Agentury VĚDA

Technologickou agenturu ČR povede Petr Konvalinka

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 21. září 2018 sešla na svém 338. zasedání. Hlavními tématy byly volby členů výzkumné rady Technologické agentury ČR, návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj a dále výstupy hodnocení podle nové Metodiky 2017+.

Nárůst výdajů na vědu a výzkum

Rada kvitovala, že vláda schválila návrh výdajů na výzkum a vývoj na rok 2019, a to ve výši 35,9 miliardy korun. Oproti roku 2017 jde o nárůst pět miliard korun.

„Jsme rádi, že vláda plní svůj slib, že věda a výzkum budou její prioritou a že byl přijat rozpočet připravený Radou. Současně jsme zahájili nový režim schvalování a hodnocení institucionální i účelové podpory založený na kvalitě výzkumu, nikoliv pouze na jeho kvantitě. Rozbíhá se nová metodika hodnocení podpory výzkumných organizací a rozbíháme důslednější systém posuzování nových programů resortů nebo například Technologické agentury ČR. Nově se soustřeďujeme i na hlídání tzv. nespotřebovaných výdajů. Pokud uvidíme, že dlouhodobě u některého z poskytovatelů rostou, projeví se to při vyjednávání dalšího rozpočtového rámce,“ řekl místopředseda RVVI Karel Havlíček.

Nový předseda TA ČR

Členové rady tajnou volbou navrhli a doporučili vládě jmenovat celkem devět ze stávajících dvanácti členů výzkumné rady Technologické agentury ČR pro další funkční období, včetně jejího předsedy.

Členy výzkumné rady byli navrženi prof. Martin Fusek, prof. Vladimír Mařík, prof. Petr Zuna, doc. Tomáš Apeltauer, Ing. Martin Frélich, Mgr. Miroslav Havránek, doc. Ján Džugan, prof. Miroslav Václavík a Ing. Jan Kleindienst. Na pozici předsedy výzkumné rady byl navržen prof. Martin Fusek.

Důležitým cílem doplňujících voleb byla snaha o rovnoměrné zastoupení představitelů akademické, podnikatelské sféry a resortů. „Funkce Technologické agentury je přizpůsobována současným potřebám aplikovaného výzkumu, a proto je důležité, aby orgán odpovědný za koncepci agentury zahrnoval pohled ze všech možných stran. Nové složení výzkumné rady takovému zadání odpovídá,“ uvedl první místopředseda RVVI Petr Dvořák.

„K 30. červnu byl vládou na základě vlastní žádosti odvolán z funkce člena předsednictva a funkce předsedy TA ČR Petr Očko. Na jeho místo v předsednictvu vláda na základě doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace jmenovala Petra Konvalinku a současně jej na doporučení rady jmenovala i předsedou TA ČR. Prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng. vybrali členové rady tajnou volbou ze čtyř kandidátů. Do funkce je jmenován na čtyři roky,“ informovala vláda.

Petr Očko je v současnosti náměstkem na Ministerstvu průmyslu a obchodu a zabývá se Průmyslem 4.0.

Místopředsedou agentury je Ing. Pavel Komárek, CSc. Dalšími členy předsednictva jsou prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Mgr. Martin Duda a Ing. Jiří Plešek, CSc.

Metodika 2017+

V dalším z bodů jednání se Rada opětovně zabývala tématem implementace Metodiky 2017+. Rada schválila materiál Bibliometrická analýza 2018 a zabývala se také dílčími výsledky hodnocení za rok 2017. Oborové bibliometrické zprávy (z dat za jeden rok) prokázaly, že ve většině oborů výzkumu je Česká republika minimálně na úrovni světového standardu a máme několik oborů, které standard výrazně převyšují. Členové rady se dále seznámili s hodnocení mvysokých škol podle Metodiky 2017+ v Modulech M3, M4 a M5, který bude projednán se zástupci vysokých škol a poté předložen vládě.

Ke konci roku 2018 rada plánuje uspořádat tři konference ohledně implementace Metodiky 2017+, konkrétně v Plzni, Ostravě a Praze. Konference navazují na sérii setkání v prvním pololetí letošního roku a slouží k debatě s odbornou veřejností.

[zdroj tisková zpráva Vlády ČR, redakčně upraveno]

/* ]]> */