Sleva na software ProGEO

KRÁTCE

Změny v předsednictvu CAGI

Karel-Janecka-novy-predseda-CAGI

Dne 14. června se konaly volby předsedy a výkonného výboru České asociace pro geoinformace. Novým předsedou se stal Karel Janečka, prvním místopředsedou byl zvolen Petr Kubíček, druhou místopředsedkyní je Drahomíra Zedníčková.

Zeptali jsme se předsedy Karla Janečky, proč došlo ke změně v předsednictvu CAGI?

V předsednictvu jako takovém k přílišným změnám nedošlo. Až na pana Ing. Milana Novotného, který se rozhodl do předsednictva dále nekandidovat, pokračuje předsednictvo CAGI ve staronovém složení (na základě výsledků hlasování valné hromady CAGI ze dne 5. dubna 2012). Do 14. června 2012, kdy se konaly volby předsedy a výkonného výboru, byl dočasným vedením CAGI pověřen RNDr. Jiří Hiess. O pozici předsedy CAGI se v těchto volbách ucházeli dva kandidáti – já a zmiňovaný RNDr. Jiří Hiess.

Před vlastní volbou předsedy měl každý z kandidátů možnost představit své vize a plány do budoucna. Většina z členů předsednictva, kteří volili nového předsedu, se přiklonila k variantě, kterou jsem nastínil já a proto ta změna. Ještě dodám, že 1. místopředsedou CAGI byl zvolen pan RNDr. Petr Kubíček, CSc., 2. místopředsedkyní paní Drahomíra Zedníčková.

Co mohou členové a veřejnost očekávat od změny?

V roli předsedy CAGI bych se kromě naplňování hlavních priorit CAGI rád soustředil především na budování ekonomicky udržitelného modelu fungování CAGI. Důležité je z tohoto pohledu stabilní a v rámci možností rozrůstající se členská základna, respektive těch, kteří jsou ochotni zaplatit členský příspěvek, ať už jde o individuální či kolektivní členy. Samozřejmě, CAGI jim za to musí nabídnout adekvátní protislužbu.

CAGI se rovněž musí a bude prezentovat pořádáním vlastních akcí.

Zde z pohledu změn dojde spíše k redukci aktivit, které CAGI z ekonomického hlediska nic nepřinášely. Jako vlajkovou loď CAGI vidím každoroční konferenci GIVS – Geoinformace ve veřejné správě, v roce 2012 s podtitulem „pro bezpečnost a konkurenceschopnou společnost“.

Organizačnímu výboru konference se již podařilo zajistit jako řečníky zvučná jména, která mají co říct např. k aktuálnímu dění v oblasti budování národní geoinformační infrastruktury, včetně hostů ze zahraničí.

Pokud bych se stal členem CAGI, co z toho je za výhody?

Z pohledu výhod bych odlišil individuální členy od kolektivních, myslím si, že každá z těchto skupin může spatřovat výhody členství v něčem jiném.

Pro individuální členy je potenciálně zajímavá například sleva na vložném a registračních poplatcích na akce pořádané asociací, ať už jde o konference či odborná školení. Další možný zajímavý benefit spatřuji ve slevě na software.

Web CAGI má rovněž sekci přístupnou pouze pro členy, ve které jsou a budou dostupné informace o dění v CAGI (různé interní dokumenty, drafty připravovaných pozičních dokumentů a další). V neposlední řadě bych jako výhodu členství zmínil možnost být volen do struktur CAGI a fakticky se tak spolupodílet na jejím dalším směrování.

Z pohledu kolektivních členů vidím výhody členství například v prezentaci těchto členů při akcích pořádaných CAGI (např. roll-up v místě konání či umístění loga na konferenčních materiálech), v případě strategických kolektivních členů umístění loga a odkazu na webových stránkách CAGI či naopak možnost použití loga CAGI s odkazem na strategické partnerství ve firemních materiálech a na webové stránce člena.

Hlavní výhodou, bez rozlišení typu členství, je možnost jistého lobbingu za náš obor, možnost spolupodílet se na tvorbě důležitých dokumentů, jako je například Pražská deklarace CAGI 2012, kterou CAGI chystá připravit na základě výstupů z konference GIVS 2012.

Jaké aktivity chystáte v nejbližší době?

Kromě konference GIVS 2012, na kterou všechny čtenáře srdečně zvu, chystáme ještě v tomto kalendářním roce ve spolupráci s Českým statistickým úřadem spolupořádání konference Evropského fóra pro geostatistiku (EFGS 2012), která se rovněž uskuteční na Novotného lávce v Praze v termínu 24. – 26. října 2012.

Dále CAGI zaštiťuje významné oborové akce, ať již jde o konferenci Geomatika v projektech 2012 nebo sympozium GIS Ostrava 2013. Aktuální informace o chystaných akcích CAGI lze nalézt na https://www.cagi.cz/akce.php.

Z pohledu profesního celoživotního vzdělávání chystáme žádost o obnovu akreditace vzdělávacího programu „Profesní vzdělávání pracovníků veřejné správy v geoinformatice“. Akreditaci bychom rádi rozšířili o kategorii vedoucích pracovníků.

Během roku 2013 CAGI také představí svůj nový web.

Karel-Janecka-novy-predseda-CAGI

Karel Janečka působí v současné době jako akademicko-vědecký pracovník na Katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Ve své výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na oblast geografických informačních systémů, prostorových databází a generalizaci vícerozměrných dat. Podílel se na úspěšném řešení několika evropských výzkumných geo-projektů. Je členem Technické normalizační komise 122 pro oblast Geografické informace a Geomatiky. Má zkušenosti jako vývojář ze soukromého i státního sektoru, tři roky působil v Sekci centrální databáze ČÚZK v Praze, kde byl zodpovědný například za návrh a implementaci algoritmů pro vyhledávání nekonzistencí v prostorových datech ISKN. Mezi jeho koníčky patří fitness a hlavolam sudoku.

/* ]]> */