KRÁTCE

Úlohy, ktoré čakajú rezort ÚGKK SR v roku 2011

Časopis Geodetický a kartografický obzor (GaKO) je odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, který vychází již 57 let.

V prvním čísle ročníku 2011 uveřejnili své názory také Karel Večeře, předseda rezortu ČÚZK, a Hedviga Májovská, předsedkyně ÚGKK. Po dohodě s redakcí GaKO přinášíme plné znění obou článků.

1. Úvod

V roku 2010 si nastupujúca vláda Slovenskej republiky (SR) vytýčila program smerujúci k zvyšovaniu kvality života pre všetkých, k hospodárskemu rastu, vzdelanosti a inovatívnosti v prospech ľudí. Okrem iných dôležitých úloh si dala za cieľ využiť všetky dostupné zdroje na efektívne dobudovanie základnej informačnej infraštruktúry. Zároveň si vytýčila zámer posilniť vlastnícke práva k pôde – s tým súvisia aj kroky týkajúce sa katastra nehnuteľností (KN), a to dokončenie obnovy evidencie pôvodných pozemkov a právnych vzťahov k nim.

Rok 2011 sa stáva rozsahom a kvalitou zmien na plnenie úloh štátu na úseku geodézie, kartografi e a KN veľmi dôležitý. V príspevku chceme priblížiť rozhodujúce zmeny, ktoré boli realizované, resp. začaté v roku 2010 a zmeny očakávané v priebehu roka 2011 a rokoch nasledujúcich. Ako najdôležitejšiu úlohu chápeme našu ambíciu prispieť k zámeru vlády SR prostredníctvom internetu garantovať občanom prístup ku všetkým informáciám, ktorých zdrojom je verejná správa a ktoré sú zo zákona verejne dostupné, zaviesť elektronickú komunikáciu s inštitúciami ako plnohodnotnú alternatívu písomného styku a zabezpečiť vo vybraných verejne prístupných štátnych inštitúciách bezplatné prístupové miesta na elektronickú komunikáciu s verejnou správou. Po dokončení tento modernejší spôsob komunikácie medzi úradmi a občanmi povedie k lepšej dostupnosti služieb, transparentnosti a prehľadnejšiemu modelu ich fungovania.

2. Rozpracovanie programu vlády SR na roky 2010 až 2014 na rezort ÚGKK SR

V auguste 2010 bolo prijaté Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 až 2014. Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, ako jeden z komponentov výkonnej moci štátu, považuje tento dokument za základný normatív činnosti úradu i jeho rezortných organizácií v uvedenom období, ktorý spolu s legislatívnou bázou usmerňuje v zásadných krokoch všetky ich aktivity. Programové vyhlásenie vlády SR vychádza z týchto zásadných smerovaní, ktoré majú vplyv aj na vlastnú činnosť nášho rezortu:
• zvyšovanie kvality života občanov a životnej úrovne,
• boj proti korupcii,
• zamedzenie plytvania a neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi,
• zlepšenie kvality podnikateľského prostredia,
• zlepšenie vymáhateľnosti práva.

V detailnom rozpracovaní hlavných zásad sú okrem iného aj nasledujúce úlohy smerované na náš rezort:
• zverejnenie na internete všetkých zmlúv, faktúr a fi nančných transakcií týkajúcich sa verejných fi nancií,
• zjednodušenie poplatkového systému, zrušenie kolkov a zavedenie povinnosti každého úradu prijímať menšie platby aj v hotovosti a vyššie sumy platobnými kartami alebo formou bankového prevodu.

3. Úlohy v oblasti koncepčno-strategickej

Trvalou koncepčno-strategickou úlohou, ktorú sa doteraz darilo riešiť iba nedostatočne, je reakcia na skutočnosť, že veľmi presné meranie dĺžok, ako aj meranie uhlov pomocou digitálnych univerzálnych meracích staníc a určovanie priestorovej polohy pomocou globálneho systému určovania polohy začali v napojení na výpočtovú techniku (personálne počítače) s výkonným špecializovaným softvérom dávať výsledky, na ktoré prostredie KN i štátneho mapového diela nebolo pripravené. Výsledkom toho je, že spoľahlivé priestorové geodetické údaje sú lokalizované (deformované) do zobrazovacej roviny klasického katastrálneho diela, ktorého základ bol daný pred cca storočím. Uvedomujeme si, že táto skutočnosť vnáša do aplikačnej geodetickej a katastrálnej praxe značný diskomfort a celú sériu nedoriešených systémových problémov. Našou snahou je prispieť v tejto oblasti k zásadnému zlepšeniu.

ÚGKK SR pripravuje realizáciu ďalšieho zámeru so zásadným charakterom – vytvorenie registra priestorových informácií. Ten by sa mal stať jedným zo základných registrovštátu, právne záväzným a jednotným pre celú verejnú správu. Jeho základom má byť KN.

4. Legislatívne úlohy

Legislatíva Európskej únie (EÚ) vychádza z právneho systémukaždého členského štátu a vo vybraných aspektoch z rámca medzinárodného práva. Jej zavedenie a presadzovanie jej dodržiavania závisí od existencie primeraného administratívneho a právneho systému v každom členskom štáte EÚ, ako aj od celého radu technických a odborných subjektov v súkromnom sektore.

Úlohy štátu v oblasti geodézie, kartografi e a KN v SR upravujú najmä tieto právne predpisy:
• zákon Národnej rady (NR) SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
• zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
• zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

