Sleva na software ProGEO

KARTOGRAFIE

24. kartografická konference v Ostravě, podrobný program

geobusiness-feat-2

V pořadí 24. kartografická konference se koná ve dnech 8. až 10. září 2021 v Ostravě. V programu jsou workshopy, referáty i postery.

1. den – středa 8. září 2021

Workshop 1 – Tvorba map pro orientační běh

L. Krtička (Ostravská univerzita): Jak mapy pro orientační běh vznikají? Co všechno obsahují? Jaký se používá software a mapové podklady? Jak se mapuje v terénu? Workshop zaměřený na tvorbu map pro orientační běh se pokusí zodpovědět na výše zmíněné otázky. Kromě získání teoretických znalostí si účastníci budou moci vyzkoušet tvorbu mapy na vlastním tabletu/mobilním telefonu.

Workshop 2 – Výuka kartografie v době pandemie covid-19: zkušenosti, poučení, výhledy

J. Cajthaml (ČVUT v Praze), V. Voženílek (UP Olomouc), Z. Stachoň (MU Brno): Workshop vedený formou volné diskuse je zaměřen na metody výuky kartografie v době pandemie Covid-19. Diskutovány budou přístupy k výuce, využití různých platforem pro přednášky a diskuze, získávání zpětné vazby, odevzdávání praktických úloh či ověřování úspěšnosti předávaných informací. Zazní zhodnocení hlavních výhod a nevýhod vzdálené výuky a budou nastíněny příležitosti do budoucna, které vycházejí ze zkušeností s online výukou. Cílovou skupinou jsou nejen osoby podílející se na výuce kartografie, ale také další zástupci odborné komunity a studenti kartografie a příbuzných oborů.

Workshop 3 – Budoucnost českých vojenských topografických map

L. Bělka (VGHÚř Dobruška), V. Talhofer (Univerzita obrany): Workshop představí záměr harmonizace vojenských topografických map měřítek 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 z území České republiky a blízkého příhraničí s nově připravovanými specifikacemi NATO. Zmíněny budou důvody chystaných změn, uživatelské požadavky i technické a technologické aspekty tvorby těchto map.

Workshop 4 – Prezentujte infograficky

J. Koníček (UP Olomouc): Workshop zaměřený na využití infografiky v kartografii – při tvorbě map a atlasů, v kartografickém výzkumu i ve výuce kartografie – naučí účastníky s bezplatně dostupnými zdroji a na online nástrojích, jak je jednoduché infografiku najít, vytvořit a prakticky využít. Formou praktických ukázek, krátkých cvičení a diskusí budou představeny základní principy infografiky, grafického designu a datových vizualizací. Účastníci se naučí vytvářet a publikovat vlastní infografiky v jednoduchých krocích.

2. den – čtvrtek 9. září 2021

Blok 1 – Teorie a technologie

 • L. Herman, D. Snopková: Kolik druhů reality snese kartografie?
 • O. Kvarda: Využitelnost informačních modelů budov (BIM) pro generování virtuálních geografických prostředí (VGE)
 • P. Ugwitz, D. Snopková, O. Kvarda, H. Švedová, V. Juřík, Č. Šašinka, Z. Stachoň, P. Kubíček: Eye-tracking v interaktivních 3D virtuálních prostředích: Implementace a interpretace
 • R. Barvíř: Nový způsob měření grafické náplně map
 • T. Řezník, P. Kubíček, L. Herman, T. Pavelka, Š. Leitgeb, M. Klocová, F. Leitner, R. Štampach, K. Trojanová, J. Hrádek: Kartografická vizualizace nejistot velkých dat ze senzorů zemědělských strojů
 • J. Koníček: Infografika v kartografii – identifikácia trendov svetovej kartografie s využitím metód počítačovej lingvistiky a vizuálnej analýzy
 • T. Bayer: Inverzní formy Van der Grintenových zobrazení
 • J. Brus, R. Lázna, R. Barvíř, A. Vondráková: Prezentace historické proměny Svatováclavského návrší v Olomouci pomocí 3D technologií

Blok 2 – Státní a aplikovaná kartografie

 • M. Tauchman: Polohová a obsahová přesnost katastrálních map digitalizovaných
 • J. Marša: Budoucnost českých vojenských topografických map
 • J. Drozda, V. Talhofer: Aplikace obecných kartografických pravidel pro tvorbu vojenských topografických map podle standardů NATO
 • D. Snopková, O. Kvarda, H. Švedová, J. Hladík, P. Ugwitz, V. Juřík, K. Jochecová, Z. Stachoň, Č. Šašinka, P. Kubíček: Časoprostorová analýza trajektorií evakuačních tras ve virtuálních a reálných prostředích
 • M. Matyáš, J. Lysák: Klasifikace zástavby pro účely kartografické generalizace státního mapového díla
 • M. Rybanský, V. Kratochvíl , J. Čapek, F. Dohnal, T. Mikita: Mapování struktury lesních celků pro účely navigace terénních vozidel
 • L. Krtička: Problematika mapování víceúrovňových struktur na mapách pro orientační běh
 • J. Martínek: Nový přístup v korekci prostorových dat Ptolemaiova díla Geógrafiké Hyfégésis a jeho využití pro rekonstrukci antické cestní sítě
 • D. Valchářová: Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne

Blok 3 – Historie a pandemie

 • T. Janata: Rukopisné mapy řeky Vltavy
 • J. Pacina, J. Cajthaml, D. Kratochvílová, V. Dvořák, J. Popelka: Rekonstrukce původního údolí Vltavy z archivních dat
 • K. Severýnová Popková, J. Šmída, D. Vrbík: Vývoj toponym na starých mapách Liberecka a Jizerských hor
 • D. Mach, M. Čábelka: Historický atlas bitvy u Hradce Králové
 • A. Létal: Archivní mapy a plány v retrospektivním vývoji šumperského vodovodu
 • K. Kořanová a kol.: Konzervace Plastické mapy Moravy a Slezska
 • J. Považan, T. Bayer: Analýza máp nebeskej sféry
 • J. Šmída: Jak epidemie COVID-19 odhalila nedostatky a příležitosti mapové tvorby v oborech veřejného zdraví
 • V. Pászto, J. Burian, K. Macků: Jak na personální data o pohybu v době COVIDu

3. den – 10. září 2021

Blok 4 – Od vzdělání do praxe

 • V. Petrunčík, P. Seemann: Možné přístupy k názvosloví zeměpisných jmen v komerční kartografii
 • J. Čapek, M. Hubáček, L. Roučková: Kartografická gramotnost studentů UO
 • D. Kusendová, A. Benová: Kartografická gramotnosť uchádzačov o štúdium geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
 • V. Bernhäuserová, L. Havelková, M. Hanus: Proč učitelé nezačleňují GIS do výuky? Výsledky systematického review
 • J. Šíma: Současný přístup k obsahu Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí
 • M. Hanus, L. Havelková, V. Bernhäuserová, M. Jakl: Mapovedovednosti.cz: nová cesta vzdělávání v kartografii?
 • M. Beitlová, S. Popelka, V. Voženílek, K. Fačevicová, B. Janečková, V. Matlach: Role školního atlasu světa na českých školách
 • L. Havelková, M. Hanus: Mylné představy žáků a studentů o vrstevnicích
 • V. Voženílek: Historie českých školních zeměpisných atlasů

Blok 5 – Uživatelská a webová kartografie

 • R. Nétek: Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu
 • O. Čerba, J. Macura, S. Velten, K. Charvát, V. Sloupová: Webové mapy regionální atraktivity
 • P. Jílková, J. Krejčí: Český historický atlas: problematika tvorby webového mapového portálu
 • D. Vrbík, V. Lábus: Mapa neoficiálních toponym Liberce
 • Z. Stachoň, Č. Šašinka, D. Lacko, J. Čeněk, P. Ugwitz, A. Šašinková, L. Herman: Vliv grafických proměnných na rychlost vizuálního vyhledávání na mapách
 • V. Voženílek, A. Vondráková, J. Koníček: Dialektologické mapy ve výzkumu nářečí českého jazyka
 • P. Pospíšil: Analýza využití technik pohybu ve virtuální realitě v prostředí budov
 • S. Popelka, J. Burian, M. Beitlová: Swipe versus Multiple Views: Komplexní analýza interakce uživatelů s webovými mapami pomocí eye-trackingu
 • A. Vondráková a kol.: Moderní přístup k tvorbě tyflomap

Posterová sekce

 • D. Brétt: Data družice Sentinel-1 jako nástroj vizualizace světového přírodního dědictví
 • P. Tobiáš, M. Janovský, V. Cehák: Trojrozměrná vizualizace historického údolí Vltavy
 • D. Kratochvílová: Změna využití ploch v prostoru vodní nádrže Orlík
 • P. Jílková, J. Krejčí: Český historický atlas
 • J. Nýdrle: Multispektrální družicová data v SO ORP Liberec
 • F. Dohnal, M. Sedláček: Návrh hodnocení možností překonávání vodní překážky – informační podpora ženijního podsystému velení a řízení AČR
 • J. Čapek, A. Hajasová, M. Hubáček: První pohled uživatelů na topografickou mapu dle připravovaného standardu NATO
 • R. Dušek: Kartografie a heraldika
 • J. Komárková, H. Kopáčková, P. Sedlák, J. Jech: Webové geografické informační systémy jako součást participativních nástrojů pro hlášení závad
 • P. Sedlák, J. Komárková, M. Krátky, J. Dušek, D. Šťastný, J. Jech, O. Mašín: Vizualizace dat z termálních kamer
 • R. Barvíř: GMLMT – nástroj pro měření grafické náplně map
 • K. Kořanová a kol.: Konzervace Plastické mapy Moravy a Slezska
 • T. Bayer, M. Čábelka: Tři mapové sestry
 • J. Považan, T. Bayer: Analýza máp nebeskej sféry
 • M. Beitlová, S. Popelka, V. Matlach, V. Voženílek, K. Fačevicová, B. Janečková: Role školního atlasu světa na českých školách
 • J. Koníček, R. Nétek: Prostorově-orientovaná vizualizace agregovaných neprostorových dat o koronaviru v Olomouckém kraji
 • R. Nétek: Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu
 • M. N. Sultan, S. Popelka, J. Strobl: Development of a georeferenced eye-movement data creation tool for interactive web maps
 • A. Vondráková: Kartografická sémiologie v praxi
 • D. Čermáková, M. Dohnal, K. Řehořová: Využití kartografických technologií v odborné praxi studentů Univerzity obrany
 • GaKO: Geodetický a kartografický obzor – časopis pro kartografy
 • ZÚ: Změměřický úřad + odkaz na soutěž o zajímavé ceny
 • Redakce KL: Kartografické listy – časopis pre kartografov na SCOPUSe
 • I. Švehlová: Česká exonyma v aplikaci a v datech
 • R. Barvíř, J. Brus, A. Vondráková: Modelování architektonických památek pro osoby se zrakovým postižením v aplikaci a v datech

Web konference

/* ]]> */