tom-patterson-stinovany-relief-vyrez-z-mapy / GeoBusiness

Kartograf Tom Patterson, který až do roku 2018 pracoval pro U.S. National Park Service, se profesně celý život zabývá stínovaným reliéfem. Patterson byl předsedou Severoamerické kartografické informační společnosti (NACIS, North American Cartographic Information Society) a nyní v ní působí jako její výkonný ředitel.

Sám o sobě říká, že preferuje kartografický realismus, tedy že se přiměřeně snaží do map přidávat také přirozené prvky jako odraz slunečních paprsků na vodní hladině, přírodní textury a další prvky, které mapu více přibližují jejímu čtenáři.

Jeho iniciačním momentem bylo, když před třiceti lety viděl stínovaný reliéf ostrova Samoa od Michaela Wooda. Cílem je co nejvíce prodloužit fascinaci čtenáře mapou a její zkoumání.

Na webu Shaded Relief najdete celou řadu návodů, jak si stínovaný reliéf a 3D mapy sami vytvořit, včetně volně dostupných datových zdrojů.

 

 

 

napojení Mapy.cz na Booking.com / GeoBusiness

České Mapy.cz, které jsou místním 7. nejnavštěvovanějším webem měsíčně s 20 miliony návštěvami, se propojily s globálním serverem Booking.com. Nově uživatelé přímo v mapové aplikaci najdou hotely, apartmány či penziony včetně jejich fotografií a recenzí.

Přímo v mapách si tedy uživatelé mohou najít ubytování kdekoliv po celém světě, následný rezervační proces probíhá již přímo na webu Booking.com.

Původem nizozemská společnost Booking.com vznikla v roce 1996, ještě jako bookings.nl. Postupně se přejmenovala na booking.com a v roce 2005 ji koupila Priceline Group. Firma má v současnosti tržní kapitalizaci 18,28 miliardy dolarů a přes její web se denně objedná přibližně 1,2 milionu pokojů. Celkem je na serveru 28,4 milionu záznamů ze 148 470 destinací v 228 zemích světa.

Produktový manažer služby Mapy.cz Jakub Faifer dodává, že po online rezervaci si uživatelé mohou v aplikaci Mapy.cz stáhnout místo dojezdu v podobě offline mapy.

Vytvořte si vlastní mapy napojené na Booking.com

Rovněž ostatní mapové servery si mohou vytvořit své napojení na databázi Booking.com. Server totiž svým partnerům nabízí programové rozhraní API, které je podrobně popsáno na jejich webu.

výstava vojenských map, Olomouc / foto Alena Vondráková / GeoBusiness

Jako doprovodná akce k oslavám 100. výročí vzniku geografické služby Armády České republiky vznikla výstava Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí.

Výstava byla představena v květnu 2018 v prostorách Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce a vzhledem k velkému zájmu o její zhlédnutí byla následně k vidění například na Konferenci GIS Esri v ČR.

Od 4. února 2019 je výstava umístěna v prostorách Slovanského gymnázia v Olomouci, kde bude veřejnosti zpřístupněna v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 12 hodin, a to až do konce února 2019.

Výstava představuje ukázky starých map, počínaje Klaudyánovou mapou Čech, přes ukázky vojenských mapování českých zemí až po současnost.

Expozice názorně dokládá, jak se vyvíjela podoba vydávaných vojenských map v období let 1919–1955 a později z let 1950–1997. Zajímavé jsou také například dvojjazyčné mapy vydané podle standardů NATO. Výstavu doplňuje prezentace Atlasu Republiky československé z roku 1935, Českoslo-venského vojenského atlas z roku 1965 a Vojenského atlasu vydaného v 70. letech 20. století. K výstavě byl vy-dán i katalog s barevnými reprodukcemi a popisy map a atlasů, který mohou účastníci výstavy získat.

[zdroj Kartografická společnost ČR]
Kartografický den 2019 / GeoBusiness

Třinácté setkání nazvané Kartografický den se letos uskuteční 22. února. Do Olomouce přijedou své zkušenosti z médií předat infografik časopisu Týden, šéfgrafik zpravodajského webu České televize, datový novinář Českého rozhlasu.

