Sleva na software ProGEO

HISTORIE KARTOGRAFIE

Český historický atlas. Kdo jej vytvořil a co mu předcházelo

cesky-historicky-atlas-2021-invaze-1968

Vytvoření atlasu obnáší sestavit a řídit velký tým odborníků. Český historický atlas vytvořily týmy z Historického ústavu Akademie věd ČR a z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Vytvoření atlasu rovněž předcházela celá řada jednotlivých mapových výstupů, vzniklých jako součást článků o české a československé historii.

Webový mapový portál pro Český historický atlas vzniknul jako součást projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury, identifikační číslo DG16P02H010, 2016‒2020. (https://peso.fsv.cvut.cz/naki/cha/index.html)

Mapy, texty včetně překladů a vyobrazení jsou na elektronickém mapovém portálu Český historický atlas zpřístupněny se souhlasem autorů a dalších soukromých i právnických osob.

Koncepce, struktura, kartografie

Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Petra Jílková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Krejčí (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

Vědecká a výkonná redakce

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Petra Jílková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Krejčí (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ing. Pavel Seemann, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Webdesign a tvorba mapových aplikací

Ing. Jiří Krejčí (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Viktor Levitus

Zpracování map a textů pro digitální atlas

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Petra Jílková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
JUDr. Daniela Králíková (Němečková), Ph.D. (Právnická fakulta UK, Praha)
Ing. Jiří Krejčí (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

Mapové legendy

Mgr. Martina Jílková
Ing. Darina Kratochvílová (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Příprava map pro digitální atlas

Bc. Denisa Beliančinová (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Adriana Brezničanová (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Petra Hejduková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. et Mgr. Lucie Kučerová
Ing. Darina Kratochvílová (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Josef Münzberger (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Monika Talapková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Svetlana Usik (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Zuzana Vaňková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)

Lektorovali

prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Mgr. Jan Ptáček (Kartografie, a. s., Praha)

Seznam autorů (návrhy map, texty, výběr vyobrazení)

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Kateřina Bobková‑Valentová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Jaroslav Boubín, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
PhDr. Pavel Cibulka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Filozofická fakulta OU, Ostrava)
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Bc. Miroslav Herold, Ph.D., Lic. (Rezidence Tovaryšstva Ježíšova Olomouc)
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. (Moravská zemská knihovna v Brně)
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D., (Filozofická fakulta OU, Ostrava)
Mgr. Petra Jílková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Ph.D. (Instytut Historii im. Tadeusza Manteufla PAN, Warszawa)
JUDr. Daniela Králíková (Němečková), Ph.D. (Právnická fakulta UK, Praha)
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad Labem)
PhDr. Pavel Kůrka, Th.D., Praha
RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. †
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Bc. Jiří Padevět (Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Daniel Paluba (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Mgr. Daniel Polakovič, Židovské muzeum v Praze
PhDr. Miloslav Polívka, CSc., Praha
Ing. Pavel Seemann, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. Praha)
Ing. Petr Soukup, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
RNDr. Jaroslav Synek, Praha
RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice)
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. Praha)
PhDr. Robert Šimůnek Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Studentky a studenti Fakulty stavební, katedry geomatiky, ČVUT v Praze:
Bc. Richard Boukal
Bc. Vojtěch Cehák
Bc. Marek Fáber
Bc. Kristýna Ledecká
Bc. Lucie Stará
Bc. Zuzana Vaňková
Překlad textů do angličtiny:
Miroslav Košek

Doprovodný obrazový materiál

Doprovodný obrazový materiál poskytly instituce a organizace

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.
Česká tisková kancelář
Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Moravská zemská knihovna
Národní archiv České republiky
Schweizerisches Rotes Kreuz
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv
Wikimedia Commons

Do atlasu poskytli další obrazový materiál také

Doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Ing. arch. Václav Fanta, Ph.D.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Ing. Günter Fiedler
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
Ing. Marcela Havelková
Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
RNDr. Jiří Martínek, PhD.
Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
RNDr. Jaroslav Synek
PhDr. RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. DSc.
Dana Vondrášková
Pavel Vychodil

Vodoznaky na obrazovém materiálu, instituce a organizace

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. – ARÚ AV ČR
Česká tisková kancelář – ČTK
Historický ústav AV ČR, v.v.i. – HÚ AV ČR
Moravská zemská knihovna – MZK
Národní archiv České republiky – NA ČR
Schweizerisches Rotes Kreuz – SchRK
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv – VÚA–VHA
Wikimedia Commons – WikC

Co předcházelo projektu

Českému historickému atlasu předcházela celá řada výstupů, na které atlas tematicky navazuje a dává je dohromady.

