soutěž Mapa roku / GeoBusiness

Česká kartografická společnost v roce 2019 pořádá 21. ročník soutěže Mapa roku.

Autoři a producenti kartografických děl, která byla vytvořena a publikována na území České republiky v roce 2018 a splňují pravidla soutěže, mohou své produkty přihlásit do 28. února 2019. Následně je zhodnotí odborná komise České kartografické společnosti pro soutěž Mapa roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2019. Nominace na ocenění budou vyhlášena minimálně jeden týden před tímto termínem.

Přihláška do soutěže je ke stažení nebo online.

Adresa pro zasílání produktů je:
Katedra geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50
771 46 Olomouc

Zásilku, prosím, označte viditelným nápisem MAPA ROKU.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. – předsedkyně odborné komise pro soutěž Mapa roku
alena.vondrakova@upol.cz
+420 604 402 502

Pravidla soutěže

 1. Soutěž Mapa roku je odbornou soutěží České kartografické společnosti.
 2. Organizací jednotlivých ročníků je pověřena Komise pro soutěž MAPA ROKU (dále jen Komise), kterou jmenuje Výbor ČKS.
 3. V čele komise stojí předseda, kterého jmenuje Výbor ČKS.
 4. Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které
  • bylo vydáno na území ČR
  • bylo vydáno v roce 2018 (pro ročník Mapa roku 2019, uzávěrka 28. 2. 2019)
  • neporušuje autorský zákon
 5. Soutěž se koná v následujících kategoriích:
  • Atlasy, soubory a edice map
  • Samostatná kartografická díla
  • Kartografická díla pro školy
  • Studentské kartografické kvalifikační práce
  • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
 6. Vydavatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů, vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky a jednoho výtisku od každého přihlášeného exponátu, a to na kontaktní adresu soutěže. V případě studentských děl přihlašuje práci jejich autor nebo pracoviště jejich vzniku. Pokud je autorů více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů. Každý člen může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, které musí osobně donést se souhlasem vydavatele, resp. autora.
 7. Do kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce přihlašuje exponáty pracoviště jejich vzniku (se souhlasem autora) nebo autor se souhlasem vyučujícího (resp. vedoucího, školitele). Do soutěže se přihlašují pouze kvalifikační práce s kartografickou tematikou nebo takové, jejichž výstupem je konkrétní kartografické dílo (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod.) společně s kopiemi hodnoticích posudků.
 8. Vlastní hodnocení exponátů je tříkolové, a to podle následujícího postupu:
  1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předseda Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen jsou-li do ní přihlášeny alespoň tři produkty.
  2. kolo: Na společném zasedání navrhne každý člen Komise z exponátů jemu určených k hodnocení některé exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci podpoří a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. Následně se Komise dohodne na počtu a výběru nominovaných produktů. Každý člen Komise má možnost na společném zasedání představit produkt, který do soutěže nebyl ve stanoveném termínu přihlášen, ale odpovídá pravidlům soutěže a jeho autor/vydavatel souhlasí s dodatečným zařazením do hodnocení soutěže. Toto opatření je nazýváno jako „divoká karta“.
  3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním; ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje.
 9. Ve výjimečných případech může Komise udělit Zvláštní cenu kterémukoli účastníkovi nebo nevítěznému exponátu, avšak vždy s řádným odůvodněním. Návrh na Zvláštní cenu může vyslovit každý z členů Komise. O udělení Zvláštní ceny následně Komise hlasuje.
 10. Členové Komise neposkytují informace z procesu hodnocení exponátů a nesdělují výsledky před jejich oficiálním zveřejněním.
 11. Výsledky soutěže zveřejňuje předseda Komise a předseda ČKS.
 12. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

 

soutěž Mapa roku / foto Annie Spratt / GeoBusiness.cz

Odborná soutěž Mapa roku, kterou pořádá Česká kartografická společnost, letos v roce 2018 oslaví 20. ročník.

Vít Voženílek, vedoucí katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, soutěž před lety zakládal a říká, že kartografům jako inspirace sloužily soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku.

Mapa roku je však především odborná soutěž, takže cílem nebylo zviditelnění.

„Chtěli jsme, aby se producenti map při vyhlášení výsledků soutěže aspoň sešli. Aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud nějaké mezi nimi existují,“ doplňuje Vít Voženílek, který je předsedou hodnotící komise

Samotné setkání producentů map však není jediným cílem této soutěže. Česká kartografická společnost chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl, vydávaných na území České republiky, a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla jsou tudíž kvalitní a pro společnost přínosná.