Mapy v tisku pohledem infografika

Jakub Zykl se v současnosti se věnuji tvorbě magazínů ve společnosti MAFRA. S grafikou se poprvé setkal na Českém vysokém učení technickém v Praze a už tehdy propadl kouzlu vektorů. V roce 2007 se koníček stal povoláním, když Jakub Zykl nastoupil do grafického oddělení časopisu Týden.

Mapy v televizním zpravodajství

Jiří Michalička je šéfgrafikem zpravodajského webu ČT24. S problematikou map v televizním vysílání se setkal i v předchozích působištích v Radio Free Europe/Radio Liberty a v soukromé zpravodajské televizi Z1. Jedním z jeho koníčků jsou předpovědní modely a mapy počasí.

Mapy ve webovém zpravodajství: návrh, tvorba a publikace

Jan Cibulka je datový novinář v Českém rozhlasu. Dříve na stejné pozici působil ve vydavatelství Economia. Věnuje se transparentnosti veřejné správy a právu na informace.

Novinové předpovědní mapy počasí – nejhojnější tištěný kartografický produkt (všech dob)?

Jaromír Kolejka je geograf, působící na Masarykově univerzitě v Brně. Vedle geografického výzkumu sbírá od roku 1995 předpovědní mapy počasí, publikované v novinách. Jeho sbírka přesahuje 200 kusů ze 45 zemí světa od většiny významných novin světa.

Kartografie a (nová) média – případová studie na meteorologické zpravodajství

Rostislav Nétek, odborný asistent na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, se zabývá webovou kartografií, geoinformatickými a webovými technologiemi. Je propagátorem open source technologií, jedním ze zakládajících členů sdružení Osgeo.cz a členem odborné skupiny „Open source a open data” v České asociaci pro geoinformace.

Flash maps aneb mapy s krátkou délkou života

Radek Barvíř, doktorand kartografie na Univerzitě Palackého v Olomouci, se ve svém výzkumu věnuje měření grafické náplně map a hodnocení zaplněnosti mapové kresby v závislosti na účelu mapy a také geoprostorového 3D tisku. Vít Voženílek, vedoucí katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, se dlouhodobě věnuje tematické kartografii a atlasové produkci. Je místopředsedou České kartografické společnosti a viceprezidentem International Cartographic Association.

Po referátech, které mají skončit krátce po 13 hod., bude následovat moderovaná diskuze.

 

soutěž Mapa roku / foto Annie Spratt / GeoBusiness.cz

Odborná soutěž Mapa roku, kterou pořádá Česká kartografická společnost, letos v roce 2018 oslaví 20. ročník.

Vít Voženílek, vedoucí katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, soutěž před lety zakládal a říká, že kartografům jako inspirace sloužily soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku.

Mapa roku je však především odborná soutěž, takže cílem nebylo zviditelnění.

„Chtěli jsme, aby se producenti map při vyhlášení výsledků soutěže aspoň sešli. Aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud nějaké mezi nimi existují,“ doplňuje Vít Voženílek, který je předsedou hodnotící komise

Samotné setkání producentů map však není jediným cílem této soutěže. Česká kartografická společnost chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl, vydávaných na území České republiky, a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla jsou tudíž kvalitní a pro společnost přínosná.

Všichni producenti map se mohou na Českou kartografickou společnost obracet o případné rady, jak správně mapové dílo kartograficky zpracovat.

Uzávěrka soutěže

nejdůležitějším datumem je u každé soutěže datum. Pro 20. ročník soutěže Mapa roku je to 28. února 2018. Do té doby můžete přihlašovat svoji digitální i papírovou kartografickou tvorbu.