Výstupy, které předcházely řešení projektu

Eva Semotanová: Předhusitská Praha na plánu Václava Vladivoje Tomka z roku 1892, in: Husitství – Reformace – Renesance III, Praha 1994, s. 1000-1012. mapa

Eva Semotanová: František Palacký a historická geografie, in: František Palacký 1798/1998, dějiny a dnešek, Praha 1999 (vyšlo 2000), s. 189-197. mapa

Eva Semotanová: „Tematické“ legendy tištěných map Českých zemí ve století Jana Kryštofa Müllera, in: Historická geografie 31, Praha 2001, s. 241-274.

Eva Semotanová: Tři dějepisné mapy Aleše Pařízka z konce 18. století, in: Historická geografie 32, Praha 2003, s. 69-92. mapa

Eva Semotanová: Dějiny, současnost a perspektivy rekonstrukčních map, in: Historická geografie 34, Praha 2007, s. 197-215.

Další výstupy projektu

2016

Burda, T.: Projekt NAKI Český historický atlas – příklad využití archivních mapových podkladů pro tvorbu rekonstrukčních map v prostředí GIS In: Sborník abstraktů: Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi. Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akademie vied. Kartografická konference 2016. Bratislava, Slovensko, 20.-21.10. 2016. s. 8, ISBN 978-80-8152-433-2.

Bláha, J.; Seemann, P.: Rešeršně-analytická část přípravy kartografického díla: příkladová studie analýzy vybraných atlasů pro tvorbu ČHA. In: Sborník abstraktů: Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi. Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akademie vied. Kartografická konference 2016. Bratislava, Slovensko, 20.-21.10. 2016, s. 7, ISBN 978-80-8152-433-2.

Havlíček, J.; Janata, T.: Czech Historical Atlas. 6th International Conference on Cartography & GIS, 13. – 17. června 2016, Albena, Bulharsko.

Seemann, P.: Remarks to Cooperation between the Cartographer and the Thematic Specialist Based on the Example of Historical Maps. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28. června – 7. července 2016, Albena, Bulharsko.

Havlíček, J.: Georeferencing Applying Weighting Coefficiens for Least Squares Adjustment. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 28. června – 7. července 2016, Albena, Bulharsko.

Seemann, P.: poster Roman Catholic Church Administration in the Czech Lands in 1715 as a GIS. Central European Conference of Historical Geographers, 31. srpna – 2. září 2016, Praha, ČR.

Zimová, R.; Janata, T.: prezentace na konferenci + abstrakt Cartographic aspects of creating reconstruction maps. Central European Conference of Historical Geographers, 31. srpna – 2. září 2016, Praha, ČR.

Močičková, J.: článek Historický atlas revolučního hnutí – historickokartografické dílo jako nástroj politické propagandy v Československu 50. let 20. století. Časopis: Historická geografie 42/2, s. 329-368 (2016). Vydavatel: Historický ústav Akademie věd České republiky (Praha).

Močičková, J.: článek Dějepisné atlasy v Čechách, součást evropské atlasové kartografie 19. století. Sborník: Z dějin geodézie a kartografie 18, s. 45-60 (2016). Vydavatel: Národní technické muzeum (Praha).

Semotanová, E.: kapitola Slavníkovská doména v historické kartografii. Monografie: Kolektiv autorů, Historiografické a historické problémy středověku, Praha 2016, s. 26-31, 38, 169-170, resumé, ISBN 978-80-7286-297-9.

2017

Cajthaml, J.; Janata, T.: Correlation testing of Müller’s map of Bohemia and the First Military Survey maps in the area of today’s Czechia. In: Proceedings of Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venezia, 26.-28. 4. 2017, p. 169-177, ISSN 2459-3893.

Němeček, J. (autorský návrh); Havelková, M. (digitální zpracování): Centra nacistické moci a místa spojená s Heydrichiádou v Praze. Plán Prahy k období Heydrichiády pro seriál Lidových novin „Heydrich. Atentát na kata“ (od 19. 5. 2017; pro tisk v novinách upravil grafik LN Štěpán Korčiš).

