konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu

Vzhledem k tomu, že konference „GIS v plánování měst a regionů“ vstupuje do pátého roku své existence, můžeme ji považovat za již tradiční akci. Konference se letos koná 19. září 2019. Letošním tématem jsou Analýzy rozvoje periferních regionů a bude jim v průběhu konference věnován také celý workshop.

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. a Ing. Pavel Struha z Katedry regionálního rozvoje Vysoké školy AMBIS budou prezentovat zkušenosti z mapování rozvojového potenciálu příhraničních regionů studenty, kdy jsou použity klasické mapovací metody i vyhodnocení dat z dronu. Následně jsou navrženy postupy a směry dalšího rozvoje v různých oblastech života v těchto odlehlých částech naší republiky.

Mezi dalšími prezentacemi lze uvést například konkrétní zkušenosti projektanta územních plánů s GIS nástroji. Bude to zajímavé vyznání Ing. arch. Jana Buchara – člověka, který nemá vzdělání geoinformatika a kterého dnešní digitální doba přiměla „na stará kolena“ pracovat s open source GIS aplikacemi a přitom zjistit, že se není čeho obávat.

Pasportní agendy majetku měst a obcí si postupně nacházejí své místo v sofistikovaných informačních systémech veřejné správy. Zpracování pasportu hřbitova malé obce v prostředí GIS přiblíží starostka středočeské obce Klínec Bc. Markéta Polívková.

Hned dvěma referáty se bude prezentovat firma PRIMIS. Ing. Zdeněk Klusoň seznámí s metodami leteckého průzkumu účinnosti bombardování území Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války spojeneckými silami a možnostmi získání těchto unikátních historických snímků, archivovaných mimo naše území.

Jeho druhý referát bude pojednávat o aspektech využití aktuálních leteckých snímků velmi vysokého rozlišení, kdy se začíná smazávat kvalitativní rozdíl mezi leteckým snímkem a snímkem z dronu.

Zajímavá bude také prezentace portálu otevřených dat z města Brna, kterou předvedou pracovníci magistrátu města a která tematicky navazuje na loňskou přednášku na téma Problematika otevřených dat a praktické ukázky v software QuantumGIS.

Každý rok se pořadatelé snaží přijít s nějakou novinkou. Letos to bude představení zajímavé publikace z oboru urbanismu. Autoři Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková Ph.D. a Mgr. Michael Pondělíček přináší výsledky výzkumu urbanistického vývoje inckých měst v oblasti centrálních And a hledání paralel s vývojem sídel v dalších civilizačních centrech.

Na webu České asociace pro geoinformace je již spuštěn registrační systém, takže se lze na konferenci přihlásit.

Organizátoři vydají z konference sborník příspěvků a prezentované články mohou jejich autoři následně publikovat v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, který je uveden v databázi ERIH+.

Pořadateli jsou Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s. a Česká asociace pro geoinformace.

Akce GIS v plánování měst a regionů se koná dne 19. září v sídle Vysoké školy AMBIS v Praze – Libni (Lindnerova 575/1, Praha 8).

Studenti platí na vložném pouze 200 Kč.

dtm-cr-ve-vystavbe-seminar-cagi-f

Česká asociace pro geoinformace pořádá bezplatný seminář, věnovaný problematice využití digitální technické mapy ČR ve výstavbě. Memorandum o spolupráci na DTM ČR podepsala celá řada institucí, které chtějí na tomto celostátním díle spolupracovat.

Seminář o DTM ČR se bude konat 10. dubna 2019 v Praze.

10:00 – 10:10 Úvod – Pavel Matějka, vedoucí odborné skupiny OS26 CAGI GeoInfoStrategie

10:10 – 11:20

Architektura DTM ČR – Jiří Čtyroký, vedoucí pracovní skupiny PPS Architektura DTM ČR, Pavel Matějka, zástupce CAGI v PPS Architektura DTM ČR

Pořízení a správa dat DTM ČR – Karel Vondráček, zástupce CAGI v PPS Finance DTM ČR

Enterprise Architektura DTM ČR – Tomáš Hrabík, člen OS26 CAGI GeoInfoStrategie

Digitalizace stavebního řízení za podpory BIM, zkušenosti z Finska – Leoš Svoboda, člen OS26 CAGI GeoInfoStrategie

11:20 – 11:40 Legislativa DTM ČR – Václav Čada, zástupce CAGI v PPS Legislativa DTM ČR

11:40 – 12:00 Finance DTM ČR – Karel Vondráček, zástupce CAGI v PPS Finance DTM ČR, Jiří Čtyroký, vedoucí pracovní skupiny PPS Architektura DTM ČR

Přihlášky a případná doplnění programu naleznete na webu České asociace pro geoinformace.