Pravidla soutěže

 1. Soutěž Mapa roku je odbornou soutěží České kartografické společnosti.
 2. Jednotlivé ročníky vyhlašuje Výbor ČKS.
 3. Organizací jednotlivých ročníků je pověřena Komise pro soutěž MAPA ROKU (dále jen Komise), kterou jmenuje Výbor ČKS.
 4. V čele komise stojí předseda, kterého jmenuje Výbor ČKS.
 5. Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které
  • bylo vydáno na území ČR
  • bylo vydáno v roce 2017 (pro ročník Mapa roku 2017, uzávěrka 28. 2. 2018)
  • neporušuje autorský zákon
 6. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:
  • Atlasy, soubory a edice map
  • Samostatná kartografická díla
  • Kartografická díla pro školy
  • Studentské kartografické kvalifikační práce
  • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
 7. Vydavatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky a jednoho výtisku od každého přihlášeného exponátu, a to na kontaktní adresu soutěže. V případě studentských děl přihlašuje práci jejich autor nebo pracoviště jejich vzniku. Pokud je autorů více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů. Každý člen může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, které musí osobně donést se souhlasem vydavatele, resp. autora.
 8. Do kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce přihlašuje exponáty pracoviště jejich vzniku nebo autor se souhlasem vyučujícího (resp. vedoucího, školitele). Do soutěže se přihlašují pouze kvalifikační práce, jejichž výstupem je konkrétní kartografické dílo (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod.) společně s kopiemi hodnoticích posudků.
 9. Vlastní hodnocení exponátů probíhá tříkolově, a to podle následujícího postupu:
  1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předseda Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen je-li do ní přihlášeno alespoň pět titulů.
  2. kolo: Na společném zasedání navrhne každý člen Komise z exponátů jemu určených k hodnocení některé exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci podpoří a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. V průběhu setkání jsou všichni členové komise seznámeni se všemi přihlášenými exponáty (fyzicky přítomnými), návrh na ocenění může dávat i jiný hodnotitel než ten, který dílo hodnotil v 1. kole.
  3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním; ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje.
 10. Ve výjimečných případech může Komise udělit Zvláštní cenu kterémukoli účastníkovi nebo nevítěznému exponátu, avšak vždy s řádným odůvodněním.
 11. Členové Komise neposkytují informace z procesu hodnocení exponátů a nesdělují výsledky před jejich oficiálním zveřejněním.
 12. Výsledky soutěže zveřejňuje předseda Komise a předseda ČKS.
 13. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

/ úvodní foto Annie Spratt

twitter-feat
google-trends-gis-kartografie-katastr-geoinformatika-w600

Firma Google každoročně uveřejňuje tzv. Google Zeitgeist, tedy Ducha doby. Najdete v něm nejhledanější slova, která lidé nejčastěji hledali v uplynulém období. Seznam je z jasných důvodů cenzurován, takže v něm nenajdete slova jako p*rn*.

Continue reading „Google Zeitgeist 2012 – co jste nejčastěji hledali? Sestavte si svůj vlastní přehled“

bbc-beauty-of-maps-feat

V roce 2010 natočila britská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost BBC sérii dokumentů o historických mapách. Seriál se jmenuje The Beauty of Maps, a v současnosti je k dispozici také ke shlédnutí na YouTube.


Jednotlivé mapy jsou popsány také v krátkých videích.

Herefordská Mappa Mundi

Mappa Mundi je obecné označení středověkých map, vytvářených na území dnešní Evropy. Do dnešní doby se zachovalo přibližně 1000 těchto map.

Popis Mappa Mundi na Wikipedii

Žaltářová mapa (1260)

Mapa hvězd od Andrease Cellaria z roku 1660

Mapa Konstantinopole od Brauna a Hogenberga z roku 1576

Přečtěte si popis na stránkách BBC.

Mapa světa od Pierre Descelierse (1550)

Mapy a barvy


SHOCart vydal novou turistickou mapu
Kartografická společnost SHOCart oznámila vydání nové edice turistických map v měřítku 1 : 40 000. Nové mapy budou mít větší písmo a tím pádem lepší čitelnost a budou oboustranné ve formátu 105 x 160 mm.Obalka nove turisticke mapy od SHOCartu
SHOCart vydal novou turistickou mapuMezi novinky patří kilometráž turistických tras a hvězdičková klasifikace zajímavých objektů a lokalit.
Stejně jako v předchozí verzi budou turistické mapy obsahovat kilometrovou síť a podporu GPS.
Mapy pokryjí celou Českou republiku a budou vycházet postupně během jara 2011.  Prvních šest titulů bylo k vidění na veletrhu cestovního ruchu RegionTour na výstavišti v Brně. Už jste nové turistické mapy viděli? Podělte se o své dojmy v diskuzi pod článkem.