4.1 Katastrálny zákon

V súvislosti s ďalšou perspektívou rozvoja KN bude hlavnou úlohou ÚGKK SR vypracovať nový katastrálny zákon so zámerom budovať transparentný a moderný KN tak, aby bola čo najviac zabezpečená jeho materiálna publicita. S týmto cieľom pripravovaná novela katastrálneho zákona má ambíciu odstrániť evidovanie duplicitného vlastníctva (druhá teoretická možnosť je riešiť túto problematiku novelou Občianskeho zákonníka), posilniť postavenie a kompetencie katastrálnej inšpekcie, uskutočniť reorganizáciu orgánov štátnej správy na úseku KN a posilniť kompetenciu správ katastra (SK) pri posudzovaní spôsobilosti iných listín preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik práva zo zákona alebo na základe iných skutočností. Ďalšie úlohy v oblasti legislatívy súvisia s aplikáciou samotného katastrálneho zákona v praxi a s preberaním legislatívy EÚ. Z drobných úprav možno spomenúť náš zámer prijať takú úpravu, aby informácie poskytnuté z katastrálneho portálu mohli slúžiť i na právne účely. Ako malé zlepšenie a zvýšenie právnej istoty vlastníkov chápeme i náš zámer smerujúci k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane majetku občanov, a to zavedenie notifikácie o uskutočnení zmeny na liste vlastníctva (LV) pre dotknuté osoby. Rovnako je našim cieľom zvýšiť rozsah služieb, ktoré budeme poskytovať elektronicky nielen fyzickým osobám, ale aj podnikateľom a iným záujmovým skupinám. Centralizáciou systému KN docielime jeho efektívnejšie a hospodárnejšie spravovanie, zrýchlenie katastrálneho konania, a tým umožníme komfortnejšiu komunikáciu so SK (z jedného miesta vybavíme celé podanie, resp. poskytneme informácie z celého územia SR). V rámci protikorupčných opatrení zavedieme elektronické prideľovanie spisov. Zvážime stupeň spoločenskej naliehavosti zdokonalenia evidencie geometrickej polohy vybraných stavieb (dva druhy drobných stavieb: hydromelioračné zariadenia a technické ochranné opatrenia proti erózii) a vybraných podzemných stavieb ako aj vlastníckych práv k nim v KN.

Pri vytváraní centrálneho systému KN (v rámci projektu Elektronické služby KN, ktorý je súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS) je potrebné zosúladiť všetky existujúce údaje v súbore popisných informácií KN so súčasnými požiadavkami na spôsob zápisu alebo evidovania. Musíme sa tak vysporiadať s množstvom chýbajúcich (treba ich doplniť) alebo chybných údajov, ktoré nemožno odstrániť podľa § 59 katastrálneho zákona. Sú iba pozostatkom zápisov z rôznych predchádzajúcich časových období, keď platili pre zápis právnych vzťahov do KN, resp. evidencie nehnuteľností iné právne predpisy. Na to je potrebná ďalšia legislatívna zmena, či už katastrálneho zákona, alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Z väčšej skupiny problémov máme záujem prednostne riešiť:
a) duplicitné vlastnícke právo,
b) problém spoločných dvorov.

4.1.1 Duplicitné vlastníctvo

Analýzou boli zistené tieto prípady duplicitne evidovaného vlastníckeho práva:
– Súčet spoluvlastníckych podielov na LV presahuje 100 %.
– Evidovanie vlastníctva k jednej nehnuteľnosti v registri C na dvoch LV s rozdielnymi vlastníkmi.
– Evidovanie vlastníctva k jednej nehnuteľnosti v dvoch registroch C a E na LV s rozdielnym vlastníkom.
– Evidovanie vlastníctva k jednej nehnuteľnosti na LV a zároveň evidovanej v staršom operáte (v pozemkovoknižnej vložke) s rozdielnymi vlastníkmi.

Duplicitné (alebo aj viacnásobné) vlastnícke právo je problém, ktorý trápi nielen samotných dotknutých vlastníkov, ale aj SK, ktoré toto právo evidujú. Súčasná právna úprava v rámci KN neumožňuje duplicitu odstrániť, vlastníci majú možnosť uzavrieť dohodu alebo sa domáhať svojho práva súdnou cestou. Ani jedna z týchto možností však nerieši problém v evidovaní duplicitného vlastníctva v KN. SK vie príslušným kódom pri vlastníkovi vyznačiť duplicitné vlastníctvo a na základe poznámky o spochybnení hodnovernosti údajov dokáže zabrániť ďalšiemu nakladaniu s nehnuteľnosťou, ale to je všetko. V roku 2009 bolo v SR evidovaných približne 3900 duplicitných LV. Je to obrovské množstvo, ktoré hlavne v dôsledku registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) ešte narastie, pretože práve toto konanie je nástrojom, ktorý dokáže duplicitu odhaliť systematicky v celom katastrálnom území. V súčasnej dobe sú na SK z dôvodu duplicity založené aj také LV, na ktorých súčet spoluvlastníckych podielov jednotlivých vlastníkov prekračuje 100 %. Žiaľ, nikde v katastrálnom zákone nie je uvedené, že súčet spoluvlastníckych podielov v jednom LV môže byť maximálne 100 % (je síce logické, že súčet podielov by mal byť vždy 1/1, ale v našom súčasnom systéme evidovania ne hnuteľností táto podmienka nemusí byť splnená).

4.1.2 Problém spoločných dvorov

Pod spoločným dvorom rozumieme pozemok (dvor) slúžiaci spoločne vlastníkom (spoluvlastníkom) dvoch alebo viacerých domov. Tento pozemok nebol v spoluvlastníctve určitých individuálnych osôb, ale náležal ako ideálny podiel jednotlivým domom, ktorých vlastníci ho spoločne užívali. Tvoril hospodársky neoddeliteľný celok s týmito domami, slúžil ich potrebe a nemohol byť od nich oddelený, aby tým neboli nehnuteľnosti znehodnotené, resp. ich užívanie znemožnené. Postupom času, v polovici dvadsiateho storočia, v dôsledku zmeny spoločenských a právnych pomerov, ako aj v dôsledku pochybení vlastníkov a orgánov štátnej správy dochádzalo k situáciám, keď podiel na spoločnom dvore začal vo vyhotoveniach právnych listín (či už vkladových alebo záznamových) absentovať. Tak sa stávalo, že pri prevode vlastníctva k domu, ku ktorému spoločný dvor patril, sa v prevodnej zmluve podiel na spoločnom dvore neuviedol, resp. nebol predmetom dedičstva po poručiteľovi – vlastníkovi daného domu. Následkom toho prestali mať zápisy spravované v pozemkovej knihe a týkajúce sa spoločných dvorov oporu v právnych listinách, ktoré boli podkladom na zmeny vlastníctva k domom, s ktorými boli spoločné dvory spojené. Na základe toho sa v aplikačnej praxi, ako i v postupe a rozhodovaní katastrálnych orgánov začali vyskytovať ťažko riešiteľné problémy spojené so spoluvlastníctvom spoločného dvora. Je žiaduce zákonom – novelou katastrálneho zákona (ak to bude formálne priechodné) alebo novelou Občianskeho zákonníka – prijať takú legislatívnu reguláciu, aby spoluvlastnícky podiel na spoločnom dvore bol svojou povahou chápaný rovnako ako spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Tento spoluvlastnícky podiel sám osebe tiež nemôže byť predmetom nakladania, pretože je neoddeliteľne spojený s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru (§ 13 ods. 1 a §19 ods. 1), a tiež sa vo vzťahu k nemu nemožno dožadovať zrušenia spoluvlastníctva (§ 13 ods. 2).

