GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Pozvánka: Geomatika v projektech 2012 (+reportáž z ročníku 2011)Geomatika v projektech je oborový seminář, pořádaný oddělením geomatiky katedry matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni. V letošním roce se bude konat opět na zámku Kozel, tentokrát 3. a 4. října 2012.

Předchozí ročník semináře se konal ve dnech 5. až 7. října 2011.

Dopolední část semináře byla věnována fyzikální a kosmické geodézii, kdy jste si mohli poslechnout například, jak se sbírají a analyzují data globálních navigačních družicových systémů. Semináři samotnému předcházel společný workshop projektů Briseide, Plan4all, SDI-EDU, Habitats, Envirogrids a CentraLab.

V sekci označené jako „Geomatika v památkové péči“ mluvil například Jiří Cajthaml o georeferencování starých map z více mapových listů. Novým  přístupem u vícelistových děl je výběr metody transformace, sběr identických bodů na všech listech, sběr obrazových souřadnic rohů na všech listech. Pak dojde ke společnému vyrovnání transf koeficientů s podmínkami návaznosti mapových listů a poté se aplikují vyrovnané koeficienty na mapové listy.

Martina Vichrová (ZČU v Plzni) předvedla návrh metodiky pro tvorbu digitální modelu reliéfu II. vojenského mapování a zjištění jeho přesnosti.

Revize a ozdravění infrastruktury pro prostorové informace v ČR – to byl název přednášky Evy Pauknerové z ČÚZK. Podle ní vznikají nové důležité elementy, ale bohužel bez dostatečné koordinace. Eva Pauknerová se v referátu zaměřila na rozhraní mezi směrnicí INSPIRE a eGovernment, které v ČR dosud není uspokojivě ujasněné. Snažila se charakterizovat, v čem se požadavky a potřeby těchto dvou koncepcí a souvisejících právních rámců liší, a shrnout, kde se naopak potkávají nebo mohou vzájemně dobře podpořit. Došlo také na doporučení pro úpravy infrastruktury pro prostorové informace.

Jiří Bartoš a Petr Souček (ČÚZK) seznámili přítomné posluchače s testováním datových specifikací témat přílohy II a III směrnice INSPIRE.

Prostor byl věnován evropského projektu Plan4all, který je ve finální fázi. Otakar Čerba, Karel Jedlička a Jan Ježek představili přístupy k řešení převodu datového modelu prostorových dat.

Pro územní plánování existuje vzdělávací portál SDI-EDU (http://portal.sdi-edu.zcu.cz/), jehož vytvoření koordinovala v letech 2009 až 2011 Západočeská univerzita v Plzni.

Radek Fiala (ZČU) referoval o hodnocení kvality nových digitálních modelů terénu ČR. Metoda hodnocení přesnosti bodu LLS v blízkém okolí kontrolních bodů byla použita v projektu nového výškopisu ČR na téměř 20 procentech území státu.

V odpolední sekci Geomatika ve vzdělávání Jan Wagner z České školy mluvil o technologických změnách za poslední dekádu. Současné technologie jsou dostupné i pro školy a dle Wagnera je důležité, aby je školy začaly používat. Noví školáci totiž budou očekávat větší míru interaktivity a online aktivit než jakou současné školy poskytují.

Helena Kilianová a Vilém Pechanec (UPOL) hovořili o projektu Geoinfonet, jehož cílem je propojení a rozvoje spolupráce subjektů v geoinformatice.