhledávat se dá i podle ulice, takže si pro svoje bydliště můžete najít nejbližší kontejner.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem (KSNKO) je aplikace, která na mapě zobrazuje jednotlivé umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v pražských ulicích. V Praze jsou tyto služby často označovány zkratkou VOK, BioVOK a MSD.

  • VOK (velkoobjemové kontejnery) – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města
  • BioVOK – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města, určených pro bioodpad ze zahrad a domácností
  • MSD (mobilní sběrný dvůr) – služba přistavování více velkoobjemových kontejnerů určených pro objemný odpad, bioodpad, dřevo a kovy. Tato služba je přistavována na větší zpevněné plochy v městských částech, které na svém území nemají stálý sběrný dvůr.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

Mapa tříděného odpadu v Praze

 

T-Mapy pasport tříděného odpadu v Praze / GeoBusiness

 

trasa D pražské metro, vizualizace stanice Písnice / GeoBusiness.cz

Útvar rozvoje hl. m. Prahy zveřejnil nové Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP).  Jde o jeden z nejdůležitějších podkladů pro tvorbu územně plánovacích a strategických dokumentů Prahy.

Nové územně analytické podklady obsahují aktualizované údaje o stavu území, jeho hodnotách, limitech a možnostech dalšího rozvoje.

Zajímavou novinkou je studie zachycující urbanistický vývoj města pro vybraná území. Ta zobrazuje například vývoj území Stodůlek již od předindustriálního období od roku 1840. Nové ÚAP jsou v elektronické podobě k dispozici na nových webových stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy nebo fyzicky k nahlédnutí v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy.

Územně analytické podklady hl. m. Prahy jsou zpracovány na základě platného Stavebního zákona. V  pravidelných dvouletých cyklech zpracovávají desítky odborníků nashromážděné údaje z aktualizačního období.

Výsledkem je rozsáhlý dokument obsahující vyhodnocení stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí, které ovlivňují nebo se podílejí na rozvoji území. Mezi ně patří například hospodářské a sociodemografické podmínky, kulturní hodnoty, bydlení, doprava, bezpečnost, rekreace, hygiena životního prostředí a jiné. Součástí každé z 16 tématických oblastí je dílčí SWOT analýza, vyhodnocení dění v území z pohledu udržitelného rozvoje a zejména určení problémů k řešení.

ÚAP jsou nejvíce využívány pro zpracování a aktualizace Územního plánu hl. m. Prahy a přípravu dalších územně plánovacích dokumentací a podkladů, nicméně jejich obsah je upraven tak, aby se stal i základním průběžně aktualizovaným podkladem pro přípravu Strategického plánu hl. m. Prahy a dalších strategických a koncepčních dokumentů hl. m. Prahy dotýkajících se rozvoje města.

Nedílnou součástí dokumentu je i grafická část obsahující mapy, výkresy, schémata.

Pořizovatelem Územně analytických podkladů je Odbor územního plánu MHMP, zpracovatelem je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.