4.2 Zákon o geodézii a kartografii

V oblasti geodézie, kartografi e a geoinformatiky bude potrebné legislatívne upraviť poskytovanie referenčných priestorových informácií ako lokalizačného základu na budovanie národnej i európskej infraštruktúry priestorových informácií. Legislatívu bude potrebné upraviť v tom zmysle, aby sa zamedzilo často duplicitnému zberu tých istých údajov viacerými inštitúciami verejnej správy a naopak, aby sa zabezpečilo využívanie referenčných údajov z jedného zdroja pre celý e-Government.

V rámci novelizácie zákona o geodézii a kartografi i bude zrealizovaný zámer vlády SR, a to naplnenie princípu efektívnej rovnosti všetkých občanov SR.

5. Organizačné úlohy

5.1 Výročné správy a kontrakty

Tvorba každoročných výročných správ prebieha v organizáciách rezortu ÚGKK SR i na vlastnom úrade v zmysle uznesenia vlády SR č. 1189/2001, body B.2 a B.5. Po predložení výročnej správy sa na príslušnom ústrednom orgáne štátnej správy uskutočňuje každoročne verejný odpočet činnosti, kde možno manažmentu ústredného orgánu a manažmentu rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti klásť otázky týkajúce sa cieľov organizácie a efektívnosti ich dosahovania, a tiež predkladať návrhy na zmeny. Organizácia je povinná ofi ciálne na ne reagovať. Toto vytvára priestor na verejnú aj vzájomnú kontrolu týchto organizácií. Verejné odpočty činností sú jedným z prostriedkov hodnotenia činnosti štátnej správy, ktorý využíva verejnosť, ale aj Ministerstvo financií SR, resp. ústredné orgány štátnej správy vo vzťahuk svojim podriadeným organizáciám. V tejto oblasti je nevyhnutné odstrániť istý stupeň doterajšieho formalizmu a získať maximálny prospech z týchto podujatí pre hodnotenú inštitúciu. Na spriehľadnenie činnosti štátnej správy prispelo a prispieva i uzatváranie kontraktov medzi ústredným orgánom štátnej správy a podriadenou rozpočtovou alebo príspevkovouorganizáciou. Kontrakty obsahujú stanovené priority, resp. výstupy, ktoré si nadriadená inštitúcia objednáva u podriadenej, aby existovala jasná defi nícia predpokladaných krokov a aby bolo výslovne určené, kto je zodpovedný za stanovenie cieľov a kto za ich realizáciu. Okrem toho obsahujú termíny a harmonogramy čiastkových úloh.

5.2 Meranie výkonnosti

Predpokladom dobrého fungovania štátnej správy je účinná kontrola a možnosť merať efektívnosť inštitúcií, pracovníkov a všeobecne efektívnosť využívania štátnych prostriedkov. V tejto oblasti sa budeme snažiť spružniť činnosť audítorov, aby sa zameriavali najmä na problematiku využívania štátnych prostriedkov a činnosť našich inštitúcií v rámci štátnej správy, a to predovšetkým na:
a) súlad činností týchto inštitúcií s príslušnou legislatívou,
b) hospodárnosť použitia fi nančných, ľudských a iných zdrojov v príslušných organizáciách,
c) audit efektívnosti, t. j. do akej miery sa využívaním daných zdrojov plnili stanovené ciele organizácie,
d) audit výkonnosti, t. j. porovnávanie výstupov s použitými zdrojmi vzájomne medzi organizáciami a zisťovanie, či viedli k optimálnym výsledkom.

5.3 Kolkomaty

Podľa zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novelizovaného zákonom č. 492/2009 Z. z., sú od 1. 12. 2009 orgány, ktoré vyberajú správne (alebo súdne) poplatky vo forme kolkových známok, povinné zabezpečiť ich predaj vo svojich priestoroch. ÚGKK SR (ročný objem poplatkov zaplatených kolkovými známkami za služby v rezorte prekračuje 30 miliónov €) vyriešil túto situáciu postupným nainštalovaním automatov na predaj kolkov – kolkomatov na 58-ich SK. Komplexné zhodnotenie a prípadné zlepšenie takéhoto spôsobu predaja kolkových známok budeme riešiť podľa výsledku už avizovaného zrušenia platieb kolkovými známkami.

5.4 Elektronické prideľovanie návrhov na vklad

S využitím skúseností z elektronického prideľovania súdnych spisov na súdoch sa budeme snažiť zaviesť analogické elektronické prideľovanie návrhov na vklad vkladárom na SK ako náš príspevok do boja proti korupcii. Náhodné prideľovanie návrhov na vklad práva do KN s využitím elektronickej podateľne považujeme za potenciálny dôležitý nástroj na zúženie priestoru na korupciu pri prideľovaní.

5.5 Prepojenie verejných registrov

Dlhodobou, ale zatiaľ uspokojivo nedoriešenou problematikou, je otázka prepojenia verejných registrov. Vláda SR si túto úlohu, ktorá sa priamo dotýka aj rezortu ÚGKK SR, vytýčila ako osobitný krok, preto ju budeme ostro sledovať a prispievať k jej doriešeniu (register daní, sociálnych záležitostí, zdravotníctva, KN a i.). S tým úzko súvisí aj ďalšia úloha – informatizáciou štátnej a verejnej správy odstrániť niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na informácie, doklady a údaje žiadateľov. Urýchleným zavádzaním služieb e-Governmentu zefektívniť procesy vo všetkých oblastiach, kde dochádza k interakcii verejnej správy s podnikateľskými subjektmi. Vláda SR chce tak vytvoriť stimulujúce podmienky na široké využívanie elektronickej komunikácie.

5.6 Inštitút záväzného stanoviska

Vláda SR prijala úlohu posúdiť zavedenie inštitútu záväzného stanoviska, ktorým si budú môcť podnikateľské subjekty overiť konkrétny postup úradov v prípade nejasných právnych predpisov a ktoré bude súdne napadnuteľné. Podnikatelia tak nebudú vystavení hrozbe správneho konania za porušenie vágnych či nejasne vykladaných zákonov. Aj pri plnení tejto úlohy bude rezort ÚGKK SR konštruktívne súčinný.

