FIREMNÍ ČLÁNKY SLUŽBY

Mapa vlastnictví

tmapy-mapa-vlastnictvi-1-legenda-feat

Společnost T-MAPY nabízí organizacím, u nichž provádí aktualizaci dat katastru nemovitostí a těm, kdo využívají Esri platformu pro svůj geografický informační systém (GIS) novou službu: vytvoření map vlastnictví.

Podmínkou využití této služby je přístup k datům z katastrálního úřadu ve výměnném formátu VFK.


Společně s importem aktuálních dat katastru nemovitostí zákazník dostává následující vrstvy:

Parcelní mapa, mapa stavebních objektů daného vlastníka určeného dle konkrétního identifikačního čísla (IČO)

  • jedná se o vrstvu parcel, definičních bodů parcel, stavebních objektů a definičních bodů stavebních objektů ve vlastnictví či spoluvlastnictví daného vlastníka,

  • v exportovaných třídách jsou u jednotlivých parcel (staveb) uvedeny i podíly vlastnictví a právo k nakládání s danou nemovitostí.

  • same day payday advance loans

Mapa věcných břemen

  • mapa obsahující věcná břemena na daném území (z legislativních důvodů se jedná pouze o břemena zapsaná po 1. 3. 2007),

  • mapu věcných břemen lze dodat jako export všech věcných břemen na území, ale také s rozdělením dle oprávněných subjektů.

Pro zobrazení věcných břemen před 1. 3. 2007 T-MAPY provádějí rovněž export obrazů parcel zatížených věcným břemenem a to jak břemenem omezujícím, tak i rozšiřujícím právo oprávněného subjektu včetně identifikace vlastníka dané nemovitosti.

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Vedle exportu grafických tříd T-MAPY rovněž nabízejí vytvoření tiskových matric a případně i tisk majetkových map na základě definovaných požadavků zákazníka.

Příkladem může být zhotovení tiskových matric parcel v majetku města (obce). Tyto matrice, dodávané ve formátu PDF, případně EPS, obsahují vyznačené parcely a budovy ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města (obce) s barevným rozlišením podle počtu spoluvlastníků na jednotlivých listech vlastnictví.

[Zdroj: T-MAPY]

/* ]]> */