TISKOVÉ ZPRÁVY

ÚAP: Praha má nové územně analytické podklady

urm-uap-mhmp-feat

Útvar rozvoje hl. m. Prahy zveřejnil nové Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP).  Jde o jeden z nejdůležitějších podkladů pro tvorbu územně plánovacích a strategických dokumentů Prahy.

Nové územně analytické podklady obsahují aktualizované údaje o stavu území, jeho hodnotách, limitech a možnostech dalšího rozvoje.

Zajímavou novinkou je studie zachycující urbanistický vývoj města pro vybraná území. Ta zobrazuje například vývoj území Stodůlek již od předindustriálního období od roku 1840. Nové ÚAP jsou v elektronické podobě k dispozici na nových webových stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy nebo fyzicky k nahlédnutí v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy.

Územně analytické podklady hl. m. Prahy jsou zpracovány na základě platného Stavebního zákona. V  pravidelných dvouletých cyklech zpracovávají desítky odborníků nashromážděné údaje z aktualizačního období.

Výsledkem je rozsáhlý dokument obsahující vyhodnocení stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí, které ovlivňují nebo se podílejí na rozvoji území. Mezi ně patří například hospodářské a sociodemografické podmínky, kulturní hodnoty, bydlení, doprava, bezpečnost, rekreace, hygiena životního prostředí a jiné. Součástí každé z 16 tématických oblastí je dílčí SWOT analýza, vyhodnocení dění v území z pohledu udržitelného rozvoje a zejména určení problémů k řešení.

ÚAP jsou nejvíce využívány pro zpracování a aktualizace Územního plánu hl. m. Prahy a přípravu dalších územně plánovacích dokumentací a podkladů, nicméně jejich obsah je upraven tak, aby se stal i základním průběžně aktualizovaným podkladem pro přípravu Strategického plánu hl. m. Prahy a dalších strategických a koncepčních dokumentů hl. m. Prahy dotýkajících se rozvoje města.

Nedílnou součástí dokumentu je i grafická část obsahující mapy, výkresy, schémata.

Pořizovatelem Územně analytických podkladů je Odbor územního plánu MHMP, zpracovatelem je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

/* ]]> */