Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness

Asociace podnikatelů v geomatice oznámila své pracovní výsledky. Přečtěte si, na čem pracují jednotlivé pracovní skupiny.

Vnější vztahy

Asociaci jsme představili na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Na setkání s předsedou rezortu Karlem Večeřem obě strany vyjádřily snahu o nalezení společných témat s ČÚZK na úrovni jeho potřeb ve vztahu k podnikatelským aktivitám členů APG. Předseda ČÚZK vyzdvihl dosaženou úroveň vyjednávání o zeměměřické komoře ze zákona.

Předseda APG na Mezinárodním energetickém fóru přítomným představil asociaci a její cíle. Diskutovali jsme také s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR. Cílem jednání s HK ČR je ovlivnit přípravu zákonů, které mají dosah do podnikání v geomatice.

Setkali jsme se s ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu a jednali o komplexních pozemkových úpravách. Asociace těmito kroky vytváří prostor pro budoucí činnost svých členů.

S ICT unií jsme jednali o možnostech spolupráce na tvorbě digitální technické mapy. Pro všechny členy naší asociace je DTM velké téma, a proto chceme spolupráci s unií dále rozvíjet.

Vzdělávání

Uvědomujeme si současné nízké povědomí o geomatice. Proto je jedním z  cílů naší skupiny celoživotní vzdělávání a pomoc školám při propagaci oboru.

Rádi bychom také připravili školení pro členy APG. Jako vhodná témata se nám jeví katastr nemovitostí, vzdělávání v geomatice, ekonomika, právní poradenství a počítačová gramotnost.

GIS

Jako cíle jsme si vytkli aktivní zapojení do procesů realizace GeoInfoStrategie, tvorby standardů a relevantní legislativy.

Chceme také spolupracovat s dalšími profesními organizacemi a odbornými pracovními skupinami v oblastech geomatiky, katastru nemovitostíBIM.

Inženýrská geodézie

Zajišťujeme zastoupení APG v pracovní skupině pro BIM v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Rádi bychom také postupně zrevidovali stávající normy v oboru.

Katastr nemovitostí

Máme zájem o vytvoření společné expertní skupiny s ČÚZK, která by dlouhodobě řešila důležitá témata, týkající se spolupráce a rozvoje českého katastru nemovitostí.

Pozemkové úpravy

Domluvili jsme se s Asociací poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy (APÚ) na formě podepsání memoranda o spolupráci.

Vznikla také neformální pracovní skupina „139“, která chce vyjasnit priority potenciálních změn zákona 139, protože představy Státního pozemkového úřadu se mohou značně lišit od názorů odborné veřejnosti.

Řešíme problém s nezveřejňováním protokolů z hodnocení nabídek pozemkových úprav. Po 20 letech praxe, kdy všichni uchazeči znali cenové nabídky ostatních uchazečů, přecházejí někteří zadavatelé z SPÚ na nepochopitelnou a netransparentní praxi, kdy tyto informace neposkytují.

Proč vznikla asociace

Slovem „geomatika“ v názvu chce tato asociace prezentovat otevřenost pro všechny podnikatele a zaměstnavatele podnikající nejen v geodézii, ale i v jiných blízkých oborech jako jsou pozemkové úpravy a GIS. Byly učiněny přípravné kroky – stanovy, registrace v Hospodářské komoře ČR, konzultace na regionální úrovni a nyní začínáme přijímat nové členy.

Asociace chce vylepšit postavení geomatického podnikatelského sektoru mezi jinými obory.

Co je APG

APG je sdružení podnikatelských subjektů podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami.

Asociace podnikatelů v geomatice navazuje na Českou komoru zeměměřičů, která byla do APG transformována rozhodnutím valné hromady ČKZ dne 8. ledna 2018.

Kdo je členem asociace

Členy asociace jsou geodeti, geoinformatické firmy, inženýrské organizace, školy. Počet členů Asociace se pohybuje kolem 40 ze všech krajů České republiky.

Členství v asociaci je kmenové pro podnikatele v geomatice a přidružené, určené pro nepodnikající osoby, školy apod. Členové asociace prezentují roční obrat přibližně 1 miliardy korun v ČR.

