KRÁTCE

Terminologický oříšek: Jak správně používat výrazy „land use“ a „land cover“?

lu-feat


Víte, kdy máte použít v textu „land use“ a kdy zase „land cover“? Přečtěte si, jak se tato spojení chybně překládají a jaká jsou doporučení terminologů.

Vysvětlení anglických pojmů

Anglické verze encyklopedie Wikipedia vysvětluje termíny následovně:

 • Land use je přeměnou přírodního prostředí či divočiny na prostředí vytvořené člověkem (jako jsou pole, pastviny a sídla…) Pozdější významné účinky na land use představuje živelný růst měst, půdní eroze, degradace půdy, salinita a přeměna v poušť.
 • Land use je podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO, Food and Agriculture Organization) souhrnem úprav, činností a vstupů, které člověk uskutečňuje v určitém typu land cover.
 • Land cover je fyzickým materiálem (hmotou) na povrchu Země. Zahrnuje například trávu, asfalt, stromy, holou zemi, vodu atd. Land cover se tedy liší od land use, i když se oba termíny často zaměňují! Land use popisuje jak lidé využívají půdu a jejich socio-ekonomické činnosti, přičemž zemědělská půda a zastavěná půda jsou dvěma nejčastěji rozeznávanými třídami využití. Spojování termínů land use / land cover proto není správné, pokud prezentovaný materiál (výsledky výzkumu, statistiky a pod.) nezahrnuje údaje z obou disciplín.

Výkladový slovník The Oxford English Reference Dictionary popisuje slova „land“, „landscape“, „use“, „cover“ a „coverage“ takto:

 • Land
  • pevná část zemského povrchu lišící se od moře, ostatního vodstva a vzduchu
  • země, pevnina, souš
  • půda
  • pozemek (majetek půdy)
  • území
  • země (ve smyslu stát)
 • Landscape
  • krajina (geograficky i jako výtvarné dílo)
 • Use
  • užití, použití, využití, užívání (nemovitosti), používání, využívání
 • Cover
  • kryt, krytí, pokrytí, plášť (pneumatiky), vazba (knihy), obálka aj.
 • Coverage
  • pokrytí (matematický termín, pokrytí rizika v pojišťovnictví, pokrytí území vysíláním)

Situace v České republice

1) Land use se nepřekládá a neskloňuje, ale píše ve tvaru land use nebo land-use, ale také nesprávně landuse.

2) Používají se různé české termíny, například

 • využití půdy
 • využití půd
 • využití území
 • využití krajiny
 • využití země
 • využívání půdy
 • využívání krajiny
 • využívání pozemků
 • nauka o socioekonomickém využívání přírodních zdrojů krajiny
 • mapa (!) (znázorňující land use)

3) Land cover se překládá také různě a někdy i chybně:

 • krajinný pokryv
 • pokrytí uzemí
 • pokryv území
 • půdní kryt (odvozeno z Mezinárodního slovníku geografických termínů užívaných na obecně-geografických mapách), rozsáhlý seznam uživatelů viz níže
 • využití území a stav vegetace
 • land use krajiny (!) (v případě projektu CORINE)

Poznámka: Pokryv je použit správně pouze v termínu lávový pokryv (Mezinárodní slovník  geografických termínů užívaných na obecně-geografických mapách).
Instituce, které používají termín land cover = půdní kryt:

 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
 • Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, Plzeň
 • Fakulta lesnická České zemědělské univerzity, Praha
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava
 • Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • Ministerstvo zemědělství ČR (návrh zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, metodický pokyn)
 • Ministerstvo vnitra ČR – GŘ Hasičského záchranného sboru
 • Česká geologická služba
 • Geografická služba Armády ČR
 • CHKO Pálava
 • ENVIS, Praha

4) Související termíny jsou též překládány různě, avšak převážně správně:

 • Land use planning – územní plánování (nejfrekventovaněji), plánování využití půdy (zřídka)
 • Land use development – územní rozvoj (nejfrekventovaněji), rozvoj území (výjimečně)
 • Landscape planning – krajinné plánování (nejfrekventovaněji), územní plánování (chybný překlad)

Doporučení pro česká synonyma

Optimální česká synonyma pro anglické termíny land use a land cover byla zevrubně diskutována na poradě Technicko-normalizační komise TNK 122 Geografická informace/Geomatika dne 28. ledna 2010.

Tato komise dospěla k následujícím závěrům a doporučením:
– Oba termíny jsou principiálně různé a nelze je zaměňovat.
– V anglické verzi je vhodné psát termín land use jako dvě oddělená slova.
– Doporučená česká synonyma pro termín land use jsou využití půdy resp. využití pozemků (záleží na míře podrobnosti a odborné orientaci – územní plán, katastr).
– Vhodným českým synonymem pro termín land cover je půdní kryt ( též vzhledem k jeho dosavadnímu širokému používání — viz výše uvedený seznam institucí…). •

Autor: Jiří Šíma je členem Technicko-normalizační komise Geografická informace/Geomatika při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

[Článek vyšel v GeoBusinessu 3/2010.]

Foto: Jack Strand