6. Finančné úlohy

Technická vybavenosť rezortu je čiastočne zastaraná, teda v plnom rozsahu už nezodpovedá legitímnym koncepčným požiadavkám elektronizácie a informatizácie verejnej správy (takmer tretina výpočtovej techniky v rezorte je po dobe svojej životnosti). Je našou prioritnou úlohou aj v súčasnom fi nančne náročnom období zamerať sa na odstránenie tohto nedostatku, aby pracoviská na všetkých stupňoch riadenia (od centrálnych až po regionálne) boli dostatočne vybavené výkonnou výpočtovou technikou. Táto obnova a budúce trvalé rešpektovanie požiadaviek na obnovu v príslušných periódach prispeje k zrýchleniu pracovných procesov, a tým aj k väčšej spokojnosti klientov KN. Proces modernizácie výpočtovej techniky musí kontinuálne pokračovať. Budeme diskutovať o prehľadnejšom financovaní rezortu ÚGKK SR, ktoré by riadiacemu manažmentu pri vhodnej organizačnej štruktúre umožňovalo správať sa veľmi flexibilne na trhu pracovných síl, so zohľadnením realizácie kapitálových a vecných výdavkov.

7. Personálne úlohy

Napriek narastajúcemu počtu úloh sa zefektívnením práce pripravuje, v zmysle požiadavky vlády SR, zníženie mzdových prostriedkov o 10 %.

Personálny manažment na úseku geodézie i KN bude žiaduce orientovať na dobudovanie a kvalitatívny vzostup ľud-ských zdrojov. Turbulencia trhového prostredia globalizujúcej sa ekonomiky vnucuje dynamiku podnikateľskej sfére a súčasne i orgánom štátnej správy. V súčasnosti nie je reálny predpoklad konkurencieschopnosti v mzdovom ohodnotení medzi pracovníkmi štátnej správy na jednej strane a silnou komerčnou sférou na strane druhej napriek tomu, že komerčná sféra je už v súčasnosti relatívne personálne nasýtená. Preto sa bude treba orientovať na účinný náborový systém absolventov univerzít a stredných odborných geodetických škôl s následnou prípravou na vybrané druhy odborných činností. Pri rozvoji personálnej úrovne katastrálnych pracovísk bude celkove potrebné zvýšiť úroveň motivačných protifluktuačných faktorov, vrátane vhodného mzdového ohodnotenia.

I naďalej bude nevyhnutné spolupracovať pri výbere a vyhľadávaní absolventov na prácu v rezorte ÚGKK SR s technickými a právnickými fakultami univerzít. Od technických univerzít v Bratislave, v Košiciach i v Žiline budeme žiadať, aby prehĺbili výučbu katastrálnych disciplín a disciplín s KN priamo súvisiacich, v bakalárskom, a najmä v magisterskom – inžinierskom štúdiu, vrátane problematiky znaleckej činnosti v oblasti KN. Súčasne ponúkame študentom počas inžinierskeho štúdia prácu na našich pracoviskách s predpokladom, že po jeho skončení ostanú pracovať v rezorte a odpracovaná doba im bude započítaná do odbornej praxe. Našim zámerom je, aby absolventi tohto štúdia boli lepšie pripravení plniť náročné úlohy aplikačnej praxe. Podobne máme zámer vstúpiť do kontaktu s právnickými fakultami v SR, lebo naše poznatky signalizujú, že pripravenosť ich absolventov na plnenie úloh KN je nedostatočná.

Zodpovedne zvážime materiálne a finančné aspekty organizovania „3. slovenských právnických dní so zameraním na KN“ (14. a 15. 4. 2011), ako osobitne významného odborného podujatia na výmenu názorov a zvyšovanie kvalifikácie našich právnikov.

8. Vecné úlohy

Priority ÚGKK SR vychádzajú z požiadaviek používateľskej sféry. Jeho hlavným zámerom je budovať moderný KN v SR tak, aby úroveň poskytovaných služieb a ochrana práv k nehnuteľnostiam evidovaným v KN bola čo najvyššia. Je to nevyhnutná podmienka ďalšieho rozvoja trhu s nehnuteľnosťami, naň nadväzujúceho rozvoja hypotekárneho bankovníctva, ako aj posilňovania právnej istoty vlastníkov nehnuteľností, rozvoja investícií, budovania priemyselných parkov, diaľnic a ďalšej infraštruktúry.

8.1 Geodetické základy

Hlavné ciele v oblasti rozvoja geodetických základov (GZ) sú: dobudovať Štátnu priestorovú sieť v Európskom terestrickom referenčnom systéme 1989 (ETRS 89) a na jej vybraných bodoch pokračovať v zriaďovaní Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS, čiže aktívne GZ a softvéry na spracovanie meraní globálneho navigačného satelitného systému), pokračovať v meraní Štátnej nivelačnej siete 2. rádu, zabezpečiť opakované meranie Štátnej gravimetrickej siete 1. rádu, zvýšiť počet absolútnych gravimetrických bodov, spresňovať transformačné vzťahy medzi záväznými geodetickými systémami, zabezpečovať metrologickú nadväznosť meradiel používaných na budovanie GZ, rozvíjať informačný systém GZ, poskytovať údaje o bodoch GZ cez geoportál a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. Tieto úlohy smerujú k plnému využívaniu v trojrozmernej (3D) geodézie v ETRS 89 a k jej prepojeniu s fyzikálnymi vlastnosťami a geodynamikou Zeme. Jednou z úloh, na ktorú sa musíme zamerať, je garantovať poskytovanie SKPOS aj pre negeodetické aplikácie.

Pre používateľov elektronických služieb bude životne dôležité vybudovanie národnej infraštruktúry priestorových informácií v súlade so smernicou INSPIRE. Prvkom tejto infraštruktúry je aj dobudovanie základnej bázy údajov geografického informačného systému (ZB GIS) a následne jej systematická aktualizácia. Cieľom je vytvoriť priestorovú databázu v ETRS 89 ako lokalizačný priestorový etalón, ktorý by mohla využívať celá verejná správa.

Po úspešnom zavedení služieb katastrálneho portálu bude pokračovať skvalitňovanie portálových služieb rozšírením o informácie SKPOS a dobudovaním geoportálu.

8.2 Kataster nehnuteľností

Súčasný KN sa neustále dynamicky rozvíja. Predpokladá sa, že v najbližších rokoch bude ročne podaných a spracovaných cca 600 000 vkladových a záznamových podaní (cca 260 000 návrhov na vklad práva do KN a 340 000 verejných listín – listín na zápis práva do KN záznamom). Počet úradne overených geometrických plánov a iných výsledkov vybraných geodetických a kartografi ckých činností za jeden rok sa v poslednom období ustálil na čísle cca 65 000. Očakávaný rozvoj investičnej výstavby v SR môže priniesť ďalšie zvýšenie tohto počtu.