Proč se stát členem asociace

Asociace podnikatelů v geomatice je organizací, která veškerou svoji činnost zaměřuje na vytváření a kultivaci podmínek pro vaše podnikání. Její přínos je nesporný a je pouze na vás, zda budete chtít využít jejích možností a zkušeností pro vaši firmu. Firma, která je dobrá a perspektivní, by neměla stát mimo profesní sdružení ve svém oboru.

Cílem asociace není mít co nejvíce členů za každou cenu. Chce jen členy solidní a perspektivní, aby za ně mohla převzít trvalou morální záruku. Takovým členům chce i pomáhat.

Pokud se rozhodnete rozšířit řady asociace, kontaktujte ji na adrese info@apgeo.cz. Asociace podnikatelů v geomatice vás uvítá ve společenství firem, které jsou tvůrci zdravého podnikatelského rozvoje v České republice.

Kontakty na pracovní skupiny

Rádi byste se dozvěděli více o činnostech jednotlivých pracovních skupin, případně se také aktivně zapojili? Uvádíme kontakty na vedoucí pracovních skupin, se kterými se můžete spojit.

Vnější vztahy – Martin Hrdlička, HRDLIČKA, martin.hrdlicka@apgeo.cz

Vzdělávání – Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář, denisa.petrikova@apgeo.cz

GIS – Jiří Bradáč, T-MAPY, jiri.bradac@apgeo.cz

Inženýrská geodézie – Jiří Habrovec, GEODROM, jiri.habrovec@apgeo.cz ; Jaroslav Kocián, GEFOS, jaroslav.kocian@apgeo.cz

Katastr nemovitostí – Jan Plavec, GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, jan.plavec@apgeo.cz

Pozemkové úpravy – Martin Malec, Geocart CZ, martin.malec@apgeo.cz

geoinfostrategie-seminar-nemoforum-program-casopis-geobusiness-w1200

Česká asociace pro geoinformace oznámila datum konání letošního ročníku své hlavní konference.

Akce s názvem Geoinformace ve veřejné správě 2016 se bude konat ve dnech 2. a 3. května 2016 v historickém centru Prahy na Novotného lávce. Konferenci pořádá Česká asociace pro geoinformace.

Hlavními tématy konference jsou:

 • GeoInfoStrategie
 • Významné GIS projekty veřejné správy
 • GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele
 • Doprava v moderních technologiích, UAV
 • Autorské právo v geoinformatice
 • Otevřená data
 • GIS a kybernetická bezpečnost
 • Vývoj a nasazení mobilních aplikací
 • Vzdělávání v GIS
 • Inovace a technologické novinky
 • Aplikace GIS

V předchozích dvou letech byla konference vždy vyprodána dlouho před jejím začátkem. Pokud se však na konferenci přihlásíte, můžete využít zvýhodněné registrace.

Chcete-li na konferenci aktivně vystoupit se svým referátem, tak se přihlaste nejpozději do 15. února 2016. Pro přihlášení referátu použijte šablonu pro autory.

Dne 8. července 2015 vláda ČR usnesením č. 539 schválila akční plán geoinformační strategie České republiky.

V usnesení se ministru vnitra a předsedovi Rady vlády pro informační společnost (dále jen „Rada“) ukládá

 • v rámci Rady zřídit Pracovní skupinu pro prostorové informace do 31. prosince 2015,
 • koordinovat realizaci Akčního plánu,
 • předkládat vládě informaci o realizaci Akčního plánu k 31. červenci roku 2016, 2018 a 2020,
 • předložit vládě souhrnnou informaci o plnění Akčního plánu do 31. července 2021.

Práce na tvorbě akčního plánu GeoInfoStrategie probíhaly na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815 za stejných podmínek jako při tvorbě GeoInfoStrategie, tedy pod koordinací Ministerstva vnitra a za spolupráce minimálně stejných ústředních orgánů státní správy, které na tvorbě GeoInfoStrategie doposud spolupracovaly.

S ohledem na časové možnosti (termín předložení Akčního plánu vládě je 30. června 2015) byla organizační struktura projektu tvorby Akčního plánu GeoInfoStrategie ustavena transformací organizační struktury projektu tvorby GeoInfoStrategie s tím, že jednotlivé orgány byly doplněny o zástupce Ministerstva zemědělství, které se k pracím na Akčním plánu aktivně přihlásilo. Do řízení projektu se aktivně zapojila i Asociace krajů ČR.