GIVS 2019 / GeoBusiness

Česká asociace pro geoinformace pořádá dvanáctý ročníku konference Geoinformace ve veřejné správě 2019. Akce se uskuteční ve dnech 20. a 21. května v Praze.

Tématy letošního ročníku konference jsou

 • Digitální technická mapa ČR
 • GeoInfoStrategie
 • BIM a GIS
 • Významné projekty veřejné správy, INSPIRE, DMVS
 • Smart City a GIS
 • Otevřená (geo)data, výměna (geo)dat, komunikační formáty a datové modely
 • GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele
 • 3D GIS pro veřejnou správu
 • Vzdělávání v GIS
 • Vybrané legislativní aspekty v geoinformatice
 • Mobilní GIS aplikace a jejich zapojení do procesů ve veřejné správě
 • Využití geoinformačních technologií v dopravě
 • Inovace a technologické novinky v GIS
 • Současné trendy grafického designu a geovizualizace

Programový výbor konference

 • Karel Janečka (Česká asociace pro geoinformace) – předseda programového výboru
 • Jiří Poláček (Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Leona Slabochová (Město Litoměřice)
 • Jiří Horák (VŠB-TU Ostrava)
 • Alena Vondráková (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Jáchym Čepický (občanské sdružení Otevřená GeoInfrastruktura)
 • Vojtěch Zvěřina (GEPRO)
 • Jakub Svatý (Hexagon Safety & Infrastructure)
 • Robert Číhal (Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích)
 • Pavel Matějka (EMA – projekt)
 • Petr Dvořáček (Zeměměřický úřad)
 • Jan Novotný (ARCDATA Praha)

Termíny a registrace na konferenci

Z termínů bychom zdůraznili

 • 15. 2. 2019 mezní termín pro zaslání příspěvku
 • 15. 3. 2019 mezní termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné

Přihlásit se můžete již dnes na webu asociace. Doporučujeme registraci provést co nejdříve, protože kapacita konference je pouze 150 osob, přičemž akce byla v předchozích letech velmi rychle obsazena.

Pro autory

Chcete na konferenci přednášet?

memorandum-dtm-2018-f

Na konferenci E-government, která se konala ve dnech 4. a 5. září 2018 v Mikulově, podepsaly všechny důležité instituce a sdružení memorandum o spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České republiky.

Digitální technická mapa České republiky má sloužit k systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních sítí (dále jen „technická infrastruktura“) včetně poskytování informací o technické infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení podle stavebního zákona a zajištění činnosti jednotného informačního místa podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Níže podepsaní signatáři tohoto memoranda si uvědomují, že v České republice doposud neexistuje ucelený a důvěryhodný systém pro správu a využívání údajů o technické infrastruktuře na území České republiky (dále jen „DTM“), který by efektivně sloužil jak orgánům veřejné moci pro výkon jejich pravomocí v oblasti územního plánování, územního a stavebního řízení, tak také vlastníkům pozemků a nemovitostí, stavebníkům a široké veřejnosti pro ochranu jejich práv a zájmů.

Neexistence DTM zamezuje urychlení výstavby technické infrastruktury, zejména infrastruktury elektronických komunikací pro gigabitové služby, zvyšuje náklady na straně veřejné správy a soukromého sektoru a udržuje nadměrnou byrokratickou zátěž pro stavební úřady, dotčené orgány a účastníky územního nebo stavebního řízení.