2018

Bláha, J. D.; Močičková, J.: THE RESEARCH-ANALYTIC PART OF PREPARATION OF A CARTOGRAPHIC WORK: A CASE STUDY OF AN ANALYSIS OF HISTORICAL ATLASES AS THE BASIS FOR CREATING THE CZECH HISTORICAL ATLAS. AUC GEOGRAPHICA, [S.l.], may 2018. ISSN 2336-1980. doi: https://doi.org/10.14712/23361980.2018.6.

Blažek, L.; Němečková, D.: Analýza revize retribuce v roce 1948 s využitím statistických metod, Moderní dějiny 26/1, 2018, s. 205-235, ISSN 1210-6860.

Semotanová, E.: Dějepisné mapy – zkreslený obraz historického poznání?, Z dějin geodézie a kartografie 19, Praha, NTM 2018, s. 7-17, ISBN 978-80-7037-310-1, ISSN 0035-9378, ISSN 0232-0916.

Havlíček, J.; Cajthaml, J.; Janata, T.; Seemann, P.; Zimová, R.; Bláha, J.; Tobiáš, P.; Krejčí, J. et al.: Web-based and printed Czech Historical Atlas, In: Digital Approaches to Cartographic Heritage 2018. Thessaloniki: AUTH CartoGeoLab, 2018. s. 134-140. ISSN 2459-3893.

Janata, T.; Cajthaml, J.; Krejčí, J.: Time maps and their rendition within Esri environment, In: ESaT 2018. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2018. s. 1-4. ISBN 978-80-553-2982-6.

Janata, T.: Selected aspects of creating historiographical maps using GIS, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Volume 18, Issue 2.3. Albena, Bulgaria, 2018. s. 543-550. ISBN 978-619-7408-41-6, ISSN 1314-2704.

Teoreticko-metodologické problémy tvorby a zveřejňování dějepisných map, Workshop k projektu Český historický atlas, 8. 11. 2018, Praha.

2019

Janata, T.; Cajthaml, J.: Czechoslovakia Within the 20th Century in Maps, 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 30. 6. – 6. 7. 2019, Bulgaria, s. 775-782, ISBN 978-619-7408-80-5, ISSN 1314-2704.

Jílková, P.; Cajthaml, J.: Database of Historical Atlases: An Interactive Web Application, Proceedings of the International Cartographic Association. Tokyo: International Cartographic Association, 2019. vol. 2. ISSN 2570-2092, https://doi.org/10.5194/ica-proc-2-52-2019.

Seemann, P.; Janata, T.: Unknown Unknowns in Map Preparation for Historical Atlases, Abstracts of the International Cartographic Association, 1, 327, https://doi.org/10.5194/ica-abs-1-327-2019, 2019.

Jílková, P.; Janata, T.: Selected Possibilities of Data Excerption from the Database of Historical Atlases, Civil Engineering Journal 4. Praha, 2019, s. 589-598, https://doi.org/10.14311/CEJ.2019.04.0049.

Seemann, P.; Janata, T.; Cajthaml, J.; Krejčí, J.: Soubor dějepisných map k českým dějinám 20. století, Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem, soubor 59 map.

Semotanová, E.; Zudová, Z.; Močičková, J.; Cajthaml, J.; Seemann, P.; Bláha, J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Praha 2019, 297 s. ISBN 978-80-7286-346-4.

2020

Seemann, P.; Janata, T.; Cajthaml, J.; Krejčí, J.; Semotanová, E.: Soubor dějepisných map k českým dějinám od počátku historické doby, Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem, soubor 48 map.

Cajthaml, J.; Bláha, J. D.; Seemann, P.; Janata, T.; Krejčí, J.; Semotanová, E.; Močičková, J.; Burda, T.; Němeček, J.; Zudová-Lešková, Z.: Český historický atlas ‒ základní a aplikovaný výzkum v historické kartografii, Workshop, 5. 11. 2020, prezentace výsledků projektu.

Janata, T.; Jílková, P.; Krejčí, J.: From a Printed Atlas to a Web Map Portal – Reflections on Historiographical Web Maps Preparation, In: 8th International Conference on Cartography & GIS. Sofie: Bulgarian Cartographic Association, 2020, p. 599-604. Proceedings. vol. 1. ISSN 1314-0604.

Jílková, P.; Janata, T.; Bláha, J. D.: Structural cartographic analysis as an instrument of comparison and innovation: example of the Czech Historical Atlas, Acta Polytechnica, 2020 (článek je v recenzním řízení).

Krejčí, J.; Jílková, P.; Janata, J.: Mapový portál Český historický atlas, software – webový mapový portál, 2020, autoři.

/* ]]> */