Prioritnou a občanmi najviac sledovanou úlohou KN bude dodržiavanie zákonných lehôt na rozhodovanie o návrhu na vklad práva a na zápis práva do KN na všetkých SK.

Pre hladký chod KN je veľmi dôležité pracovať s bezchybnými a kompletnými údajmi operátu KN, vrátane údajov o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam a údajov o vlastníkoch a iných oprávnených k nehnuteľnostiam. V poslednom období bolo ročne odstránených vyše 43 000 dielov parciel, ktoré ako nežiaduci pozostatok z ostatných 50 rokov existencie bývalej evidencie nehnuteľností sťažovali práce v tomto informačnom systéme. V tejto činnosti budeme intenzívne pokračovať. Evidovanie nehnuteľností na našom území je poznačené predchádzajúcim režimom (najmä kolektivizáciou
poľnohospodárskeho a tiež lesného pôdneho fondu, predchádzajúcou legislatívou, extrémnym drobením pozemkov a spoluvlastníckych podielov, nekompletnou evidenciou údajov o nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam a o vlastníkoch a iných oprávnených), čo je citeľné do dnešných čias. Možno očakávať, že ročne bude spoločenská požiadavka na poskytnutie v priemere 750 000 štandardných informácií z KN (t. j. mimo katastrálneho portálu), z toho spoplatnených 530 000 a oslobodených od správnych poplatkov 220 000.

Ako už bolo konštatované v časti 4.1, odstraňovanie niektorých chybných údajov v súbore popisných informácií KN si vyžaduje legislatívne zmeny. Tie, ktoré môžeme odstrániť bez zmeny legislatívy, možno rozdeliť do troch kategórií:
– chybné údaje, odstránenie ktorých je v súčasnosti možné (technickou úpravou zápisu údajov a prešetrením alebo doplnením ďalších údajov) bez súčinnosti s tretími osobami,
– chybné údaje, odstránenie ktorých je možné len na základe ďalšej súčinnosti s vlastníkmi alebo inými oprávnenými osobami, prípadne obcami a štátnymi orgánmi,
– chybné údaje korektne zapísané do KN podľa dobových právnych predpisov, ktoré v súčasnosti treba ponechať v tejto podobe a ktoré budú odstránené až pri najbližšom nakladaní s nehnuteľnosťou.

Nielen v odbornej, ale aj v laickej verejnosti je už všeobecne prijímané, že KN je jedným z najdôležitejších nástrojov rozvoja ekonomiky, ktorý je súčinný aj pri budovaní infraštruktúry SR. Informačný systém KN patrí medzi kľúčové informačné systémy verejnej správy. Je garantom vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Od kvality údajov, ktoré obsahuje, a od rozsahu služieb, ktoré poskytuje, závisí aj kvalita služieb ďalších orgánov štátnej správy.

Súčasťou komplexnej elektronizácie rezortu ÚGKK SR je dlhodobo prebiehajúca digitalizácia mapového operátu. V tejto úlohe chceme systematicky pokračovať a výsledok operatívne predložiť širokej verejnosti.

Prioritnou úlohou v oblasti poskytovania informácií ostane aj garantovanie dostupnosti informácií z KN prostredníctvom bezplatného internetového katastrálneho portálu, ktorý bol pre širokú verejnosť spustený v roku 2007. Aj keď tieto informácie neslúžia na právne účely, umožňujú verejnú kontrolu a transparentnosť nakladania s nehnuteľnosťami. Našim zámerom je prijať takú úpravu, aby informácie poskytnuté z katastrálneho portálu mohli slúžiť i na právne účely. V tejto súvislosti realizujeme zámer znížiť periodicitu aktualizácie katastrálneho portálu z 1 týždňa na 24 hodín.

Jednou z kľúčových úloh rezortu s vysokým celospoločenským dosahom je usporiadanie pozemkového vlastníctva, ktoré sa uskutočňuje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) v jednotlivých katastrálnych územiach (k. ú.) formou zostavenia ROEP, a tiež v konaní o pozemkových úpravách (podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Celý procesný postup zostavovania ROEP je špeciálny druh správneho konania používajúci v modifi kovanej podobe katastrálne konanie a konanie o pozemkových úpravách, so spoločnou úpravou zisťovania podkladov na prerokovanie ROEP a jeho schválenie. Jeho výsledky zásadne rozširujú a menia štruktúru a doterajší obsah súboru popisných aj geodetických informácií KN (možnosť evidovania a poskytovania informácií o vlastníctve všetkých katastrom spravovaných nehnuteľností).

Podľa Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v SR a jej organizačného zabezpečenia rezort obnovuje evidenciu pôvodných pozemkov a právnych vzťahov k nim v 2 323 k. ú. (z toho k 30. 9. 2010 bolo rozpracovaných ešte 742 ROEP a zostávalo verejne obstarať 188 ROEP) a Ministerstvo pôdohospodárstva SR v 1 214 k. ú. (k 30. 9. 2010 bolo rozpracovaných ešte 62 ROEP). Nemôže nás nechať nezainteresovanými, keď niektoré ROEP sú rozpracované aj viac ako 7 rokov (k 30. 9. 2010 ich bolo 96) a nádej na ich urgentné dokončenie a zápis do KN je v nedohľadne. Táto kategória ROEP je nielen dôsledkom neserióznosti vybraných dodávateľov a nepružnosti našej legislatívy, ktorá neumožňuje vylúčiť z verejného obstarávania dodávateľov so zlým renomé, a naopak, uprednostniť odborne najzdatnejších dodávateľov, ale je aj dôsledkom nadpriemernej chybovosti vybraných operátov KN a nedostatočnosti rozpočtových prostriedkov. Dlhodobá rozpracovanosť nesie so sebou viaceré negatívne dôsledky, ako je napr. požiadavka dodávateľa na navýšenie ceny (z titulu zmeny počtu merných jednotiek, zmeny DPH počas spracovania alebo prepracovania ROEP podľa nového metodického návodu a pod.). Preto sa musíme intenzívne zamerať na akceleráciu a dokončenie prác na takýchto ROEP.

Základné koncepčné zameranie ďalšieho rozvoja KN korešponduje s globálnym cieľom informatizácie spoločnosti, ktorým je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysokovýkonnej ekonomiky.

