KRÁTCE

Mapa: Kde se pěstovala marihuana a vařil metamfetamin

mapa pestirny marihuana laboratore pervitin metamfetamin policie čr

Policie ČR pravidelně aktualizuje mapu, ukazující místa, kde se vařil metamfetamin a pěstovala marihuana. Podívejte se.

Národní protidrogová centrála zpřístupnila na začátku listopadu loňského roku aktualizovanou mapu s vyznačením míst, kde Policie ČR odhalila laboratoře na výrobu metamfetaminu (=pervitinu) a pěstírny netechnického konopí.

Cílem zveřejnění těchto údajů je zejména ochrana zdraví a bezpečnosti postižených osob, které nemají možnost tuto informaci jiným způsobem získat. Zároveň chce Policie České republiky touto cestou informovat o rizicích a trendech spojených s nelegální výrovou drog a motivovat k větší obezřetnosti a všímavosti.

Nejenže má metamfetamin naprosto devastující účinky, tak při jeho produkci dochází ke vzniku mnoha nebezpečných plynů a aerosolů, které velmi zásadně kontaminují prostor, ve kterém k varu dochází.

Následně se tyto nebezpečné plyny a aerosoly mohou šířit obytným domem, ať již přes společné prostory nebo vzduchotechniku, kterou jsou případné ostatní byty propojeny a tím jsou rizikem i pro ostatní obyvatele domu. Vzhledem k tomu, že následná dekontaminace a sanace prostor po výrobě metamfetaminu je velmi finančně náročná i složitě proveditelná, téměř nikdo ji neprovádí.

Velké riziko pak následně přináší i řemeslníkům, kteří často bez znalosti okolností objekt rekonstruují běžným způsobem. Kontaminované je samozřejmě veškeré vybavení bytu, včetně nábytku, textilií, drobných předmětů, stejně jako omítky, odpady, ventilace, jímky atd.

Noví nájemníci, kteří si takovýto byt či dům v dobré víře koupí nebo pronajmou, jsou pak dlouhodobě vystaveni vlivu těchto velmi toxických a nebezpečných látek s negativním vlivem na jejich zdraví.

V České republice aktuálně neexistuje autorita, která by tento stav nějakým způsobem kontrolovala a přijímala opatření.

Obdobná situace nastává v případě provozování pěstírny netechnického konopí, kdy pachatelé stejně jako pro zřizování varen metamfetaminu využívají převážně pronajaté prostory. Pěstírny se často nacházejí ve speciálně upravených domech v obytných čtvrtích, ale také v odlehlých oblastech a přinášejí s sebou celou radu rizik pro nejbližší okolí.

K největším nebezpečím, která mohou „indoor“ pěstírny představovat, patří zejména jedovaté výpary z pěstební činnosti, požáry vzniklé zkraty na neodborně provedených zásazích na elektrickém vedení, zasažení elektrickým proudem, narušení statiky domu při stavebních úpravách a škody na životním prostředí vlivem chemických látek požívaných při pěstování.

Zveřejněním map se Policie ČR zároveň snaží upozornit na rozsah nelegální výroby omamných a psychotropních látek či prekursorů v ČR a s ním souvisejících negativních zdravotních a ekologických dopadů a iniciovat tím větší zájem o tuto problematiku a předcházení a řešení těchto nežádoucích a nebezpečných jevů.

Mapa je přístupná na www.policie.cz/mapavaren.

Aplikace zobrazuje na geografickém podkladu informace o odhalených laboratořích na výrobu metamfetaminu a odhalených pěstírnách netechnického konopí. Bližší informace naleznete v tiskové zprávě.

Minimální detail zobrazení/anonymizace polohy je na katastrální území obce. Tato oblast je vyznačena barvou odpovídající počtu odhalených varen nebo pěstíren dle přiložené legendy, jde o tzv. choropletické zobrazení. Čím tmavší barva je, tím je větší tento počet.

Uživatel si může zapínat zobrazení pouze varen, pěstíren nebo obou sledovaných entit. Mapa umožňuje hledat zájmovou lokalitu pomocí integrovaného vyhledavače adres. Mapu lze posouvat a zoomovat.

Data jsou shromažďována centrálně za celou Policii ČR na Národní protidrogové centrále SKPV, a to vždy s měsíční periodou. Publikovány jsou vždy celkové údaje od začátku roku do aktuální doby.

mapa varny pervitin metamfetamin pestirna marihuana policie mapa / časopis geobusiness

Aplikace nepracuje s osobními údaji ani dalšími informacemi z trestního řízení, tudíž nehrozí žádné nebezpečí úniku citlivých dat.

Mapu najdete na www.mapavarenapestiren.cz