Tvorba Akčního plánu

Tvorba Akčního plánu se více opírala o činnost Pracovních skupin. Důvodem byla nutnost hlubšího prodiskutování jednotlivých klíčových témat a identifikace kritických neznámých a problémů k řešení, na což by měly být soustředěny vstupní analýzy a koncepční návrhy řešení. S ohledem na nutnost odborně pokrýt celou řešenou problematiku byly ke třem existujícím pracovním skupinám (pro konkurenceschopnost v oblasti prostorových informací, pro Národní sadu prostorových objektů, pro globální architekturu a technická řešení) nově založeny další tři pracovní skupiny:

 • pro legislativu a služby veřejné správy (PS LSVS),
 • pro standardy a terminologii v oblasti prostorových informací (PS ST),
 • pro lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace (PS LZVVVI),

a vedoucí pracovních skupin se zároveň stali členy Zpracovatelského týmu.

Ve finální verzi návrhu Akčního plánu jsou zapracovány připomínky obdržené v rámci mezirezortního připomínkového řízení, které bylo v období od 20. dubna 2015 do 4. května 2015.

Z 54 připomínkových míst uplatnilo 25 své připomínky, z toho 14 připomínky zásadní.

Zásadní připomínky byly projednány se zástupci připomínkových míst ve dnech 18. – 22. května 2015. Materiál byl předložen k projednání vládě bez rozporu ve stanoveném termínu.

Dokumenty Akčního plánu v PDF ke stažení:

Seznam opatření

 • O01 Zpracování komplexní analýzy stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace a přehled jejich změn
 • O02 Vypracování koncepce legislativních změn, etapizace
 • O03 Zpracování návrhu právního rámce
 • O04 Návrh institucionálního zajištění infrastruktury pro prostorové informace včetně kompetencí a rolí
 • O05 Vytvoření koordinačního a řídicího orgánu pro oblast prostorových informací
 • O06 Zpracování analýzy životních situací ve vztahu k využívání prostorových informací
 • O07 Zpracování analýzy trendů v oblasti rozvoje informační společnosti a využití prostorových informací
 • O08 Monitoring uživatelských potřeb pro rozvoj služeb veřejné správy
 • O09 Zvyšování povědomí o službách informační společnosti využívajících prostorová data
 • O10 Zpracování analýzy inovačního potenciálu tvorby, správy a využívání prostorových informací pro podporu konkurenceschopnosti
 • O11 Zpracování analýzy a návrh variant řešení Národního geoportálu (NGP)
 • O12 Vybudování Národního geoportálu
 • O13 Podpora využití prostorových informací v životních situacích
 • O14 Posilování možností využití prostorových dat v ČR pro služby určené osobám se zdravotním postižením
 • O15 Zpracování analýzy prostorových informací a principů jejich správy v informačních systémech veřejné správy
 • O16 Připravit a publikovat klíčové sady prostorových dat jako otevřená data
 • O17 Vypracovat základní metodiku pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat
 • O18 Definovat principy jednoznačné identifikace objektů prostorových dat nejen pro účely NaSaPO
 • O19 Zpracování návrhu základní doménové architektury správy a využívání prostorových informací v ČR
 • O20 Vymezit role VS a KS v oblasti pořizování, správy a údržby prostorových dat
 • O21 Stanovení správců NIPPI, NaSaPO a NGP
 • O22 Definice vazeb prostorových informací souvisejících s výkonem veřejné správy na globální architekturu eGovernmentu
 • O23 Zajistit zařazení NaSaPO a NIPPI mezi kmenové projekty eGovernmentu
 • O24 Zpracování základní analýzy požadavků vybraných agend veřejné správy na využívání prostorových dat
 • O25 Zpracování koncepce technických principů správy a využívání prostorových informací
 • O26 Vypracování dokumentace vývoje klíčových infrastruktur pro prostorové informace v ČR v časových verzích 2016 a 2020
 • O27 Zpracování studie proveditelnosti Národní integrační platformy pro prostorové informace (NIPPI)
 • O28 Zpracování studie proveditelnosti IS NaSaPO
 • O29 Realizace Národní integrační platformy pro prostorové informace
 • O30 Zajištění centrální evidence stávajících a připravovaných projektů v oblasti prostorových informací
 • O31 Zpracování metodiky a pravidel začleňování komerčních prostorových dat do komplexu prostorových informací VS
 • O32 Zřízení a zajištění provozu informačního a osvětového portálu o národní infrastruktuře pro prostorové informace
 • O33 Rozpracování modelových případů využití prostorových informací ve veřejných i komerčních službách
 • O34 Definice a návrh legislativního ukotvení objektů NaSaPO
 • O35 Rámcové vymezení objektů NaSaPO včetně referenčních atributů
 • O36 Stanovení jednotného referenčního polohového a výškového souřadnicového systému včetně způsobů transformace.
 • O37 Vypracování analytického návrhu modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací
 • O38 Zpracování koncepce NaSaPO (rámec opatření pro subopatření O34, O36, O40, O41, O61)
 • O39 Zpracování Implementačního plánu přípravy a spuštění IS NaSaPO a zajištění toků prostorových dat do IS NaSaPO
 • O40 Institucionální, organizační a finanční zajištění NaSaPO
 • O41 Vytvoření metodiky správy a využívání NaSaPO
 • O42 Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty
 • O43 Zpracování návrhu omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací.
 • O44 Zpracování analýzy datových sad, metadat a funkčností, shromážděných v rámci implementace INSPIRE
 • O45 Zpracování analýzy situace lidských zdrojů v oblasti prostorových informací na trhu práce a jejich využití
 • O46 Příprava kvalifikačních a hodnoticích standardů pro odborníky v oblasti prostorových informací
 • O47 Příprava klasifikace pracovních činností v oblasti prostorových informací
 • O49 Příprava systému specifických vzdělávacích aktivit v souvislosti s technologickým rozvojem NIPI
 • O50 Realizace systému vzdělávacích aktivit v oblasti prostorových informací
 • O51 Zřízení oborové komise pro další vzdělávání v oblasti prostorových informací
 • O52 Zpracování analýzy zahraničních a národních kurikul (učebních osnov) v oblasti prostorových informací
 • O53 Zakotvení principu certifikace ověření kvality prostorových informací do právního řádu
 • O54 Stanovení podmínek pro odbornou způsobilost pro udělování certifikace pro ověřování kvality prostorových dat
 • O55 Realizace vzdělávání pro dosažení odborné způsobilosti pro udělování certifikace pro ověřování kvality prostorových dat
 • O56 Definice prioritních směrů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových informací
 • O57 Příprava návrhu koordinace a sdílení výzkumných kapacit v oblasti prostorových informací
 • O58 Posilování spolupráce VS s akademickým a neziskovým sektorem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových informací
 • O60 Příprava systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací
 • O61 Terminologické a věcné vymezení objektů NaSaPO
 • O62 Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy
 • O63 Analýza a optimalizace životního cyklu projektové dokumentace staveb (PDS) jako zdroje a konzumenta prostorových dat metodou BIM
 • O64 Tvorba strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v resortu zemědělství
 • O65 Rozvoj RÚIAN (RÚIAN 2014+)
 • O66 Rozvoj ZABAGED (ZABAGED 2014+)
 • O67 Rozvoj a pokračování aktivit projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS 2014+)
 • O68 Studie proveditelnosti Registru technické infrastruktury
 • O69 Rozvoj infrastruktury pro prostorové informace v resortu Ministerstva životního prostředí
 • O70 Zajištění správy a rozvoje Vojenského informačního systému o území (VISÚ) pro potřeby obrany státu
 • O72 Zapojení do mezinárodních projektů v oblasti prostorových informací
 • O73 Zajištění rozvoje a pokračování perspektivních projektů správy prostorových dat a jejich rozvoje
 • O74 Implementace a optimalizace interních procesů Policie ČR vedoucích k naplnění cílů Strategie (využívaných pro podporu rozhodování při zabezpečení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku).
 • O75 Vypracování funkčního modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací
 • O76 Implementace směrnice INSPIRE
 • O77 Propojení služeb Portálu veřejné správy na služby související s prostorovými informacemi

Pozn.: Opatření s čísly 48, 59 a 71 v přehledu nejsou.

givs-2013-feat
priprava-geoinfostrategie-seminar-leden-2013-w600

Každý stát by měl mít svoji geoinformační strategii na následující roky. Jak vytvářet geodata, jak se o ně starat, jak je využívat. Právě vzniká geoinformační strategie České republiky na následující roky. Buďte u její formování, můžete ovlivnit svoji budoucnost.

Continue reading „Formuje se geoinformační strategie státu na následující roky. Buďte u toho.“