V praxi to znamená elektronizáciu služieb s on-line prepojením, modernizáciu prác v procese katastrálneho konania a poskytovania služieb, centralizáciu údajov KN s možnosťou podávať žiadosti a žiadať výstupy na ktorejkoľvek SK z celého územia SR, rozšírenie sortimentu doteraz poskytovaných služieb a výstupov z katastrálneho portálu (napr. o súhrnný súpis vlastníctva nehnuteľností jedného vlastníka v jednom k. ú.), zvýšenie kvality a zrýchlenie služieb, použitie výstupov z elektronických služieb na právne úkony. V tejto súvislosti bude nevyhnutné zabezpečiť dôslednú systemizáciu a ochranu spravovanej dokumentácie, dodržiavanie zákonnosti v katastrálnom konaní, zvyšovanie právnej istoty občanov a právnických osôb, ale aj zvýšenie ich komfortu a šetrenie finančných prostriedkov pri poskytovaní služieb KN.

8.3 Základná báza údajov geografického informačného systému

Tvorba ZB GIS v Geodetickom a kartografickom ústave (GKÚ) Bratislava sa začala spustením novej fotogrametrickej linky v roku 2003. Potrebný snímkový materiál sa zabezpečil na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR (od Národného lesníckeho centra vo Zvolene, predtým Lesoprojekt Zvolen) z roku 2004.

V súlade s dohodou o koordinácii a spolupráci medzi ÚGKK SR a Ministerstvom obrany (MO) SR od roku 2004 GKÚ úzko spolupracoval na tvorbe ZB GIS s Topografi ckým ústavom v Banskej Bystrici. V rámci spolupráce došlo k spojeniu realizácie tvorby ZB GIS a Centrálnej priestorovej databázy Vojenského informačného systému o území (CPD VISÚ), k harmonizácii katalógu tried objektov ZB GIS, zjednoteniu technologických postupov, metód riadenia zberu a spracovania údajov. Cieľom spolupráce bolo úsilie do roku 2010 celoplošne pokryť vektorovými údajmi územie SR.

V zmysle tejto koncepcie mal GKÚ zabezpečiť zber údajov pre ZB GIS v rozsahu 30 % územia SR, zvyšných 70 % územia malo zabezpečiť MO SR. Vzhľadom na personálne vybavenie a materiálno-technické zabezpečenie nebola úloha v tomto rozsahu splnená. Počas celého obdobia nebol zabezpečený systematický prísun kvalitných digitálnych leteckých meračských snímok v požadovanom rozsahu, preto sa zber a spracovanie údajov vykonávali po „ostrovných“ lokalitách z analógových snímok získaných v rámci spolupráce s MO SR. GKÚ spracoval v rokoch 2006 až 2009 celkovo 5 890 km2 3D vektorového polohopisu, čo predstavuje 12 % územia SR. Z toho 4 200 km2 (8,6 % územia SR) bolo spracovaných a odovzdaných MO SR v rámci medzirezortnej spolupráce a podľa harmonogramov prác na roky 2006 až 2009. Zvyšných 1 690 km2 (3,4 % územia SR) nebolo odovzdaných, kedže to isté územie MO SR pridelilo iným spracovateľom, čím došlo k jeho duplicitnému spracovaniu.

Zber digitálneho modelu reliéfu DMR4 bol v rokoch 2006 až 2009 limitovaný hardvérovými a softvérovými prostriedkami – bolo ho možné vykonávať len na dvoch fotogrametrických staniciach. Spracovaných bolo takmer 6 000 km2 územia SR, ale v roku 2009 bol zber zo strany ÚGKK SR pre jeho časovú náročnosť pri momentálnom technologickom postupe pozastavený.

Nevykonávalo sa ani spracovanie digitálnej ortofotomozaiky, pretože neboli zabezpečené hardvérové a softvérové prostriedky na túto úlohu, ani kvalitné digitálne letecké meračské snímky.

V súčasnosti prebiehajú práce v rámci projektu OPIS Elektronické služby KN – ZB GIS, ktorý sa zaoberá celkovým riešením ZB GIS. Tvorí ho:
– 3D polohopis (zmeny údajového modelu ZB GIS a s tým súvisiacich dokumentov, napr. katalógu tried objektov ZB GIS),
– geografické názvoslovie,
– digitálny model reliéfu,
– ortofotosnímky.

Zároveň sa rieši otázka spolupráce rezortu ÚGKK SR s inými rezortmi, ktoré sa môžu podieľať na aktualizácii ZB GIS a otázka jeho komplexného využitia. Metódy zberu a aktualizácie ZB GIS sú stanovené takto:
– fotogrametrická metóda – nutnosť zabezpečiť aktuálny a kvalitný snímkový materiál nie starší ako 1 rok,
– miestne prešetrovanie – nutnosť zabezpečiť finančné prostriedky na roky 2011 až 2015,
– externé zdroje údajov – ako možné zdroje údajov vstupujú:
• obnova katastrálneho operátu,
• projekt pozemkových úprav,
• KN,
• webové mapové služby, údaje z ostatných rezortov a iné zdroje.

Požadovaný interval aktualizácie údajov je maximálne 3 až 5 rokov, v závislosti od finančných prostriedkov.

8.4 Poskytovanie služieb a údajov

Zásadné smerovanie ZB GIS je stále aktuálne. Ciele na ďalšie obdobie sú najmä: poskytovanie údajov prostredníctvom webových služieb, vypracovanie obchodnej politiky, využitie SKPOS aj pri iných než geodetických činnostiach, vybudovanie monitorovacích staníc, zabezpečenie pravidelného leteckého/laserového snímkovania územia SR. V oblasti rozvoja SKPOS je cieľom poskytovať odbornej verejnosti súradnice s najvyššou presnosťou v reálnom čase a zdokonaliť túto službu
vybavením novými servermi. Podstatu najbližších aktivít v oblasti ZB GIS možno charakterizovať ako harmonizáciu a zjednotenie geografických informačných systémov. V súčasnosti je prostredníctvom geoportálu ÚGKK SR (www.geoportal.sk) verejne prístupná len vzorka služieb ZB GIS (z úvodnej lokality Zvolen) a vyhľadávanie údajov pomocou grafického rozhrania.

