Sleva na software ProGEO

Arkance Systems (CAD Studio)

V Arkance Systems certifikovali své procesy a získali oprávnění od ÚCL

jakub-bican-arkance-systems-cz-f

Jakub Bican z firmy Ar­kan­ce Sys­tems, do jara 2021 známé jako CAD Studio, oznámil na firemním blogu, že ve firmě dosáhli dvou významných met.

Arkance Systems za­ve­dla a cer­ti­fi­ko­vala sys­tém ří­ze­ní kva­li­ty pro do­dáv­ky a vývoj soft­wa­ru. A souběžně s tím také získali opráv­ně­ní pro in­sta­la­ci a mo­di­fi­ka­ci le­tec­kých po­zem­ních za­ří­ze­ní (jako soft­ware pro sprá­vu le­tec­kých in­for­ma­cí).

Za­ve­de­ní systému řízení kvality, který splňuje po­ža­dav­ky normy ISO 9001:2015, ne­vy­ža­do­va­lo zá­sad­ní změny ve fun­go­vá­ní firmy, které se snaží v po­sled­ních le­tech vý­znam­ně lépe or­ga­ni­zo­vat a řídit.

Jakub Bican zmínil, že tým při­dal ně­kte­ré me­t­ri­ky, zpev­nil do­dr­žo­vá­ní již dříve na­sta­ve­ných pra­vi­del a po­stu­pů a také při­dal ad­mi­nis­tra­ti­vu systému v po­do­bě au­di­tů.

Vel­kou opo­rou při certifikaci byly již dříve za­ve­de­né me­to­di­ky ří­ze­ní a evi­den­ce práce v pro­stře­dí Azure De­vOps. Pro au­di­to­ry bylo toto zjištění pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, stej­ně jako na­sta­ve­ní a ří­ze­ní ce­lo­fi­rem­ních ob­chod­ních pro­ce­sů.

Opráv­ně­ní od Úřadu civilního letectví na­va­zo­va­lo na zavedení systému řízení kvality. Firmě to umož­ni­lo do­kon­čit a dále roz­ví­jet a udr­žo­vat nový roz­sáh­lý sys­tém pro zpra­co­vá­ní a dis­tri­buci le­tec­kých in­for­ma­cí pro Ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu.

/ zdroj blog GISforum.cz firmy Arkance Systems

/* ]]> */