KARTOGRAFIE

Webová kartografie. Kniha od Rostislava Néteka

obalka-rostislav-netek-webova-kartografie-2020-g

Rostislav Nétek, odborný asistent na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vydal knihu s názvem Webová kartografie.

Kartografie je samozřejmě obor s dlouhou historií, avšak v posledních desetiletích došlo k velkým změnám, zejména v souvislosti s nástupem používání internetu a webu.

V nové publikaci autor popisuje odlišnosti kartografie na webu a snaží se ji ukázat jako komplexní průnikovou oblast respektovaných vědních disciplín. Základní pravidla a zákonitosti obecné kartografie by však ani na webu neměly být opomíjeny.

Tato kniha se snaží, jako první dílo na českém trhu komplexně postihnout a popsat aspekty a principy webové kartografie. I přes neoddiskutovatelné uplatnění a enormní rozšíření map na webu je webová kartografie v odborných kartografických kruzích po teoretické stránce opomíjena. Většina aktuálně dostupných publikací, příspěvků či konferencí je věnována spíše aplikačním výsledkům, soustředí se na úzce zaměřenou oblast, případně jde o soubor na sebe nenavazujících témat či případových studií.

Publikace Webová kartografie je postavena jako soubor pravidel, zásad, doporučení a metod pro autory webových map. Neobsahuje žádný konkrétní návod na vývoj a programování mapového díla. Obsahuje naopak nutné předpoklady, které by si autor (vývojář) měl osvojit ještě před započetím vývoje mapové aplikace.

rostislav-netek-webova-kartografie-dvoustrana-ukazka

Čtenář této monografie by měl mít po jejím prostudování přehled v charakteristických rysech a principech webové kartografie, správně pojmenovat odborné termíny, a v neposlední řadě by měl pochopit celý proces tvorby mapy s veškerými náležitostmi.

Tvorba jakéhokoliv kartografického díla, obzvlášť v případech webových mapových aplikacích, zdaleka není jen o fázi vývoje a nasazení – začíná dlouho před vlastní realizací první myšlenkou, a zdaleka nekončí spuštěním aplikace na webu.

Doplňující informace jsou v publikaci odlišené vizuálně formou „poznámek“, které mají čtenářům poskytnout hlubší souvislosti a také motivovaci pro další studium. Jde především o doporučenou literaturu v rámci dílčích kapitol, případové studie a ukázky konkrétních řešení či aplikací.