Všichni producenti map se mohou na Českou kartografickou společnost obracet o případné rady, jak správně mapové dílo kartograficky zpracovat.

Uzávěrka soutěže

nejdůležitějším datumem je u každé soutěže datum. Pro 20. ročník soutěže Mapa roku je to 28. února 2018. Do té doby můžete přihlašovat svoji digitální i papírovou kartografickou tvorbu.

Pravidla soutěže

 1. Soutěž Mapa roku je odbornou soutěží České kartografické společnosti.
 2. Jednotlivé ročníky vyhlašuje Výbor ČKS.
 3. Organizací jednotlivých ročníků je pověřena Komise pro soutěž MAPA ROKU (dále jen Komise), kterou jmenuje Výbor ČKS.
 4. V čele komise stojí předseda, kterého jmenuje Výbor ČKS.
 5. Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které
  • bylo vydáno na území ČR
  • bylo vydáno v roce 2017 (pro ročník Mapa roku 2017, uzávěrka 28. 2. 2018)
  • neporušuje autorský zákon
 6. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:
  • Atlasy, soubory a edice map
  • Samostatná kartografická díla
  • Kartografická díla pro školy
  • Studentské kartografické kvalifikační práce
  • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
 7. Vydavatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky a jednoho výtisku od každého přihlášeného exponátu, a to na kontaktní adresu soutěže. V případě studentských děl přihlašuje práci jejich autor nebo pracoviště jejich vzniku. Pokud je autorů více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů. Každý člen může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, které musí osobně donést se souhlasem vydavatele, resp. autora.
 8. Do kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce přihlašuje exponáty pracoviště jejich vzniku nebo autor se souhlasem vyučujícího (resp. vedoucího, školitele). Do soutěže se přihlašují pouze kvalifikační práce, jejichž výstupem je konkrétní kartografické dílo (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod.) společně s kopiemi hodnoticích posudků.
 9. Vlastní hodnocení exponátů probíhá tříkolově, a to podle následujícího postupu:
  1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předseda Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen je-li do ní přihlášeno alespoň pět titulů.
  2. kolo: Na společném zasedání navrhne každý člen Komise z exponátů jemu určených k hodnocení některé exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci podpoří a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. V průběhu setkání jsou všichni členové komise seznámeni se všemi přihlášenými exponáty (fyzicky přítomnými), návrh na ocenění může dávat i jiný hodnotitel než ten, který dílo hodnotil v 1. kole.
  3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním; ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje.
 10. Ve výjimečných případech může Komise udělit Zvláštní cenu kterémukoli účastníkovi nebo nevítěznému exponátu, avšak vždy s řádným odůvodněním.
 11. Členové Komise neposkytují informace z procesu hodnocení exponátů a nesdělují výsledky před jejich oficiálním zveřejněním.
 12. Výsledky soutěže zveřejňuje předseda Komise a předseda ČKS.
 13. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

/ úvodní foto Annie Spratt

mapa-roku-2011-feat

Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila kartografická díla vydaná v roce 2011, určila nominace v jednotlivých kategoriích, vyhodnotila vítěze a udělila zvláštní ocenění.

14. ročník kartografické soutěže Mapa roku zná své vítěze, kteří budou vyhlášeni ve čtvrtek 17. května 2012 na veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha. Slavnostní vyhlášení se uskuteční ve 13 hodin v Literárním sále. Přijďte se podívat.

O získání titulu Mapa roku 2011 projevilo zájem celkem 101 produktů, které do soutěže přihlásilo 26 producentů (autorů) z celé České republiky.

Počet přihlášených produktů je v každé kategorii jiný.

Kategorie  (Počet přihlášených produktů)
Atlasy, soubory a edice map (17)
Samostatná kartografická díla (62)
Kartografická díla pro školy (9)
Kartografické výsledky studentských prací (8)
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu (5)

Nominace na titul Mapa roku 2011 jsou následující:

Atlasy, soubory a edice map

 • Edice Dálková cyklotrasa (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Soubor cyklomap Praha a okolí 1 : 50 000 (TRASA, spol. s r. o.)
 • Základní mapa ČR 1 : 200 000 (ČÚZK)
 • Socioekonomický atlas Ostravy (ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.)

Samostatná kartografická díla

 • Cyklovýlety na Jižní Moravě – týdenní kalendář s tipy na cyklovýlety (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Turistická mapa Ústeckého kraje (Freytag&Berndt, spol. s r. o.)
 • Krkonoše 1 : 25 000 (KARTUM, spol. s r. o.)
 • Rybářská mapa Jižní Čechy 1 : 190 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Vojenské památky ČR 1 : 500 000 (Kartografie PRAHA, a. s.)

