isss-2012-momentka-z-konference-autor-isss

Konference začne v pondělí 8. dubna 2013 na kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Ačkoliv pozvaní hosté z řad centrální veřejné správy budou mít své projevy až od 10 hodin, program začíná již dříve v 8:45 v Malém sále. Bohatý program přednášek s sebou přináší dilema, jakého řečníka si vybrat.

Prošli jsme proto předběžný program konference a pro čtenáře GeoBusinessu z něj vybíráme přednášky, které by mohly být zajímavé.

isss-2012-momentka-z-konference-autor-isss

Pondělí 8. 4. 2013

Malý sál, pondělí, 8.45–10.15, „Zpráva o stavu unie“

Pavel Kolář (Ministerstvo vnitra) představí směr a zaměření další etapy modernizace veřejné správy s využitím e-governmentu v letech 2014 až 2020. Základem přednášky je dokument Strategický rámec rozvoje veřejné správy a e-governmentu 2014+, který definuje základní parametry dalšího rozvoje veřejné správy směrem k sdíleným službám a čtyřvrstvé architektuře řešení. V rámci přednášky bude představen nový směr modernizace veřejné správy se zaměřením na posílení klientského přístupu, naplnění principu otevřeného vládnutí a zvýšení efektivity procesů ve veřejné správě.

Velký sál, pondělí, 14.50–16.05 – E-government – Budoucnost veřejné správy

Mark Yates z IDC CEMA bude mít dvacetiminutový referát o budoucnosti vládních služeb v roce 2030. Ačkoliv dlouhodobé předpovědi se často míjejí, je dobré si je poslechnout a inspirovat se jimi.

Eva Skarlandtová a Martin Mana (Český statistický úřad) představí e-government v číslech. Statistiky jsou vždy zajímavé, abyste si udělali představu, jak se nakládá s daněmi občanů.

Přednáškový sál, pondělí, 15.00–16.30 – ICT v dopravě a krizovém řízení I.

Martin Pichl (Ministerstvo dopravy) bude mluvit o využití ITS a GNSS pro bezpečnější zvládání nebezpečných situací.

Eliščin sál, pondělí, 14.10–15.40 – Elektronizace zdravotnictví III.

Michal Opatřil (ICZ) představí mapový portál v systému zdravotnického dozoru ČR.

Eliščin sál, pondělí, 15.50–18.05 – Veřejné zakázky

Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek, vysvětlí, jak zadávat veřejné zakázky v oblasti IT. V rámci výkladu budou zmapovány a vytipovány rizikové prvky v oblasti IT v kontextu ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Druhá část prezentace obsahuje určitá doporučení, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek v oblasti IT s ohledem na výše nastíněná rizika. Kvalitativní požadavky na zadávání IT zakázek jsou v dnešní době na velmi vysoké úrovni; účelem této části je poskytnout všem dotčeným subjektům jakýsi návod, jak zadávat veřejné zakázky v oblasti IT nejenom transparentně, ale také hospodárně, efektivně a účelně. Poslední část prezentace shrnuje autorovy úvahy de lege ferenda v návaznosti na aktuální diskuzi o potřebě nové legislativní úpravy některých oblastí zadávání veřejných zakázek. Závěrem je uvedena souhrnná charakteristika stávajících problémů v zadávacím procesu, které by členové KAVZ a ICTU na základě svých zkušeností z aplikační praxe doporučovali promítnout do připravované technické novely zákona o veřejných zakázkách.

V úterý 9. dubna doporučujeme vyhradit si celé dopoledne pouze na geoinformační systémy. Již tradiční „GIS aréna“ začne v 9:30 ve Velkém sále.

Malý sál, úterý, 9.00–11.00, Dopady základních registrů a agendové informační systémy I.

