seminář Nemoforum / GeoBusiness

V konferenčním sále v budově zeměměřických a katastrálních úřadů (Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8) pořádá sdružení Nemoforum seminář k modernizaci státního mapového díla.

Akce se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 (10:00 – 12:30 hod.)

Na semináři zazní tři referáty z úst realizátorů projektu:

  • Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020 s výhledem do roku 2022 (Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu)
  • Nová základní mapa v měřítku 1 : 5 000 (Ing. Mario Vejvoda, Zeměměřický úřad)
  • Modernizace základních map v měřítcích 1 : 10 000 a menších (Ing. Přemysl Jindrák, ředitel Odboru kartografie a polygrafie Zeměměřického úřadu)

Vložné se sice neplatí, bez přihlášky však organizátoři však negarantují místo v sále, proto je lepší se přihlásit.

Kontakt na Nemoforum je nemoforum@cuzk.cz, anebo www.cuzk.cz/nemoforum

Nemoforum - seminář BIM / GeoBusiness

Sdružení Nemoforum zve na seminář Zavádění metody BIM v ČR. Akce se bude konat ve středu 17. října 2018 (10 – 13 hod.) v konferenčních prostorách budovy zeměměřických a katastrálních úřadů (Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8).

Program

Akci zahájí Veronika Nedvědová, předsedkyně sdružení Nemoforum.

První blok prezentací bude moderovat Jaroslav Nechyba, ředitel odboru koncepce BIM v České agentuře pro standardizaci, který bude mít zároveň jako první referát, pojmenovaný „Jak jsme na tom s realizací Koncepce BIM?“

O uplatnění metody BIM při projektování a provozování železničních staveb bude mluvit Robert Číhal z firmy Intelligent Transport Systems.

Druhý blok prezentací moderuje Leoš Svoboda, člen představenstva a vedoucí pracovní skupiny BIM & Geo v Odborné radě pro BIM (czBIM).
Leoš Svoboda bude mluvit o požadavcích, dopadech a příležitostech BIM v souvislosti s geoinformatikou.

Předseda České asociace pro geoinformace Karel Janečka bude mít referát na téma BIM a 3D katastr.

Předsedkyně TNK 122 při ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) Eva Sovjáková vystoupí s referátem Interoperabilita aplikací mezi zdroji modelů BIM a geoinformačními zdroji.

Na závěr bude příležitost k diskuzi, kterou řídí Karel Štencel, místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Registrace

Přihlášky formou e-mailu na adresu sdružení Nemoforum do středy 10. října 2018 (jméno a příjmení, titul účastníka, instituce/firma, e-mail – přihlášku organizátoři potvrdí).

Registrace je možná také v místě konání od 9:30. Vložné se neplatí, bez přihlášky místa negarantujeme.

[zdroj Nemoforum]
geoinfostrategie-seminar-nemoforum-program-casopis-geobusiness-w1200

Sdružení Nemoforum pořádá diskusní seminář k tématice cenových map. Na akci budou prezentovány šiřší souvislosti, názory, přístupy a zkušenosti. Vstup zdarma. Doporučujeme včasnou registraci.

Seminář se bude konat v úterý 7. června 2011 od 9 hodin v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8, Pod sídlištěm 9 (konferenční sál, 6. patro).

Mottem akce je prezentace širších souvislostí, názorů, přístupů a zkušeností + diskuze k tématu cenových map a k finanční a daňové problematice ve vazbě na nemovitosti.

Garanti akce – členové Pléna Nemofora

JUDr. Alena Holmes, ředitelka odb. Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování, MF ČR

Ing. Zbyněk Smejkal, prezident České společnosti certifikovaných odhadců majetku

Předběžný program

9:00 Úvodní slovo – Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální (místopředseda Nemofora), JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR

9:10 Možnosti evidování cen v ISKN a RÚIAN – Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální

9:30 Zkušenosti z pilotních studií k mapám pro daňové základy v oblasti daně z nemovitosti – Ing. Vlasta Scholzová, Ing. Petra Zuzaňáková, Ph.D., Ministerstvo financí ČR

10:00 Cenové mapy stavebních pozemků – Ing. Zbyněk Smejkal, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

10:30 Diskuse

10:45 p ř e s t á v k a

11:05 MMR – Mapa místně obvyklého nájemného – zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

11:25 K mapě nájemného podle MMR – Ing. Zbyněk Smejkal, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

11:55 Diskuse

12:15 Závěr

Z organizačních důvodů je nezbytné, aby se účastníci jmenovitě přihlásili mailem na adresu sekretariátu Nemofora v termínu do 2. června 2011. (uveďte jméno a titul účastníka, instituci, e-mail – přihlášku vám potvrdíme). Vložné se neplatí.

Vzhledem ke kapacitě sálu doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Registrace účastníků na místě od 8:30 hodin. Ukončení semináře do 12:30 hodin.

Kontakt: Nemoforum – sekretariát, Ing. Růžena Zimová, Ph.D., e-mail: nemoforum@cuzk.cz

CAGI hledá zájemce o revizi dokumentu NGII z roku 2000

Česká asociace pro geoinformace vyzvala k účasti na revizi dokumentu z roku 2000 s názvem Národní geoinformační infrastruktura (NGII).

Po deseti letech se odborná komunita geoinformatiků vrací k materiálu z roku 2000 s názvem Národní geoinformační infrastruktura (NGII). Ve spolupráci se sdružením  Nemoforum CAGI povolává zájemce, kteří se chtějí a mohou zúčastnit revize, čeho jsme za upynulé desetiletí v budování GIS a GI infrastruktury v Česku dosáhli, a co naopak musíme doplnit, dodat, udělat, a kdo vlastně, aby geoinformace byly a sloužily.
Komu leží NGII na srdci, ozvěte se prosím na office@cagi.cz, ostatní nebudeme obtěžovat pracovními detaily, ale až budou výstupy. Vaše hlasy a názory se počítají!

Komentář redakce: V roce 2000 vznikaly dva dokumenty, věnující se národní geoinformační infrastruktuře. Jeden z nich připravila CAGI, druhý dokument vytvořil Český úřad zeměměřický a katastrální. Tentokrát by mohl vzniknout jeden dokument, a propojit jej také s aktivitami kolem evropské směrnice INSPIRE. O podrobnostech výstupů vás budeme informovat.