Kartografická díla pro školy


 • Školní atlas světa (Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Starověké Řecko a Starověký Řím – nástěnné mapy (Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.)

Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

 • USE-IT Prague 2011 – mapa pro mladé cestovatele (Jůzit o. s.)
 • Mapa outdoorových sportovních aktivit v Praze a okolí (GIScom, v. o. s.)
 • Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o.p.s.)

Kartografické výsledky studentských prací

 • Sestavení znalostní báze expertního systému pro znázorňování relativních hodnot jevu (Peter Karvaš)
 • Percepce znakových sad školních atlasů světa (Petra Morkesová)
 • Časová analýza vývoje parků Filosofické fakulty UP v Olomouci (Ondřej Sadílek)

Hodnotící komise udělila nad rámec cen také jedno zvláštní ocenění.

mapa-roku-vitezove-2007

Mapa roku je kartografická soutěž, pořádaná Kartografickou společností České republiky.

Do letošního třináctého ročníku můžete přihlásit svá díla do následujících kategorií:

 • Atlasy, soubory a edice map
 • Samostatná kartografická díla
 • Kartografická díla pro školy
 • Kartografické výsledky studentských prací
 • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku je 28. února 2011. Přihlásíte se vyplněním přihlášky, která je k dispozici na webu http://www.czechmaps.cz/maparoku/.

Soutěž začínala v roce 1998 se dvěma kategoriemi, do kterých se přihlásilo 25 produktů. V minulém ročníku již soutěžilo 107 produktů. Protože do soutěže můžete dle pravidel přihlásit neomezený počet svých děl, můžete tím zvýšit pravděpodobnost získání ocenění. Přihlášená kartografická díla však posuzuje nestranná odborná komise, takže záleží také na kvalitě vašeho díla.

Kdo vyhrál v předchozích letech

Uveďme několik příkladů oceněných prací.

Za rok 1998 byl v kategorii tištěných map oceněn Atlas ortofotomap Praha 1 : 6 000, vytvořený firmami Kartografie Praha, Geodis Brno a Institutem městské informatiky Praha.

Za rok 2000 získal zvláštní cenu komise  Vojenský zeměpisný ústav za digitální a tištěné ortofotomapy Olomouce a Tábora v měřítku 1 : 5 000.

Od roku 2001 se v soutěži začínají také objevovat kartografické aplikace na internetu (dnes je už považujeme za samozřejmost, ale počátkem století nebyly mapy na webu tak běžné a dostupné).

Mapu roku za rok 2003 tak získal mapový portál http://mapy.centrum.cz, přihlášený do soutěže firmou T-MAPY. (Tento mapový portál pak v roce 2005 získal také ocenění v šestém ročníku soutěže Geoaplikace roku, pořádaném Českou asociací pro geoinformace).

Za rok 2003 ocenila komise zvláštní cenou Laboratoř geoinformatiky Katedry informatiky a geoinformatiky FŽP, UJEP v Ústí nad Labem za zveřejnění a prezentaci map I. a II. vojenského mapování prostřednictvím internetu. Historické mapy se i díky tomu dostaly jako jedna z mapových vrstev například na web Mapy.cz firmy Seznam.

Za rok 2004 dostala v kategorii digitálních produktů ocenění Infomapa k Street atlas ČR, SR od firmy PJ Soft.
Zvláštní cenu komise v tomtéž ročníku získaly firmy GEODIS Brno za průkopnický počin při ortografickém zpracování České republiky v měřítku 1:100 000 a firma SHOCart za kvalitní kartografické zpracování rozsáhlého turistického atlasu České republiky v měřítku 1:50 000.

Za rok 2009 získala ocenění Lucie Burianová za Bezpečnostní mapu Olomouce.

Zajímavé je, že v kategorii Kartografická díla pro školy „z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny“. Cena v této kategorii tedy nebyla udělena.

Podobně dopadla kategorie Digitální produkty a kartografické aplikace na internetu, ve které  „nebyly nominace vyhlášeny“ a cena tudíž také nebyla udělena.

Co to vlastně znamená? Můžeme spekulovat o tom, že buď již nevznikají žádná nová díla v těchto kategoriích, a nebo autorům nestojí za to se do soutěže své dílo přihlásit.

Co si o tom myslíte vy? Napište svůj názor do diskuze pod článkem.

[poll id=“3″]