Principy pro vznik digitální technické mapy

Signatáři proto podporují DTM, která bude vytvořena na následujících principech:

 • DTM bude integrální součástí elektronizace územně plánovacího, územního a stavebního řízení;
 • DTM je významným nástrojem k zefektivnění (tedy usnadnění, zkrácení a zlevnění) procesu přípravy a realizace územně plánovacího, územního a stavebního řízení pro stavebníky, tedy zejména občany a právnické osoby;
 • DTM je vhodným nástrojem k získání dalších územně analytických podkladů, nezbytných pro územně plánovací činnost nebo územní a stavební řízení;
 • DTM je nezbytným předpokladem pro efektivní využívání stávající technické infrastruktury a zároveň efektivní plánování budoucí výstavby tak, aby bylo zabráněno nadbytečným investičním překryvům a zároveň byla minimalizována administrativní zátěž stavebníka vyplývající z irelevantních žádostí o vyjádření o existenci a podmínkách ochrany technické infrastruktury;
 • DTM je efektivním nástrojem pro ochranu vlastnických a jiných práv na ochranu realizovaných, či plánovaných investic do technické infrastruktury.
 • DTM je základem pro efektivní pasportní úlohy státu i územních samospráv a jsou významným zdrojem dat a informací, zejména pro bezpečnost státu, krizové řízení a Integrovaný záchranný systém;
 • Pořizování údajů pro DTM je postaveno na principu nezvyšování stávající administrativní zátěže vlastníků technické infrastruktury. Základem jsou primárně údaje již dnes předávané úřadům územního plánování.
 • DTM je datovou bází o objektech technické infrastruktury a patří mezi základní geografická data, která jsou využívána při správních a rozhodovacích činnostech veřejné správy nebo správce technické infrastruktury.
 • Řešení DTM představuje komplexní informační systém, který slouží pro její efektivní správu a údržbu pomocí prostředků výpočetní techniky;
 • DTM obsahuje nejpodrobnější reálně dosažitelný a trvale aktualizovaný popis skutečného stavu v území, včetně technické infrastruktury v České republice a poskytuje tak nezbytné údaje, které jednoznačně vymezují její umístění v terénu;
 • DTM je upravena v legislativě tak, aby byly jasně definovány podmínky provozování a správy informačního systému a zároveň umožněn bezpečný přístup pro pořizování a využívání údajů z DTM pro různé skupiny editorů a uživatelů. DTM je výkonem přenesené působnosti státní správy s odpovídajícími finančními nároky;
 • DTM bude zákonem definováno jako jednotné digitální mapové dílo velkého měřítka včetně souvisejících služeb, které se skládá z digitálních technických map krajů, které je provozují v rámci řenesené působnosti výkonu státní správy;
 • DTM bude součástí Národního architektonického plánu ČR jako jedna z centrálních sdílených digitálních služeb eGovernmentu, kde stát nese odpovědnost za enterprise architekturu DTM v návaznosti na jiné centrální sdílené digitální služby, informační systémy (například informační systém technické infrastruktury veřejné správy) a další digitální služby eGovernmentu; legislativně bude garantováno, že právní úprava bude definovat závazný rozsah digitálních služeb poskytovaných DTM a souvisejících informačních systémů, například Informační systém technické infrastruktury veřejné správy v návaznosti na jednotné technické řešení DTM byť zajišťované v přenesené působnosti jednotlivými kraji a pro účely správy a provozu DTM bude vydána jednotná metodika.

Zapojené organizace

Seznam zapojených organizací, které se připojily k memorandu o spolupráci, je řazen abecedně, v závorce uvádíme konkrétní jméno podpisujícího.

 • Asociace krajů České republiky (Jana Vildumetzová),
 • Asociace podnikatelů v geomatice (Martin Hrdlička),
 • Česká asociace elektronických komunikací (Zdeněk Vaníček),
 • Česká asociace pro geoinformace (Karel Janečka),
 • Česká asociace provozovatelů mobilních sítí (Jiří Šuchman),
 • Česká komora architektů (Ivan Plicka),
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (Pavel Křeček),
 • Český svaz geodetů a kartografů (Václav Šanda),
 • Český telekomunikační úřad (Jaromír Novák),
 • Český úřad zeměměřický a katastrální (Karel Večeře),
 • Hospodářská komora České republiky (Irena Bartoňová Pálková),
 • ICT unie (Zdeněk Zajíček),
 • Ministerstvo pro místní rozvoj (Václav Nebeský),
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ondřej Malý),
 • Ministerstvo vnitra (Jaroslav Strouhal),
 • Odborná rada pro BIM (Petr Vaněk),
 • Rada vlády pro informační společnost (Vladimír Dzurilla),
 • Svaz měst a obcí České republiky (František Lukl),
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky (Milena Jabůrková)