Našou ambíciou je mať všetky geografické informácie rezortu v digitálnej podobe a v štandardizovaných formátoch na jednom mieste a sprístupniť ich cez internetový portál v takmer reálnom čase. Prostredníctvom webových služieb si klient skombinuje také geografické údaje, aké potrebuje. V kombinácii s katastrálnymi mapami to bude kvalitný zdroj lokalizačných informácií pre jednotlivcov aj verejnú správu.

Zozbierané údaje na aktualizáciu ZB GIS v rozsahu približne 1 500 km2 ročne budú mať využitie v mnohých oblastiach každodenného života. Odbúra sa nákup papierových máp, nebudú potrebné údaje na CD či DVD nosičoch. Klient sa jednoducho pripojí na ZB GIS cez internetový portál a okamžite získa geografické informácie z celej SR on-line.

9. Výskum a vývoj

Bez systematického výskumu nie je možné zabezpečiť rozvoj odvetvia geodézie, kartografi e a katastra a plniť úlohy štátu na tomto úseku. V rezorte ÚGKK SR pôsobí pracovisko výskumu a vývoja, ktorým je Výskumný ústav geodézie a kartografi e v Bratislave. Jeho činnosti však boli v dôsledku reštrikčných opatrení silne zredukované. Ako príspevková organizácia ÚGKK SR zabezpečuje výskum zameraný na rozvoj ťažiskových úloh rezortu a zabezpečuje koordinačnú funkciu v oblasti kompatibility a autorizácie programových produktov vypracovaných pre informačný systém KN.

V najbližších rokoch treba zintenzívniť rozvoj úloh štátu v oblasti geodézie, kartografi e a katastra s cieľom urýchliť plnenie defi novaných strategických projektov. ÚGKK SR v ďalšom období bude:
• orientovať zameranie výskumu na úlohy štátu v oblasti GZ, tvorby ZB GIS a KN,
• formulovať štátne objednávky výskumu a vývoja na základe priorít rezortu a odvetvia geodézie, kartografi e a katastra.

Miera naplnenia a spôsob dosiahnutia týchto cieľov budú závisieť od fi nančných a legislatívnych daností, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji. Súčasná nedovŕšenosť tohto vývoja nedovoľuje tento proces náležite precizovať. Redukčné úpravy finančného krytia sa dotkli viacerých v nedávnej minulosti i v súčasnosti riešených vedecko-technických projektov.

10. Spolupráca s vybranými partnermi

10.1 Spolupráca v rámci spoločenstva EuroGeographics

Spoločenstvo EuroGeographics reprezentuje v súčasnosti 55 národných geodeticko-kartografických a katastrálnych inštitúcií zo 44 krajín Európy. Vo svojej činnosti sa zameriava na Európsku infraštruktúru priestorových údajov (European Spatial Data Infrastructure – ESDI) budovanú na základe definitívnych referenčných údajov, ktorých zhromažďovanie, aktualizáciu a poskytovanie zabezpečujú členské inštitúcie. Táto infraštruktúra bude lokalizačným rámcom pre Európu a komplexným zdrojom informácií pre štátne inštitúcie, komerčné firmy a občanov. Spoločenstvo EuroGeographics pracuje so svojimi členmi, partnermi, zákazníkmi a Európskou komisiou na:
• rozvoji európskych produktov a služieb,
• zlepšení spolupráce a rozširovaní dobrých skúseností medzi členmi,
• pomoci Európskej komisii so svojmi programami a smernicami,
• pokračovaní doterajších aktivít v podobe oficiálneho a zjednoteného hlasu európskych národných geodeticko-kartografických a katastrálnych inštitúcií,
• podpore a propagácii spoločenstva EuroGeographics ako vedúceho európskeho fóra na výmenu názorov v oblasti geografi ckých informačných systémov, mapovania a KN.

ÚGKK SR sa ako národná inštitúcia geodézie, kartografie a katastra pre civilné potreby štátu pravidelne zúčastňuje aktivít spoločenstva EuroGeographics od roku 1991, keď sa zúčastnil (vtedy ešte ako Slovenský úrad geodézie a kartografie) na XIII. plenárnom zhromaždení spoločenstva CERCO (Európsky výbor predstaviteľov geodeticko-kartografických inštitúcií, predchodca spoločenstva EuroGeographics).

Aktuálnou úlohou v súčasnosti je premysleným výberom personálne obsadiť delegátmi a korešpondenčnými špecialistami za ÚGKK SR tie pracovné skupiny spoločenstva EuroGeographics a tie jeho aktivity, ktoré sú pre náš rezort najdôležitejšie a ktoré by mohli mať najväčší prínos pre náš rozvoj, a na druhej strane, kde my môžeme maximálne prispieť k vecnému napredovaniu spoločenstva a zároveň i k úspešnej reprezentácii rezortu ÚGKK SR na celoeurópskej úrovni.

Z personálnych a finančných dôvodov však všetky pracovné skupiny nie sme a ani v budúcnosti nebudeme schopní pokryť odborníkmi.

10.2 Spolupráca s Európskou asociáciou pozemkovej registrácie

Výzvou, pred ktorou stojíme a ktorú budeme musieť riešiť, je reakcia na opakovanú ponuku stať sa členom Európskej asociácie pozemkovej (presnejšie „nehnuteľnostnej“) registrácie – European Land Registry Association (ELRA). Naša reakcia musí vychádzať z principiálneho stanoviska, akú pozíciu chce SR v tejto oblasti európskych iniciatív zaujať, a tiež podľa fi nančných a personálnych možností primerane podporiť našu dlhodobo kontinuálnu aktívnu participáciu na činnosti tohto medzinárodného spoločenstva.

10.3 Spolupráca medzi civilnou a armádnou zložkou geodézie a kartografie v SR

Snahou ÚGKK SR bude vzájomná koordinácia a spolupráca s armádnou zložkou geodézie a kartografie v SR, aby sme dosiahli jednotný postup v zásadných otázkach rozvoja geodézie, kartografi e a katastra na území SR i v ďalších otázkach celorepublikového významu alebo spoločného záujmu.

Koordinácia a spolupráca by sa mala zameriavať najmä na tieto oblasti činností: koncepcie a smery rozvoja, rozvoj vedy a techniky, medzinárodné styky, legislatíva, výchova a ďalšie vzdelávanie odborných kádrov. Osobitnú pozornosť budeme venovať vzájomnej súčinnosti pri tvorbe a aktualizácii ZB GIS.

