martin-vrba-statni-pozemkovy-urad-spu-cr / GeoBusiness

Ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu byl jmenován Martin Vrba, absolvent oboru fytotechnika na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské. Martin Vrba se v pozemkových úpravách pohybuje již od roku 1992, na SPÚ působí od roku 2013.

 • 1/2013 – dosud Státní pozemkový úřad
 • 1/2017 – 12/2018 ředitel sekce řízení ústředí
 • 7/2014 – 12/2016 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
 • 3/2014 – 6/2014 pověřen vedením Státního pozemkového úřadu
 • 2/2013 – 2/2014 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
 • 1/2003 – 2/2013 Ministerstvo zemědělství
 • 3/2010 – 1/2013 ředitel územního odboru ÚPÚ Ústecký kraj
 • 1/2009 – 2/2010 vedoucí územního samostatného oddělení Ústecký kraj
 • 1/2003 – 12/2012 ředitel Pozemkového úřadu Litoměřice
 • 12/1998 – 12/2002 Okresní úřad Litoměřice
 • 12/1998 – 12/2002 vedoucí referátu Okresní pozemkový úřad
 • 2/1992 – 7/1995 Okresní úřad Litoměřice
 • 2/1992 – 7/1995 odborný referent
voda / GeoBusiness

V brněnském coworkingovém centru Impact Hub (Cyrilská 7, 602 00 Brno) se v sobotu 2. února 2019 uskuteční první vzdělávací festival ze série „Prolomit sucho“.
Na něm bude sucho představeno jako jeden z nejzásadnějších problémů současnosti. Festival má ukázat možnosti řešení.

Program bude rozdělen do dvou částí. První přednášková část se zaměří na příčiny sucha, pravděpodobné scénáře vývoje, vliv sucha na řeky, města, lesy i zemědělství a na kvalitu vody.
V druhé části budou prezentovány realizované projekty, které kladně ovlivňují schopnost krajiny i měst adaptovat se na klimatickou změnu.

Akci organizuje Radek Holomčík, místopředseda politické strany Piráti. Vzhledem ke kapacitě sálu se již na akci nelze přihlásit, pořadatelé na facebookové stránce říkají, že ze všech přednášek bude pořízen videozáznam.

Velkou roli při péči o krajinu hrají pozemkové úpravy.

Na akci vystoupí 11 přednášejících

 • prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Změna klimatu a česká krajina – dopady a adaptace
 • prof. Ing. Josef Fanta, CSc.: Česká krajina – její (další) vývoj a využívání
 • doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.: Agrolesnictvi a adaptace na klimatickou změnu
 • doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.: Lesnická adaptační opatření v podmínkách změny klimatu se zaměřením na vodní bilanci
 • RNDr. David Pithart CSc.: Obnova krajiny jako obrana před suchem a povodněmi
 • doc. Ing. David Stránský, Ph.D.: Udržitelné hospodaření s vodou jako základní podmínka rozvoje měst a obcí
 • RNDr. Petr Pařil, Ph.D.: Fenomén vysychání toků, jeho dopady a možná řešení
 • doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.: Obora Obelisk
 • RNDr. David Pithart CSc.: Příklady dobré praxe při zadržování vody v krajině
 • Ing. Jiří Vítek: Projekty z veřejného prostoru
 • Daniel Pitek: Pestrá krajina
 • Jiří Malík: Sucho kolem nás aneb jak z toho ven
soutěž Žít krajinou 2018 / GeoBusiness

Státní pozemkový úřad pořádá dvanáctý ročník soutěže Žít krajinou. Pořadatelé soutěže chtějí ocenit a představit veřejnosti nejkvalitnější realizovaná opatření navrhovaná v pozemkových úpravách. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby tzv. společných zařízení jako jsou biokoridory a biocentra, vodní nádrže, průlehy, větrolamy nebo polní cesty. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci  poboček krajských pozemkových úřadů, obcí, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení  prestiže oboru.

Kdo se může přihlásit

Do soutěže může přihlásit svoji realizaci

 • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu,
 • projektant, resp. projekční firma pozemkových úprav,
 • autor realizačního projektu společného zařízení,
 • realizační firma společného zařízení,
 • obec, resp. vlastník společného zařízení.

Dvě soutěžní kategorie

Soutěží se ve dvou kategoriích:

 • Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků)
 • Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření)

V každé kategorii budou udělena první tři místa, dále ocenění Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování. Veřejnost bude mít možnost se do hlasování zapojit v průběhu prosince 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na jaře 2019.

Do kdy se můžete přihlásit

Projekty do soutěže mohou být přihlášeny pouze elektronicky, a to do 31. října 2018 na webu  www.soutezzitkrajinou.cz

krajina

Ministr zemědělství Miroslav Toman a předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl se v polovině srpna shodli na založení platformy na pomoc venkovu. Projednali spolupráci a možnost pomoci z resortu zemědělství. Jde především o zajištění služeb, obchodu, zaměstnanosti, celkového rozvoje obcí, obslužnosti a společenského i kulturního zázemí, které budou směřovat k udržení obyvatel na venkově. Důležitá je i péče o krajinu s řešením aktuálních výzev, jako je sucho či efektivní pozemkové úpravy.