Obsah knihy Webová kartografie

Úvod ……………………………………………………………………………………………………………………….7
1 Motivace………………………………………………………………………………………………………………….9
2 Vymezení pojmů……………………………………………………………………………………………………. 11
2.1 Kartografie …………………………………………………………………………………………………………………………12
2.2 Geoinformatika, geografický informační systém……………………………………………………………13
2.3 Internet, World Wide Web……………………………………………………………………………………………….. 14
2.4 Webová mapa (web map, web mapping) ………………………………………………………………………….15
2.5 Webová kartografie (web cartography)……………………………………………………………………………. 17
2.6 Webový GIS (WebGIS) ……………………………………………………………………………………………………..19
2.7 Geovizualizace (geovisualization) ……………………………………………………………………………………20
2.8 Interaktivita, dynamika ……………………………………………………………………………………………………. 21
2.9 Mapový portál, mapová aplikace, mapový server …………………………………………………………..27
3 Milníky webové kartografie…………………………………………………………………………………….29
4 Vliv internetu na současnou kartografii …………………………………………………………………..33
5 Obecné předpoklady zobrazení dat na webu …………………………………………………………….37
5.1 Digitální forma…………………………………………………………………………………………………………………..37
5.2 Obrazovka a webový prohlížeč jako zobrazovací médium …………………………………………….39
5.3 Barevné schéma………………………………………………………………………………………………………………….41
5.4 Vektorová a rastrová grafika ……………………………………………………………………………………………..43
6 Kartografické aspekty webových map………………………………………………………………………45
6.1 Konstrukční základy …………………………………………………………………………………………………………45
6.1.1 Kartografické zobrazení (cartographic projection) …………………………………………………46
6.1.2 Souřadnicové systémy (coordinate reference system) ……………………………………………..50
6.1.3 Orientace …………………………………………………………………………………………………………………….52
6.1.4 Úroveň měřítka (zoom level)……………………………………………………………………………………..53
6.2 Konvenční formy kompozičních prvků……………………………………………………………………………57
6.2.1 Název mapy…………………………………………………………………………………………………………………58
6.2.2 Mapové pole………………………………………………………………………………………………………………..59
6.2.3 Legenda ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
6.2.4 Měřítko ……………………………………………………………………………………………………………………….64
6.2.5 Tiráž…………………………………………………………………………………………………………………………….65
6.2.6 Nadstavbové prvky …………………………………………………………………………………………………….65
6.3 Specifické formy kompozičních prvků …………………………………………………………………………….67
6.3.1 Ovládací prvky……………………………………………………………………………………………………………67
6.3.2 Menu……………………………………………………………………………………………………………………………70
6.3.3 Vyhledávání………………………………………………………………………………………………………………..71
6.3.4 Vyskakovací okno (pop-up) ………………………………………………………………………………………72
6.3.5 Postranní panel (sidebar)……………………………………………………………………………………………75
6.4 Celková kompozice mapy………………………………………………………………………………………………….76
6.4.1 Porovnání dvou map (swipe) …………………………………………………………………………………….78
6.4.2 Mapy s příběhem (storytelling maps) ……………………………………………………………………….78
6.4.3 Vliv vizuální hierarchie …………………………………………………………………………………………….79
6.5 Vyjadřovací prostředky……………………………………………………………………………………………………..80
6.5.1 Bodové znaky ……………………………………………………………………………………………………………. 81
6.5.2 Liniové znaky ……………………………………………………………………………………………………………..82
6.5.3 Plošné znaky ……………………………………………………………………………………………………………….83
6.5.4 Multimédia …………………………………………………………………………………………………………………84
6.6 Specifické aspekty vyjadřovacích prostředků …………………………………………………………………86
6.6.1 Rastr (šrafa) ………………………………………………………………………………………………………………..86
6.6.2 Barva……………………………………………………………………………………………………………………………88
6.6.3 Písmo …………………………………………………………………………………………………………………………..89
6.6.4 Okraj znaku a písma…………………………………………………………………………………………………..92
6.6.5 Průhlednost ……………………………………………………………………………………………………………….94
6.6.6 Animace znaku…………………………………………………………………………………………………………..94
6.6.7 Webové efekty vyjadřovacích prostředků ………………………………………………………………..95
6.7 Vybrané vyjadřovací metody ……………………………………………………………………………………………96
6.7.1 Metoda bodových znaků……………………………………………………………………………………………97
6.7.2 Metoda liniových znaků…………………………………………………………………………………………..100
6.7.3 Metoda plošných znaků……………………………………………………………………………………………101
6.7.4 Metoda teček …………………………………………………………………………………………………………….102
6.7.5 Metoda izoliní ………………………………………………………………………………………………………….105
6.7.6 Kartogram ………………………………………………………………………………………………………………..106
6.7.7 Dasymetrická metoda………………………………………………………………………………………………107
6.7.8 Kartodiagram……………………………………………………………………………………………………………108
6.7.9 Grid ……………………………………………………………………………………………………………………………112
6.7.10 Metoda intenzity jevu (heat-map)……………………………………………………………………………115
6.7.11 Shlukování (clustering)…………………………………………………………………………………………….118
7 Technologické aspekty webových map ……………………………………………………………………120
7.1 Princip komunikace klient-server ………………………………………………………………………………….120
7.2 Programovací jazyky ……………………………………………………………………………………………………….124
7.3 Servisně orientovaná architektura ………………………………………………………………………………….125
7.4 Cloud computing …………………………………………………………………………………………………………….126
7.5 Optimalizace pro mobilní zařízení ………………………………………………………………………………..127
8 Legislativní a ekonomické aspekty webových map …………………………………………………..132
8.1 Otevřenost a dostupnost …………………………………………………………………………………………………132
8.2 Autorské právo a licence ………………………………………………………………………………………………….135
8.3 Business modely ………………………………………………………………………………………………………………137
8.4 Standardizace, interoperabilita ……………………………………………………………………………………….140
9 Datové aspekty webových map……………………………………………………………………………….143
9.1 Podkladové vs tematické vrstvy………………………………………………………………………………………144
9.1.1 Podkladové mapy……………………………………………………………………………………………………..145
9.1.2 Tematické vrstvy……………………………………………………………………………………………………….150
9.2 Publikování dat ……………………………………………………………………………………………………………….151
9.2.1 Souborové formáty dat (vstupní) …………………………………………………………………………….151
9.2.2 Prostorové databáze………………………………………………………………………………………………….151
9.2.3 Serverová řešení………………………………………………………………………………………………………..152
9.3 Konzumace dat…………………………………………………………………………………………………………………154
9.3.1 Přístupy k datům………………………………………………………………………………………………………154
9.3.2 Souborové formáty dat (výstupní) …………………………………………………………………………..156
9.3.3 Webové mapové služby…………………………………………………………………………………………….163
10 Softwarové aspekty (mapové knihovny)………………………………………………………………..168
10.1 Koncové produkty ……………………………………………………………………………………………………………170
10.2 Otevřená řešení ………………………………………………………………………………………………………………..171
10.3 API …………………………………………………………………………………………………………………………………….172
10.4 Cloudová řešení……………………………………………………………………………………………………………….. 174
11 Závěr ………………………………………………………………………………………………………………….177
Zdroje literatury………………………………………………………………………………………………….179
Poděkování …………………………………………………………………………………………………………192
O autorovi …………………………………………………………………………………………………………..193

Kde koupit knihu Webová kartografie

Publikaci si můžete zakoupit v univerzitním knihkupectví za 189 Kč.

 

/* ]]> */