KARTOGRAFIE SOUTĚŽE

Soutěž Mapa roku: Přihlaste své kartografické dílo

soutěž Mapa roku / GeoBusiness

Česká kartografická společnost v roce 2019 pořádá 21. ročník soutěže Mapa roku.

Autoři a producenti kartografických děl, která byla vytvořena a publikována na území České republiky v roce 2018 a splňují pravidla soutěže, mohou své produkty přihlásit do 28. února 2019. Následně je zhodnotí odborná komise České kartografické společnosti pro soutěž Mapa roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2019. Nominace na ocenění budou vyhlášena minimálně jeden týden před tímto termínem.

Přihláška do soutěže je ke stažení nebo online.

Adresa pro zasílání produktů je:
Katedra geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50
771 46 Olomouc

Zásilku, prosím, označte viditelným nápisem MAPA ROKU.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. – předsedkyně odborné komise pro soutěž Mapa roku
alena.vondrakova@upol.cz
+420 604 402 502

Pravidla soutěže

 1. Soutěž Mapa roku je odbornou soutěží České kartografické společnosti.
 2. Organizací jednotlivých ročníků je pověřena Komise pro soutěž MAPA ROKU (dále jen Komise), kterou jmenuje Výbor ČKS.
 3. V čele komise stojí předseda, kterého jmenuje Výbor ČKS.
 4. Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které
  • bylo vydáno na území ČR
  • bylo vydáno v roce 2018 (pro ročník Mapa roku 2019, uzávěrka 28. 2. 2019)
  • neporušuje autorský zákon
 5. Soutěž se koná v následujících kategoriích:
  • Atlasy, soubory a edice map
  • Samostatná kartografická díla
  • Kartografická díla pro školy
  • Studentské kartografické kvalifikační práce
  • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
 6. Vydavatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů, vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky a jednoho výtisku od každého přihlášeného exponátu, a to na kontaktní adresu soutěže. V případě studentských děl přihlašuje práci jejich autor nebo pracoviště jejich vzniku. Pokud je autorů více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů. Každý člen může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, které musí osobně donést se souhlasem vydavatele, resp. autora.
 7. Do kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce přihlašuje exponáty pracoviště jejich vzniku (se souhlasem autora) nebo autor se souhlasem vyučujícího (resp. vedoucího, školitele). Do soutěže se přihlašují pouze kvalifikační práce s kartografickou tematikou nebo takové, jejichž výstupem je konkrétní kartografické dílo (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod.) společně s kopiemi hodnoticích posudků.
 8. Vlastní hodnocení exponátů je tříkolové, a to podle následujícího postupu:
  1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předseda Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen jsou-li do ní přihlášeny alespoň tři produkty.
  2. kolo: Na společném zasedání navrhne každý člen Komise z exponátů jemu určených k hodnocení některé exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci podpoří a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. Následně se Komise dohodne na počtu a výběru nominovaných produktů. Každý člen Komise má možnost na společném zasedání představit produkt, který do soutěže nebyl ve stanoveném termínu přihlášen, ale odpovídá pravidlům soutěže a jeho autor/vydavatel souhlasí s dodatečným zařazením do hodnocení soutěže. Toto opatření je nazýváno jako „divoká karta“.
  3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním; ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje.
 9. Ve výjimečných případech může Komise udělit Zvláštní cenu kterémukoli účastníkovi nebo nevítěznému exponátu, avšak vždy s řádným odůvodněním. Návrh na Zvláštní cenu může vyslovit každý z členů Komise. O udělení Zvláštní ceny následně Komise hlasuje.
 10. Členové Komise neposkytují informace z procesu hodnocení exponátů a nesdělují výsledky před jejich oficiálním zveřejněním.
 11. Výsledky soutěže zveřejňuje předseda Komise a předseda ČKS.
 12. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

 

/* ]]> */