KARTOGRAFIE Mapy

Vytvořili jste mapu? Soutěž Mapa roku se koná i letos

soutěž Mapa roku / GeoBusiness

Česká kartografická společnost již přes dvacet let pořádá soutěž Mapa roku. Do letošního ročníku soutěže můžete své kartografické dílo přihlašovat do 20. března.

Podobně jako v roce 2020 i tentokrát se uskuteční výstava všech nominovaných a dalších vybraných produktů.

Nejzajímavější díla vezme Česká kartografická společnost v prosinci 2021 s sebou do Itálie na mezinárodní kartografickou výstavu, která bude součástí Mezinárodní kartografické konference.

Své dílo můžete přihlásit do jedné z následujících kategorií:

 • Atlasy, soubory a edice map
 • Samostatná kartografická díla
 • Kartografická díla pro školy a vzdělávání
 • Studentské kartografické práce
 • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

Uzávěrka zasílání přihlášek do soutěže Mapa roku je letos 20. března 2021.

Kde přihlásit své kartografické dílo do soutěže

Pro přihlašování svého díla můžete využít online formulář.

Pravidla soutěže Mapa roku

 1. Soutěž Mapa roku je odbornou soutěží České kartografické společnosti.
 2. Organizací jednotlivých ročníků je pověřena Komise pro soutěž Mapa roku (dále jen Komise), kterou jmenoval Výbor ČKS.
 3. V čele Komise stojí předsedkyně, kterou jmenoval Výbor ČKS.
 4. Do soutěže může být přihlášeno kartografické dílo, které:
  bylo vydáno na území ČR,
  bylo vydáno v uplynulém kalendářním roce, kdy pro ročník vyhlašovaný v roce 2021 musí být dílo vydáno v kalendářním roce 2020,
  neporušuje autorský zákon.
 5. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:
  a. Atlasy, soubory a edice map
  V případě edice musí být přihlášeny minimálně dva produkty náležící do hodnocené edice, přičemž všechna díla přihlášená do daného ročníku soutěže musí být vydána v jednom roce (tj. minimálně dva produkty vydané v roce 2020 v rámci edice).
  b. Samostatná kartografická díla
  c. Kartografická díla pro školy a vzdělávání
  d. Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
  Do soutěže může být přihlášeno i dílo, které bylo vytvořeno dříve, a v roce 2019 bylo významně přepracováno.
  e. Studentské kartografické práce
  Studentské práce musí být přihlášeny přímo autorem nebo v případě přihlášení pracovištěm jejich vzniku se souhlasem autora*. Díla mohou být tištěná i elektronická, vždy však v provedení, pro které mají být určena – tištěné mapy jako tištěné produkty a digitální mapy jako funkční odkaz nebo aplikace.
  Studentské kvalifikační práce (s kartografickou tematikou nebo s kartografickým výstupem) se přihlašují včetně odkazu na plnou verzi práce a s kopií posudků. Samostatná kartografická díla (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod. vytvořené pro jiný účel než kvalifikační práce, např. semestrální práce nebo samostatná práce studentů) se přihlašují standardně bez posudků, v případě více autorů vždy se souhlasem všech autorů*.
 6. Navrhovatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky (tištěné nebo online) a jednoho fyzického výtisku od každého přihlášeného exponátu na kontaktní adresu soutěže. V případě digitálních kartografických děl je na místo fyzického výtisku podmínkou dodání funkčního URL nebo zajištěním přístupu Komise k hodnocenému dílu vhodným způsobem.
  Pokud je autorů díla více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů*. Každý člen Komise může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, vždy však se souhlasem vydavatele nebo autora* s přihlášením díla do soutěže a s předložením/zpřístupněním navrhovaného díla nejpozději při jednání Komise s hodnocením produktů.
 7. Pro ročník Mapa roku 2020 je uzávěrka zaslání přihlášek a soutěžních produktů 20. 3. 2021 (zařazeny do soutěže budou produkty doručené nejpozději do 31. 3. 2021, na pozdější dodání nebude brán zřetel).
 8. Vlastní hodnocení exponátů probíhá tříkolově, a to podle následujícího postupu:
  1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předseda Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen jsou-li do ní přihlášeny alespoň tři produkty.
  2. kolo: Na společném zasedání navrhne každý člen Komise z exponátů jemu určených k hodnocení některé exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci schvalují a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. Následně se Komise dohodne na počtu a výběru nominovaných produktů.
  Každý člen Komise má možnost na společném zasedání představit produkt, který do soutěže nebyl ve stanoveném termínu přihlášen, ale odpovídá pravidlům soutěže a jeho autor/vydavatel souhlasí* s dodatečným zařazením do hodnocení soutěže. Toto opatření je nazýváno jako „divoká karta“.
  3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním. Ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje. V případě rovnosti bodů více produktů na prvním místě hlasuje komise o dodatečném pořadí těchto produktů tak, aby mohl být stanoven jeden vítěz kategorie. Pokud i v tomto hlasování dojde k rovnosti bodů/hodnocení, rozhoduje o výsledku předsedkyně Komise.
 9. V odůvodněných případech může zasedání hodnotící komisi proběhnout online, a to při dodržení všech podmínek pro dodržení postupu hodnocení exponátů, včetně tajného hlasování. Technickou realizaci zajišťuje předsedkyně nebo jí pověřená osoba.
 10. Nominace na ocenění Mapa roku se zveřejňují minimálně týden před vyhlášením výsledků soutěže.
 11. Ve výjimečných případech může Komise udělit Zvláštní cenu kterémukoli účastníkovi nebo nevítěznému exponátu, vždy s řádným odůvodněním. Návrh na Zvláštní cenu může vyslovit každý z členů Komise. O udělení Zvláštní ceny následně Komise hlasuje.
 12. Členové Komise neposkytují informace z procesu hodnocení exponátů a nesdělují výsledky před jejich oficiálním zveřejněním.
 13. Výsledky soutěže zveřejňuje předseda Komise a předseda ČKS na veřejném vyhlášení nebo jinou vhodnou formou (například na webových stránkách soutěže a ve Zpravodaji ČKS).
 14. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

* uvedené souhlasy jsou součástí a povinnou položkou přihlášky

Co dál

Pro inspiraci se můžete podívat se na výsledky předchozích ročníků soutěže Mapa roku, například za roky 2018, 2017 nebo 2010.

/* ]]> */