Před začátkem „GIS arény“ ještě stihnete referát místopředsedy ČÚZK Karla Štencla od 9:00 v Malém sále o Registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Petr Souček (ČÚZK) představí data RÚIAN a nové služby ze směrnice INSPIRE v prostředí ČÚZK. Od dubna 2013 bude úřad v pilotním provozu a od června 2013 v produkčním provozu poskytovat další dvě témata Adresy (AD) a Správní jednotky (AU). Zároveň s tématy AD a AU se ČÚZK rozhodl implementovat také téma Budovy (BU) z třetí přílohy směrnice INSPIRE.

O zavedení volebních okrsků do RÚIAN bude hovořit Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální). Povinnost vést volební okrsky v RÚIAN jako účelové územní prvky ukládá zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony. Údaje o vymezení volebních okrsků do RÚIAN zapíše Český úřad zeměměřický a katastrální nejpozději do 1. ledna 2014.

Zkušenosti samospráv s RÚIAN ukáže Tomáš Holenda (ČÚZK), který také představí podněty uživatelů na budoucí možné úpravy systému ISÚI i na možnosti zkvalitnění informovanosti uživatelů.

Velký sál, úterý, 9.30–11.05, GIS – Další rozvoj GIS v ČR

Eva Kubátová (Ministerstvo vnitra) bude mluvit o strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. Záměrem ministerstva vnitra, schváleného vládou 14. 11. 2012, je vypracování tzv. „GeoInfoStrategie“, která přispěje k řešení problémů v oblasti prostorových dat v ČR. V současnosti chybí ucelené, systematické a formálně zakotvené stanovení národní infrastruktury pro prostorové informace. Tvorba, správa a využívání prostorových dat, která jsou vytvářena různými rezorty a také územními orgány veřejné správy, probíhá nekoordinovaně a bez jasně stanovených pravidel pořizování, správy a využívání prostorových dat. Vzhledem k tomu, že potřebnost vypracování GeoInfoStrategie je všeobecně uznávána, došlo v polovině roku 2012 k dohodě o spolupráci mezi ČÚZK, MŽP, MMR, MO a MD na jejím vypracování. GeoInfoStrategie se má stát účinným nástrojem koordinace a integrace jednotlivých aktivit subjektů veřejné správy i komerční sféry v oblasti prostorových informací.

Eva Pauknerová (Český úřad zeměměřický a katastrální) představí rozvoj infrastruktury pro prostorová data v ČR a EU v souvislosti s rezortem ČÚZK. Příspěvek informuje o trendech budování a rozvíjení infrastruktur pro prostorové informace v Evropě. Srovnává východiska a přístupy vybraných evropských zemí, připomíná východiska a současné možnosti České republiky. Charakterizuje roli národních zeměměřických a katastrálních úřadů/agentur v procesu budování a správy geoinformační infrastruktury a zmiňuje specifika českého prostředí.

O vedlejších výstupech z projektu Digitální mapa veřejné správy budou mluvit Eva Kubátová a Jiří Čtyroký. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, zajišťuje legislativní podporu nejen pro projekt DMVS, ale i pro všechny obce, které vedou digitální technickou mapu; bude prezentováno následné vypracování vzorové obecně závazné vyhlášky „o vedení technické mapy obce“. Ve druhé části dojde na průzkumu uživatelských požadavků na ortofoto.

O zkušenostech s projektem Digitální mapa veřejné správy budou mluvit Lubomír Jůzl a Petr Pavlinec z Kraje Vysočina.

Velký sál, úterý,  11.15–12.15, GIS – Aktuální projekty a jejich dopad

Novinky v poskytování údajů z katastru nemovitostí a RÚIAN představí  Jiří Poláček (Český úřad zeměměřický a katastrální). ČÚZK mimo jiné připravil novelu Vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (č. 162/2001 Sb.), ve které je mimo jiné navrženo bezúplatné poskytování katastrální mapy v digitální podobě. Novela vyhlášky by měla být realizována v návaznosti na nový katastrální zákon s předpokládanou účinností od 1. ledna 2014.

Rozvoj služeb Geoportálu ČÚZK v této sekci programu konference představí Petr Dvořáček (Zeměměřický úřad).