Následná opatření

Signatáři memoranda se v zájmu urychlení procesu vytvoření DTM shodují na následujících opatřeních, která je nezbytné urychleně realizovat pro vznik DTM:

1) urychleně zpracovat a předložit signatářům k připomínkám návrh právní úpravy, aby byly vytvořeny odpovídající legislativní, ekonomické a další předpoklady pro vytvoření, správu a užívání DTM. KT: nejpozději do 31. října 2018. Koordinuje a odpovídá: RVIS (Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu)

2) urychleně navrhnout a prosazovat při jednání s odpovědnými národními i unijními institucemi nalezení vhodných zdrojů pro financování vzniku DTM a pořízení dat do DTM, např. s využitím dosud nevyužitých finančních prostředků evropských strukturálních fondů (např. IROP nebo OPPIK) a zároveň připravit návrh nároku na personální zajištění a financování provozu DTM v rámci výkonu přenesené působnosti kraji. KT: nejpozději do 31. října 2018. Koordinuje a odpovídá: MMR, MPO a MV.

3) urychleně zpracovat a předložit návrh architektury a podmínek správy a provozu DTM v návaznosti na centrálně sdílené digitální služby eGovernmentu a další poskytované digitální služby. KT: nejpozději do 31. října 2018. Koordinuje a odpovídá: MV, MMR, AK ČR, ICT Unie, HK ČR, SPD

 

memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice, vysvětluje důležitost digitální technické mapy
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Jaroslav Strouhal podepsal memorandum za ministerstvo vnitra
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Zdeněk Zajíček z ICT unie podepisuje memorandum
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Vladimír Dzurilla z Rady vlády pro informační společnost při podpisu memoranda
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice

 

foto archiv konference E-government

CAGI, Česká asociace pro geoinformace / GeoBusiness
volby do CAGI / GeoBusiness
GIS v plánování měst a regionů / GeoBusiness
konference Geoinformatika ve veřejné správě 2017 (časopis GeoBusiness)

Česká asociace pro geoinformace oznámila datum konání letošního ročníku své hlavní konference.

Akce s názvem Geoinformace ve veřejné správě 2016 se bude konat ve dnech 2. a 3. května 2016 v historickém centru Prahy na Novotného lávce. Konferenci pořádá Česká asociace pro geoinformace.

Hlavními tématy konference jsou:

 • GeoInfoStrategie
 • Významné GIS projekty veřejné správy
 • GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele
 • Doprava v moderních technologiích, UAV
 • Autorské právo v geoinformatice
 • Otevřená data
 • GIS a kybernetická bezpečnost
 • Vývoj a nasazení mobilních aplikací
 • Vzdělávání v GIS
 • Inovace a technologické novinky
 • Aplikace GIS

V předchozích dvou letech byla konference vždy vyprodána dlouho před jejím začátkem. Pokud se však na konferenci přihlásíte, můžete využít zvýhodněné registrace.

Chcete-li na konferenci aktivně vystoupit se svým referátem, tak se přihlaste nejpozději do 15. února 2016. Pro přihlášení referátu použijte šablonu pro autory.

V polovině letošního května pořádá Česká asociace pro geoinformace konferenci s názvem Geoinformatika ve veřejné správě. Pokud se nemůžete zúčastnit královehradecké konference ISSS počátkem dubna, rezervujte si místo v kalendáři na polovinu května.

Continue reading „Jak používat geoinformace? Přihlašte se na konferenci a získejte inspiraci“

geobusiness-magazine-seminar-pozvanka-feat

V roce 2013 oslaví základní registry, včetně Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí první rok své existence. Konference GIVS 2013 příští týden 27. a 28. května 2013 je ideální platformou pro setkání s praktiky a uživateli GIS, kteří mají podobné otázky jako možná máte i vy. Obnoví Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN) v roce 2013 svoji činnost? S jakými problémy se v souvislosti s implementací INSPIRE potýkáte Vy?

Continue reading „Zvučná jména a zajímavé přednášky již příští týden na konferenci GIVS 2013“

givs-2013-feat
cagi-je-na-facebooku-w600