„Současný venkov potřebuje motivaci i konkrétní podporu tak, aby lidé měli zájem zde nadále žít, aby zde nacházeli práci, ale i možnost zábavy a trávení volného času. I v dalším programovém období Společné zemědělské politiky bude možnost přispět na rozvoj těchto aktivit z resortu v předpokládané částce 3 až 3,5 miliard korun a je naším zájmem, aby lidem žijícím na venkově tyto peníze přinesly konkrétní pomoc. Při jednání jsem se přesvědčil, že nám jde o společný záměr. Tím je živý venkov a živá krajina,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ve shodě tedy vznikl záměr ustanovit takovou platformu, která určí aktuální priority a zároveň systémové nástroje. Ty pomohou venkovu k opětovnému získání důstojného místa pro život obyvatel. Platforma vznikne společně s dalšími partnery, například s Ministerstvem pro místní rozvoj a univerzitami.

„Svaz měst a obcí bere nabídku ministerstva jako výzvu a je připraven zpracovat harmonogram činností a finančních nároků tak, aby došlo k účinným změnám našeho venkova i krajiny. Za zásadní považuji aktuální téma zajištění dostupnosti prodejen a služeb, nabídky zaměstnanosti, ale i koncepční boj se suchem, například prostřednictvím pobídek k výstavbě zádržných rybníků, aby se pomohlo lidem i krajině. Lze využít také již osvědčený nástroj pozemkových úprav nastavený tak, aby v maximální možné míře vyhovoval potřebám obcí a lidí zde žijících,“ uvedl předseda svazu František Lukl.

[zdroj tisková zpráva MZe]
soutěž Žít krajinou 2017, výsledky soutěže / GeoBusiness

V soutěži Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad, odborná porota udělila ocenění za projekty, realizované v roce 2017.

Tato soutěž, kterou od roku 2006 ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá Státní pozemkový úřad, se původně jmenovala Společné zařízení roku.

Úplné výsledky soutěže Žít krajinou 2017

Zelená a dopravní infrastruktura

1. místo: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice
SPÚ – pobočka Kutná Hora

2. místo: rekonstrukce polních cest H01.1 a P01 v katastrálním území Křínov
SPÚ – pobočka Tachov

3. místo: polní cesta HC 8 v katastrálním území Vlčnov u Chrudimi
SPÚ – pobočka Chrudim

Před realizací: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice
Po realizaci: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice

Tvorba a ochrana krajiny

1. místo: polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I. etapa
SPÚ – pobočka Prostějov

2. místo:
retenční nádrže Krokočín
SPÚ – pobočka Třebíč

3. místo:
výsadby Košín
obec Košín

Cena Státního pozemkového úřadu

polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I. etapa
SPÚ – pobočka Prostějov

Cena veřejnosti

biocentrum BC7 s vodní plochou IP4 a biokoridor BK4 v katastrálním území Choťovice
SPÚ – pobočka Nymburk

Proč se soutěž pořádá

Biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy nebo například vysázená zeleň jsou prvky, které pomáhají české krajině. Budují se v rámci pozemkových úprav, které zpřehledňují a uspořádávají pozemky tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům i jejich účelu. A součástí návrhu pozemkových úprav je právě i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Dvě kategorie

Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Soutěžit se nově bude pouze ve dvou kategoriích: Zelená a dopravní infrastruktura a Tvorba a ochrana krajiny. Ze šesti oceněných z uvedených dvou skupin navíc odborná porota vybere držitele Ceny Státního pozemkového úřadu. Cena veřejnosti pro společné zařízení roku pak bude udělena projektu, který získá nejvíce hlasů od návštěvníků webových stránek soutěže.

Příští ročník

Přihlášky do 12. ročníku soutěže bude možné podávat od začátku prosince 2018 přes web www.soutezzitkrajinou.cz.

Kde najdete projekty z předchozích ročníků soutěže

Na webu www.soutezzitkrajinou.cz najdete také všechny předchozí ročníky, takže se můžete inspirovat při své krajinotvorbě.

Společná zařízení putují do Evropy

Soutěž Žít krajinou je také zařazena do soutěže Ceny české krajiny (CČK), ve které se mimo jiné vybírá rovněž národní kandidát na Cenu Rady Evropy za krajinu (Landscape Award of the Council of Europe).

Soutěž Cena české krajiny oceňuje projekty a opatření, týkající se udržitelného rozvoje, správy nebo plánování krajiny, které mají vyčíslitelný výsledek. Popularizuje význam krajiny pro kvalitní život a posiluje účast běžných občanů na rozhodování o tom, kam krajina nejen v místě jejich bydliště bude směřovat a jak ji člověk bude spoluutvářet.

Některé projekty se díky účasti v Cenách české krajiny a zařazení v Ceně Rady Evropy za krajinu staly známé u nás i v Evropě.

Město Strakonice například bodovalo v CČK v roce 2014 díky záhonkům s letničkovými květinami. Projekt byl realizovaný ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity. A druhová skladba strakonických záhonů s květinami se lidem natolik zalíbila, že si něco podobného přáli i na své vlastní zahrádky. Semínka se tak nakonec začala pod názvem Strakonická louka prodávat.

Samotná soutěž Landscape Award má mimo jiné na starosti popularizovat Evropskou úmluvu o krajině z roku 2000, ke které se Česká republika připojila v roce 2002. Cílem soutěže je také popularizovat úspěšné projekty, aby mohly být inspirací pro ostatní a mohly najít své následovníky v různých dalších místech Evropy. Evropské ocenění je udělováno jednou za dva roky.

novinky v programu HSI POZEM 17 / GeoBusiness
pozemkové úpravy / GeoBusiness