10.4 Spolupráca s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy

Nevyhnutná bude úzka súčinnosť s Ministerstvom vnútra SR na úlohe integrovaný záchranný systém, s Ministerstvom životného prostredia SR na úlohe záplavové (povodňové) mapy a na úlohe tvorba opatrení smerujúcich k stabilite územia, s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na úlohe akcelerácia tvorby a zápisu ROEP a pozemkových úprav do KN a na úlohe skenovanie katastrálnych máp. Zodpovedne zvážime spoločenskú objednávku na organizovanie a manažovanie školení a inštruktáží pre zamestnancov štátnej a verejnej správy na tému ako používať produkty a výstupy z KN.

10.5 Spolupráca s komerčnou geodetickou sférou

Funkcia komerčnej geodetickej sféry na úseku spravovania KN bude i naďalej veľmi významná a nenahraditeľná. Od stupňa harmonickej spolupráce komerčnej sféry s orgánmi štátnej správy KN bude záležať úroveň spravovania katastrálneho operátu. V nasledujúcom období sa predpokladá bezvýnimočný podiel komerčnej sféry na tvorbe geometrických plánov, v plnom rozsahu bude komerčná sféra i naďalej spracúvať ROEP a pozemkové úpravy. V závislosti od nárastu zdrojov na financovanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním a na tvorbu vektorových katastrálnych máp sa predpokladá účasť komerčnej geodetickej sféry i na tvorbe týchto technických podkladov na spravovanie katastrálneho operátu.

Nevyhnutná bude užšia spolupráca s komerčnou geodetickou sférou v oblasti tvorby a pripomienkovania vybraných interných predpisov, ktorými sa detailne rozpracúvajú všeobecne záväzné právne predpisy pre rezort ÚGKK SR.

11. Záver

Spoločenské zmeny prebiehajúce v našej republike na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia si vyžiadali prijatie novej právnej úpravy katastra. Táto úprava v podobe nového katastrálneho zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. začala neskôr slúžiť zároveň ako štátny informačný systém o nehnuteľnostiach. Prostredníctvom KN štát uskutočňuje niektoré svoje funkcie, a to predovšetkým funkciu ochrany práv a slobôd (ochranu práv k nehnuteľnostiam) a hospodársko-organizátorskú funkciu (najmä vytváranie podmienok na plynulý trh s nehnuteľnosťami, podnikateľskú činnosť, ochranu pôdneho fondu a ochranu životného prostredia). Pri plnení týchto funkcií veľmi dôležitú a nenahraditeľnú úlohu zohrával inštitút vkladu vlastníckeho práva a iných vecných práv do KN, ktorý sa v súčasnej podobe osvedčil. Konanie pred správnym orgánom je podstatne jednoduchšie, rýchlejšie a hospodárnejšie ako konanie pred orgánom súdu, a vzhľadom na zmluvný charakter návrhov je vo veľkej väčšine prípadov vklad práva do KN povolený, čiže účastníkom konania je vyhovené. Z doterajšej praxe možno jednoznačne potvrdiť, že úzke prepojenie technických geodeticko-kartografických činností s rozhodovaním o vkladoch práv k nehnuteľnostiam do KN sa osvedčilo.

V čl. 1 ods. 1 prvého Dodatkového protokolu Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je ustanovené právo každej fyzickej alebo právnickej osoby požadovať od štátu zábezpeku svojho vlastníctva. Toto právo obsahuje tiež povinnosť štátu spravovať nástroj, ktorý slúži verejnosti právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. V prípade, že štát takýto nástroj nevytvorí, alebo ho vytvorí v nedostatočnej miere, ekonomický rozvoj krajiny sa pribrzdí a náklady spojené s prekonávaním rizika na poisťovanie zmenšia atraktivitu dotknutej krajiny z hľadiska umiestňovania kapitálových investícií.

KN a registrácia vlastníckych práv je jednou z úloh štátu, ktorá je nevyhnutná v rámci trhového hospodárstva a má veľký význam pri podpore základných slobôd pohybu kapitálu, služieb, ľudí a tovaru. Rozvoj KN je nevyhnutný pre kvalitné fungovanie trhového hospodárstva v SR a má významnú úlohu vo fungovaní každého členského štátu EÚ.

Treba poukázať na skutočnosť, že KN sa za uplynulých necelých 20 rokov v podstate dokázal vyrovnať s nebývalým nárastom počtu úloh (reštitučné procesy podľa viacerých zákonov, malá a veľká privatizácia, transformácia štátneho vlastníctva do vlastníctva obcí, transformácia vlastníctva poľnohospodárskej pôdy do správcovstva Slovenského pozemkového fondu, transformácia družstevného, komunálneho a štátneho vlastníctva bytov a nebytových priestorov do vlastníctva nájomníkov a druhé a ďalšie prevody tohto vlastníctva, tvorba ROEP a ich zápis, zápis výsledkov pozemkových úprav, a to všetko súbežne s úplným prevodom súboru popisných informácií KN do digitálnej formy a s nádejným rozbehom prevodu súboru geodetických informácií KN do digitálnej formy).

Autorka: Ing. Hedviga Májovská, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Do redakce GaKO došlo dne 1. 11. 2010.


Distribuce časopisu Geodetický a kartografický obzor

Distribuci předplatitelům v České republice zajišťuje SEND Předplatné. Objednávky zasílejte na adresu SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21 Praha 4 tel. 225 985 225, 777 333 370, 605 202 115 (všední den 8-18 hodin), e-mail: send@send.cz, www.send.cz, SMS 777 333 370, 605 202 115.
Ostatní distribuci včetně Slovenské republiky i zahraničí zajišťuje nakladatelství Vesmír, spol. s r. o. Objednávky zasílejte na adresu Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, POB 423, 111 21 Praha 1, tel. 00420 234 612 394 (administrativa), další tel. 00420 234 612 395, fax 00420 234 612 396, e-mail: vanek@msu.cas.cz, e-mail administrativa: vorackova@msu.cas.cz, nebo imlaufova@msu.cas.cz. Dále rozšiřují společnosti holdingu PNS, a. s.
Do Slovenskej republiky dováža MAGNET – PRESS SLOVAKIA, s. r. o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava 5, tel. 004212 67 20 19 31 až 33, fax 004212 67 20 19 10, ďalšie čísla 67 20 19 20, 67 20 19 30, e-mail: magnet@press.sk. Predplatné rozširuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 821 06 Bratislava 214, tel. 004212 54 41 80 91, 004212 54 41 81 02, 004212 54 41 99 03, fax 004212 54 41 99 06, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. Ročné predplatné 12,- € (361,50 Sk) vrátane poštovného a balného.


/* ]]> */