Architektura Veřejné zakázky

Hledá se mezioborový tým pro architektonicko-krajinářskou studii Trojské kotliny

IPR Praha vypsal výběrové řízení na architektonicko-krajinářskou studii na začlenění protipovodňové ochrany pražské ZOO do nivní krajiny Trojské kotliny a řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny (s ohledem na migrace chráněných druhů, vedení kolizních rekreačních nábřežních tras, veřejná prostranství a památkově chráněné objekty).

Tým, který na studii bude pracovat, by se měl skládat z architekta, krajinářského architekta a dopravního inženýra. Složení týmu může být mezinárodní.

Při tvorbě studie bude probíhat úzká spolupráce s vodohospodářským inženýrem (samostatná zakázka), který zodpovídá jak za vodohospodářské řešení protipovodňové ochrany, ale také za sběr a metodiku koordinovaného posuzování všech záměrů v oblasti na povodňových modelech.

V rámci výběrového řízení je kladen důraz na kvalitu a zkušenosti zpracovatelského týmu. Posuzováno bude portfolio projektů členů týmu (35 %), profesní přístup – textový dokument dokládající přístup a zkušenosti uchazeče (35 %), nabídková cena (30 %).

Studie by měla začít vznikat koncem září 2019 a dokončení se předpokládá koncem roku 2020.

Uchazeči se mohou do výběrového řízení hlásit do 12. 8. 2019 do 10.00 hodin. Maximální cena zakázky je 1,8 mil. Kč bez DPH.

O projektu

IPR Praha dle zadání Rady hl. m. Prahy v souladu s doporučením komise pro protipovodňovou ochranu rady HLMP zajišťuje zpracování podkladů pro studii „modelové posouzení vlivu zvýšení protipovodňové ochrany Zoo Praha (a případně Trojského zámku) na průchod velkých vod Trojskou kotlinou“. Samotné zajištění podkladů a stanovení linie PPO nezaručuje citlivé začlenění infrastrukturní stavby do krajiny a řešení problémů a potenciálů navazujícího okolí. Závěry Koncepce doporučují pro jednotlivé projekty zajistit také kvalitní architektonicko-krajinářské řešení a kompenzovat újmu na sledovaných parametrech jak z hlediska průtoku povodní (modelový výzkum), tak z hlediska krajiny a přírody (tým architekt-krajinář).

Důvodem zadání této studie je tedy zapojení týmu, který zajistí urbanisticko-architektonicko-krajinářské řešení a zapojení stavby do okolí včetně řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny. Takový postup zajistí také lepší projednatelnost samotné protipovodňové ochrany.

Účel studie

Účel zadání zakázky je návrh urbanisticko-architektonicko-krajinářského řešení a zapojení stavby PPO do okolí včetně řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny (s ohledem na migrace chráněných druhů jako užovka podplamatá, vedení kolizních rekreačních nábřežních tras, veřejná prostranství a památkově chráněné objekty apod.). Zpracování a stanovení vedení linie PPO bude probíhat v úzké součinnosti se zpracovatelem podkladů pro modelový výzkum (vodohospodářský tým).

Doslov ke koncepci ve vztahu k PPO

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha) zpracoval Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí (2015-2017), ve které byly pojmenovány hlavní hodnoty nivní krajiny Trojské kotliny a navrženy řešení pro zlepšení dopravní a pěší dostupnosti území, posílení charakteru a ekologických hodnot nivní krajiny a přírodě blízká revitalizace Vltavy („Divoká Vltava“) s cílem dále kompenzovat dopady nové vodní linky ústřední čistírny odpadních vod na místní krajinu.

Těžištěm řešení Koncepce byl Císařský ostrov zpracovaný ve formě podkladové studie autorským týmem architekta Petra Pelčáka, krajinářské architektky Evy Wagnerové, vodohospodářského inženýra Miloslava Šindlara a dopravního inženýra Václava Maliny. Širší okolí Císařského ostrova bylo zahrnuto zejména pro kvalitní dořešení krajinářské koncepce a dalších návazností a prostupnosti území. Řešení Trojského nábřeží tedy vyžaduje podrobnější prověření i vzhledem k tomu, že Koncepce neřešila liniovou protipovodňovou ochranu zoologické zahrady.

/* ]]> */